Episcopaat is verwonderd TWIJFELS IN ROME AAN ORTODOXIE SCHILLEBEECKX Partijleiding achter akkoord Moskou Stappen in Rome MERENDEEL VOLK STEUNT DE JONG Mgr. Bluyssen in Rome persona non grata JAMIN SlMgjy Jj,| Belaunde mag niet terug naar Peru AMX-tank botst op twee auto s Altijd groen voor tram en bus in Delft TSJECHO-SLOWAKIJE Moelele krijgt geen gratie Bakkers wezen te lage broodprijs af Nachtelijke vluchten op Biafra blijven doorgaan Karei Doorman builen dienst MeCarlhy wil Humphrey niet steunen gesteld PAPENGRACHT 32-L EIDEN POSTBUS 11 TELEFOON' 20935 - REDACTIE 20015 eD 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Leiden DIR.: C. M. DP.ABBE - J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij voornItbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70. p. kwart 14.10; fr. p. post 16.95 WOENSDAG 9 OKTOBER 1968 VRIJ ZACHT De weersverwachting, medegedeeld door het KNMI geldig tot morgenavond. Vrij aacht weer en over het algemeen veel bewol king met plaatselijk mist of motregen. Overwegend matige zuidwestelijke wind. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN UTRECHT (KNP). De Nederlandse bisschoppen hebben gisteren hun verwondering erover uitgesproken, i dat bij de congregatie voor de geloofsleer in Rome twijfels bestaan aan de orthodoxie van prof. E. Schille- beeckx. in wie zij groot vertrouwen stellen. De bisschoppen spreken evenwel hun verwachting uit dat als het onderzoek zal worden voortgezet, de twijfels en verdenkingen ongegTond zullen blijken. De laatste berichten over deze kwestie versterken hen in deze overtuiging. De bisschoppen, die evenmin als prof. Schillebeeckx i van het onderzoek op de hoogt zijn gesteld, zullen wel hun verontrusting en bezorgdheid in Rome kenbaar maken. Een communiqué van deze inhoud is gisteren uitgegeven na de gisteren gehouden bisschoppenvergadering in Utrecht. Alleen de Bossche bisschop, drs. J. W. M. Bluyssen, tegen wie in Rome eveneens een actie gaande is, was niet op de vergadering aanwezig. Hij verblijft in Rome. De bisschoppen hebben als presidium van het pastoraal concilie' ook de beide rapporten „Huwelijk en gezin" en „Ruimte tot menswording voor de jeugd" besproken en aanvaard als uitgangspunt voor verdere discussie in de volgende plenaire vergadering van het pastoraal concilie in januari 1969. Dan zal ook het rapport „De zedelijke levenshouding van de christen in de BUENOS AIRES (AFP) Dc afge zette president van Peru, -Fernando Be launde Terry, heeft na een mislukte po ging naar zijn vaderland terug tc keren een vliegtuig naar New York genomen. President Belaunde, die op 3 oktober door een militaire junta werd afgezet en in Argentinië politiek asiel had ge kregen, had tevoren aangekondigd dat hij naar Uruguay zou gaan. Eenmaal op het vliegveld aangekomen, veranderde hij echter van mening en zei hij naar Lima terug te zullen keren om bij het Peruvaanse volk te zijn. Met een toestel van de Amerikaanse maatschappij Braniff vertrok de ex-pre sident inderdaad naar Lima, maar het vliegtuig keerde een half uur later terug op het platform en Belaunde werd on der politiebewaking na&r een wachtka mer gevoerd, terwijl zijn bagage uit het toestel werd gelaten. Later vertrok Be launde met een vliegtuig naar New York. DeMantelspecialist 10 VESTIGINGEN oa in: Lelden: Haarlemmerstraat 163 (Van onze correspondent) MAARHEEZE Op dc E-9-weg AMX-ts Het ongeluk gebeurde toen de tank door onbekende oorzaak kwam te slip pen. waardoor hij op de linker weghelft geraakte. Daar botste het gevaarte fron taal tegen een uit tegenovergestelde rich ting komende DAF-personenauto, be- stuurd door mevrouw M. uit Stamprov. die zwaar werd gewond. Ook een tweede Prinses Margriet met man uit Canada terug SCHIPHOL (ANP) Verwelkomd door koningin Juliana zijn vanochtend prinses Margriet en haar echtgenoot, mr. P. van Vollenhoven, met een DC-8 van C.P.A. uit Canada op Schiphol teruggekeerd. Het jonge paar heeft op uitnodiging van deze luchtvaartmaatschappij gedurende drie weken een verlate huwelijksreis gemaakl 4oojr Canada. voer voorrang te verlenen boven particu liere weggebruikers. Onder leiding van de gemeentelijke verkeerslngenieur ir. P. Ilakkesteegt zijn op een trambaankruising detectoren aangebracht, waardoor bü na dering van de tram de verkeerslichten r al het rin- Door dit