fu mem SteCeidóeSoti/iant Inkomen Kroon geen halszaak a Nieuwe regeling van gevoelige materie Belasting koningin in studie Helikopters paraat voor gewonden Luchtmacht start proef efficiënter gewondenvervoer Keuls meisje 10 jaar lang door moeder gemarteld Piloot valt aan parachute te pletter WEINIG KANS VOOR HUURBELASTING Bij afwijzing 70 miljoen minder in staatskas ZUURSTOFGEBREK BLIJFT PROBLEEM Juichen voor hockeyers, waterpoloërs en atlete Myrna van der Hoeven CES0L MET OLYMPISCHE SFEER EN GEDACHTE PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Lelden DIR-: C. M DRABBE J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w MO, p, mnd. 4 70. p. kwart 14.10; fr p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) DINSDAG 15 OKTOBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ENKELE BUIEN Wisselend bewolkt met enkele buien. Matige tot krachtige, langs de kust wellicht af en toe harde wind tussen zuidwest en west Weinig verande ring in temperatuur. 60e jaargang, no. 17.574 (Van parlementaire redactie DEN HAAG De Tweede Kamer behandelt vandaag de voorstellen om bet inkomen van koningin Juliana te verhogen. In officiële wetstermen heet dit: „wijziging van de bedragen vast gesteld in de artikelen, 22, 23 en 26, eerste lid, van de grondwet". Nu het om wijzigingen in de grondwet gaat moet daarvoor een tweederde meerderheid van alle Kamerleden gevonden worden. Men heeft niet genoeg aan een gewone meerderheid, zoals bjj andere wetsvoor stellen. K.V.P.-fractielieder drs. Sclimel- zer zal namens alle vier regerings partijen K.V.P., A.R., C.H.U. en V.V.D. het woord voeren. Er werden rond de behandeling van de/.e toch nog altijd wat gevoelige materie geen grote politieke moeilijk heden meer verwacht. Er is uit en te na over geschreven en gepraat, sinds het toenmalige kabinet-Cals op 23 juli 1966 de betreffende wetsvoorstellen indiende. Men zal zich herinneren, dat toen die voorstellen, vooral in het geestelijk klimaat dat toendertijd nog grotendeels door provorellen en het Amsterdamse juni-oproer werd bepaald, psychologisch minder goed „vielen". De aanvankelijk voorgestelde verho ging van het inkomen van de koningin van 2.500.000 gulden naar 5.200.000 gul den is teruggebracht naar een verhoging tot 4.750.000 gulden, hetgeen dus 450.000 gulden minder is. Het laatstgenoemde bedrag van 450.000 gulden vormen de bewoningskosten van paleis Soestdijk, die de regering tot 1971 ten laste van dê koningin privé wil lalen. Met .ingang Van 1971 zal paleis Soestdijk echter door koop eigendom van de staat worden en als paleis aan de koningin ter beschik king worden gesteld. Dit is reeds het geval met de paleizen Huis ten Bosch (Den Haag) en het paleis op de Dam te Amsterdam. Daarentegen zal aan de paleizen het Loo (Apeldoorn) en de Oude Hof in het Noordeinde te Den Haag het karakter van „ter beschik king gesteld zomer- of winterverblijf" ontnomen worden. Voorts zullen ingevolge de nieuwe op zet een aantal uitgaven voortaan ten laste van de rijksbegroting komen, zoals bijvoorbeeld de uitgaven voor Prinsjes dag (opening Staten-Generaal), de ont vangsten van staatshoofden en andere officiële ontvangsten en de uitgaven voor staatsbezoeken aan het buitenland. Het personeelsbestand, dat in verband met representatieve verplichtingen moet worden aangehouden, zal dan door de regering worden bepaald. De regering overweegt dat personeel in rijksdienst te nemen. De nieuwe opzet van het kabinet-De Jong bracht voorts de instelling mee van een commissie van drie wijze man nen, die een advies zullen uitbrengen over de vraag, of de koningin vrijgesteld moet blijven van het betalen van belas ting. Tot deze „commissie-belasting vrijdom" behoren prof. mr. D. Simons, prof. mr. J. van der Hoeven en drs. J. W. de Pous (voorzitter van de Sociaal- Economische Raad). Vader en vier kinderen door kolendamp bedwelmd Van onze correspondent) LANGEWEG Vier kinderen en hun vader werden in Langeweg (N.