S)e£cidée(Soti/fcant Vlucht Apollo 6 verloopt goed ONDANKS BESMEURDE RAMEN Vriend kwam in nacht als rover JAMIN Ron Clarke buiten bewustzijn na finish van slopende 10.000 m De Jonge: „Beter als Zwolsman gaat Kinderen mogen niet kijken naar duivelse goochelkunst Herkend bij worsteling Man doodt zijn vrouw bij parkeren Oorlogs museum in brand gestoken SCHRIKNA BRANDEN VAN ALLE LAMPJES Aardbeving in Perth Tong tegen buisje, wangen bol... BALLON ALS NOODZAKELIJKE AANVULLING „ALCOHOLTEST" DR. 0. DE VAAL: IK WIST DAT DIT ZOU GEBEUREN PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Baak: Amro-Bank NV, Lelden DIR.: C. M DRABBE J F J IVL KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J XOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w MO, p. mnd. I 4 70, p. kwart 14.10; fr p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p. mm Telefoontjes f-2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) MAANDAG 14 OKTOBER 1968 IETS KOUDERE NACHT Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Meest matige westelijke wind. Iets kouder» nacht Morgen ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 60e jaargang, no. 17.573 55 (Vane ■slaggevers) MIERLO „Ik ga hem zeer binnen kort opzoeken en zal hem zeggen: jon gen het is beter dat je gaat. voor het algemeen belang en voor de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf dat noodzakelijk". Dit zegt de heer W. A- de Jonge, oud-vice-president van Philips. HU wil R. Zwolsman zijn leidende positie president-commissa- is, wil in november worden. De heer De Jonge: „Ik vind Reinder een knap man, maar in het geheel gezien hoort hij niet in de top. Op een bepaalde afdeling van de E.M.S. waar hij goede dat kan t ik één van de vijf wijze mannen, die adviesrapport hebben uitgebracht over de reorganisatie van de EM.S. „Over een plaatsvervanger heb Ik nog geen Bomans en katholieken worden niet zalig (Van onze correspondent NIJBROEK Goochelen moet beschouwd worden als een uiting van zwarte kunst. We moeten onze kinderen daartegen beschermen. Daar om zijn wij er vierkant tegen, dat de schoolkinderen een op voering van een goochelaar bijwonen. Dit standpunt wordt ingeno men door het bestuur van de „vereniging voor Christelijk nationaal onderwijs" te Nij- broek, dat de „school met de bijbel" aan de middendijk al- Er zijn nog meer zaken, die het geestelijk wel zijn van dc kinderen, althans volgens het bestuur en enkele ouders, be dreigen. De onderwijsmetho den kunnen, naar hun oor deel schadelijk invloed op de kinderen uitoefenen, hetgeen onder anderen gebleken is doordat het waarnemend hoofd van de school lees boekjes van Godfried Bo mans had aangeschaft. Menende dat hij zijn kinde ren aan zulk een school niet a, heeft de penningmeester van het schoolbestuur zijn functie neergelegd, zijn kinderen van school gehaald en naar een andere christelijke school in de omgeving gezonden. An dere ouders hebben gedreigd zijn voorbeeld te volgen. Deze zomer kwam een goo chelaar in Nijbroek wonen. De man kon het met de be woners spoedig best vinden. Hij is ook een kindervriend en bood de schoolhoofden een gratis voorstelling voor de schooljeugd aan ter gelegen heid van prins Friso. Hel waarnemend hoofd van de christelijke „school met de bijbel" vond het idee om de kinderen op deze wijze een genoeglijke middag te be zorgen ook wel acceptabel, maar hij kreeg de secretaris van het schoolbestuur tegen. Het bestuur was van oor deel. dat men de kinderen niet met deze duivelse kun sten mocht confronteren. Hier ligt duidelijk de grens van de samenwerking met de openbare school, zo werd uitdrukkelijk vastgesteld. Uet jengdgebouw werd ni gesteld di het :odat de kinderei school toch ling kondei Onenigheid ontstond ook bij de aanschaf van nieuwe lees boekjes. Het waarnemend hoofd was van mening, dat voor het onderwijs aan de kinderen nieuwe leesboekjes dringend nodig waren. Im mers de boekjes die ge- voor de wereldoorlog. Er met den meester, breede met het zieke schoolhoofd nieuwe, aan deze tijd aange paste boekjes aan. Hij koos de serie leeboekjes Pim, Frits en