S)e CöidócSouAcmt tmmm Ruzie tussen Apollo en de aarde TOCH IN RUIMTEPAK BIJ LANDING PAUS HEEFT VERTROUWEN IN KERK VAN NEDERLAND „Mexico laatste olympische stad" Olympische buit WERELDRECORDS Noorse tanker in brand 3 vermisten Bisschop Bluyssen terug uit Rome „Ik ga op ingeslagen weg voort Franse boer had Rafael boven zijn bed MANTELS en PAKJES Jongen springt uit autobus in Nieuwe Maas Deskundige maar beangstigende groep Economie in handen van 200 man Helmen los, handen vrij bij landing CARLOS EN SMITH NOG STEEDS IN MEXICO PAPEN» POSTBUS II TELEFOON 20935 - KEUACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTI EAFUELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Leiden DIR.: C. M DRABBE - J F. J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J XOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. l-l 0, p mnd 4 70. p. kwart 14.10; fr p. post 16.9" MAANDAG 21 OKTOBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN TIJDELIJK WOLKENVELDEN Tijdelijk wolkenvelden, maar morgen overdag ook saiviige perioden en op de meeste plaatsen droog veer. Zwakke tot matige vind tussen zuid en west. Dezeflfde of iets lagere temperaturen dan 60 jaargang, no. 17.579 LONDEN (AP) Drie leden van de bemanning van een kleine Noorse tan ker. die zondagavond in het Engelse ka- brand werd geteisterd, worden thans vermist. De bemanning van de 16.567 tons me tende Sitakund was in de bbten gegaan toen de brand aan alle kanten uit het schip sloeg. De Britse kustwacht waar- si-huwde uit de buurt te blijven omdat de tanker met benzine geladen was. De reddingschepen kwamen echter toch in actie. Een Franse treiler pikte 34 man op. De Britse sleepboot Meecham haal de het brandende vaartuig maandagmor gen weg uit de drukke zeeweg en vaart thans in de richting van Eastbourne. Te zelfdertijd werd het zoeken iste r len afgelast. (Van o respondent) uit PARIJS Een aardappelb. het Franse departement van de Loire Atlantique kwam vorige week naar Pa rijs met een schilderij onder zijn arm. dal hij voor 3 miljoen francs hoopt te verkopen. De boer Maurice Paquet is getrouwd met een vrouw van aristocra tische afkomst die bij haar huwelijk wat nude meubelen een paar zeldzame bqc- len en ook een schilderij meebracht. Het schilderij stelde voor de- Heilige Maagd met het kind Jezus. Het echtpaar is zeer vroom en hing het doek boven hun bed in de slaapka mer. Daar is het verscheidene jaren blijven hangen. De boerderij is maar klein en bovendien vochtig, zodat het kort geleden een goede beurt kreeg en alle gordijnen werden vernieuwd. De boer haalde zijn schilderij van de haak, bekeek het nog eens aandachtig en las de naam van Rafael. Van kunst had hij geen verstand, maar de naam Rafael zei hem voldoende om te begrijpen dat hij een doek van zeer grote waarde in huis had. Hij liet het schilderij taxeren. Het Parijse Louvre bood hem 200.000 francs, maar Maurice weigerde en meende dat hij er wel 5 miljoen voor zou kunnen krijgen. Een Amerikaan die er de lucht van had gekregen, stelde me vrouw Paquet een huwelijk voor mits zij in het tweede huwelijk haar kostbare schilderij mee zou brengen. Naar alle waarschijnlijkheid had de scheiding dan niet lang op zich laten wachten. Het aan bod werd vanzelfsprekend geweigerd. De boer die in zijn leven nooit anders dan aardappelen heeft verkocht, kwam deze week naar Parijs in de hoop dat hij ua verkoop van zijn doek met tenmin ste 3 miljoen francs naar huis kan te rugkeren. Geen krant ontvangen? Bel (usscn 6.00 en 7.00 nur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht