msim S)e £öidic(Bou^ant Zuid-Vietnam blijft zich verzetten g Wrevelige stemming in olympisch dorp Na misleidend bericht uit Saigon Strijd is vrijwel gestaakt Veel beambten niet georganiseerd Derde zelfmoord in Duits leger DANSEN Signalement moordenaar van miljonair nu bekend Vakbonden moeten aantrekkelijker worden Brillanten sieraden LENNON IN ARREST Politieauto rijdt man dood „THE FUTURES" JAMIN 0T&KDANS amusement OEGSTGEEST WJ BRANDWEER HAALT KINDEREN UIT LIFT PAPENGRACHT 3 2 L E I D E N POSTBUS 11 TELEFOON 20y35 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w MO, p. mnd 4 70, p. kwart 14.10; tr p post f 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) ZATERDAG 19 OKTOBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VRIJ ZONNIG De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Koude nacht met in het binnenland op enkeïa plaatsen nachtvorst. Morgen overdag droog en vrij zonnig met ongeveer i..-zelfde mtddagtempe - raturen als vandaag. Zwakke tot matige zuid- oostelijke wind. 60e jaargang, no. 17.578 VOEN TAU, Zuid-Vietnam (Reuter). President Nguyen Van Tliieu heeft vandaag herhaald, dat Zuid-Vietnam zich .verzet tegen een volledige stopzetting van de bombardementen op Noord-Viet- nam tenzij Hanoi van. zijn kant een gebaar van goede wil aanbiedt dat zou kunnen leiden tot vrede. Hij weigerde bijzonderheden mee te delen van een serie bijeenkom sten tussen hem en de Ameri kaanse ambassadeur in Saigon, Ellsworth Bimker, die de specu latie deed ontstaan dat een totale bomstop nabij zou kunnen zijn. Reuter had eerder onjuist president Thieu geciteerd en gemeld, dat Noord- Vietnam de Amerikaanse voorstellen voor een bomstop had aanvaard. Dit was het gevolg van een misverstand via de telefoon naar Saigon. Washington had al ontkennend gereageerd op deze ver meende verklaring van Thieu. Toch ver wacht de Australische premier, John Gorton, vandaag nog een verklaring van president Johnson over de kwestie- Vietnam. Intussen blijven de berichten, dat de Noordvietnamezen hun troepen, deels over de gedemilitariseerde zone, deels over de grenzen van Laos en Cam bodja, aan het terugtrekken zijn. Bij dit terugtrekken zouden ook eenheden van 4e Vietkong betrokken zijn. Het gaat om ongeveer zeven divisies. Schermutselin gen van enige omvang hebben zich de laatste dagen niet voorgedaan. Ameri kaanse en Zuidvietnamese patrouilles stuiten nergens op tegenstand, maar ont dekken wel verlaten opslagplaatsen. ANTWERPEN De politie in Antwer pen en Amsterdam beschikt sinds don derdag over een signalement van de vermoedelijke dader van de moord op de Bergen op Zoomse miljonair J. Ro gier. Deze werd op 4 augustus zwaar ge wond in zijn woning aangetroffen. Hij overleed enige tijd later. Het onderzoek strekte zich voornamelijk uit in homo fiele kringen. Begin deze week kreeg de politie in Bergen op Zoom een anonieme tip. Aan de hand daarvan is een monta gefoto samengesteld, waarmee de poli tie in Nederland en België werkt. AMSTERDAM (ANP) Veel werknemers buiten dc drie erkende vakcentrales z(jn cate goraal georganiseerd. Voor een belangrijk gedeelte betreft dit de sterk groeiende categorie beambten. De meeste leden van deze groep zfjn trouwens in het geheel niet gcorgani- Dit constateerde de secretaris van het landelijk werkorgaan voor de mediale groepering in het Nederlands Katholiek Vak verbond, drs. 11. P. W. Schmitz, vanmorgen in Amsterdam op een studiedag van het L.W.M. Thema van het congres was de plaats van de middengroepen in dc maatschappij