EERSTE PLAK IS BINNEN Kamer huivert voor huurbelasting Proefproces van ambtenaren EB 2 ■UI Onrechtvaardig en onbillijk; bovendien maakt doorstroming weinig kans IÏEOC068 Schut zit met wet van Bogaers Sociale premies '69 met 1.8 pet omhoog Tegen gedwongen overplaatsing AUTO TE WATER: 3 DODEN Trein door sabotage ontspoord Wielerploeg prolongeert Tokio DELFTS PROTEST IN KAMER engels, drop- Myrna v. d. Hoeven reikt naar het zilver PAPENGRACHT 3 2 L EID E N POSTBUS 11 TELEFOON 20933 REDACTIE 20015 en 25504 - ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Lelden DIR C M DRABBE - J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L C J SOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) pw 1-10, p. mnd 4 70. p. kwart f 14.10; fr p posl f 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) WOENSDAG 16 OKTOBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK BUIEN Wisselend bewolkt me>t plaatselijk enkele buien. Matige tot krachtige, in het Waddengebied «f en toe nog harde westelijke wind. Dezelfde middag temperaturen als vandaag of Iets lagere. 1 jaargang, no. 17.57S AM STERDAG (ANP) Opnieuw heeft een Amsterdamse gracht een automobilist parten gespeeld. Gister avond omstreeks tien over acht ont dekte de 26-jarige A. J. M. Zwinkels, toen hij zijn wagen bij een parkcer- meter op het Singel bij het Spui neer zette, dat in de Singelgracht een auto was gereden, waarvan het achter deel nog boven water stak. De heer Zwinkels sprong onmiddel lijk te water en trachtte een achter portier te openen. Dat lukte hem niet lukte 't hem een voor- portier te openen. Terwijl hij daar mee bezig was zonk de wagen plot seling weg. Hij meende drie, mogelijk vier mensen in de auto te hebben ge zien. Hij sloeg onmiddellijk alarm en heel kort daarna arriveerde de brandweer, waarvan drie brand wacht®, te water sprongen. Zij slaag den er met veel moeite in twee men sen uit de wagen te halen. Inmiddels waren ook duikers van de brand weer gearriveerd die eveneens hiel pen bij het bergen van de slachtof fers. Men haalde drie mannen op, twee uit de auto en een uit de onmiddel lijke nabijheid van de auto. Zij ble ken alle drie reeds te zijn overleden. De slachtoffers zijn: F. Faber (32), bankwerker; A. Hogendorp (47), ambtenaar, en zijn zoon Rob Hogen dorp, (18), verkoper. Vast is komen te staan, dat het ongeluk gebeurde toen de bestuurder wilde gaan parke ren en te ver is doorgereden, waar door hij in het water terecht kwam. WEST-DUÏTSLAND KAISERSLAUTERN (DPA) De D-trein Frankfort-Parijs is kort na midernacht bij Haptstuhl tussen Ham burg en Landstuhl ontspoord. Van de trein, die met grote snelheid reed. kan telden zes rijtuigen. Eén passagier kwam om het leven, elf werden zwaar- en zes lichtgewond. De Westduitse spoorwegen in Kaisers- lautern hebben sabotage als oorzaak van het ongeluk genoemd. Dertig minuten vóór de D-treïn was een andere trein gepasseerd. Daarna moet een wissel om getrokken zijn teneinde de D-trein te doen ontsporen. In de trein zaten ongeveer 60 passa giers. Het ergst vernield is de slaap wagen, waarin zwaargewonden vast geklemd raakten. Arrestatie voor museumbrand in Londen LONDEN (AFP) In de Britse hoofdstad is gisteren de 20-jarige dich ter John Daily gearresteerd in ver band met de brand die enkele dagen geleden een gedeelte van de collectie van het oorlogsmuseum in Londen ver nietigde. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Zowel de regeringspartijen als de oppositie hebben gisteren een overvloed van bezwaren laten horen tegen het plan van de regering om van bepaalde huurders van woningwetwoningen een extra-bijdrage te heffen. Minister Schut (Volkshuisvesting), die het wetsontwerp huurdersbijdragen van zijn voorganger Bo- gaers heeft geërfd, maar er enkele belangrijke wijzigingen in heeft aangebracht, werd omspoeld door een zee van kritiek. Nauwelijks één Kamerlid had een goed woord voor het wetsontwerp over. De Tweede Kamer had wel begrip voor de doelstelling