Waar agentschappen zün gevestigd, wende men zich tot de agent. (ADVERTENTIE) HONDERDEN FONKELNIEUWE MODELLEN van eigen ateliers Topklasse in kwaliteit en afwerking ,van 59,95 tot en met 89,95 Terlenka ^Regenmantels 49,95 met "Borg" voering 59,95 Bontmantels chic en uiterst voordelig. DeMantelspedalist heb ben voor en vertrouwen te hebben in de Kerk van Nederland, die in het ver leden altijd zo prachtig is geweest en die zich thans zo temperamentvol weert. Hij gebruikte letterlijk het woord tem peramentvol". Met deze mededeling kwam mgr. J. Bluyssen. zelf een beet je verbaasd, zaterdagmiddag uit Rome op Schiphol aan De bisschop had naar aanleiding van zijn (later ingetrokken) uitsluiting uit de commissie voor de liturgie, in het presidium, waarvan hij zitting had, vrij dagmorgen een audiëntie bij de Paus aangevraagd en gekregen. „Deze zaak is kort maar krachtig aan de orde ge weest", aldus mgr. Bluyssen. „De Heili ge Vader was op de hoogte van de uit sluiting en heeft er zelf een stem bij in het kapittel gehad. Hij was erg blij, dat de zaak later tot een oplossing was ge komen. Ik bewaar de beste herinnerin gen aan de_ ..udiënüe. Het was een fijn gesprek over de verhoudingen tussen Ro me en Nederland. Hoewel de Paus zor gen heeft over enkele extreme ontwik kelingen, heeft hij ik zeg het nog maals duidelijk zijn vertrouwen in de Kerk in Nederland uitgesproken". Over de ongedaanmaking van zijn geruchtmakende uitsluiting zei de bis schop: „Ik heb de drie concrete be zwaren, die er tegen mij gerezen waren kunnen toelichten. Er zijn reserves blij ven bestaan. Men blijft ontevreden over wat er ge beurd is, maar men begrijpt nu de ach tergronden, en men weet, dat ik het be leid van Rome niet heb willen doorkrui sen. De zaak heeft verder voor mij geen consequenties. Ik ga op de ingeslagen Alleen zal ik in het vervolg dat de felle reacties vanuit Nederland tegen het optreden binnen het Vaticaan in Rome niet begrepen wor den. „Men doorziet de kwetsbare punten in de procedures niet. Men werkt van uit zijn eigen gelijk. De methodes in Ro me denk aan de geheimzinnigheid, waarmee alles gebeurt zijn anders dan hier, en ze worden er als volkomen nor maal beschouwd. Ik begrijp het, maar (ADVERTENTIE) morgen voordeel caramelbonbons 200 gram van 89 voor 79 het Is voor ons een moeilijke zaak. Het ons eens te meer de plicht op, om erken aan een groeiend vertrouwen n Rome en ons en om te proberen, de bestaande kloven te overbruggen". Toen de bisschop van Den Bosch kort na 7 uur 's avonds bij zijn paleis arriveerde, werd hij opgewacht door een menigte van honderden applaudiserende diocesanen. Aan weerszijden van de deur stonden bloemenzuilen, die drie me- ?r hoog waren. De brede gang naar zijn 'erkkamer en de werkkamer zelf ston- en vol met bloemstukken, fruitmanden a andere geschenken van mensen, die op deze manier hun aanhankelijkheid hun bisschop hadden willen tonen. Bluyssen was zichtbaar verrast en Vluchteling neergeschoten de ochtendnevel uit Oost-Duitsland n; West-Berlijn wilde vluchten, is door Oostduitse grenswachten verrast en be schoten. De moeder en de beide kinde ren konden West-Berlijn bereiken, maar de vader bleef gewond op Oostduits ge bied liggen. Hij is enige tijd later door grenswachten weggehaald. Over zijn lot bestaat geen zekerheid. Op een andere plaats is een 24-jarige Oostberlijner er zondagochtend in geslaagd ongezien naar West-Berlijn te ontkomen. (ANP) Henny Luij- brechts. een jongen van 15 jaar uit Til burg, is zondagmiddag in de