S)e £aidie(3oti/fca/nt „Laat Oost-Europa niet alleen MEERDERHEID TWEEDE KAMER P LI i.^fJ Frits v. d. Poel voorlopig „uitgepraat" Financiële slordig heden in Blijdorp Jongeren betrekken |3t? i in beleid Geen belasting op speculatie Hogere huur op 1 januari ongewenst POLITIE VERLIEST BELEG OM DRONKEN MAN MORGEN GESPREK WILSON- SMITH Protestmars studenten Den Haag Patiënt mei ruilhart overleden Minister Veringa werkt aan democratis ering Lagere school smoort kiem voor studie PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20933 REDACTIE 10015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20836 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C. M. DRABBE - J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18 00—19.00 uur) DINSDAG 8 OKTOBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WISSELVALLIG De weersverwachting, meegedeeld door bet KNMI, Over het algemeen veel bewolking met hier en daar een bui, maar nan vankei ijk in het noord oosten nog regen. Zwakke tot matige wind, draad- end naar zuidwest Dezelfde temperaturen vandaag of iets hogere. 60e jaargang, no. 17.568 Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Ondanks de ge beurtenissen in Tsjecho-Slowaki.je mag Nederland de Oosteuropese landen niet in de steek laten. De culturele, sportieve en toeristische contacten moeten voortgezet wor den, ook met Rusland zelf. Een grote meerderheid van de Tweede- Kamerfracties is hierover geheel met elkaar eens. De woordvoerders van de diverse frac ties, die vandaag tijdens de algemene politieke en financiële beschouwingen over de begroting 1969 aan het woord kwamen, hebben dit de regering nadruk kelijk voorgehouden. Zij gingen nog ver der De KVP-fractievoorzitter drs. W. K. N. Schmelzer bijv. waarschuwde tegen een versterking van de NAVO-strijd- krachten. „De NAVO mag niets onder nemen wat een ontspannings- en toena deringspolitiek in de weg staat. De stu dies over wapenbeheersing en wapen vermindering moeten nog intensiever voortgezet worden. De NAVO mag niet rusten voordat zij hierover praktische voorstellen kan doen aan de Oosteuro pese landen", aldus de voorzitter van de grootste regeringsfractie. Drs. J. den Uyl van de Partij van de Arbeid en mr. H. van Mierlo van D '66, waren hem hiermee vanmiddag al voor gegaan. Mr. B. Biesheuvel van de AR en drs: A. J. Tilanus van de CHU sloten zich nadrukkelijk bij zijn opmerkingen aan. De VVD hield echter nog bedenkin gen over voor wat de NAVO betreft. Volgens mr. E Toxopeus moet de NAVO wel versterkt worden vanwege de Rus sische dreiging. Of dit eventueel finan ciële consequenties voor de Nederlandse bijdrage aan de NAVO zal hebben, daar over wilde de liberale fractievoorzitter sich nog niet uitlaten. Men was er in overgrote meerderheid wel over eens, dat de NAVO attent moet blijven om de Westerse vrijheid te kun nen garanderen. „Nederland zal daarom iid van de NAVO moeten blijven", vol gens D '66 en de P.v.d.A. voorlopig nog lid. VrU algemeen had de Tweede Kamer hi de eerste uren van het jaarlijkse politieke debat kritiek op de troonrede, die geen enkel uitzicht biedt op een an dere werkelijkheid dan die van het ge weld alleen in de wereld. Dit geldt bij voorbeeld voor de kwestie-Nlgeria- Bial'ra. Nederland moet alles ln het werk stellen om deze kwestie op de agenda van de V.N. te krijgen. De humanitaire situatie eist dit zonder meer, aldus de P.v.d.A., D '66 en o.m. de confessionele fracties. Over de ontwikkelingshulp lopen ook dit jaar de meningen sterk uiteen. De oppositie verlangt zonder-meer een zeer belangrijke verhoging van de Neder landse bijdrage, die in 1969 reeds op 2 procent van het nationale inkomen zou moeten geraken. De regeringspartijen leggen zich bij het ontwikkelingsbeleid van nu neer: één procent in 1971. Met een uitzonde ring echter voor de hulp aan Indonesië. Wanneer de Indonesische ontwikkelings- De politie van Limade hoofdstad van Peruheeft gisteren een groe-p demonstrerende studenten uiteen gedreven met gebruikmaking van rookbommen. De demonstratie was de eerste openlijke uiting van af keuring van de militaire coup van s oktoberDaarbij werd president Belaunde Terry vervangen. (ADVERTENTIE) morgen voordeel petit beurre 300 gram van 69 vc .o. 59 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering voelt niets voor het invoeren van een belasting op speculatiewinst. Dat deelt staatssecreta