a S)e CeidóeSoii^ant Ruim 10 pet. van huizen is slecht „Weer nieuwe stijl Twee inzittenden gered DRIE VROUWEN IN AUTO VERDRONKEN Te weinig krotten worden geruimd Veiligheid bij wasautomaat laat in veel gevallen te wensen over cocktail MEDEDELING CHRISTINA ZATERDAG Rode conferentie is van de baan Voorbereiding gesprek snel afgebroken DANSEN NAAR CANADA Leidse militair gewond bij explosie Zesling in Birmingham r* A0>XDANS S&0EGSTGEEST telS°3,I?]? PAPENGRACHT 32-L EIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J SOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70. p. kwart 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) WOENSDAG 2 OKTOBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN DEZELFDE TEMPERATUREN De weersverwachting, meegedeeld door bet KNMI, geldig tot morgenarvondt Aanvankelijk zwaarbewolkt met tijdelijk tegen, kater op de dag ook enkele verspreide opklaringen- Matige tot krachtige westelijke wind. Weinig ver andering in temperatuur. 60e jaargang, no. 17.564 Productie woningbouw 1968 wordt niet gehaald DEN HAAG Minister Schut (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft toegegeven, dat de pro- duktie van 125.000 woningen, zoals die voor dit jaar was geraamd, niet zal worden gehaald. Het in het vooruitzicht gestelde extra-contingent van 5000 ge subsidieerde woningen zal daarom worden uitgege ven. De minister wees erop, dat de produktie vorig jaar boven de 125.000 lag en volgend jaar ook waar schijnlijk boven de 125.000 zal liggen. Dat de woning- bouwproduktie de raming dit jaar niet heeft gehaald, aldus de minister, is geen technisch probleem, maar een gevolg van financiële moeilijkheden. HEERENVEEN. (A.N.P.) Gistermiddag om een personenauto (stationcar) voor de Tjongi en daarna Ie water geraakt. Daarbij zijn drit De slachtoffers zijn de bestuurster mevrouw H. Popkc I te Hoornsterzwaag, mevrouw A. Moed-Knol, 84 j mevrouw L. Sjoerdsma-Moed. 58 jaar, wonende te zittenden. mevrouw L. Koopmans-Dijkstra, 57 jaai J. van der Meulen-Dijkstra, 58 jaar, uit Oudehorne l worden gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis te He a behandeling r i De inzittenden a ugkei i dooi* voorbijgangers t (Va. DEN HAAG Nederland heeft meer dan 375.000 krotten. Dat is meer dan tien percent van het totaal aantal wo ningen (3.5 miljoen). Jaarlijks komen er 20 tot 25.000 krotten bij. Verder zijn er 250.000 woningen, die slecht zijn en alleen voor noodherstel in aanmerking komen. Pas in 1980 zuilen de krotten die nu in ons land staan, zün opge- (Van e vijf tie uirad. cijfei :eft Schut (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in zijn nota aan de Tweede Kamer over: de toestand van het oude wohingbestand. De krotten moeten snel ler worden weggewerkt, duizenden oude huizen moeten worden verbeterd, zegt de minister. De krotopruiming noemt hfj een plicht van de hoogste orde. Te lang hebben honderdduizenden mensen in te slechte huizen gewoond. Van de ongeveer 3.5 miljoen woningen in ons land zijn er 1.9 miljoen voor 1946 gebouwd. De 375.000 krotten liggen voor de helft buiten centra van steden en dorpen. Als de huidige woningproduktie van 125.000 woningen per jaar wordt gehandhaafd, komt er in de komende ja ren geleidelijk t ging van 35.000 k teel vermindert het aantal krotten met 10.000 per jaar, maar daar staat een toeneming met 20.000 tegenover. Zou er niks gebeuren dan zou de krottenvoor- raad in tien jaar met meer dan 100.000 zi jn toegenomen. Nu het woningtekort sterk is ingelo pen ende kwaliteit van de nieuwe hui zen steeds beter wordt, is meer aan dacht voor krotopruiming, woningverbe tering en sanering nodig. De oude wo ningvoorraad verslechtert namelijk