systeem is de wachttijd van de tram van 72 tot 12,5 seconden terug gebracht. Omdat de vrije baan voor de tram zo breed is, dat er ook bussen kun nen rijden, zullen deze en in de toekomst ook politie- en brandweerauto's van de nieuwe voorziening gebruik kunnen ma- PRAAG (AP) Het presidium van de Tsjecboslowaakse communistische partij heeft haar goedkeuring gehecht aan de forse concessies, die de eerste secretaris van de partij, Alexander Dubcek, ver leden week in Moskou aan de Sovjet- Unie heeft gedaan. In sidium op gelegd dat „de richtlijn I komstigc activiteiten van c eer de nadruk ercenstemming ?vgadering van e, weiden over Igemaakt door het officiële Tsjecboslowaakse pers bureau CTK. In het communiqué van de vergade ring werden de berichten ontkend als zou Dubcek aftreden. Zonder de popu laire eerste servetaris bij name te noe men werd gezegd dat „het presidium het noodzakelijk acht de berichten die in het Westen verpsreid worden te ontken nen over veranderingen in de hoogste Generaal Moboetoe heeft het gratie verzoek van Pierre Moelele. die van ochtend door een krijgsraad ter dood is veroordeeld, afgewezen. Radio-Kinsjasa m Idt dat de voormali ge rebellenleider door de kogel ter dood zal worden gebracht. Hem was moord, verkrachting, roof met wapengeweld en rebellie ten laste gelegd. Het vonnis is geveld door drie hoge officieren.-Moelele mocht zich niet laten bijstaan door een advocaat. SCHIPHOL (ANP) Vrijwel ongehin derd vliegen nog iedere nacht talloze vliegtuigen naar Biafra's laatste kleine vliegveldje Uli en niemand begrijpt waaraan dit vliegveld *t te danken heeft, dat de Nigeriaanse luchtmacht het met rust laat. Er is nog nooit ook maar een poging gedaan om het te bombarderen. Dit vertelde gistermiddag op Schiphol Martin.m-gezagvoerder G. L. Boerop, die als chef d'equipe een maand lang Fernando Po voor de Afrikaanse kust gestationeerd is geweest. Met hun DC-7 maakten zij in opdracht van het inter nationale Rode Kruis tot nu toe in to taal 16 vluchten naar het hongerende Biafra. De 9 bemanningsleden zijn thans door 9 collega's afgelost. HEt contract met het Rode Kruis is tot 26 oktober verlengd. Minister-president De Jong en de miniAfers Den Toom en De Block n< (mui het begin van de debatten. Wie van de ministers tullen nog meer t verdwijnen behalve Luns, Sohnt en De Blockals de oppositie xijn zin I Volgens opinie-onderzoek DEN HAAG Volgens een opinie-onderzoek van het NIPO steunt 59 percent van het Nederlandse volk het kabinet-De Jong. Het kabinet blijkt geleidelijk aan kabinet-De Jong moest aanblijven. De grootste steun krijgt het huidige kabinet bU aanhangers van de VVD. de CHU en de ARP. Een week na prinsjesdag legde het Nederlands instituut voor de publieke opinie in een landelijke steekproef aan 930 mannen en vrouwen de volgende vraag voor vindt u dat het kabinet-De Jong moet aanblijven tot de verkiezingen in 1971, of moet er een ander kabinet komen? Uit de antwoorden blijkt dat 59 percent van de ondervraagden wil dat het kabinet aanblijft, 15 percent van oordeel ia dat er een ander kabinet moet komen en 26 percent geen oordeel wilde geven Een jaar geleden was de uitslag van het NIPO-onderzoek als volgt: 50 percent voor aanblijven, 14 percent kabinet moet weg, 36 percent geen oordeel. Verdeeld naar de politieke gezindte zijn de antwoorden volgens het laatste onder zoek als volgt verdeeld: KVP VVD ARP CHU De Jou? moet blijven Kabinet moei weg Geen oordeel ADVERTENTIE (Van DEN HAAG Op vragen van het Tweede-Kamerlid Van der Mei (CHU) heeft minister De Block (Economische Zaken) meegedeeld, dat de Nederlandse Bakkerijstichting niet is ingegaan op het voorstel tot vaststelling van een mini- bedrijven. Deze berekening was voor de Bakkerij stichting onaanvaardbaar, omdat de mi nimumbroodprijs dan te laag zou worden. Minister De Block voelt niets voor het voorstel van de bakkers om een prijsrege ling af te stemmen op plaatselijke be- zorgprijzen. verminderd met een zeker bedrag. Hij acht dit in strijd met zijn prijsbeleid. Geen krant ontvangen? Bei t speciale koerier word itsrhappen z»jn ge' Geschorst als lid van Raad voor liturgie s-HERTOGENBOSCH In aanslui ting op ons bericht van zaterdag j.l. over de moeilijkheden waarin mgr. J. Bluys sen, bisschop van Den Bosch, is geraakt, kunnen wij thans meedelen, dat hij reeds