van het wetsont werp doorstroming naar duurdere huizen te bevorderen, omdat teveel men sen met een te hoog inkomen in woning wetwoningen huizen maar de wijze waarop dit zou moeten gebeuren werd onrechtvaardig en onbillijk genoemd. Voor de regeringspartijen was het duidelijk, dat de wet huurdersbijdragen een tijdelijke werking moet hebben. De KVP-er Andriessen diende een voorstel in daarin gesteund door Scholten (CHU), Wiegel (VVD) en Aantjes (AR) om de wet op 1 januari 1974 te laten vervallen. De regeringspartijen wilden ook. dat de grens, waarboven huurders eventueel voor een extra bijdrage in aanmerking zouden komen, gesteld zou worden op 15.000 gulden. De heren Andriessen en Wiegel dienen voorts een voorstel in om te bewerkstelligen dat gesubsidiëeerde woningen, die met woningwetwoningen te vergelijken izjn, ook onder de werking van de wet worden gebracht. Van diverse kanten kwamen de be zwaren tegen het discriminerende karak ter van de wet: huurders van woning wetwoningen zouden wel een extra-bij drage moeten betalen als zij een inko men boven een bepaald bedrag per jaar genieten, maar huurders van ever gesubsidiëerde particuliere huizen den hiervan gevrijwaard blijven. Dat werd zeer onbillijk gevonden. Betwijfeld werd verder of door het plan van de regering wel voldoende de doorstroming naar duurdere huizen zou worden gestimuleerd. Van verschillen de kanten, onder meer door D'66 en PPR werd gepleit voor individuele huur subsidies aan de laagstbetaalden, zodat het systeem van subsidiëren van de wo ning zou worden verlaten. Als minister Schut aan de wensen van de regeringspartij tegemoet komt, is er nog een kleine kans, dat het wetsontwerp een krappe meerderheid van de Kamer krijgt. kritieh op „erfenis" Van onze parlementaire redactie DEN HAAG Enige studenten waren gisteifcvond tijdens de be handeling van de wet huurders- bijdragen op de publieke tribune van de Tweede Kamer een pam flet aan het uitreiken, waarin protest werd aangetekend tegen „de onrechtvaardige huurbelasting en twintig jaar wanbeleid van de overheid". Deze studenten van de afdeling bouwkunde van de t.h. Delft willen, dat de bouwproduk- tie wordt opgevoerd tot 145.000 woningen per jaar. Zij bereiden een woningbouwtribunaal voor dat het bouwbeleid in ons land aan de kaak zal stellen. Vanwege het ver spreiden van pamfletten werden de studenten van de Kamertribune verwijderd. Hiertoe werd de ver gadering van de Tweede Kamer enige tijd geschorst. Voordat de studenten de tribune verlieten za gen zij kans een kleine regen van pamfletten over de hoofden van de Kamerleden uit te storten. (ADVERTENTIE) gouden armband of collier voor f 70.— en 100 of 300 en 800. JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft ze. Grote keuze in alle prijzen. Altijd voordelig, 's Maandags gesloten. (Van parlementaire redactie) DEN HAAG De premies voor de so ciale verzekeringen zullen met ingang van 1 januari 1969 met 1,8 procent om hoog gaan. Hiervan krijgen de werkne mers circa 0,4 procent te dragen en de werkgevers de rest. In dit stijgingsper centage is de le verwachten verhoging van de verplichte zickenfondsverzeke- ringspremie niet meegerekend. Minister Roolvink kon deze nog niet vaststellen, omdat hij nog een advies moet krijgen van de ziekenfondsraad. Met ingang van de jaarwisseling wordt de premie van de AOW 9.1 procent (is nu 9 procent), die voor de AWW 1,5 procent (nu 1,4 procent). Beide verho gingen komen voor rekening van de werknemers. De premies voor de algemene kinder bijslag en de werkloosheids- en wacht geldvoorziening blijven gelijk (resp. 2,3 en 0,8 procent). Omhoog gaan de premies voor bijzon dere ziektekosten (van 0,4 tot 1 procent) en van de kinderbijslag loontrekkenden (van 3.1 naar 3,2 procent), maar deze verhogingen komen voor rekening van de werkgevers. Tenslotte gaat dan nog omhoog de pre mie voor de arbeidsongeschiktheidsverze kering, namelijk van 4,2 naar 5,1 pro cent. Van de huidige premie voor