in steeds sneller tempo. De activiteiten voor het verbeteren van het woningpeil zijn ook van belang voor de werkgelegenheid. Het handha ven van de huidige produktie is mede afhankelijk van meer krotopruiming, ningverbetering en sanering van oude wijken. Er worden veel te weinig krotten ont ruimd om deze sociale mistand voldoen de tegen te gaan. Er moet daarom meer worden gedaan om de krotten leeg te krijgen. In vele gevallen zal aankoop en afbraak de enige weg Voor de gemeen tebesturen zijn. In de komende jaren zal tot en met 1973 per jaar 15.000 krot ten moeten worden ontruimd, terwijl ge lijktijdig 15.000 krotten per jaar door uitvoering van sanering en reconstruc tie worden weggewerkt. Door andere maatregelen zullen dan nog 5000 wonin gen kunnen worden ontruimd. De verbetering van de duizenden oude woningen is allereerst een taak van de huiseigenaar. Dit is ook een zaak van welbegrepen eigen belang. Want de kwa liteit van de huizen wordt steeds meer bepalend, wat in de huurprijs wordt weerspiegeld. Voor wonnigverbetering en kvotoprui- ming heeft het rijk voor volgend jaar ruim 200.000 gulden uitgetrokken. Dit bedrag wordt geleidelijk aan per jaar verhoogd tot 304 miljoen in 1971. DEN HAAG Nederland meest verkochte trommelwasautomaten gebleken, dat deze geen van allen volledig voldo. aan de internationale veiligheidsnormen. Meer d: de helft zelfs op geen stukken na. Huisvrouwen do er verstandig aan erop te letten, dat de machine - een goed randgeaarde contactdoos (stopcontact) ordt dat drie-aderig is :el te gebruiken lard- in ihet wasautomatenonder- rde „Stichting Vergelijkend Warenonderzoek'' (SVW) werd verricht onder rijks- toezicht bij het TNO in Delft en bij de KEMA 4e Arnhem. merken waren allen centri- n met variabel soprc fugerende namelijk de AEG Lavamat Princess; Bauknechf WA 493 S; Bosch V 41; Castorlux (FMC - Albert Heyn); Canstructa Prima WV 43; Erres AW 43; Indesit K5S Universal de Luxe; Liebherr HK 500; Marynen LT 859 M; Miele 412; Philips Inclimatic HN 3108; Rondo Classic SL; Siemens WV 43; Unilux NL 703; Zanker VA 5 E. Deze automaten bestrijken 90 pro eent van de Nederlandse markt. In totaal zijn er wel 150 verschillende typen was automaten in Nederland verkrijgbaar, maar het was te kostbaar en te tijdrovend om die allemaal te gaan onderzoeken, zo deelde de SVW mee. Men heeft de vijftien automaten onderzocht op de volgende punten: afmetingen en verplaatsbaarheid, aansluitingen voor water en elektriciteit, mogelijk heden en bedieningscomfort, stabiliteit, veilighed, geluidshinder, wasprestatiei met de witte eri met de wollen was, garantie en service. Wat de witwas betreft liepen de prestaties betrek kelijk weimig uiteen, veel minder althans dan de prijsverschillen zouden doen verwachten. Een be langrijke conclusie was ook, dat in geen enkele wasmachine het goed erg droog werd. „Een losse centrifuge haalt het vocht er beter uit", zo merkt het verslag op. Op het punt van de veiligheid tekent liet verslag nog aan, dat tot op heden in ons land geen nauw keurig gespecificeerde wettelijke eisen zijn gesteld. Er zijn wel bepaalde internationaal vastgestelde nor men. Bij toetsing daaraan bleken de resultaten zoals reeds vermeld onbevredigend. Het was bijvoorbeeld meermalen mogelijk, dat er via de bedieningsknoppen, gaten of 6leuven water de machine binnenkwam. Als er even wat kletsnat wasgoed op de machine wordt gelegd, kan dus water in contact komen met de in wendige bedrading, de schakelaars en/of de motor. Bij eventuele storingen in het schakelmechanisme voor de programmakeuze zijn voorts overlopen of droogkoken niet uitgesloten. Het aansluitsnoer was i drie gevallen voldoende i uitgevoerd. 