-Brabant) door kolendamp bedwelmd. Door snelle medische hulp konden ze weer bij ken nis worden gebracht. Toen mevrouw Van N. S. na het boodschappen doen thuis kwam, ontdekte ze het bedwelmde vijf tal. De schoorsteen in de kamer bleek slecht te functioneren. (ADVERTENTIE) Zoekt U een gouden armband of collier voor 70.— en 100.— of 300.— en 800. JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft ze. Grote keuze in alle prijzen. Altijd voordelig, 's Maandags gesloten. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Vanaf vandaag staan helikopters gereed om hulp te bieden bij het vervoer van (verkeers)-gewonden. De helikopters van het type Alouette III staan op de vliegbases Deelen en Soesterberg. Met de parate helikopters is een proef begonnen, die duurt tot 15 januari. De proef wordt gehouden in het gebied, dat ligt rondom de vliegbases, met een straal van 90 kilometer. In het proefgebied hebben veertien ziekenhuizen de nood- aaikelijke voorzieningen aangebracht voor het landen van helikopters en het verder vervoeren van de gewonden. De Koninklijke Luchtmacht, die de helikopters ter beschikking stelt, levert ook het vliegend personeel vlieger, technicus en een officier-arts. Het verzoek om helikopterhulp zal worden gedaan door de politie. Deze bekijkt of het vervoer zo urgent is, dat een helikopter moet worden ingeschakeld. De politie waarschuwt de luchtmachtbases, die op haar beurt het be treffende ziekenhuis waarschuwt. Aangezien het een proef neming betreft zal de eerste tijd naast de helikopter ook een ambulance worden besteld. De mogelijkheid is immers Altijd aanwezig, dat de helikopter niet kan landen op de plaats van het ongeval. De resultaten van de proef, die wordt herhaald van 15 jund tot 15 oktober volgend jaar, zullen •ter bestudering worden doorgegeven aan een interdeparte mentale BROERTJE (3) EN ZUSJE (4) VERDRONKEN LEEUWARDEN (ANP) In Workum zijn gistermorgen de driejarige Doede Hofman en zijn vierjarig zusje Ricbarda verdronken. Het waren de enige kinde ren van de veehouder D. Hofman. De kinderen, die om 9 uur waren gaan spelen, werden op een gegeven moment gemist. Toen hun vader ging zoeken vond hij de beide kinderen in een gat achter de kuilbult van een buurman, waar de kinderen vaak speelden. In het gat stond ongeveer 1V» meter water. De kinderen moeten er tijdens het spelen in zijn ge raakt, want een karretje en een auto ped die zij mee hadden genomen, lagen in de buurt van het gat. -Van c rrespondent) KEULEN In Keulen is een gruwe lijke marteling aan het licht gekomen. Sinds haar zeven jaar is een meisje je meer dan 10 jaar lang door haar moeder zwaar mishandeld. De 48-ja- rige vrouw bewerkte haar kind al die jaren met poken, bezemstelen, stoelpo ten. nijptangen en ander gereedschap. Meestal werd het meisje voor de „be handeling" vastgebonden. Volgens mededelingen van de politie was sinds 1965 het sadisme van de moe der nog verergerd. Haar dochter mocht sindsdien alleen nog maar op de vloer slapen, hoewel er genoeg bedden in huis waren. Tenslotte werd zij met een voet aan de muur vastgebonden en werd ze 's nachts in het toilet opgesloten, waar ze in gebogen houding probeerde nog wat slaap te krijgen. De vader, een 50-jarige invalide, moest op aandrang van zijn vrouw bij de mar teling „assisteren". Zelf werd hij ook maandelang met kettingen vastgebonden. Nadat het meisje reeds meerdere ma len in het openbaar naar haar verwon dingen werd gevraagd, nam zij uitein delijk 'n vriendin in vertrouwen, die on middellijk de politie inlichte. Het voog dijgerecht heeft de zaak voorlopig in j behandeling. OVERHESPEN De 24-jarige ser geant J. de Merleer is gisteren op slag gedood, toen hij met zijn vliegtuig, een lestoestel van de elementaire viiegschool uit Goidsenhoven boven Overhespen neerstortte. Toen 't toestel tot op 25 m hoogte was gedaald trachtte de piloot zich nog te redden met zijn parachute. Door de te gering» hoogte ging deze ech ter niet meer open en de piloot etortte Miljoenen mensen hebben gisteren via hun t.v.