ris Grapperhaus (Financiën) mee in ant woord op vragen van het Tweede-Ka merlid Den Uyl (P.v.d.A). De staats secretaris is van mening, dat de inciden tele koersstijging van de aandelen Wil- «n-Fijenooi d in begin septembei de wenselijkheid van een speculatiewinst belasting niet onderstreept. P.S.P. ziet Biafra als onafhankelijke staat AMSTERDAM (ANP) Hel partijbe stuur van de PSP heeft zich in een ver klaring uitgesproken voor de erkenning van Biafra als onafhankelijke staat, om- dut hierdoor internationalisatie van het oonflicl, behandeling door de Verenigde Naties en daarmee een sneller beëin diging van het bloedbad en de hongers nood worden bevorderd. Voorts is v ol gens de verklaring door het optreden van Nigeria de eigen nationale indentiteit plannen vastlopen op de Nederlandse hulp, dan moet er meer geld komen, desnoods boven de begroting 1969, aldus de KVP-fractie. Met het internationaal beleid is de democratie zeer nauw verbonden. Dit blijkt, aldus de Kamer, zonder meer uit de gebeurtenissen in Oost-Europa. Daar om is het waarmaken, het levend maken van de democratie voor het hele Neder landse volk een van de gewichtigste be leidskwesties, aldus de Partij van de Ar beid, D '66 en de drie confessionele par- De Jongeren moeten bij het beleid rechtstreeks betrokken worden op zijn minst al wanneer het gaat om het oplos sen van jeugdproblemen, om de kansen voor iedereen op volledig onderwijs, om kwesties rond de dienstplicht en de maatschappelijke dienstverlening. „Het nonconformisme van de jonge mensen moet geen reden zijn tot angst of erger nis. Het is een uitdaging aan de span kracht en het inzicht van de volwassene. De jeugd zoekt niet allereerst naar de middelen van bestaan, maar vraagt naar de reden van haar bestaan", aldus de KVP-fractievoorzitter. SCHMELZER (K.V.P.) (Van onts parlementaire redactie) DEN" HAAG. De huurverhoging van i 6 procent, die de regering op 1 Januari wil doorvoeren, komt drs. W. K. N. Schmelzer. voorzitter van de KVP- Tweede-Kamerfractie, hoogst ongelegen voor. „Op die datum staan wij al voor een complex van kostenstijgingen en daarom is deze huurverhoging op 1 janu ari ongewenst. I>e regering moet wel zeer dringende redenen aanvoeren om de wij ziging van 4 tot 6 procent aan te willen brengen", z.ei hij vanmiddag in de Tweede Kamer tijdens de algemene politieke en financiële beschouwingen. De K.V.P.-fi actievoorziltei wilde zich vandaag nog niet uitlaten of deze huur verhoging 4 of 6 procent moet worden. Het ging hem e. nu om de legering er toe te bewegen deze speciale kostenstij ging enige maanden uit le stellen. Over het bouwbeleid 196» was drs Schmelzer evenmin erg gerust. Hij vroeg zich namelijk af. ot de 25.000 ongesub sidieerde woningen van het totaal van 125.000 te bouwen huizen, volgend jaar wel gehaald kunnen worden. „Wij zijn allerminst gerust op de haalbaarheid van dit programma", aldus drs. Schmelzer Hij deed daarom bij voorbaat al een klemmend beroep op de regering tijdig maatregelen te nemen zoals ook dit jaar gebeurd is. Met andere woorden: wan neer het ongesubsidieerd* programma niet geheel gebouwd kan worden, dan moeten de overblijvende aantallen over gebracht worden naar de gesubsidieerde sector van de woningbouw. Voor de werkgelegenheid is het voor de KVP- fractie belangrijk, dat de continuïteit in de bouw blijft bestaan. Deze werkgelegenheid dwong de KVP- woordvoerder er tevens toe voor Zuid en Midden-Limburg de eerste prioriteit te vragen„Het is 't prioriteitsgewest van de Nederlandse probleemgebieden en de regering zou daarmee ook rekening moe ten houden bij haar spreidingsbeleid we- tenacbeppelijfc ondwwlj»". ADMINISTRATEUR ONTSLAGEN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. De hoofdadministrateur van de Rotterdamse diergaarde B1U- dorp, de heer A. Okkerse, is door het bestuur van de diergaarde op staande voet geschorst. Het bestuur heeft ontslag aangevraagd bü het Gewestelijk Arbeids bureau. Het bestuur van de diergaarde nam deze beslissing, nadat door middefl van mededelingen van de heer Okkerse diverse slordigheden met subsidiegelden aan het licht kwamen. De moeilijkheden hebben er inmiddels toe geleid, dat de Rotterdamse wethouder J. Reehorst van het Bljjdorpbestuur heeft geëist, dat de diergaarde ten overstaan van de gemeente binnenkort opening van zaken geeft. Vooral de bouw van het nieuwe apenhuls is een