S)e CcicbeSoiiAcmt Jeugd Praag demonstreert tegen Russen Politie liet scholieren hun gang gaan NEDERLANDSE KERK MOET ZICHZELF KUNNEN ZIJN MEISJESDRIELING IN MAASTRICHT JAMIN Sojoez in andere baan gebracht Gesprekken Noordwijkerhout Zorg om de achterban Kind gedood; chauffeur reed door SEMPRE AVANTI's JONG EN JOLIG „Vietnamese oorlog loopt naar einde Russische wraak gevreesd Sigaretten op rantsoen Algerijnse troepen bij Suezkanaal DUINDIGTBEZOEKERS BF.T .F.DTGD Proces tegen officier van justitie AMERIKANEN OVERWEGEN DRIE PLANNEN Tsjechische ijshockeyers zullen wel mogen blijven Hartchirurgen beschuldigd van doodslag PAPENGRACHT 32 L EI DE N POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DHL: C. M DRABBE J. F, J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd- 4 70, p. kwart 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. tnm. Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18 00—19 00 uur) ZUIDWESTELIJKE WIND meegedeeld door het KNMI. Adfwvnfceaijk opIdLaringeu, later meer bowdUc.ng met plaatnalljk regm. Matige tot kroahtrige zuM- weateflijtee wind. Weinig verandering in tempe- DINSDAG 29 OKTOBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN 60e jaargang, no. 17.585 (Van «en onzer verslaggevers) NOORDWIJKERHOUT Het beraad van de 130 priesters uit de dekenaten van Nederland met bisschoppen en reguliere oversten heeft op de eerste dag geleid tot een openhartige uitwisseling van gedachten over zeer veel actuele problemen. De dialoog staat ln het teken van een „gematigde vooruitstrevend heid", welke zich verantwoordelijk voelt voor de achterban. Spanningen, die zich voordoen, hebben vooral betrekking op de wijze, waarop dit program moet worden gerealiseerd. De priesters pleiten voor pluformiteit in de kerk onder andere op het terrein van de liturgie en van de kerkstructuren. De Kerk is er nu eenmaal voor de samenleving en deze samenleving be staat uit alle mogelijke groeperingen. De Kerk moet niet heersen maar die nen. zij moet niet onderwerpen maar bevrijden. Sterk klonk het pleidooi voor een echte beleving van de collegialiteit, door pries ters en bisschoppen. Uitdrukkelijk werd betreurd dat sommigen, buiten de col legiale gemeenschap om, rechtstreeks verhaal zoeken in Rome. Over de ver houding tot Rome werd druk gediscus sieerd. Kardinaal Alfrlnk heeft gisteren loegezegd, over deze verhouding daag nadere gegevens te zullen strekken. Volgens velen liggen de moeilijkheden van de huidige zielzorg niet zozee het terrein van de liturgie en de kerk structuren maar meer op het terrein van de geloofsverkondiging. Vooral jongere priesters hebben gevraagd, dat hun de kans zou worden gegeven om „zoekend te geloven". De afgevaardigden toonden zich blij met het feit, dat de bisschoppen zich met hun priesters over actuele proble men wilden beraden en waardeerden vooral een eerlijke verdediging van het gemeenschappelijk met priesters en ge lovigen gevoerde beleid in moeilijke om standigheden. Zeer veel priesters spraken hun ge voelens van lotsverbondenheid uit met buitenlandse collega's, die uit hnn ambt worden gezet. De persoon wordt daar, ïo meenden z(j, geofferd aan het systeem, Iets wat nooit mag gebeuren. ZIJ -hebben unaniem de bisschoppen In overweging gegeven, ln voorkomende gevallen te willen bemiddelen. Kardinaal Alfrink heeft toegezegd, deze overweging te zul len volgen. Uiteraard kwam ook de celibaatsvraag aan de orde. Gepleit werd voor een vrij willige, niet voor een verplichte aan- (Van onze correspondent) MAASTRICHT De 24-jarige mevrouw Geerts-RUnders uit Maastricht wist tot vorige week