en de gevol gen voor de vakbeweging- Drs- Schmitz vroeg zich af, of de huidige organisatorische vormgeving van de vakbewe ging wellicht te weinig ruimte laat om aan de middengroepen een eigen gezicht te geven en aantrekkelijk voor hen te zijn. Als dat het geval is. kan de vakbeweging haar organisato rische vormgeving zo aanpas sen, dat deze groep zich wel tot haar aangetrokken voelt, of ze doen niets, daarbij 't risico lo pend dat zich krachtige organi satorische verbanden gaan ont wikkelen buiten de gevestigde vakbeweging om. De diverse groepen werk nemers hebben zowel verschil lende als gemeenschappelijke belangen. Volgens drs. Schmitz zal een organisatorische vorm geving daarom ook, wil zij kans van slagen hebben, zowel het element van gemeenschap pelijkheid als dat van verschei denheid in zich moeten kun nen verenigen. Dat laatste ver onderstelt naar zijn mening een bepaalde vorm van auto nomie voor de beambtengroepe- ring. zodat ze haar specifieke problematiek tot uitdrukking kan brengen. Drs. Schmitz gelooft, dat de vakbeweging in de nabije toe komst inderdaad met nieuwe, krachtige organisatorische vor men zal worden geconfron teerd. HU deed daarom een dringend beroep op de leiding van de vakbeweging, deze con frontatie nu te zoeken. Moderne diamantencollectie Ringen met briljant reeds v.a. 75.— Ook verlovingsringen JUWELIER V. D. WATER HAARLEMMERSTRAAT 181 Altijd voordelig 's Maandags gesloten (ADVERTENTIE) Frits van der Poel heeft het r het rumoer gelaten. Terwijl in de Bussumse omroepwereld de strijd tussen voor en tegen zijn ontslag bij de K.R.O. doorgaat, heeft hijzelf rust gezochtGisteren passeerde hij de grenspost Wemhout ten zuiden van Breda, in zuidelijke richting. Be stemming: onbekend. SEVENUM (ANP) Op de Maas- breeseweg te Sevenum zijn twee kleu ters van vier jaar oud, die uit de kleuterschool kwamen, bij het overste ken van de rijbaan gegrepen door eer vrachtwagen en op slag gedood. Ge- zien het levensgevaarlijk punt waren zij in eerste instantie reeds door de zuster van de kleuterschool over Weg gezet, doch de kleuters zijn latei- weer de weg overgestoken. De namen van de kleuters zijn: Lonnie Simons uit Grubbenvorst en Johnny Cox uit Tenminste één geval van spionage BONN (DPA) Een luitenant-kolo nel van het Westduitse ministerie van Defensie, de 52-jarige Johan Grimm, heeft zieh gisteren op zijn kamer in het ministerie met een pistool van het leven beroofd. Dit is de derde zelfmoord in de Westduitse strijdkrachten in de laatste tien dagen. Op 8 oktober pleegde het plaatsvervan gend hoofd van de Westduitse geheime dienst, generaal-majoor Horst Wendtland zelfmoord. Van een andere hoge officier, Hermann Lüdke, die bij het NAVO- kwartier in Casteau werkzaam was ge weest. werd dezelfde dag het stoffelijk overschot gevonden in het Eifelgebergte. Het staat vrijwel vast dat hij in een spionageaffaire verwikkeld is geweest en eveneens zelfmoord heeft gepleegd. Het ministerie voor Defensie in Bonn zei dat tegen Grimm geen enkele ver denking bestaat. De gezondheidstoestand van deze officier liet al enkele jaren veel te wensen over, zo werd meegedeeld. Hij heeft zich van het leven beroofd na een telefoongesprek met een militaire arts, met wie hij een afspraak maakte. In Karlsruhe heeft een woordvoerder voor het federaal openbaar ministerie gezegd dat de federale autoriteiten nog geen aanleiding aanwezig achten om tot een onderzoek naar de dood van Grimm over te gaan. „Als iemand die van bepaalde gehei men op de hoogte is, zelfmoord pleegt, moet het openbaar ministerie van de fe derale republiek dan direct in actie ko men?'