voor financiële deskundigen moeilijk te verteren punt. De kosten voor de bobuw waren geraamd op 460.000 gulden. Het werd acht ton. Het Blljdorpbestuur liet voor 12.000 gulden aan spaarbakjes maken voor een actie om geld bijeen te brengen. Toen de bakjes klaar waren, werd bij de politie geïnformeerd. De actie bleek strijdig met de wet. In de loop van afgelopen tien jaar werden twee personeelsleden op fraude betrapt. Zij betaalden een gedeelte van de geleóen schade terug en kregen daarna de gelegenheid een andere baan te zoeken. Noch de politie, noch de gemeente Rotterdam werd op een of andere manier ingelicht. i correspondent) MAASTRICHT. Een tiental Maastrichtenaren beeft bet klaar gespeeld een man, die door twee agenten van de gemeentepolitie was aangehouden wegens dron kenschap, ln een woeste charge nit de banden van de politie mannen te bevrijden. De politiepatrouille had de man, om wio dit. alles ging, gesommeerd mee te gaan, omdat hij stomdron ken langs de openbare weg stond te braken. Toen ze hem naar de patrouillewagen wilden brengen, verzette hij zich hevig. De aan gehoudene kreeg daarop hulp van een viertal mannen die vanuit een café de aanhouding hadden gadegeslagen. De agenten vonden het beter om met hun arrestant een magazijnruimte binnen te vluchten met de bedoeling om van daar uit een poging te doen om assistentie te bellen. Zij verzochten de magazijnbedien de vooral de deur goed te sluiten om een aanval van de „helpers" van do man te weerstaan. Het aantal helpers was echter in middels aangegroeid tot tien man nen, die allemaal wel het een «n ander gedronken hadden, aldus het commentaar van de politie. Deze slaagden er ln de deur van het magazijn te forceren en bin nen te dringen. Daar begonnen ze aan een wild offensief, dat in hun voordeel zou eindigen Ze gooiden met alles wat los en vast zat, planken, hamers anz. naar de twee politieagenten. De laldus belaagde agenten konden onmogelijk langer stand houden tegen deze overmacht. De belegeraars slaagden er ln de dronken man mee naar buiten te trekken. En daar had zich inmid dels een grote schare nieuwsgieri gen verzameld, zodat het voor de vechtersbazen een koud kunstje was om spoorloos ln de menigte te verdwijnen. Toen de politieversterking arri veerde was er geen spoor meer van de ontzetters te vinden. De politiemannen waren er ondanks alles heelhuids afgekomen. Geschorst na sneer op prof. Plate HILVERSUM - KRO- voorzittcr mr. H. van Doorn heeft vanmor gen Frits van der Poel bfj zich ontboden en hem meegedeeld, dat hU sich met in gang van vandaag als geschorst moet be schouwen. De KRO- lelding zal morgen, woensdag, een beslis- tuele verdere maat regelen. Het telefo nische bericht dat haar echtgenoot was geschorst kwam van nacht bü mevrouw Van der Poel binnen, na het programma van haar man „Frils laat de mensen pra ten". De t.v.-presen- tator zelf was op dat moment nog niet thuis en ook niet te berei ken In de Amster damse studio Belle- vue. Waarschijnlijk zat hQ ergens na t« De moeilijkheden ont stonden deels gister middag, toen een NTS-functionaris de NTS-voorzitter Sehüttenhelm opbelde met de mededeling, dst do heer Van der Poel van plan was twintig naturteten (ontkleed) samen met Phil Bloom (ge kleed) voor de camera's wilde halen. De heer Schüttenhelm belde daarop KRO- voorzltter Van Doom, die de opname verbood. Een woordvoerder vim de KRO deelde vanmorgen mee dat het hoofd bezwaar van de KRO-leiding tegen het optreden van de heer Van der Poel is dat hij bij de voorbereiding van het pro gramma bepaalde gegevens over de uit zending heeft achtergehouden. „Juist waar de programmaleiding de verantwoording voor elke uitzending draagt, is zij verplicht, zeker in het ge val van rechtstreeks uitgezonden pro gramma's, de inhoud kritisch te beoor delen". Toen mr. Van Doorn gisteravond, na dat hij het Bloomonderdeel had laten schrappen, bemerkte dat Frits van der Poel een opmerking over prinses Chris tina en professor Plate had ingelast, was de maat klaarblijkelijk vol. Het plaats vervangend hoofd van de KRO-televlsie, d« heer Richard Schoonhoven, kreeg op dracht zijn vroegere Brandpuntmede werker van het besluit van zijn voor zitter op de hoogte te brengen. LONDEN (Reuter) Premier Wilson van Engeland en de Rhodrslsche rege ringsleider Smith zullen morgen bü elkaar komen om over de kwestie-Rho- desiê te praten, zo is vanmorgen