niet beter dan dat >U één baby ter wereld sou brengen. Zaterdag middag sohonk zü echter in een ziekenhuis te Maastricht het leven aan een drieling. Het zjjn drie meisjes, die de namen Inge. Cissela en Edith kregen. Zij wegen reap. 11, 14 en 15 ons en zullen voorlopig in de couveuse hun eons te levensmaanden doorbrengen. De moeder kreeg pas een week voor de bevalling be horen, dat zij drie kinderen ter wereld zou brengen. De babyuitaet was slechts berekend op één kind. „Ook ztillen we nu wél vlug moeben gaan verhuizen, want om met drie van die peutere op een flat te Wijven wonen, is natuurdijk niet te doen", is de reactie. Natuurlijk is ze trots op haar trio en die trots delen de andere kraamvrouwen op de ziekenzaal met haar. ROTTERDAM (ANP) In de Kroos- wtjksestraat in Rotterdam ls de 4-jarige Pleter Pelkman door een personenauto aangereden- De jongen werd 30 m mee gesleurd en gedood. De chauffeur is na dit ongeluk doorgereden. De politie vermoedt, dat de betreffen de auto een Chevrolet Impala ls met een donkere kleur en verzoekt Inlichtingen over de identiteit van de bestuurder. Pummiewas Pummie niet (Van onze correspondent) MAA8TRICHT De 36-Jarige in Maastricht wonende Hongaar J. Z. heeft in het weekeinde de bon vlvant uitgehan- Toen hij de rekening na heel wat rondjes met een cheque wilde voldoen, waarop de naam van de bekende be roepsvoetballer van Anderlecht Gerard Bergholtz (Pummie) stond, zag de café- boudster dat dat niet klopte. Zij lichtte de politie in. De man had paspoort en chequeboek van Gerard Berg holtz weten te stelen uit een auto, waar in hij was gaan slapen, toen hij te veel op had. Toen hij het chequeboek vond, W86 hij opnieuw aan de zwier gegaan. op pagina 10 Tijdens het driedaagse congres Noordwijkerhout is er ook tijd voor ontspanning: mgr. Nierman is hier bezig een autorace te winnen van mgr. Zioartkruis. vaarding vaq de celibataire levensstaat. Aan de vraag van de Amsterdamse en Utrechtse studentenparochies, om gehuw de priesters in het ambt te handhaven, moet serieuze aandacht worden besteed, ook al zou de grote massa er nog niet rijp voor zijn. Een steeds terugkerend motief in de besprekingen is de bezorgdheid van de priesters voor de grote groep der ge wone gelovigen. Deze mag naar hun me ning echter niet brengen tot het in voeren van een ongezonde uniformiteit, omdat hiermee de ware eenheid niet ge diend is. De vergadering wordt heden voortgezet. (ADVERTENTIE) morgen voordeel vruchtengiacé 200 gram van 89 v< tor 79 niot duur wc/ heerlijk Arthur Goldberg: WASHINGTON (AP) Arthur J. Gold berg, de vroegere Amerikaanse ambassa deur van de V.N. heeft gezegd er gron dig van overtuigd te zijn „dat wi) ons in de latste stadia van de oorlog in Vietnam bevinden". Op een lunch van nationale democra tische club voor vrouwen zei hij dat hij ook overtuigd is dat V.S. op weg zijn naar vrede in Zuid-Oost-Azië maar dat dit niet betekent dat geen moeilijkheden meer overwonnen moeten worden. Goldberg zei niet over officiële inlich tingen te beschikken, maar bij het be spreken van het toekomstige Amerikaan se buitenlandse beleid zei hij: „Vol ver wachting hopen wij dat de onderhande lingen in Parijs van de inleidende faze zullen overgaan naar werkelijke vredes onderhandelingen". (Van onze correspondent) PRAAG De jeugd van Praag heeft gigteren, op de herdenking van het vijftigjarig bestaan van republiek Tsjecho-Slowakqe, onomwonden te kennen gegeven hoe zij denkt over de Russische bezetting en de toestand waarin het land op het ogenblik terecht is gekomen. De gehele dag door hadden spontane betogingen