Nieuwe Maas in Rotterdam verdronken. Hij sprong bij het Spidoponton aan de Wil lemskade uit de noodingang van een bus, die met de achterkant schuin naar het water was opgesteld. Een vriend, de 17- jarige Eduard Smolders kwam ook zo in de Nieuwe Maas terecht, maar hij kon worden gered door een ZwiLserse toe rist, de 33-jarige beambte Erich Brun- ner uit Zürich. De bus kwam om 13.4U uur aan bij de Willemskade met een gezelschap van 48 jongens van een katholieke jeugdver eniging uit Tilburg. Gezamenlijk zouden wij een boottocht maken door de Rotterdamse haven. Een deel van de jongens verliet de bus vil de nooduitgang aan de achterzijde. Hen- In kijken, uit de bus. CAPE KENNEDY (Reuter. AP). De ruzie tussen de drie astronauten in de Apollo-7 en het ruimtevaartcentrum in Houston is bijgelegd. Het geschil ging oir het al of niet dragen van de ruimtepak- ken tijdens de landingsmanoeuvre en on het uitvoeren van nieuwe proeven, die niet tevoren waren overeengekomen Vandaag vindt de laatste televisie-uit zending vanuit de Apollocabine plaats Dan zullen de ruimtevaarders nog een maal de motoren van hun sebip beproe ven, om zieh vervolgens te gaan voor bereiden op de terugkeer naar de aarde, die morgen om 13.12 uur Westci tijd zal plaats vinden. Het vliegdekschip Essex en een grote vloot hulpvaartuigen bevindt zich al op de landingsplaats bü Bermuda. De drie astronauten wilden tegen de voorschriften in geen ruimtepakken dra gen bij hun terugkeer. Zij lijk voor trommelvliesbeschadigingen door de snelle drukverschillen bij hebben. Zij willen de mogelijkheid hebben tijdens de verande ringen van de atmosferische druk hun neusvleugels dicht te knijpen en daarbij hard te blazen, zoals piloten bij een snelle daling gewend zijn te doen. Dat zou echter onmogelijk zijn wanneer zij hun Apollohelmen op hebben die geen beweegbare gezichtsplaten bezitten. Daarom willen de astronauten hun vliegeroveralls of desnoods alleen maar hun ondergoed dragen. De vluchtleiders op aarde hebben wel iswaar begrip voor de problemen van het drietal, maar zij staan er toch op dat de ruimtepakken worden gedragen, want deze kunnen de lichamen boter op hun plaats houden bij de landing van de Apollocabine op het water. Er is nu een compromis bereikt De astronauten zullen hun helmen helemaal los dragen en hun handen vrijhouden. De commandant van de Apollo-7, Wal ter Scbirra, heeft al enkele malen met de vluchtleiding overhoop gelegen sinds hü in de ruimte is. Herhaaldelijk geeft hü lucht aan zijn ergernis over nieuwe krankzinnige proeven, die men voor hem en zijn bemanning heeft uitgedacht. Het eerste incident deed zich 13 okto ber voor, toen Schirra botweg weigerde mee te werken aan een t.v -uitzending, later gevolgd door een woordenwisseling over de vesten met medische apparatuur, die volgens Schirra te warm waren en die de ruimtevaarders niet langer wilden dragen. Het is zo welletjes geweest, aldu: de commandant, die liet weten dat de vesten waren opgeborgen. Zondag klaagde Schirra geprikkeld over veranderingen, die steeds weer op het laatste moment in het werkscherm werden aangebracht. Ik ben van mening dat het slecht is voorbereid en te sne is goedgekeurd, aldus de ruimtecom- mandant, die even later opmerkte. W« hebben het gevoel dat een aantal expe- rimenteurs daar beneden door jullie voor God wordt aangezien. Wij zijn andere een flink stuk dichter bij Hem op het ogenblik. Enige tijd later bracht Schirra de aarde onder de aandacht dat hij de commandant van het ruimteschip en dat hij en zijn mannen niet