-toestel een kijkje kunnen nemen m de cabine van de ApoUo-7, die met drie astronauten door de ruimte raast. De kwaliteit van de beelden tiet veel te toensen overt al was goed zichtbaar hoe Schirra, Eisele en Cunningham zich door de cabine bewogen. Ook kreeg men door een van de ramen een blik op de aarde: een deel vun de Amerikaanse kust langs de Golf van Mexico. Schirra, die zaterdag een uitzending geweigerd had, was nu. goed gemutst. Hij hield (geheel rechts onderaan) een bordje voor de camera met de woorden: .Laat die kaürten en brieven maar komen, mensenLinks in het beeld Donn Eisele. De cabine is inmiddels in een baan gébracht, waaruit direct naar de aarde kan worden teruggekeerd als zich moeilijkheden zouden voordoen. De astronauten hebben er een derde van hun tocht opzitten. Vandaag volgt een nieuwe t.v.-uitzending. Telefoto Morgen in Tweede Kamer (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Morgen zal de Tweede Kamer een beslissing moeten nemen over de wet huur- dersbijdragen. Op grond van deze wet zal aan bepaalde huurders van woningwetwoningen een extra- bijdrage boven de huur worden geheven. Voor deze „huurbelas ting" komen mensen in aanmer king, die vanwege hun inkomen eigenlijk niet in goedkope woning wetwoningen thuis horen en daar om naar een duurder huis zouden moeten doorstromen. De kans, dal dc Tweede Kamer deze in 1966 door minister Bogaers ingedien de wet zal aanvaarden, is uitermate klein. Minister Schut (Volkshuisvesting) zou dan eerst aan diverse bezwaren te gemoet moeten komen. In Haagse po litieke kringen wordt niet verwacht, dat een eventueel verwerpen van het wets- ADVERTENTIE morgen voordeel choc, menagerie melk en puur ISO gram van 1 09 «oor 95 ontwerp tot gevolg zal hebben, dat mi nister Schut zal aftreden. Weliswaar hecht bij grote waarde aan de totstand koming van deze wet, maar zijn porte feuille zal hij er. naar men aanneemt, niet voor in de waagschaal stellen. Van begin af aan is er geen groot an- thousiasme voor de wet huurdersbijdru- gen geweest. Een van de grootste be zwaren is dat hier onbillij te werk wordt gegaan. Immers de wet heeft al leen betrekking op een bepaalde catego rie bewoners van woningwetwoningen. Deze woningen konden met een forse rijkssteun goedkoop worden neergezet. Maar dit geldt ook voor premiewonin gen, waarvan de bewoners geen extra- bijdrage boven de huur hoeven te beta len. Deze discriminatie vinden velen een onverteerbare zaak. Ook de vele brie ven, die hierover bij de Kamerfracties binnen komen, wijzen daar duidelijk op. Toen ir. Schut minister werd vond hij in het bureau van zijn voorganger Bo- gaers de dikke map met stukken over de wet huurdersbijdragen. Sindsdien is druk verder gepraat en geschreven over het plan van minister Bogaers om door ex tra-heffingen woningwetwoningen vrij te maken voor mensen met lage inkomens. De kansen, dat het wetsontwerp de Eerste Kamer zal halen, lijken vrij klein. Zowel bij de regeringspartijen als bij de oppositie zijn de bezwaren tegen het wetsontwerp in de huidige vorm zeer talrijk. Er liggen al enkele voor stellen om verbeteringen in het wetsont werp aan te brengen. Zo wil de KVP-er Andriessen, dat al leen boven een inkomen van 15.000 gul den per jaar een extra-bijdrage wordt geheven. Verder wil hij bepaalde pre miewoningen ook onder de wet laten val len. Voor de P.v.d.A. is het ook een on verteerbare zaak dat de met de woning- wetbouw vergelijkbare premiewoningen buiten beschouwing worden gelaten. Minister Schut zal moeten toezeggen de wet te verbeteren en uit te breiden tot premiewoningen, of de kans moeten lopen dat de meerderheid van de Kamer het voorstel afwijst. In dat laatste geval heeft het rijk 70 miljoen gulden per jaar minder aan inkomsten en zal minis ter Witteveen dit ontbrekende bedrag ergens anders vandaan moeten halen. kgazün in de stad Londen in West-Australië, tensen in de streek dakloos geworden. Twhrti* opgelopen. Br vielen «een doden. Russische dokters Clarke zag in die medici blUkbaar meer dan in i(jn eigen artsen hebben na een minutieus onderzoek van de Australische topatleet verklaard, dat h(j zonder bezwaar aan