Jordaans hoofdstad in leger herstelt Amman de orde VUURGEVECHT MET REBELLEN LTB IN FUSIE 5 VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJEN Overstromingen van Po en zijrivieren Onrust ook in Jeruzalem MANTELS en PAKJES Marineschip redt jacht Totale premie- omzet: 100 milj. DOCOS Demonstratie voor vrijheid in Athene Aardbeving in Joego-Slavië Nixon 42 tegenover Humphrey 40 procent Voorspelling niet mos AUTOFAKKEL IN WASHINGTON mwp? «ar. Onderzoek naar gebruik van autogordels raakt in het slob PAPENGRACHI 32 IEIDEN POSTBUS n TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015en 25594 - ADVERTKNTIKAKI «KLING 20826 GIRO 10 30 03 Bank Amro-Bank N V., Leiden DIR C. M DRABBE - J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij voor-uitbetaling) p.w 1-10, p. mnd f 4 70. p kwart 14 10; fr p post f 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) MAANDAG 4 NOVEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN NACHTVORST IV weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geddig tot morgenavond: Opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Vannaolit hier en daar mist en op uitgebreide sohaail naahtvorst. Morgen overdag ongeveer de zelfde temperaituren als vandaag. 60 jaargang, no. 17.590 AMMAN (A.P.). Het Jor daanse leger lieeft een aantal kampen van Palestijnse vluchte lingen, broeinesten van tegen Israël gerichte politieke activiteit, omsingeld en in de hoofdstad Amman de rust met harde hand hersteld. Tanks reden vanmorgen door de straten en schoten in de lucht om demonstranten uiteen te drijven. Er is een uitgaans verbod van kracht. Zaterdag was het in Amman tot vuurgevechten gekomen tussen Bedoeïenen van het leger en een aantal commando groepen, nadat de Amerikaanse ambassade was bestormd. Het was begonnen als een protestdemon stratie in verband met de herden king van de Balfourverklaring, die aan het eind van de eerste wereld oorlog de joden een nieuw tehuis in Palestina toezegde. Vanmorgen deed het leger een poging enige commandoleiders te arresteren, waarbij het opnieuw tot demon straties kwam. Uit de gebeurtenissen in Amman blijkt dat de oppositie tegen koning Hoessein de laatste tijd weer sterker is gf vorken laatste weken iVas er sprake van dat de commando's van guerillast rijders, die iedere regeling met Israël van de hand wijzen, het tot een openlijke krachtme ting met het leger wilden later, komen. De toestand verslechterde toen koning Hoessein donderdag in een rede voor de natie duidelijk aandrong op een politieke regeling met Israël. Ook in Jeruzalem is de spanning ge- Stegen. Er is een Arabische winkel af gebrand, omdat de eigenaar geweigerd had deel te nemen aan een door Ara bische winkeliers bevolen staking, als protest tegen de bezetting door de Is raëli's. Van Israëlische kant wordt druk uitgeoefend op de Arabische winkeliers om de staking te beëindigen. Aan de Israëlisch-Egyptische grens is het opnieuw tot eer vuurgevecht geko men. Israël en Egypte beschuldigen elkaar van schending van het luchtruim. In Cairo is onder leiding van president Nasser het kabinet bijeen geweest om maatregelen te bespreken om het land voor te bereiden op een eventuele oorlog met Israël. (ADVERTENTIE) HONDERDEN FONKELNIEUWE MODELLEN van eigen ateliers Bontmantels chic en uiterst voordelig. De Mantelspecialist President Johnson heeft op zijn ranch in Johnson City in Texas de drie Amerikaanse astronauten ont vangenv die met de Apollo 7 een succesvolle tocht van elf dagen rond da aarde hebben gemaakt, lohnson kreeg van Schirra, Donn Eisele en Cunningham een- foto aangeboden van zijn ranchdie vanuit de ruimtecabine werd gemaakt. DEN HAAG( ANP) Hr. ms Jager „Rotterdam" heeft zondag tegen het middaguur 17 mijl uit de Engelse zuid kust het uit Portsmouth afkomstige zeil jacht „Storm" opgepikt, waarvan de op varenden, man, vrouw plus kind van vijf jaar, de gehele nacht stuurloos bij wind kracht acht in