van plan zijn nieuwe spelletjes te spelen. r>r> MERTENS „Vernieuwing maat schappij voorwaarde samenwerking" SNEEK NKV- •rkgevi appijvi Als eid zijn i op nationaal niveau zal de vakbeweging niet schromen zich terug te trekken uit de instituties, waar in zij samen met de werkgevers zitten, zo zei hü zaterdag bij de herdenking 50-jarig bestaan van het district Friesland v t NKV. Aan schouderklopjes van de werkge vers en loftuitingen van hen op het werk van de vakbeweging hebben wij niets, zolang men niet bereid is samen met de werknemers te werken aan een nieuwe maatschappij. De 'rust, die mo menteel de Nederlandse samenleving kenmerkt, is maar schijn. Het zoge naamde proletariaat is niet meer on mondig. Het wil inhoud geven aan zijn Hel •antwoordelijkheid e medezeggenschap hebben, De heer Mcrtens begon zijn rede met op te merken, dat het medezeggen- schapsvraagstuk ons al vele jaren bezig houdt. Het gaat om het doorvoeren van democratische verhoudingen in het bedrijfsleven, dat een zo invloedrijke plaats in onze samenleving inneemt. Hij noemde het onaanvaardbaar, dat deze leving. waarv •ergrote deel op dit be nen. Wij wensen openheid, wij we de mogelijkheid van kritiek en co tie. Wij wensen invloeg te kunnen Tenen op het beleid, waarbij wij i zijn -okkci fhankelijk zijn. Er is een revolutie no dig geweest om dit ingeboren streven naar democratie op het politieke vlak af te dwingen. Thans moeten deze de mocratische principes ook binnen de on dernemingen gerealiseerd worden", al dus de heer Mcrtens. I lijkt, maar nog niets is er veranderd aan het feit, dat de zeggenschap over een zeer aanzienlijk maatschappelijk be- lang binnen onze samenleving in han- den en binnen de macht van slechts wei- i nigen geconcentreerd. Deze machts- j concentratie noemde de heer Mertens huiveringwekkend en hoogst ongewenst. „Wij wensen waarborgen voor een goed bestuur en 'n effectieve verantwoordings plicht. En wij wensen, dat de werkne- mers daarbij betrokken worden". Bin nen de huidige structuur van de onder- neming betekent dit, aldus de heer Mer tens. dat de werknemers invloed moeten krijgen op de samenstelling van de raad van commissarissen. De kring, waaruit commissarissen plegen voort te komen, moet doorbroken worden. Maar nu de werknemers echte medezeggenschap wil len hebben, echt willen meespreken over de deskundige samensteling van de raad Naar de reden daarvoor kan men slechts gissen, meende de heer Mertens, die er in dit verband op wees, dat er zich een economische macht ontwikkelt, die elke maatschappelijke vernieuwing, die door de vakbeweging gepropageerd wordt, de kop indrukt. De hele economie i goed kent en elkaar fre- it in verschillende colleges evenzo deskundige, finan s beangstigende groep' mogelijk wordt te constateren, uit wel ke hoek de wind waait. Nu kan het ge beuren, dat in de SER. die de rege ring moet adviseren over de sociaal-eco nomische problematiek, zowel een werk- geverslid en een kroonlid als de voor zitter van deze raad deel uitmaakt var het college van commissarissen var Phillips. Een dergelijke situatie noem de de heer Mertens onjuist De vakbeweging, zo vervolgde de NKV voorzitter, wil op korte termijn met dt centrale werkgeversorganisaties spreker over het opzetten van een fundamente le studie van de huidige en toekomsti ge maatschappijstructuur. Voorts za moeten worden gesproken genheid. Verder moei bedrijfsleven worden ontwikkeld op eisen die aan onderwijs en scholing moeten worden gesteld, opdat ieder» werknemer in staat wordt gesteld in