plaats, waaraan voor het merendeel scholieren deelnamen. De politie van Praag, versterkt door eenheden van het Tsjecho-Slowaakse leger, greep nergens in. De Russen bleven in hun kampementen, gelegen in een straal van acht kilometer om de stad, de kanonnen en de raketten gericht op het stadscentrum. Het stadsbeeld werd bepaald door de nationale driekleur, die overal te zien was en afbeeldingen van Svoboda en Du beek. De rode vlag van de communistische partij was nergens te bekennen. Het gevaarlijkste ogenblik was gister ochtend om tien uur toen in de Praagse Burcht de officiële feestredevoeringen van de regerings- en partijleiders ge houden werden. Uit het stadscentrum waren enkele duizenden jongeren zingend en met vlaggen zwaaiend naar de burcht gekomen. De politie, die een cordon rond de burcht gevormd had, keek glim lachend toe toen de demonstranten naderden. Een enkele agent trachtte de menigte tegen te houden; de meesten maakten echter ruim baan. Sommige mannen in Uniform deden zelf mee toen spreekkoren gevormd werden. En riepen ook: „Russen, ga naar huis". Daarna zongen agenten en demonstranten eens gezind het volkslied. In de kathedraal, die zich binnen de burcht bevindt, vond een rustiger, maar minstens even indrukwekkende dienst plaats. Duizenden mensen stonden daar geduldig drie uur of langer te wachten om de Tsjechische kroonschatten te kunnen zien. De kroon, scepter en rijks appel worden alleen bij gelegenheden of een groot feest tentoongesteld. De gezichten, waarmee de Pragers in een honderden meters lange rij in de kou stonden te wachten, behoefden geen nadere verklaring. Zo nu en dan werd ook hier het volkslied gezongen. Knopen Ook gisteren waren studenten en scholieren .weer het meest actief. Op straat verkochten ze legpenningen van de eerste Tsjechische democraat, Thomas Masaryk. Meisjesstudenten in minirokjes klampten voorbijgangers aan om een „love-in"-fcnoop met de naam Dubcek aan hen kwijt te raken. Op het Wences- lausplein werden onder het oog van de politie de door de Russen verboden foto's van de eerste bezettingsdagen verkocht Op dit Wenceslausplein was de sfeer de gehele dag gespannen. Het meters hoge standbeeld van koning Wenceslaus werd door de bnrgerU onder bloemen bedolven. Voor het standbeeld brandde men de gehele dag kaarsen op de plek waar in augustus de Russen een 14-jarige jongen gedood hebben. Eén van de veertig slachtoffers die de bezetting van Praag heeft opgeleverd. Er werd daar ook de hele dag gezongen, godsdienstige liederen, en telkens weer het volkslied. Tal van mensen stonden te hullen. Om half drie gistermiddag dreigde er ook bij dit nationale monument een rel te ontstaan. Een groep van ongeveer duizend jongeren met vlaggen legde het verkeer op het Wenceslausplein vol komen lam, toen men door een cordon van minstens honderd agenten werd tegengehouden. Een luidsprekerwagen van de politie werd met een fluitconcert verwelkomd. Tenslotte liet de politie de demonstranten toch naar het standbeeld van Wenceslaus gaan, waar het volks lied gezongen werd. Ook hier zongen de meeste agenten mee. Hoongelach ar schatting 600 provocateurs die momenteel in Praag zijn, lieten gis teren niets van zich merken. Bij de honderden discussies, die zich gisteren op het Wenceslausplein afspeelden, bleken allen het roerend eens te zijn. Een student, die voorlas uit een Rus sische krant over de zogenaamde contra revolutie in Tsjecho-Slowakije, had bij zonder veel succes. Telkens als hij een zin had voorgelezen, ging er een hoon gelach op. De meeste mensen ln Praag bleven (Van een onzer verslaggever») DEN