Ida, geschreven door Godfried Bomans. die katholiek Is. Toen 't schoolbestuur van deze boekjes van Godfried Bomans kennis nam was het zeer gebelgd. Het achtte de ze boekjes helemaal niet ge schikt voor de schoolkinde ren. Er stond bijvoorbeeld in een leesboekje „geen blik sem van". Dit achtte het schoolbestuur een vloek. Op een andere bladzijde wordt verteld, dat een vader zijn zoon beloonde door hem grote bezwaren bij het schoolbestuur, want een cir cus is iets dat helemaal niet past bij iemand met christe lijke beginselen. Ook werd hel waarnemnd schoolhoofd kwalijk geno men. dat hij geen bezwaren kon uiten tegen het katholie ke geloof. Want. zo verklaar den schoolbestuur en ouders, een katholiek kan nooit zalig worden. Vooral hierom is het verkeerd de kinderen Bo- HONDERDEN FONKELNIEUWE MODELLEN MANTELS en PAKJES van eigen ateliers Pieter van Vollenhoven begon vandaag te werken DEN HAAG (ANP) Mr. Pieter van Vollenhoven is vandaag zijn werkzaam heden bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij te Arnhem begonnen. Wegens de verplichtingen, die hij als „maandvlieger" bij de Koninklijke Lucht macht heeft, zal de heer Van Vollenho ven tevens nog enkele dagen per maand zijn vliegvaardigheid blijven onderhou- SCHIJNDEL De 34-jarige J. de V. uit Mill heeft in de nacht van zater- iag op zondag een gewapende roofover val gepleegd op het hem bevriende echt paar van der Heijden in Schijndel. De man kwam 's nachts door een raam de ivoning van het echtpaar binnen en be dreigde man en vrouw, die in bed lagen, met een jachtgeweer. Hij eiste enkele luizenden gulden. Toen mevrouw van der Heyden hem enkele spaarbankboekjes aanbood, nam hij daarmee geen genoegen en loste een schot, dat de vrouw op enkele miste. Hierop gaf de i biljetten van duizend gulden, an der Heyden slaagde er ech- ANKERHORLOGE voor 30.— en 40.— Of het allerbeste van 200.en f 400.— Eterna, Certina, Prisma, Junghans. Ewe, Anker, Roamer, Citizen. HORLOGER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft het ALTIJD VOORDELIG 's Maandags gesloten. (ADVERTENTIE) ling, dat de overvalle: de J. de V. was, me lang zaken had geda; zich gemaskerd :t te grijpen. In ad, bleek piotse de hem beken- geyk gepleegd. De Eindho' heeft hem vrijdagnacht In Eindhoven gearresteerd. AMSTERDAM (A.N.P.) De 50-jarige mevrouw M. Nelen—Koendcrs uit Am sterdam is op een parkeerplaats op het Raamplein in haar woonplaats bekneld geraakt tussen een door haar man be stuurde auto en een geparkeerde wagen. De vrouw werd ernstig gewond naar het ilhelminagasthuis overgebi zü i de lo4 t is c 'riedei Het ongeluk gebeurde, terwijl de heer Nelen (54) met de wagen manoeuvreerde om de parkeerplaats te verlaten. Bij bet achteruitrijden schoot, aldus zijn ver klaring, zijn voet van het rempedaal met het gevolg dat zijn vrouw, die juist ach ter de auto omliep, tegen het andere voertuig werd gedrukt Tal van herinneringen in Londen verwoest LONDEN (AP) Scotland Yard zoekt naar saboteurs, die benzine bommen hebben neergelegd in het oorlogsmuseum te Londen. Door die bommen is een grote brand ont staan in de bovenste verdiepingen van bet gebouw, dat vol zit met herinneringen aan de militaire hel dendaden uit het verleden. Gevreesd wordt, dat tal van wa devolle herinneringen uit beide i reldoorlogen in de vlammen verloren zijn gegaan, ter ook gered, onder meer een bi bliotheek ter waarde van ruim 2,1 miljoen gulden. De enorme koperen koepel van het museum is gister- ech- avond laat na een explosie inge stort. De politie heeft in het ge bouw een brandbom gevonden en de recherche heeft bewijzen aan getroffen voor een ontploffing, die de aandacht hebben willen vestigen op een enorme protestbij eenkomst op 27 oktober. In het museum waren tanks, vliegtuigen, 4.500 lichte wapens, uniformen van vele landen, vier miljoen foto's en 7,5 km film te bezichtigen. Het do cument van de Duitse overgave, dat het museum in september van veldmaarschalk Montgomery had gekregen, is niet door brand be schadigd. HOUSTON (A.P. - Reuter). Het gast allemaal nog goed In de ApoIlo-7, die hoog boven aardse