d» loopt van zijn werkzame leven enkel» malen van functie of beroep to vetan deren, aldus de heer Mertens Amerikaanse schrijver: (Van een speciale verslag y over) UTRECHT „Ik denk. dat deze Olympische Spelen de laatste zullen zijn", zei de Amerikaanse schrijver Kurt Raess. die in het afgelopen weekend even in Utrecht was voor een interview met Anton Gecsink, een van de grote sport mensen. over wie in zün nieuwste boek over de achtergronden van de sport wordt geschreven. ..Deze Spelen zün niet meer in overeenstemming met de olympische gedachte van Pierre de Couberlin. Het was niet de bedoeling van De Coubertin de Spelen te laten uitgroeien lot een gigantische competitie tussen de verschillende naties. Het moest een strUd *Un tu.vsen individuen, ongeacht uit welk land zü kwamen." Aldus Kurt Rana, die de grondlegger van de moderne Olympische Spelen pereoonlük goed heeft gekend. Raess: „Ik ben ervan overtuigd, dat de negers niet meer voor de Verenigde Staten zullen uitkomen. Politiek betekent de dood van de Olympische Spelen. Joego-Slavië en TsJccho-SlowakÜe zouden büvoorbeeld af kunnen zeggen, omdat Rusland meedoet, enz. enz. De problemen worden te groot en de Olympische Spelen zullen eraan te gronde gaan Zilveren Lagaduo. V.l.n- m RUnders. Recht» dt krijgt 20.000 dollar, aldus d 12 zilveren. IS bronzen medailles: Rusland resp. 12-13 12 Nederland staat dertiende op de medailletabel Zilver vi man Suselbcek-Van Nes. de dubbel- twee Droog-Van Dis. Bi) het zioemmen is alle hoop op Ada Kok gevestigd, de enige troef Zonder moeite zteom zizU h naar dr halve finale 100 m vlinderslag. Het tandem paar Jansen-Loevesijn heiand- de ook in de halve finale in 9 88. de snelste tijd ooit op 'n tandem gemaakt Tot dusverre zijn de volgende wereldrecords gevestigd: HEREN: 100 meter: Niincs Hi nes (VS) 9.9; 200 meter: Tommrie Smith (VS) 19 8. 400 meter: Dee Evans (VS) 43-9 (zijn landgenoot Larry James, die tweede werd. verbeterde het wereldrecord eveneens); 800 meter: Ralph Doubell (Australië) 1.44.3; 4 x 100 meter estafette: Verenigde Staten 38.2; 4 x 400 meter estafette: Verenigde Staten 2.56.1; 400 meter horden: Dave Emery (GB) 46.1; verspringen: Bob Beamon (VS) 8.90 meter; poUsstokhoogsprin-genBob Söagren (VS) (kampioen), Claus Schiprowskd (West-Duiitslamd) en Wolfgang Nard/wig ((^wt-JXiirtsland) Mlen 5.40 meter; hmk-staip-spronj;: Viktor San ye v (Rusland) 17.39 meter. DAMES: 100 meter: Wyomia Tyus (VS) 11.0; 200 meter: Irma Ktrszemtoin (Poflen) 22.5; 800 meter: Madeleine Manning (VS) 2,00-9; verspringenVSanica Vliscopfleneau (Roemenie) 6.82 meter; 80 mater harden: Maureen Caird (Australië) 10.3; 4 x 100 meter estafette: Verenigde Staten 42.8; kogeflstoten: Margitta Qummel (Oost -Duitsland) 19.61 meter. MEXICO CITY John Carlo» en Tommie Smith bevonden zich zondag nog steeds in Mexico, ondank» De stille Tommy Smith in diep gepeins.Hi moest uit Mexico weg, maar ia er nog steeds. het feit dat zij na hun schorsing in verband met een Black Powerdemon- Is mogelUk dat W(j naar meerd Mexico binnen 18 uur te verlaten. Hun Cuba gaan. het zal echter afhangen van het verloop van de gebeurtenissen". olympische passen zijn nog niet ingetrokken. John Carlos overweegt naar Cuba te gaan, in dien de toestand In Over z(jn schorsing aegt h(J niet verbaasd te zün; ..Het is hetzelfde als In de Verenigde Staten. Amerika daar aanleiding too geeft. In een Inter- „Novedades" zegt de Amerikaanse atleet: „Het slagen, mishandeld «a zelfs gedood worden".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1