het Kanaal hadden rond gedreven. "Pogingen het jacht op te sle pen brachten te veel risico's mee, waar op werd besloten het Britse reddingwe zen in te schakelen. DEN BOSCH (ANP) Een echtpaar uit Den Bosch, dat in de nacht van za terdag bij het kruispunt Oudenrijn een tweetal liftende jongemannen mee in de auto had genomen, merkte in Den Bosch, nadat men was uitgestapt, dat uit de handtas van de vrouw 'n bedrag van 1200 gulden was verdwenen. Pogingen om de jongens te achterhalen mislukten. De ingeschakelde politie vond de jongens echter. DEN HAAG. De N.V. levensverze keringmaatschappij BTL (Den Haag) en de schadeverzekeringsmaatscliappü van de onderlinge verzekeringmaatschappij derABTB (Arnhem), verzekeringen van dc LTB (Leiden), Limburgse onderlinge verzekeringmaatschappij (Roermond) en verzekeringen NCB (Tilburg) hebben be sloten te fuseren- De besturen stellen aan de aandeel houders voor een houdermaatschappij te vormen, waarin de thans bestaande ver zekeringsinstellingen als groep zullen optreden. De gefuseerde ondernemingen zullen zich, zoals zij dit ieder thans af zonderlijk reeds doen, richten tot de ge hele markt en tot de agrarische sector in het bijzonder. De schadeverzekerings maatschappijen blijven hun werkzaam heden gewestelijk uitvoeren. (ADVERTENTIE/ MORGENAVOND KAARTEN om 8.00 uur (ADVERTENTIE) DODENTAL STIJGT NOG van dc overstromingen cn aardver schuivingen, die volgens dc Italiaanse radio sinds zaterdag in hel noorden van het land reeds 81 doden hebben geëist. „Het lijkt wel of een geweldige stoom wals door de vallei is gegaan, zei ccn piloot die boven Vallc Mosso had ge vlogen. waar 64 mensen onder het puin van luin huizen zijn bedolven. Berichten uit Biella, de grote wolstad bij het rampgebied ten noorden van Tu rijn, wijzen erop dat het aantal slachtoffers waarschijnlijk nog verder zal stijgen. Het gebied werd zondagavond opnieuw door zware regens geteisterd en veel mensen worden nog vermist. 't Zijn de ergste overstromingen sinds precies twee jaar geleden het gebied van Florence tot Venetië door een grote overstromingsramp werd getroffen. Tientallen fabrieken, boerderijen en hui zen zijn verloren gegaan. In Venetië staan de kaden en straten blank. Zowel de Middellandse als de Adriatische Zee hebben de Italiaanse kust gebeukt. Ver-' scheidene schepen werden losgeslagen, zelfs in de haven van Genua. Het ver keer van Milaan naar Turijn wordt aan geraden via Genua te rijden en het door overstromingen geteisterde Piemont te mijden. Ongeveei 2000 militairen zijn met voorraden en amfibiereddingsvoertuigen naar het gebied gestuurd. Premier Gio vanni Leone heeft een bezoek aan de slagvelden van de eerste wereldoorlog afgelast om naar Novara te vliegen, waar acht mensen in een huis bedolven werden. Het water in de grote rivieren in het noorden de Po, de Adige en de Tici- no wast nog steeds en voor vandaag en morgen weid nog meer regen ver wacht. De streek van Biella biedt een beeld van verlatenheid en chaos Meer dan 15 bruggen zijn weggespoeld. In het gehele noorden zijn de spoorverbindin gen ontwricht Verscheidene bergpassen naar Frankrijk en Zwitserland moesten in verband met de sneeuwstormen wor den gesloten. Ook elders in Europa heeft het weer toegeslagen. In vele delen van Engeland en Schotland hebben regen en storm overstromingen veroorzaakt. Enkele dor pen in Leicester zijn van de buitenwe reld afgesneden. In Schotland wordt het verkeer belemmerd door sneeuw. In Zwitserland is het verkeer ont wricht door aardverschuivingen. Ver scheidene dalen zijn geblokkeerd. Bo ven geheel Frankrijk heeft het gegoten, terwijl de temperatuur soms daalde tot slechts 2 graden boven nul. Daaren tegen steeg in Denemarken de tempera tuur tot 18 graden. In Spanje ic op som mige plaatsen sneeuw gevallen. De totale premi-omzet van het te vormen concern bedraagt voor wat de de schadeverzekeringen betreft J ruim honderd miljoen gulden. Het