de 5000 meter kan deelnemen. Gisteravond as Ron Clarke na zijn ineenstorting op de 10.000 meter weer terug in hei olympisch dorp en zo op het oog fit en wel. (Van een speciale verslaggever MEXICO CITY De zuurstofmaskers hebben ook op de tweede dag van dc Olympische Spelen druk dienst gedaan. Op de 400 meter dames moesten ier atletes door de artsen worden geholpen. Mike Herriott, jarenlang ivaal van Gaston Roelants, zakte bij de 3000 meter steeple chase ineen. Ook hier was sprake van een gebrek aan zuurstof. Gelukkig nieuws kwam uit het Australische kamp. Ron Clark, het fenomeen op de lange afstand. is toestand na de 10.000 meter hij zakte bewusteloos aan de finish ineen en lag uren in een coma in het ziekenhuis bezorgdheid verwekte, is voor het oog weer fit en wel in het olympisch dorp. Ron zal morgen zo heeft de leiding van de Australische équipe gezegd uitkomen op de 5000 meter. Er was prettig olympisch iuvuws voor Nederland. Wilma van der Berg haalde de halve finale op de 100 meter. prize tweede sprintster. Trans Hoineman. werd echter in de kwartfinales uitgeschakeld. Klaterend succes boekte de Haagte t'ete Myrna van der Hoeven op do 400 meter. Zij noteerde met 53.1 seconde e»n splinternieuw Nederlands record. Het oude stond met 53.2 op naam van U* Louer. Men weet. dat do andere 400-metorloopster Tilly van der Made op de ziekenlijst staat. Het nationale hockeyteam kwam na do Pakistaanse dreun wat op adem door in de tweede wedstrijd een 70-overwinning op de Argentijnen te boeken. Merkwaardig overigen-;, dat Pakistan zelf de gi-ootste moeite had met de Franse hockeypioeg. De Franse jongens haddon dc zaak bekeken, ze pasten eenvoudigweg het systeem van do massale blokkade loo: met /.'n allen voor het eigen doel gtian liggen, staan of zitten. Pakistan kon eenmaal ln cli» Franse muur een bres slaan en won dus met 10. Een veel belovende olympische start hadden onze wa/terpoloV-rs, wier uitzending zo lang oen twijfelachtige zaak is geweest. De jongens van Ruud van Feggelen en G.-rrit Janssen Iriomfoordan met 95 over Griekenland. Een goed bqgin is hot halve wérk, zegt men. Laten we dat hopen voor onze olympische waterpoloploeg. Op de vuist Surprises bij he' voetbaltoernooi, waar Tsjecho-Slowakije kopje onder ging tegen Guatemala- Moeilijk kan overigens worden gezegd, dat de voetballers in de u-ena handelen in de geest van de achtenswaardige stichter der Moderne Spelen. Pierre. Baron do Coubentin. De Tsjechen en Guatemole-zen verlieten bepaald niet als olympische broeders dc arena; bij Spanje—Brazilië ging het zo onsportief h..rd toe. dat het zH, fs de voetbal kijkers op de tribunes, die toch wel wat gewend zijn :n de moderne voetballerij, te gortig werd. Zij floten en Jouwden V jangel.eden. die nog geen twee dagen tevoren zo plechtig de olympische eed hadden afgelegd (waarin ook zo iets staat als sportieve sfeer en plicht?) bij herhaling uit. Ook de basketballers deden wat dat ..sportieve" betreft niet voor hun voetbalbroeders onder. De olympische gedacht was ln het basketbalItoerhooi zelfs heel ver te zoeken, zo niet totaal zoek. Na Cuba—Mexico brak er een vecht uit tussen de Cubaan*- spelers en Mexicaanse toeschouwers. Het begon i'lemaafl toen een Mexicaanse fotograaf „plantjes wilde schieten" van het ver- iiv.ende Cuba. Eén punt slechts was het verschil met Mexico (7576). Een oog- ei ui go verklaarde later, dat een Cubaan het fototoestel wilde weggrissen. De toeschouwers namen dit niet en stormden hei rrHdenterretn op. Na een ien minuten durende consternatie, waarbij overal handgemeen ontstond, was de politie de situatie meester cn konden de Cubanen onder geleide naar de kleed kamers worden gebracht. Ook na de wedstrijd Sponje—PhHlppijnen wu het "Tirustig. Toen dc- Spaanse speler Sogi Vela zich naar dc kleedruimte begaf, werd hij opeens besprongen door verscheidene Philippdno's, die hem vuistslagen toe dienden en schopten. Vela verd getroffen in de maagstreek, maar kreeg veria* geen ernstig letsel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1