deze verzekering betalen de werkgevers 3,45 procent en de werknemers 0,75 procent. In verband met een desbetreffende toezegging in de tweede Kamer om de uitkeringen krachtens de AOW en de AWW met tenminste 1 procent te ver hogen per 1 januari a.s. heeft minis ter Roolvink (Sociale Zaken) de SER gevraagd wat hij vindt van een verho ging met 1,1 procent. Deze verhoging zou een compensatie moeten zijn voor de stijging van de kosten van levenson derhoud als gevolg van de invoering van 'n nieuw systeem voor de heffing van omzetbelasting, 't Centraal planbureau schat de kostenstijging voor de laagste inkomensgroepen op 1,1 A 1,2 pr« ent. De SER zal vrijdag een adviea opstel len. Ala het voorstel van minister Rool vink wordt uitgevoerd zullen de uitke ringen (na afronding op veelvouden van zes gulden) worden verhoogd met 54 gulden per jaar voor gehuwde bejaar den en weduwen met kinderen (is nu f 4794), 42 gulden voor ongehuwde be jaarden en weduwen zonder kinderen (ia nu f3372); 12 gulden voor wearn tot 10 Jaar (is nu 1068 gulden); 18 gul den voor wezen van 10 tot 16 jaar (is nu 1390 gulden); en 24 gulden voor wezen van 16 tot 27 jaar (is nu 2070 gulden). Voorts wil minister Roolvink (de kin derbijslagen vanaf het derde kind met f2,34 per kwartaal per kind verhogen. Dat is met 1,1 procent de hooste kinder bijslag (die voor het achtste kind). De verhoging van de AOW en AWW kost volgens bovenstaand opzet circa 53 miljoen gulden, te weten 46 miljoen voor de AOW en 6 a 7 miljoen voor de AWW, De 46 miljoen zal althans voor 1969 uit de staatskas worden betaald, omdat die kas ook profiteert van de nieuwe omzet belasting. De kosten van da gesugge reerde kinderbijslagvarhoging worden ga raamd op 14 miljoen gulden. (ADVERTENTIE) morgenvoordeel 200 gram van 79 voof- 69 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een aantal ambtena ren van de dienst in- en uitvoer (val lende onder het ministerie van Econo mische Zaken) overweegt een proefpro ces tegen het rijk in verband met hun ge dwongen overplaatsing naar Groningen. Overleg over de mogelijkheden van een proces is al gaande. „Het is de laatste poging, die wij nog kunnen ondernemen" aldus een aantal ongeruste ambtenaren, die met grote zorg hun overplaatsing uit den Haag tegemoet zien. Het algemeen burgerlijk pensioenfonds verhuist zoals bekend naar Heerlen. Ook bij dit fonds heerst onrust onder een aan tal ambtenaren, maar daar heeft men geen plannen voor een proefproces tegen het rijk. Een aantal personeelsleden van het fonds is al bezig woonruimte in Heer len en omgeving te zoeken. Bij de centrale dient in- en uitvoer is de stemming echter niet zo berustend, zoals men het daar noemt. Een aantal ambtenaren van deze dienst heeft zich geruime tijd geleden al tot de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken gewend om in deze moeilijke kwestie een oplossing te vinden. Tot nu toe heeft de Kamercommissie er nog weinig aan kun nen doen, vooral omdat het dislocatiebe- sluit van de regering voor een aantal rijksdiensten een beleidsbeslissing is. De ambtenaren an de dienst in- en uitvoer zijn vooral fel gekant tegen de ge- I dwongen overplaatsingen, waartegen zij I langs de normale weg niets kunnen on dernemen. Zij menen verder, dat noch het algemeen belang gediend is met deze overplaatsing naar Groningen, die in 1971 voltooid moet zijn. Zij wijzen er tevens op. dal het gaat om de stimu'eringsgebleden, het rijk in deze gebieden de krachten moet aantrekken voor de dienat. Bij het rijk bestaan nog altijd 9000 vakatures, zodat overplaatsing volgens deze ambtenaren niet noodzakelijk i*. Zij hebben al eerder voorgesteld een wf passen, waarbij de Haagse ambtenaren in de Haagse vacatures geplaatst kunnen worden en waarbij in de stimuleringsge bieden nieuwe krachten voor de overge plaatste diensten aangetrokken kunnen worden. „Daarmee helpt men probleem gebieden veel beter, dan ons gedwongen over te plaatsen", aldus deze veront ruste