offi cieel ln Londen bekendgemaakt. liet overleg zal aan boord van de op de rede van Gibraltar liggende Britse krui ser „Fearless" plaatsvinden. Iin de bekendmaking, die werd uitge geven na een bijeenkomst van het Britse kabinet, staat dat de besprekingen ten doel hebben na te gaan of het mogelijk i* een voor beide partijen aanvaardbare oplossing van het Rhodesisehe vraag stuk te bereiken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. De Nederlandse Stu dentenraad (N8R) Is van plan om op woensdag 6 november M., de dag waar op minister Verlnga met de vaste com missie voor OnderwUs en Wetenschap pen uit de Tweede Kamer over styn be groting spreekt, een protestmars naar Den Haag te organiseren. Da mars «al gericht mUn tegen de plannen om aan da medische faculteiten een vergelijkend propedeutisch examen ln te voeren. An dere acties worden momenteel voorbe reid. De beslissing tot het houden van dons mars viel gisteravond ln Amsterdam bij een door de „beweging democratisering universiteit" gehouden debat over de moeilijkheden, die men ln Amsterdam rond de medische opleiding ondervindt De medische faculteit van de universi teit van Amsterdam zal uit eigen bewe ging voor de eerstejaarsstudenten geen zgn. selectieve propedeuse Invoeren bt} dc overgang naar het tweede studiejaar. Zoals bekend hebben alle overige me dische faculteiten ln het interfacultair overleg zich wel voor beperking van het aantal studenten d.m.v. een selectieve propedeuse uitgesproken. Men heeft dit ook kenbaar gemaakt aan de Tweede- Kamercommissie voor Onderwiji en Wetenschappen. Geen krant ontvangen? Bel tassen 6.00 «n 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt n de krant alsnog gebracht Waar agentschappen z(jn gevestigd, wende men zich tot de agent PALO ALTO (Reuter) Zes weken nadal hij ecu ander hart had gekre gen is dc 42-jarige Leonard Drake in de nacht van donderdag op vrijdag overleden aan longontsteking in het medisch centrum van de Stanford uni versiteit in Palo Allo, Californië. Dra ke was de derde die in dat centrum een transplantatieoperatie had orlder- gaan. Hij heeft veel langer geleefd dan de eerste twee patiënten Drie andere harttransplantatiepatiënten ki bot rveknnhuM *jn nog in loven. (Van c e pailementaire redact DEN IIAAG De democratisering van het hoger onderwijs noemt minis ter Veringa (Onderwijs en Wetenschap pen) een van de grootste taken, die hij zich heeft gesteld. Elf procent van de studenten komt uit de kring van men sen met lagere inkomens, maar die selfde groep mensen betaalt een derde van de kosten. De lagere inkomensklas sen dragen dus relatief veel meer bij aan het hoger onderwijs. Do woog lot hos boenen we tot Mohfr- vaardiger verhoudingen" aldus de mi nister in een vraaggesprek met „Ruim Zicht" van het NKV. Minister Veringa hoopt, in 1971 als het kabinet De Jong er vier jaar op heeft zitten zo ver te zijn dat de democratisering duidelijk na derbij is gekomen. De financiën vormen niet het knel punt, iemand die wil en kan studeren, wordt daarin niet vanwege de financiën belemmerd. Het struikelblok vorml ook niet de overgang van lager naar middel baar of van middelbaar naar hoger on derwijs. De hindernissen liggen in de al rijpt in de kiem de kloof tussen ar beiderskinderen en hoger onderwijs. Het hele culturele patroon en het taal gebruik van de gezinnen zijn sterk bepa lend voor de vraag of een kind later doorstudeert. Er liggen, aldus minister Veringa, nog veel capaciteiten braak. Maar het zal oen proces van lange adem zijn om ver anderingen aan te brengen. De demo cratisering van het onderwijs zal ove rigens geld kosten. Als de sterke kosten stijging van de laatste jaren blijft voort gaan, moet het ministerie van Onder wijs en Weteosch appen ta 1980 ao'o dev- Lg miljard gulden (nu zes miljard) uil- geven. In d« tussentijd is het geld dan wel de helft minder waard geworden. „Er is wel eens gezegd: als de koe ten zo blijven stijgen, ben ik in 1980 do enige minister", nidus dr. Veringa. Hij voegt hier aan t<»e, dat op het koaton- vraagstuk ernstig wordt gestudeerd, maar dat kwaliteitsverbeteringen nipt achterwege mogen blijven. In het algemeen acht de minister het Nederlandse onderwijs goed, al zijn aan passingen en vernieuwingen geboden. „Hei onderwijs vorkeert in 'n snolle onb wikteUn» We aun vok« in b*wo*n«t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1