verzekerd kapitaal bij N.V. BTL bedraagt ruim 1% miljard- Het nieuwe concern zal tot een van de grootste in den lande gaan behoren. ATHENE (Reuter). Tienduizenden Grieken hebben de begrafenis van oud- premier George Papandreoe tot een in drukwekkende demonstratie tegen het nieuwe regime gemaakt. Uren voor het begin van de plechtigheid in de kathc- Athene senmenigten samengestroomd i en pleinen van het centrum ei stad- Er klonken leuzen als De dienst werd geleid door aartsbis schop Hieronymos van Athene. Voel di plomaten, vertegenwoordigers van ko ning en regering en afgevaardigden van Papandreoe's partij woonden de plech tigheid bij. Toen de lijkstoet later de begraafplaat* naderde werd het geroep om vrijheid steeds sterker. Tenslotte baanden een groep politiewagens zich door de menigte en verspreidde haar. Er werden 40 mensen gearresteerd. Op het graf werden kransen gelegd van onder meer reder Onassis en componist Theo- dorakis. TITOGRAD (AP) Een middelkrach- tige aardbeving heeft zondagochtend zui delijke delen van de Joego-Slavische re publiek Montenegro getroffen. Een per soon vond de dood en vijf mensen wer den ernstig gewond. De aardbeving ver oorzaakte grote schade in verschillende plaatsen aan de Montenegrijnse kust bij de Albanese grens. In het dorp Pis- toeli, dicht bij het vakantieoord Ulcinj, werd een oude vrouw gedood en vijf le den van haar familie ernstig gewond on der het puin van hun huis. De dorps kerk en vele huizen werden in het dorp verwoest. In andere dorpen van hetzelf de gebied is ook grote schade aange richt. In Ulcinj, het beroemde Joego- Slavische zomerverblijf eet een zand strand van 30 km lengte, scheurden de muren van vele huizen en hotels. Vakvereniging Spoorwegen tot overleg bereid UTRECHT (ANP) De (categorale) federatieve spoorweg vakvereniging is bereid na een eventuele erkenning door de directie van de NeNd. Spoorwegen tot de personeelsraad van dit bedrijf toe te treden, constrctief mee te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor ge zamenlijk genomen beslissingen in het overleg. Wel behoudt de FSV zich het recht voor minderheidsstandpunten te formuleren en bekend te maken en kri tiek in opbouwende zin te leveren. Dit heeft de buitengewone algemene leden- Utrecht beslist. De bereidheid was neer vergadering van de FSV zaterdag in gelegd in een 1 ijvlge motie, waarin tevens een reeks vragen van de directie van de NS werd beantwoord. Onder enorme belangstelling werd de baar met het stoffelijk overschot van Papandreoe van de kathedraal naar de begraafplaats gedragen. Tienduizenden mensen demonstreerden voor vrijheid. WASHINGTON (AEP-Al') Dc jong ste opiniepeiling van het instituut Gallup geeft de republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen, Nixon, 42 procent van de stemmen, tegen veertig procent voor de democratische vice-president Humphrey. Het instituut Louis Harris komt ook tot een verschil van twee pro cent. Deskundigen achten dit verschil te gering om er hechte voorspellingen op te baseren. De voornaamste woordvoerder van Nixon, Herbert Klein, verklaard steeds te hebben verwacht, dat het verschil tus- In Washington zjjn zaterdag relletjes uitgebroken, waarbij 150 tot 200 jonge negers het op door blanken bestuurde auto's hadden gemunt. Dc negers kwamen in actie nadat een blanke politieagent een negerin, die voorbijgangers mei een mes bedreigde, in de buik had geschoten. Een andere negerin kreeg een achot In de bomt. Drie auto's gingen in vlammen op. (Van een onzer verslaggevers) VOORBURG Een wetenschappelijk onderzoek naar de ernst en de plaats van verwondingen van auto-inzittenden die bi) ongevallen betrokken waren, dreigt ernstig te worden vertraagd door gebrek aan medewerking van de automobi listen. Automobilisten, die bij een verkeersongeval betrokken waren, krijgen een enquêteformulier thuisgestuurd, met o.a. het verzoek in te vullen of zij een autogordel