HAAG In verband met de accijnsverhoging voor aigaretten en kerf tabak hebben de Nederlandse sigaretten- fabrikanten besloten de handel in ta- baksartlkelcn de komende maanden t« rantsoeneren. Indien de Kamers akkoord gaan sullen, zoals bekend, de prUien van de gangbare verpakkingen sigaretten en kerftabak per 1 januari 1969 met een kwartje omhoog gaan. Om te voorkomen, dat het evenwicht op de markt van sigaretten en kerftabak door hamsteren wordt verstoord, hebben de fabrikanten afspraken gemaakt. Zij willen tegengaan, dat er vele miljoenen sigaretten extra worden geleverd ln de laatste maanden van 1968. De fabrikan ten hebben lering getrokken uit het ver leden. Twee jaar geleden, toen eveneens een accijnsverhoging van toepassing werd, kocht de handel een extra-voor raad ln van ongeveer een maand. Het heeft toen tot april/mei 1966 geduurd voordat de voorraden met oude prijzen waren uitverkocht De sigarettenindustrie werd toen ernstig getroffen. De afspraken over de rantsoenering zijn weliswaar niet gemaakt in overleg met het ministerie van Financiën, maar rit ministerie heeft geen bezwaar ge maakt, toen het van de afspraken op de hoogte werd gesteld. De rantsoenering van de handel moet overigens wel betrekkelijk worden ge zien. De „normale" hoeveelheden worden geleverd. Men mag zelfs enige procenten bestellen. Dit is gedaan om tege moet te komen aan moeilijke individuele Moskou heeft zijn eerste pak sneeuw te pakken. Deze eerste sneeuwval is enige weken vroeger, dan in andere Jaren het geval was. gisteren echter toeschouwer. Velen lieten merken dat zij bang waren dat de demon straties uit de hand zouden lopen. „Het heeft zoveel moeite gekost om de Russen de stad uit te krijgen. Laten we ze ln godsnaam niet op deze manier terug halen", zei een Tsjechische officier. De Tsjecho-Slowaakse leiders zijn vandaag naar Slowakije vertrokken om de viering van de vijftigste verjaardag van de republiek voort te zetten, terwijl het land zich afvraagt welke prijs de Sovjet-Unie zal eisen voor de anti- Sovjetdemonstraties. ALGIERS (Reuter) Algerijnse strijdkrachten, die langs het Suezkanaal zijn gelegerd, hebben deelgenomen aan het grote artillerieduel van zaterdag, zo heeft het Algerijnse persbureau APS gemeld. Welke rol de Algerijnsen precies in het gevecht hadden gespeeld werd niet meegedeeld. De Algerijnen hadden geen verliezen geleden. (Van onze correspondent) GRONINGEN Grote verontwaar diging is (opnieuw) in de Nederlandse draf- en renwcreld ontstaan naar aan leiding van uitlatingen van de Rotter damse officier van justitie, mr. P. van der Meulen. Tijdens een rechtszaak in de Maasstad tegen een Groningse kaste lein, die na een bezoek aan de renbaan Duindigt in Hoek van Holland een stad genoot wurgde, liet hy zich ongunstig uit over de rennen. De openbare aanklager zei toen: „Bezoekers van de Nederlandse renbanen behoren tot - een verzameling ongunstige lieden". Ondanks een pittige brief utt Gronin- :n aan de heer Van der Meulen, bleef de Rotterdamse officier bij zijn stand punt, hetgeen bleek uit een interview, dat Elseviers weekblad de vorige week publiceerde. In de drafwereld overweegt men thans, Indien de juridische termen aanwezig zijn, mr. Van der Meulen een proces aan te doen wegens belediging. De gangmaker in deze affaire is de heer Geert Boomsma (56), secretaris van de noordelijke draf sport uit Groningen- „Ik ben", zegt de heer Boomsma, „vre selijk verontwaardigd. De beer Van der Meulen een officieel persoon, let wel zet ons voor de gehele Nederlandse bevolking te kijk. Sterker: hij beeft een groot aantal van ons