* vroeg de woordvoerder. „Mis schien was Grimm ziek of misschien had hij boven zijn stand geleefd.'*. LONDEN (AP). John Lennon is gis teren met z(jn Japanse vriendin Joko Ono gearresteerd op besehuldiging van het in bezit hebben van hasjiesj. De 28-jarige Lennon en de 24-jarige Joko Ono dc vronw van de Amerikaanse filmprodu cent Anthony Cox, werden aangehouden in de flat van Lennon in Londen. Ze zijn later op borgtocht vrijgelaten. »Hel tweetal moest vanochtend voor de politierechter verschijnen. Ze werden er onk van beschuldigd de politie te hebben gehinderd bij het doorzoeken van Len- nons flat in de Londense wijk Mary- lebone. De Londense politie deelde mee dut de inval volgde nadat allerlei in lichtingen waren gewonnen door Scot land Yard in Londen en de politie in Surrey waar Lennon vroeger woonde. Lennons vrouw Cynthia heeft om scheiding gevraagd. De arrestatie volgde even nadat de Beatles de laatste hand hadden gelegd aan een werk van vijf maanden, een album van 30 songs, dat rond 15 novem ber als dubbele elpee in de handel komt. Naast deze reuze-opname werkte John Lennon enige tijd aan een elpee, waarop hij samen met Joko Ono muzikale grap jes ten toon spreidt. De elpee die de „Twee maagden" heet, kwam onlangs op de markt met een hoes, waarop Johan Lennon en Joko Ono staan afgebeeld to hun geboortekostuum. ROTTERDAM (ANP) Een politie- I auto onderweg naar een ongeluk heeft in Rotterdam een voetganger, de 22-jarige chauffeur J. Rouss uit Rotterdam over- I reden. De man is aan zijn verwondingen verleden. Het ongeluk gebeurde op de pangesekadc in Rotterdam. De man ak plotseling de weg over. ADVERTENTIE „DE STAD ROME" TE WARMOND ZONDAGMIDDAG EN ZONDAGAVOND (ADVERTENTIE) ha...ze zijn er weer roomborstplaatjes ISO gram 109 Geen krant ontvangen? Be) tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. (ADVERTENTIE) GENIET OOK MEE TOP-DANSAVOND Van o respondent) BREDA Twee kinderen uit de Hoge Vlucht hebben een paar angstige mir meegemaakt. Zij waren al enkele malen met de lift in een flat aan de Roland Holstotraat op en neen- gegaan, toen deze plotseling bleef hangen. Zij drukten on de alarmbel en flatbewoners waarschuwden de brandweer. Het was niet dc eerst- maal, dat men dra kinderen uit een lift moest bevrijden. Regelmatig maken kinderen misbruik van liften in flats, waarop cUsze dan vaak weigeren. De brand weer moet dan de lift door middel ven een tomwiel in de liftschacht met d« hand omhoog trekken om da kwajongens uit hun netelig# posi»i# te helaa NA DE BLACK P0WERDEM0NSTRATIE (Van een speciale verslaggever) MEXICO CITY Deze Olympische Spelen zullen zo is al gezegd de historie ingaan als de „Spelen der problemen". Bjj alle rompslomp vooraf over het hoogteverschil, zo fnuikend voor atleten uit dc lage gebieden, b(j de Mexicaanse stilden tenon lust en. die kort voor de opening het olympische festijn bUna deden kelderen, daarna het dramatische slot van dc eerste de beste olympische finale, de 10.000 meter, waarbij wereldrecordhouder Ron Clarke zo op het oog meer dood dan levend in het ziekenhuis terecht kwam (gelukkig herstelde deze Austra lische atleet zeer snel), kwam nn na nog geen week een demonstratie van de „Black Power" op het erepodium. Dc olympische wereld was weer eens in rep en roer. Het Amerikaanse Olympische Comité beval de negeratleten John Carloa en Tommie Smith stante pede naar huis terug te keren. John Carlos