sferen rondjes draalt met Schlrra, Eisele en Cunningham. De drie astronauten hebben, na enige uren verkwikkende slaap, minder last van mdervi wel hinder van vuile ramen, waarop zien een afzetting heeft gevormd van „kleine haartjes". Vanmorgen schrokken ze wel even toen alle lichtjes van het instru mentenpaneel aangingen. Dit duidde op een ernstig te kort aan stroom. Het euvel was maar tUdelUk: een „ondervoltage" als gevolg van het gelijktijdig gebruik van allerlei verwarmingstoestellen. De deskundigen zijn ook dik tevreden; 38 pet van de taken, die uitgevoerd moesten worden, is vervuld. Een belang rijke taak was de ontmoeting tot stand brengen met de rakettrap. Dit is een oefening voor een reddingactie van astro nauten, die om de maan zweven en niet uit deze kringloop kunnen komen. Schirra, gebruik makend van de grote raketmotor, bracht de Apollo tot 21 meter dicht bij de trap. Dichter durfde hij niet omdat deze trap door de ruimte „tui melt". Een half uur lang werd er in formatie gevlogen, daarna ging ieder weer zijns weegs. Vreemde ervaringen hadden de drie astronauten ook nog: flarden muziek van radiostations waarover zij vlogen. Eenmaal hoorden zij het lied: „Fools rush in where angels fear to tread" Gekken stormen binnen, waar engelen aarzelen hun voet te zetten... Voor het overige ondervinden zij nog hinder van te weinig beweging. Maar daarin Is voorzien: er zijn speciale toe stellen, waarmee spieroefeningen ge maakt kunnen worden en die toestellen worden ook druk gebruikt. Slapen doen zij verder liever in de stoelen, dan in de meegenomen slaapzakken. Maar ook al verloopt de vlucht van de Apollo-7 geheel volgens plan, dan nog is een vlucht in een baan om de maan in december met de Apollo-8 niet waar schijnlijk. De deskundigen achten het risico nog te groot als niet eerst meer vluchten worden gemaakt om het sys teem geheel onder de knie te hebben. Voor het zover is zal eerst nog een vlucht op 7400 km hoogte gemaakt wor den met de terugkeer naar de aarde m een snelheid van 40.000 km/u. en een cirkelvormige vlucht langs de achter zijde van de maan. Als zich bij de vlucht van thans moeilijkheden voordoen, dan kunnen de astronauten de remraketten in werking zetten en terugkeren. Dit ls bij een maanvlucht niet mogelijk. Daar om moet men absolute zekerheid hebben ten aanzien van de systemen. (ADVERTENTIE) morgen voordeel volle maantjes 300 gram van 81 voor 75 niet duur wel heerlijk PERTH (Reuter) De stad Perth in de staat West-Australië is vandaag door een aardbeving getroffen. Gebouwen scheurden, muren en pla fonds bezweken en ruiten vlogen aan scherven. Mensen vlogen in paniek hui zen en gebouwen uit. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De alcoholtest, die de rijkspolitie hanteert om le beoordelen of een automobilist alcohol heelt si dronken, krijgt een uitbreiding in de vorm van een klein plastic ballonnetje. Dit ballonnetje zal de politiefunctionaris deze zekerheid moeten geven, dat de automobilist dc nodige medewerking geeft. De alcoholtest zoals die op het ogenblik nog wordt afgenomen blükt namelijk niet „waterdicht". De automobilist, die ervan wordt verdacht een glas te veel op te hebben, moet bij de test in een buisje blazen waarin de gele vloeistof groener wordt naarmate hot aflooholpercen - bage in hert bloed hoger is. Als 'de man plichtsgetrouw het buisje aan de mond zet, maar niet blaast, zal dit eersh •oorlopige onderzoek gunstig voor hem uitvallen. Het „lek vervolgens nadrukkelijk de wangen bol De oplossing, die op het ministerie van Verkeer en Water- "taart la uitgedacht, is even eenvoudig als doeltreffend. Tot nu toe brak de onderzoekende politieambtenaar van het glaoen buisje één puntje af, zotte daar een piasbic dopje met een gaatje op en liet de automobilist blazen. Nu zal hij odk het andere puntje afbreken om daar bet ballonnetje op te bevestigen. Blaast de automobilist het ballonnetje op. dan verloopt de test goed. Kan hij dat niet, dan probeert hij tevergeefs de Justitie om de tuin te leiden of hij is- te werd gevonden Mn duidelijk dronken automobilist