S)e £eidóe(2oi!/fcC(/iit 2 Tsjechische ijshockeyers vragen om asiel Club in Tilburg regelt opvang ZWAAR VUURDUEL BIJ SUEZKANAAL Tot ziens in Miinchen" Ontvoering in stilte PU lii Aanslag op monument Kennedy Drie aanslagen op gebouwen van Citroen in Parijs Wanhoopsdaad schilder fataal Jordanië zoekt vrede ■K Mgr. prof. Post overleden Derde dag Sojoez-3 in de ruimte Beregovoi krijgt wellicht gezelschap OLYMPISCHE SPELEN GESLOTEN Prins gaf Ada champagne PAPENGRACHT 3 2 - L EIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Lelden DIR.: C M DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J XOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w MO, p. mnd ƒ4.70, p. kwart. 14.10; fr p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p. mm Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) MAANDAG 28 OKTOBER 1968 WISSELVALLIG Veranderlijke bewoQking met in de nactvt en ochtend tijdelijk legen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest Over h«t algemeen let* hogere temperaturen. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN (ADVERTENTIE) morgen voordeel dikke speculaas pak van 59 voor 49 WINDSOR (AP) Het gedenkteken voor president John F. Kennedy in Run- nymede. Windsor, (Engeland) is ernstig beschadigd als gevolg van een bomaan slag. Het gedenkteken werd in mei 1965 onthuld door koningin Elizabeth in aan wezigheid van mevrouw Jacqueline Ken nedy en haar kinderen na de moord op de president. Het bestaat uit een een voudige steen die op een heuvel staat uitziend over de groene weiden aan de oever van de Theems. Het is zichtbaar vanaf het kasteel Windsor. (Van onze correspondent L. Klein) PARIJS In de nacht van zondag op maandag heben onbekende extremisten drie aanslagen gepleegd op kantoren en showrooms van Citroen in Parijs, zij hebben daarmee hun verzet tot uitnig willen brengen tegen het akkoord Fiat- De eerste bomaanslag had plaats om kwart voor vier voor het hoofdkantoor van Citroen aan de Quai Javel. De schade is niet zo belangrijk: een paar ruiten werden vernield en de sta len toegangsdeuren bij de hoofdingang werden ontzet. De tweede aanslag om 4.40 uur was ernstiger en gericht tegen de grote show room van Citroen op de Champs Elys- sees. Van de kolossale vri tines bleef niets heel. Van een der binnen geëxposeerde auto's werden koplampen en ruiten vernield. Om tien over vijf ontplofte met een hels lawaai een derde bom voor de showroom van Citroen op de hoek van de Aven ue de l'Opera en de Rue De La Paix. Agenten zagen op het trottoir een voorwerp liggen ter grootte van een schoenendoos, maar nog voor zij het konden weghalen was de explosie al ge beurd. De kracht van de ontplof fing was zo hevig dat de stalen hekken en kettingen langs de Rue De La Paix ter bescherming van de voet gangers uit hun voegen werden gelicht. terdag op zondag de spanning met de minunt. In de drukke bar van het hotel liepen manager Van Mork- hoven en secretaris Herrygers van de Tilburgse tfshockeyclub zenuwachtig heen en weer. Geen mens in het vrolijke en druk pratende gezelschap, die er in de verste verte aan dacht, dat hier een „ontvoering" gepland was, dat juist hier de Russische inval in Tsjecho-Slowakije een tragisch verlengstuk zou krij gen. Slechts vier personen waren op de hoogte. Men kon de spanning op hun gezichten aflezen. Immers, boven op de eerste verdieping zaten op dat moment nog de Tsjechische ijshockeyers Jiri Petrnonsek en Jaroslav Turn a van Spartak Praag met de rest van de Tsjechische sclectieploeg, die de zelfde avond in het Golecnse ijsstadion het Nederlandse team had verslagen, aan tafel. De twee Tsjechen wilden niet terug naar h> (Van een onzer verslaggevers DEN HAAG. De 49-jarige Amster damse schildersbaas, die zich vorige week vrijdagmorgen voor het gebouw van het Bedrijfsschap voor Schilders te Rijswijk met benzine overgoot en in brand stak. is in het weekeinde overleden. De man, die bij zijn wanhoopsdaad zeer ernstige brandwonden opliep, werd in bijzonder zorgwekkende toestand in het ziekenhuis aan de Zuidwal te Den Haag opgenomen. De man was vermoedelijk tot zijn daad gekomen