verliet dan ook gistermorgen het oiympisch dorp, hand in hand met zijn vrouw en dreigde fotografen, die hem lastig zouden vallen, neer te slaan. Carlos was ongeveer een uur na zijn schorsing met zijn vrouw in het dorp teruggekeerd. Met verbeten gezicht liepen Carlos, zijn vrouw en enkele andere atleten, omringd door een vijftigtal journalisten en fotografen, naar het bus station bij het olympisch dorp. „Ik wil niets zeggen, ga weg, de eerstvolgend# die een camera op mij richt sla ik neer. Als ik Iets wil zoggen, beleg ik wel een persconferentie. Carlos werd daarna in een kamer van het busstation gebracht. Een blanke Amerikaanse atleet riep: „Ze moeten die stommerikken het dorp uitslaan". Eerder hadden Amerikaanse officials geprobeerd de verslaggevers weg te houden van het Amerikaanse flatgebouw in het dorp. Uit een van de ramen hing een spandoek met de woorden: „Weg met Brundage". De Amerikaan A very Brundage is, zoals men weet, president van het Internationaal Olympisch Comité. Het werd vervolgens een verwarde bedoening. Do voorzitter van het Amerikaanse Olympische Comité, Douglas Roby, zei gistermiddag tijdens een geïmproviseerde persconferentie voor de Amerikaanse flat in het olympische dorp, dat het IOC John Carlos, dc fameuze negersprinter, cn z|jn vrouw verlaten met verbeten gezichten het olympisch dorp. „Ga weg", riep h(J tegen de fotografen, „wie een camera op m(j richt sla ik op z"n gezicht". van mening was, dat de Amerikanen de controle over hun ploeg hadden ver loren. „Wij spraken over de kwestie Carlos en Smith, toen we opgebeld werden door het IOC. Zij waren verontwaardigd en lieten doorschemeren, dat ons hele olympische comité wel eens zou kunnen worden afgezet." Op dat moment stak de weer in het dorp teruggekeerde John Carlos zijn hoofd uit een raam op de zesde verdieping en riep naar de verslaggevers: „Het wordt tijd dat zij worden afgezet". Douglas Roby zei verder, dut do beslissing beide negeratleten te schorsen unaniem was. Op de vraag van een verslaggever hoeveel negert zitting hebben in het comité, gaf hij geen antwoord. Na de persconferentie kwam Carlos, Afrikaans gekleed, maar met de Ameri kaanse hoed, naar beneden. Met de voel stillere Smith verliet hij daarna het donp in een auto. Voor Smith en Carlos waren de plaatsen in een Vliegtuig besproken. Smith reist naar San José (Californië). Carlos naar New York. De Amerikaanse verspringers Ralph Boston (brons) en Bob Beamon (goud) voegdon zich gisteren bij de Blaek-Powvrdemanstranton Op het erepodium verscheen veteraan Boston barrevoets en trok Beamon zijn tr liningsbroekspijpen zn omhoog, dat zijn zwarte kousen zichtbaar werden „Ik stond op blote voeten op het platform, omdat ik wilde protesteren tegen het naar huis zenden van Tommie Smith en John Carlos." Boston, die zijn derde Olympische Spelen be leeft, voegde er strijdlustig aan toe- „Ze zullen mij ook naar huis moeten sturen als ze consequent willen blijven". Bob Beamon, die zijn 8 90 meter sprong bij een toegestane rugwlnd ven twee meter pe»- seconde (de rrvtximaal toelaatbare norm), gaf als reden van zijn protestactie op: „Iedereen moet kunnen zien dat Amerika een ziek lond i«". I)e vrees, dat de gehele Amerikaanse olympische ploeg uit protest tegen hel wegsturen van de beide negeratleten zich zou terugtrekken, is gisteravond laat afgenomen. Het Amerikaanse Olympische Comité Is van mening de zaak nog in de hand te kunnen houden. De ongelooflijke sprong

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1