onder wie in dustriëlen, artsen, hoogleraren, advoca ten beledigd". In zijn brief schreef de heer Boomsma: „U scheert alien over één kam. Wij bazuinen toch ook niet rond, dat, wanneer een minister wegens „glaasje-op" wordt veroordeeld, de Ne- lderlandse bevolking wordt geregeerd door een stel alcoholisten". De heer Van der Meulen antwoordde per brief o.m. met: „Ik acht de totallsa- tor een infect middel, ten onrechte ge heiligd door een wellicht goed doel. Ik sprak me op de strafzitting tegen de to tal Isa tor uit, omdat deze een verzame- lng ongunstige lieden aantrekt". De heer Boomsma: „Na deze brief dachten we maar rand over de taak te moeten strooien, maar, nadat de heer Van der Meulen in Elseviers weekblad op nieuw vrijwel gelijkluidende uitspraken heeft gedaan, heb ik de Groningse advo caat mr. T .Bout gevraagd te onderzoe ken of er juridische termen aanwezig zijn om mr. Van der Meulen wegens be lediging aan te klagen." Geen krant ontvangen? Bel tossen 6.00 en 7.00 onr nummer 33839 en per speciale koerier wordt n de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men sleh tot de agent. MOSKOU (Tass-A.P.) De Russische ruimtevaarder Georgi Beregovoi heeft >tJn ruimteschip SoJoez-3 in een andere baan om de aarde gebracht. ZUn om loopperiode is nu 88,8 minuten, dr groot ste afstand tot de aarde is 244 km en de kleinste 199 km. De baanhoek is nu 51,7 graden. De ruimtevaarder heeft hiermee (Van onxs correspondent) TILBURG Jaroslav Turnt en Jirl Petronsek, de twee Tsjechi sche Ijshockeyers, die in de nacht van saterdag op zondag In Geleen de vrjjheld verkozen en politiek asiel beogen, hebben intussen by de vreemdelingenpolitie in Tilburg een verblijfsvergunning aange vraagd. De heer Spec van de Tüburgse politie deelde ons mee: „Onze hoofdcommissaris heeft het ver zoek van de Tsjechen doorgegeven aan de minister van Justitie en ik denk wel dat ze die verblijfsver gunning zullen krijgen". de zonnebatterUeu op de zon gericht en zjjn ruimteschip gestabiliseerd. Deze manoeuvre werd tijdens de 36ste omwen teling om de aarde uitgevoerd. Het Amerikaanse bureau voor de ruimtevaart heeft bekend gemaakt dat het ernstig overweegt een vlucht rond de maan, of wellicht zelfs enkele vluchten rond de maan, te doen uitvoeren door de Apollo, die voorlopig op 21 december ge lanceerd zal worden. Een beslissing hier over, aldus NASA, zal genomen worden ln de week van 11 november. Als de maanvlucht doorgaat, krijgt de Apollo-8 als bemanning de astronauten Frank Borman, James A. Level 1 jr. en William A. Anders. Zij zullen in dat ge val waarschijnlijk de kerstdagen ln de ruimte doorbrengen. Er bestaan drie plannen: de Apollo-8 zal tot tien maal toe rond de maan cir kelen, of eenmaal om de maan vliegen «n dan direct terugkeren, of in een baan om de aarde gaan waarbij de grootste afstand 7.500 km of meer zal zijn. Voor dat een besluit wordt genomen zullen de risico's en de mogelijke resultaten zorg vuldig tegen elkaar worden afgewogen. BUENOS AIRES (AP) De Argen tijnse hartchirurg Miguel Belllzi en sfln assistenten sullen zich wegens vier geval len van doodslag in verband met twee bartoverplantlngsoperatiee moeten ver antwoorden, aidos ia bekendgemakt. Bellizi en zijn team voerden de hart- overplanting. il van Argentinië uit Belde patiënten overleden kort na de operaties. Een niet bij name genoemde advokaat beeft de klacht tegen Bellizi en zijn as sistenten ingediend. Deze advokaat ls van oordeel, dat dit team zich jegens de do nor» en de ontvanger» heeft «chuldig gemaakt aan doodiiag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1