ambtenaar. De kans is groot, dat een aantal amb tenaren van andere diensten, die te zij ner tijd eveneens voor een overplaat sing staan, zich bij deze actie zullen aansluiten. Het gaat om 15 diensten met enkele duizenden ambtenaren, die rond aiders gevestigd worden Nog een paar venijnige stoten op de pedalen en de Nederlandse wielerploeg schiet na 100 kilometer over de eindstreep Het kwartet had een prachtige IQd gemaakt (2 uur 7 minuten 47 sect maar moest nog b(jna een uur wachten voor het zeker kon z(jn van de gouden trioml Voorop Jan Krekels, daarachter René PUnen en in derde positie Joop Zoetemelk Fedor den Hertog nu eindelek weer In vorm had tien kilometer voor de finish moeten afhaken wegens een lekke tube. Maar oo hli deeldein de vreugde. (Van een speciale verslaggever) MEXICO CITY „Geweldigklonk het als uit één mond, toen de Nederlandse ploeg in het olympisch dorp het blijde nieuws hoorde, dat de wielerploeg in de ploegentijdrit goud had gewonnen. „Het is niet waarDe tw(jfel was echter snel weggenomen. „Dat moet een stimulans voor de anderen zijn", waren de woorden van de assistent-chef de mission, de heer Paul Lut, die op dat moment de „wacht" op het bureau had. Chef de mission dokter Dokkum was zelf bij de wielerwedstrijd aanwezig, terwijl Jan Willem Pennink zich b(J de roei wedstrijden bevond. Dit eerste grol* Nederlandse succes op de Spelen van Mexico ging als een lopend vuurtje dooi de flat en wanneer er een „newcomer" z(jn entree maakte, was het eerste wat hem werd gevraagd: „Heb je hot al gehoord? We hebben de eerste gouden medaille „Dit moet voor ons allen een voorbeeld z(jn", zei waterpolocoaóh Rudi van Feggelen. De coach van de hockeyploeg, Piet Bromberg, die bijna een gat In de lucht sprong, toen hij over de prachtige prestatie hoorde, reageerde met: „Fantastisch. Net als in TokioMet de grote nederlaag tegen Pakistan nog vers in het geheugen, ontveinsde hij niet, dat het voor zijn ploeg wel een zeer zware opgave zou worden om dit voorbeeld te volgen. „Morgen valt hieromtrent voor een belangrijk deel de beslissing met de wedstrijden Nederland Groot-Brittannlë en Pakistan—Australië. Dan zal moeten blijken of wtj inderdaad nog een kans hebben". De „gouden" Nederlandse wielerploeg vormde gisteravond het stralend* middelpunt op een receptie, die de Nederlandse ambassadeur in Mexico, mr. S. baron van Heemstra, de voorzitter en leden van het Nederlands Olympleóh Comité aanbood en waarop vele officials en directe relaties van de Nederlandse afvaardiging aanwezig waren. Myrna van der Hoeven heeft gisteren op de 400 meter een Juweel van n prestatie geleverd. Zij verbeterde "t Nederlands record, dat z(j dr dag tevoren nog op 33.1 had gebracht met 0.5 seconde. En zü belandde in dr vandaag te houden lina- t zü - van de Nederlandse af vaardiging was die hel een plaats in de eind strijd bracht. De trainer ('ock Mooyman. die de prestaties van zUn pupil vanaf de tribune gade sloeg. was net zo geluk kig met de fraaie tüd als Myrna zelf. liet Haagse meisje werd tweede achter de Britse favoriete Lilian Board, die een tüd van 52.5 voor rich liet afdrukken, wacr- mee r.(| de snelste vrouw van de Spelen werd (tot nog toe althans). .Mvrna vergoedde Mat van de teleurstellende presta tie van de l!densc Wilma van den Berg. die een uur tevoren op de door de slagregen doornatte baan slechts 11.7 op dr 100 meter liep. Zü bereikte daarmee de 7de plauts en was dus voor de fina le uitgeschakeld. Overigens hebben in de „afvalraces" de favorie ten voor de Olympische plakken zich duidciyit gr. nanifesteerd. Dat zijn Mirna van der Hoeven hoorde op dc tribune po*. dat iif op de \00 mg/ter de snelste tijd op e.én na had gemaakt. voor de 400 meter onze landgenote en de Bngelse Lilian Board, de Ruaei- sche I'eschenko (53.8). Jarvla Scott uit de VR (53.2) en llelga Hennlng uit West-Duitsland die 51.3 op de klok zette Zilver voor Myrna zit er dus wel in.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1