droegen of niet Met de hieruit verkregen gegevens kunnen de Stóchtiing Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), het Instituut voor Biomechanica en Revalidatie van de Vrije Universiteit van Amsterdam en het RAI-TNO-Imstituut vooi WegtramsportmiiddeOen een vergelijkend onderzoek doen. Tol nog toe werd slecht* minder dan de hél®. ven ét wnnden formulieren een de SWOV geretourneerd. In het buitenland bijvoorbeeld in Engeland on de Verenigde Staten Ligt de verhouding tussen het aantafl toegezonden en het aantal geretourneerde formulieren beduidend gunstiger, wanneer het gaat om verkcmsvefLighaidsande. zoekVerwacht kon worden dat de onbekendheid van het Nederlandse publiek met deze vorm van gegevens verzamelen voor verkeer*- veiligheidsonderzoek een nadelige invloed op dc resultaten zou hebben. De resultaten blijven thans echter zelfs beneden de todh al vrij ïage verwaöh tingen. De SWOV vermoedt dat, naast de onbekendheid met schrif telijke enquêtes, ook de vrees een rcfl speelt dot dc gegeven, in handen van poflntac en justitie komen, ondanks het fedt dait in de enquête nadrukkelijk wordt gestéld, dat dc gege vens volledig anoniem blijven. sen de twee kandidaten zou verminderen naarmate de verkiezingsdag nadert. Hij was er echter van overtuigd dat Nixon de overwinnaar wordt. De voorzitter varu de democratische partij, Lawrence O'Brien, was van oor deel dat Humphrey de algelopen maand de gunst van het grote publiek heeft her wonnen. Hij voorspelde dan ook een zege voor de democratische kundldaat. Een onderzoek van de New York Daily News zou hebben aangetoond dat Hum phrey In de belangrijke staat New York op 46,8 procent van de stemmen kan re kenen, tegen Nixon op 43,5 procent en Wallace op 6,8 procent. 2,9 procent zou nog geen mening hebben. In de stad New York leidt Humphrey met 59 pro cent tegen Nixon met 32 procent. De staat New York levert 43 kiesmannen. De oorlog van Vietnam is zondag weel een belangrijk onderwerp geweest in de verkiezingscampagne. Nixon heeft ln een televisie-interview aangeboden naar Pa rijs of Saigon te gaan als de president dit nuttig achtte. Nixon sprak in het program „Meet the Press" van de NBC- t.v. Nixon meende, dat de Parijse bespre kingen voortgang moeten vinden ondanks de weigering van Saigon een delegatie af te vaardigen. Maar hij twijfelde er ook aan, of de president vrijdag de bomstop zou hebben afgekondigd als hij deze terugslag van Saigon had verwacht. Humphrey zei in een t.v.-interview te geloven dat Saigon tenslotte zou deel nemen aan de besprekingen. Hij meende te moeten vertrouwen op het gezonde verstand van de regering van Saigon. Humphrey sprak ln het programma „Is sues and Answers" van de ABC. Hij en Nixon zullen maandagavond twee uur voor de t.v. in Los Angeles ver schijnen Daarna gaan zo naar huis om d euitslug af te wachten. Humphrey naar Wuverly, Minnesota, Nixon naar de stad New York. Johnson heeft zondag voor het eerst naast Humphrey gestaan in de campagne on voor ongeveer 60.000 mensen in Houston's Astrodome opgeroepen om de de vice-president le stemmen. Eartha Kitt en de taxichauffeur LONDEN APi Eartha Kift riep in de LomUn.se King's Road cn taxi aan. De chauffeur droeg een kilt, 7,5 cm boven de knie en zei, dat zijn enige verhingen uitging naar een kant tn showbiz. Vanavond krijgt hij die kans. De voorstelling van Eartha Kitt In hrt Empire Theater zal worilrn vooraf - gegaan door een liedje en een grapje van de .11-Jarige Alistair Bheareroud- agent en chauffeur van de taxi, die Eartha Kitt aanriep. Dat was vorige weelmaandag. Dins- dug wird hg opgebeld door haar agen ten. Woensdag had hij een auditie en donderdag was hij aangenomen. Vrijdag nam hij afscheUl van zijn vrouw en twee kinderen voor de rit naar Liverpool en de kans op succes in showbiz. iADVERTENTIE morgen voordeel vanille toffees 250 gram van 85 voor 75

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1