uit protest tegen een heffing van het bedrijsschap. De beide sterspelers van Sparlak had den namelijk aan de Nederlandse tolk verteld, dat zij in Nederland politiek asiel wilden vragen. De Tilburgse ijs- hockeyclub had hierin onmiddellijk een unieke kans gezien haar team enorm te versterken. Daarom was die „ontvoe ring" gepland. Ze was noodzakelijk om dat de Tsjechische leiders op de een of andere manier brachten waren gekomen, dat enige spelers niet naar 't vaderland terugwilden. Maar zij wisten niet welke 4 officials, die allen van verschillende clubs waren, hoopten dat het geen spe ler van hun vereniging zou zijn. Want dan immers zouden er straks in Praag moeilijkheden wachten. De leiding van de ploeg was daarom uiterst waakzaam. Dat bleek reeds vrijdagavond, toen in Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt n de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zjjn gevestigd, wende men zich tot de agent. Tilburg de Tsjechen legen „Trappers" speelden. Een der Tsjechische leiders patrouilleerde onafgebroken in de gale-1 rij boven de ijsbaan, vanwaar hij een j goed overzicht over het stadion had. Maar in Geleen, zo dachten de samen- zweerders, zou zich wel een gunstige ge- j I tegenheid voordoen. Echter na afloop van de wedstrijd in I Geleen was de controle opnieuw uiterst j I scherp. Als men een der spelers wilde 1 1 interviewen kwam direct een der officials j J het gesprek onderbreken. Hij vroeg de i speler dan roeteen naar de wachtende i bua te gaan. Maar er was nog even ge- tegenheid vlug een plan in elkaar te zet- j ten om in hotel Corner House, waar de j ploeg dineerde, de „ontvoering" te la- j ten plaatsvinden. van Tuma en Petrnonsek. Maar plotse ling kwamen ze met drie collega's d< bar binnen. Ze grepen snel hun jassen drukten de achterblijvende Tsjechische spelers de hand en glipten de deur uit. Buiten stapten ze in een auto, die hen snel naar een van de vele langs de Ge- leense rijksweg gelegen cafe's bracht. Daar werden meteen twee whiskey's be steld. Dat was wel nodig, want Tuma zag lijkbleek en Petrnonsek was eveneens zeer nerveus. Waarschijnlijk beseften ze op dat moment, dat ze wellicht voor al tijd afscheid hadden genomen van hun familie. Maar ze wilden onder geen en kele voorwaarde nog terug. Hun besluit om in het westen politiek asiel te vra gen. stond vast vanaf het moment, dat de Russen hun land binnenvielen. Intus- deden de whiskey's hun werk en ook het bestuur van de Tilburgse ijshockeyclub gearriveerd was, werd het tweetal opgewekter. Er kon zelfs af en lachje af. Beetje voor beetje ver- De Tsjechische ijshockeyers Juri Petrnonsek (Links) en Jaroslav Tu onmiddellijk nadat zij de vrijheid hadden verkozen. De spanning is nog op gezichten af te lezen. kolom) TEL AVIV (AP-Rpuler) De bereid heid van Jordanië om eventueel met Is raël tot rechtstreeks onderhandelingen leidingen tot de nieuwe spanningen in het Midden-Oosten die zich ontlaad heb ben in langdurige beschietingen, gevech ten en betogingen. De betogingen hadden plaats in Jeruzalem en in het door de Israëliërs bezette brbied. Er is een streng uitgaansverbod afge kondigd voor een groot deel van het door Israël bezette deel van Jordanië. Dit uit gaansverbod werd afgekondigd na een dag van stakingen en betogingen van schoolkinderen tegen de Israëlische be zetting. Israël heef verder meegedeeld dat vijftien Israëliërs gesneuveld en 35 gewond zijn in de hevige gevechten en beschietingen langs het Suezkanaal de zwaarste sinds de junioorlog van vorig de VN-waarnemers. Egypte de vera woording draagt. Waarnemers in Aviv geloven dat Cairo zich op deze r Lynda Robb. de dochter va i langs de Jordaan beschietingen plaats tussen Israëliërs en Jordaniërs. Egyptische olieinstallaties bij Suez, die zaterdag door de Israëlische artillerie in brand waren geschoten, brandden giste ren nog steeds. Volgens berichten uit Egyptische bron waren deze branden spoedig geblust. Ook in de Sinaïwoestijn werd gevochten. Daar liepen Israëlische militairen in een hinderlaag van Egypti sche commando's. Militaire deskundigen In Tel Aviv hebben als hun