sinds april van dit jaar geschorst is als lid van de postconciliairo raad voor de liturgie. De bisschop had zich op de afgesproken datum naar Rome begeven, hoewel hem geen stukken waren toegezonden. In de mening dat het hier een administratieve vergissing betrof, ging hij na aankomst in Rome vragen of hij de stukken alsnog kon krijgen. Hij kreeg te horen, dat hij zich bij de secretaris van de raad, mgr. Bugnini, moest vervoegen. Deze deelde hem namens het staatssecretariaat mee, dat hij „niet meer als lid van de raad kon functioneren". De redenen, waarom hij wérd uitgesloten, zijn niet precies bekend. Aangenomen wordt, dat ze niet j liggen op liturgisch gebied, maar op het terrein van het bisschoppelijk beleid op i kerkrechtelijk gebied. In dit verband denken velen aan het feit, dat mgr. Bluyssen in november van het vorig jaar aan een priester permissie heeft gegeven om een kerkelijk huwelijk te sluiten, hoewel de dispensatie uit Ro me niet binnen was. Hij deed dit op grond van een bepaling uit het kerkelijk wetboek, die hem daartoe, naar hij meen de, in staat stelde. Bij deze huwelijks sluiting moet iemand naar voren zijn ge stapt, die zei: „Wat hier gebeurt is on geldig. Weet wel, dat Ik het in Rome zal rapporteren". Het is niet onmogelijk, dat deze man zijn dreigement heeft uitge voerd. Vast staat, dat mgr. Bluyssen tij dens zijn bezoek in de maand april con tact heeft gehad met mensen van de Congregatie voor de Geloofsleer, waar onder de priesterprocessen ressorteren. Het vreemde in de hele zaak is. dat mgr. Bluyssen aan de aprllvergadering van de raad toch heeft deelgenomen. Hij "««ncongregatii schijnt te hebben gezegd, dat hij moei lijk op staande voet naar Nederland kon terugkeren, aangezien dit onvermijdelijk opzien zou baren. De raad heeft er toen genoegen mee genomen, dat hij bleef. Zoals bekend is de secretaris van de raad. mgr. Bugnini, mgr. Bluyssen zeer morgen voordeel pindarotsjes 200 gram van 92 voor 79 niet duur we! heerlijk persoon aanmerkelijk Wat de bisschop momenteel In Rome doet is niet precies bekend. Hij heeft een afspraak met mgr. Philippe, secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer. Naar het onderwerp van gesprek kan al leen maar gegist worden. Mgr. Bluyssen zal waarschijnlijk In <Jr loop van volgende week naar Nederland terugkeren. Het zou wel eens kunnen zijn, dat er dan tevens een einde is ge komen aan zijn lidmaatschap van de raad voor de liturgie. Er doen namelijk hardnekkige geruchten de ronde, dat de vergadering, die nu plaats hoeft, de laat ste zou zijn. De raad zou binnenkort worden opgeheven. De verantwoordelijk heid voor de liturgische vernieuwing zou lUtomatlsch terugkeren naar do „Er wordt opgeroepen heid. Dat gebeurde al", zei McCarthy. niet aanvaardbare kreet. Thans is die kreet evenmin aanvaardbaar". De senator uit Minnesota sprak op een diner voor het bijeenbrengen van gelden voor Paul O'Dwyer, een vredeskandidaat voor een senaatszetel in New York. Bet wat hreupeJe paradepaardje van de i O'Dwyer weigert eveneens hardnekkig vulden en mee twee door brand xarwoeet» Humphrey te steunen. (ANP) DEN HELDER twintig jaar lung de koninklijke murine door hr. ms. Ka- rel Doorman bepaald zowel intern als naar bulten. Intern omdat hier het grote aantal diensten Is samengebracht in de nauwst mogelijke samenwerking. Buiten de -nland rel Do< bui- ikon. Ilrt wa! trX iclteit. De enkele ongeval- •udin ■egen, de vaderlandse driekleur werd gestreken. I Onder meer met deze woorden se het- ste de laatste commandant-kapitein ter zee Veldkamp de loopbaan van het vliegkampschip, dat gistermorgen in in stromende regen uit dienst werd gesteld. De plechtigheid geschiedde op het bovendek ten overstaan van de bemanning en «Ie marinierskapel der koninklijke marine, die het Wilhelmus speelde voordat de vlag, geus en wim pel werden gestreken. Door de slechte weersomstandighv- den kon de „Fly-past" van de mari- >e luchtvaartdienst niet doorgaan. Van le bemanning blijft eon klein deel aan joord om een eventuele gegadigde (Ar gentinië wordt genoemd) met raad en laad bij te staan. Zowel de vooi - ils achtermachinekamer, waarin hel afgelopen voorjaur brand hoeft gewoed en waardoor het schip van de sterkte werd gevoerd, zijn schoongemaakt klaar voc-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1