bloedonderzoek nader uwthonet brengen. later zal hij bewusteloos MEXICO CITY Uren na de eerste olympische finale, de 10.000 meter, lag wereldrecordhouder Ron Clark in een Mexicaans ziekenhuis in een coma. De Australiër was hij de finish hij kwam als vijfde binnen achter de winnaar Naftali Temu uit Kenia (29.27.4, de beste tijd ooit op grote hoogte gelopen) volkomen uitgeput tegen de grond geslagen. Dokter Brian Corrigan van de Australische ploeg was onmiddellijk bij Clark, wiens gezicht asgrauw was. De ademhaling stokte en het hart klopte onregelmatig. Wanneer Clark wakker wordt zal hij zich niets meer van de wedstrijd her inneren", aldus dokter Brian Corrigan. „Ron liep de laatste ronden zonder iets te beseffen. Hij kon nauwelijks ademhalen. Zijn bloedsomloop stagneerde." De dokter en andere Australische atleten bij de finish konden hun tranen ntet bedwingen. Zij voelden, dat dit hert einde was vun een groot kampioen. „Ik ben er niet zeker van dat Clark ooit weer in wedstrijden zal lopen", verklaarde later een invloedrijk liid van de Australische atletiekploeg, „Of hij op de 5000 mobar zaQ uitkomen, weten we niet. Het is een drama." Overigens hebben ook andere sportlieden het moeilijk met de ademhaling. Op de 10.000 meter vielen een aantal bekende en minder beleende hardlopers uit. IV Zwitser Mamtim Studadh zakte in de double sculls Ineen eVi moest do botenloods worden binnengedragen; de Amerikaan Bill Maher viel na zijn zege dn de doubfle sculls heart ook flauw en moest naar een ziekenhuis worden vervoerd. Andere ploegen kampen eveneens met de problemen van de atmosfeer en met de ge vreesde diarrhee. die bekend staat als „de wraak van Montezuma". AMSTERDAM ,Jk wist, dat dit zou gebeuren. Ik ben geen pro/eet, maar een vakman kan het op zijn vingers ui (rekenen". Aldus het commentaar van de Amsterdamse endocrinoioog en medisch publicist dr. O. de Vaal over de ernstig totale uitputtingsverschijnselen, (He zich al onmiddellijk na de opening von de Olympische Spelen hebben voorgedaan bij wereldrecordhouder op de 10.0 net er Ron Clarke en bij de baarde vrijdagavond opzien, plaatste bij de Spelen, die cndoctrinoloog. „Het w een t ntijn Dyrzka (J)O0 meter horden). Dr. De Vaal en hij in Mies-en-8cène medische kanttekeningen er kritisch waren. ..Ik herhaal het", aldu-i de >nstercircus, helemaal afgestemd op het publiek. zaak apart, die nooit de juiste aandacht heeft end, dat de sport eindelijk geen heilige koe meer r gepraat kan toorden". De Olympische Spelen 1968 zUn in alle opzich ten sensationeel, rel en Wienese stuurde "vier en de dub- belacull rechtstreeks naar een brok sensatie zorgde de Nederlandse skiffcur Jan Wienese door dr zorgt voor grstuurde twee liep het l>|jna op een drama uit door een zieke Klaaa snelste tfjd te noteren van alle zeventien deel- sensatie Suselbeek. (stoornis van de ingewanden). Het nemersAllij bleek zelis ren voM minuut sneller heeft er om gehangen of Suselbeek met z|jn vriend te z(jn dan de Westduit ser Jochen Meissner. die zichzelf al heeft uitge kreten tot de gouden Hockeyers lladrlaan van Nea zou kunnen aantreden. I»e koorts zakte zondag in olympische skiffeur in Mexico. In Wienese had HU tevoren geen ernstige ook, zij en op doktersadvies mocht Suselbeek roeien 'U het rustig aan. Het concurrent gezien. Nu echter zeit Jochen de olympische papieren an het Delftse duo roeide zo pri ma dat er een 2fle plaata ders: „Ik zal moeten roeien voor m'n leven om die Nederlander van anders Kijnders wilde echter met Suaelbeek geen en kel risico nemen en for Sensatie ook op het hockeyveld, waarop de goed ala niets In te bren ceerde ook nleta. Zo kwam de ploeg ala derde aan en moet nu proberen oranjeploeg In de eerste wedstrijd de beste geloot had tegen Pakistan en daarvan met 60 klop kreeg (rost 30). De gen tegen het technisch tot In de perfectie ver zorgde hockey van Paki stan. Op de roeibaan van Xochmllco roeien zich om zich woensdag vta do herkansing In de halve finale te roeien. Hei la mogelük met een dan hopelijk weer geheel fttto

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1