mening ken baar gemaakt, dat het Egyptische raket en kanonvuur geleid werd door Russische officieren. Oostduitser met ladder over muur BERLIJN' (AP) Een Oostduitse tim merman is naar West-Berlijn ontsnapt. Hij bracht zijn eigen ladder mee om over de Berlljnse muur te klimmen. Hij slaagde er In ondanks dat Oostduit se grenswachten drie salvo's op hem los- Zijn ladder steeds met zich meesle pend klom hij over de hekken en wist onopgemerkt langs de tankbarrières te sluipen in het midden van de „doden- strlp". Met een snelle spurt legde hij de laatste dertig meter die verlicht was af naar de eigenlijke muur. Hij klom op zijn ladder en was boven op de drie meter hoge muur toen de grenswachten uit een nabije uitkijktoren het vuur op hem openden. De man liet zich ongedeerd aan de an dere zijde van de muur op de grond De begrafenis la vastgesteld op woens dag 30 oktober op de katholieke begraaf plaats Jonkerbos in Nijmegen, nadat prof. dr. A. G. Weiier in de aula de herdenkingsrede zal hebben uitgespro ken en in de St.-Jozefkerk door Bernard kardinaal Alfrink de requiemmis zal zijn gecelebreerd. (Zie ook elders ia dit blad) Toestand Longo bevredigend ROME (AP) De toestand van Luig Longo, de zieke leider van de Italiaan se communistische partij, is bevredigend. Dit heeft een woordvoerder van zijn par tij meegedeeld. De 68-jarige Longo is drie dagen gele den in het geheim naar een ziekenhuis in Rome gebracht Later is meegedeeld dat hij bloedsomloopmoeiljkheden „van beperkte omvang" heeft. Kranten heb ben gemeld dat hij trombose in de her sens heeft en in levensgevaar ia. MOSKOU (A.P. - Reuter). De Rus sische ruimtevaarder, oorlogsveteraan kolonel Georgi Beregovoi (47) is van morgen zyn derde dag in het ruimte schip Sojoez-3 begonnen met 25 minuten gymnastiek en een stevig ontbijt, terwijl de wereld zich afvraagt wat precies het doel van de vlucht van de Sojoez-3 en van de een dag eerder gelanceerde onbe mande Sojoet-2 is. Officieel heet het: ter verbetering ven de entermelhoden. Beregovoi heeft de Sojoez-3 al tweemaal tot vlak bij de Sojoez-2 gebracht, waarbij gedeeltelijk gebruik werd gemaakt van handbedie ning. Het is ook zeer wel mogelijk, dat de Russen oefenen in het samenstellen van een ruimteplatform, vanwaar lan ceringen naar de maan ondernomen kunnen worden. Een derde suggestie is dat dezer dagen een nieuw ruimtevaar tuig gelanceerd wordt. meerkoppige bemanning zich bij Bere govoi zal voegen. Het is de waarnemers opgevallen dat de Sojoez-3 te groot is voor één man. Op het ogenblik houdt Beregovoi er in ieder geval een slaap vertrek aan over. De Sojoez-3 werd zaterdagmorgen omstreeks half twaalf Moskouie tijd gelanceerd in een bijna cirkelvormige baan (grootste afstand 225 en kleinste 'afstand 206 km). De omlooptijd Is 88,6 de oudste ruimtevaarder lot nu toe. Hij werd in 1944 onderscheiden met de gouden ster van Held van de Sovjet- Unie. Na de oorlog werd hij testpiloot. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen, een zoon en een dochter. Hij is de twaalfde Rus die een ruimtevlucht maakt. De laatste Russische bemande ruimtevaart had plaats ln april 1967. Dese eindigde met de dood van Komarm- speciale verslag geve MEXICO CITY Met een strakke, volgens hot lopende, officiële gebcui de Olympische zich aan het slot niet verloochend. Men heeft de Spelen beschouwd als een kel kome gelegenheid land en vriendelijk, behulpzaam volk aan de werel dtc pre- Maar men wilde er ook wel een speci fiek Mexicaans accent aan geven. Daar om waren de tweeduizend mariachi's, die Mexico City telt, verzameld en op de grasmat van het olympisch stadion verenigd. Dat het protocol daardoor wederom, evenals bij de openingscere monie toen de vreugde het ernstige overvleugelde, werd geschonden, moest iedereen dan maar voor lief nemen. Met hun violen, trompetten en harpen maakten de mariachi's er een feest van dat de Mexicanen, en allen die erbij waren, niet meer zullen vergeten. De vrolijke, onbezorgde volksaard over heerste en dat president Gustavo Diaz Ordaz de sluitingsceremonie met zijn aanwezigheid vereerde, dat de vlaggen werden gehesen, de landen hun (kleine) afvaardigingen hadden gezonden, de olympische vlag werd gestreken en de vlam werd gedoofd, was in feite slechts bijzaak. Toen op het scorebord de woorden „Tot ziens in München 1972" ver-schenen, hadden de Mexicanen zich vooral gelaafd aan hun eigon muziek van hun eigen mariachi's. Een veertiendaags feest, waarvoor Mexico zich vele offers had getroost, was voorbij. Met gemengde gevoelens is afscheid genomen van een gastvrij land. dat zijn uiterste best heeft gedaan de Spelen te doen slagen en daarin groten deels is geslaagd. Dat de stad niet ge schikt was om een dergelijk groots toernooi binnen de muren tr hebben, moet Mexico worden vergeven. Het IOC heeft beslist en stelde daarmee Mexico City voor een onmogelijke taak. Met enorme inspanningen, met een leger aan mankracht, met dag en nacht wer ken heeft Mexico City getracht van de Spelen een sluitend geheel te maken. fiasco. Wat niet De situering van de accommodaties was onjuist maar Mexico City kon zich kennelijk niet veroorloven, zoals Mün chen wel zal doen, een geheel complex, dicht bijeen uit de grond te stampen De grond, die de Mexicaan hartstoch telijk lief heeft en waarvoor hij zich alles wil getroosten. Zelft te dure Olym pische Spelen. ;sfeest besloten Turnkoningin Vera in het nauw Het olympisch huwelijk van de Tsjechische turn koningin Vera Caslavska haar ploeg- en land genoot Josef Odlozil za terdagavond had meer romance. In de prachtige kathedraal op het Zocalo n priesters gedwon- journalisten van hot al taar toe duwen voordat het huwelijk kon worden ingezegend. Toch duurde het nog twee uur voordal huwelijksmis kon be- De 26-jarige gymnaste en haar bruidegom sloten het burgerlijk huwelijk in de Tsjechische ambassade verstaan van ambas sadeur Karei Hanus. Ze legden de huwelijksbe loften af terwijl ongeno de gasten over hun schou ders hingen en drongen duwden. Op het hoog tepunt van de burger lijke plechtigheid liet een vrouw met twee kleine kinderen aan de hand een pot marmelade vallen op het tapijt van de ambas sade. Van de ambassade door een menigte van 1500 mensen naar de ka thedraal. Meer dan vier duizend mensen verdron gen zich in de kerk. Er waren werklieden in overalls, aristocraten in avondkleding en vrouwen met kinderen op de arm. Buiten verdrong zich nog eens tweeduizend men sen om een glimp op te vangen van de plechtig heid. Het bruidspaar kwam drie kwartier te het altaai De Mexico, mgr. Dario Mi randa, deed een beroep op de menigte het altaar plechtigheid Tsjechische bruidspaar de gast op een receptie ln een eetzaal in het olym- olsche dorp. Gastheer was Ramirez Vasquez, voorzitter van het olym pische organisatiecomité. Vera zog er stralend uit. Ze was gekleed in een witte japon van Tsjech - chlschc kant. Ze droeg een zilveren kroontje met juwelen op haar blonde haar dut tot op de schou ders viel. Ploeggenoten ln sportkoetuum waren bruidsmeisjes. Josef droeg een donker jasje met witte das. Vera Caslavska heeft gezegd dat zij de vier gewonnen gouden dallies zal schenken aan de politieke leiders van haar land. en toastje, toen hij om een opmerking nmers in de lach schoot. Dat gebeurde tijdens een gesotttg af scheidsavondje op de Nederlandse ambas-.ode. Voor de Nederlandse medaillewinnaars zijn de Spelen zondagavond afgesloten met een bijzonder gezellige bijeenkomst ln de woning van onze ambassadeur, mr. S. Baron van Heemstra. Het „gouden" olympische sextet (Ada Kok - Jan Wiênese René PUnen - Joop Zoetemelk - Jan Krekels Fed ar den Hertog) vormda uiteraard het middelpunt van het gezelschap, waarbij zich prins Berohard. prinses Irene en haar echtgenoot prins Carlos Hugo hadden gevoegd. Mr K Baron ven Heemstra bracht een toast uit op de medaillewinnaars. Prins Bernhard zorgde daarbij voor hilariteit door zijn glas champagne aan te bieden aan Ada Kok, die men verreten was een glas aan te bieden. De gehele Nederlandse ploeg sal vans- vond een slotfeest bijwonen, dst door de tijdens de ln de afgelopen weken sear behulpzame Nederlandss kolonie in Mexico wordt aangeboden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1