1 merken. Verhoudingsgewijs i de merken AEG, Constructa, Liebherr, Philips en Siemens nog het veiligst. De Castorlux maakte duidelijk het meeste lawaai, aldus het verslag. In de Bauknecht, Bosch, Liebherr en Marijnen waren voord truien al na enkele wasbeurten ontoelaatbaar sterk gekrompen. Alleen het in de Erres en Miele gewassen goed was maar zeer weinig gekrompen. Volgens de conclusie van hot onderzoek was alles bij elkaar de AEG Lavamat Princess met een ad viesprijs van tegen de 1000 gulden „een goede keus, beter dan machines van soms 200 of 300 gulden Vrij veel bewolking, enige, schijnlijk slechts korte, perioden en ongeveer n temperaturen overdag. Zon: minder dan 40 procent Min.temp.: 0 tot 4 graden bov normaal. omstreeks normaal, i geheel droog 40 procent. Den Helder Eelde De Bilt Vlisslngen Vliegv. Zd.Limb. (ADVERTENTIE) morgen voordeel 1JO gram .an 99 .oor 89 In verband met de viering van Leidens Ontzet, zal de Leidse Courant op donderdag 3 ok tober niet verschijnen en zijn onze kantoren de gehele dag gesloten. DE DIRECTIE BOEDAPEST, (DPA) De bijeen komst van conminunistische partijen in Boedapest, waarop een communistische reid, is, na nauwelijks begonnen t weer uitgesteld. Voorlopig tot 17 n ber. Dit wijst op diepgaande vers (ADVERTENTIE) 3 OKTOBER ROB HOEKE R B-group atronaatsgebouw Oegstgees AANVANG 8 UUR rentie. een Russische hartewens, zal voorlopig wel niets terecht komen. Mos- cohferentie China buiten spel te kunnen Uije is hier tussen gekomen. HAAG Prinses Christina ver- zaterdag naar Canada om daar gave van een nieuw tijdschrift van de Tsjecho-Slowaakse schrijversbond niet goedgekeurd. Zoals bekend is de uit- Canada reeds een lest afgelegd op eal bij zangleraar Bernard llia- VEEMARKT li reven. lie heer Diamand heelt ROTTERDAM stem en het nodige talent he inaar dat er veel l'tfd en oefe- ikeling en ontplooiing te brengen, langstelling van prinses Christina MOET WEG peciaal uit naar de oratorium- Voor de heer Diamand heeft zii edeelte uit de Messiah voorge- damse veemarkt nog steeds een van de grootste van ons land moet uit de binnenstad verdwijnen, zo meent een commissie ingesteld door K en W De correspondent van het Russische regeringsblad Izvestia heeft een boekje open gedaan over de vijandigheid van de Tsjechen jegens de Russen. „Oude vrienden willen mij niet meer ontvan gen. Overal werd mij gevraagd: ziet u hier contra-revolutionairen?" Hij zei ook, dat hij geregeld lifters had meege- een Russi- e journalist te maken te hebben. Het van zijn verslag luidt: „Ik stopte gs de grote verkeersweg om een lif- mee te nemen en zag op het asfalt i oproep geschilderd om geen drup- i de bezettei tijdelijk i> i dat Er volgde geen harte vroeger. Wij reden Ik hoop dat dit sti geven. Ik DEN HAAG (A.N.P.). Tijdens schiet oefeningen in Hohne (West-Duitsland) heeft bij het afgaan van een 75 mm- kanon een ontploffing plaatsgevonden, waarbij het sluitstuk uit elkaar is ge sprongen. Hierbij liepen de 23-jarige dienstplichtige kanonnier le klas C. J. Braat uit Leiden en de 21-jarige dienst plichtige korporaal D. A. Thijssen uit Utrecht brandwonden op. Zij zijn opge nomen in het Algemeines Krankenhaus in Celle. Naar de oorzaak van het onge val wordt door de koninklijke mare chaussee en enige technici van de inspec tie technische dienst een onderzoek inge steld. o krant ontvangen? Bel tussen en 7.00 uur nummer 33839 en il alsnog gebraebt. Waar itscbappcn zijn gevestigd, Medewerkers van Rode Kruis in Biafra gedood LAGOS (AFP) Bij de geve rond de Biafraanse stad Okigwi vier vrijwilligers van het internati Rode Kruis om het leven gekomen, dus zegslieden in Lagos. De slachtoffers zijn twee Engel: 'n Zweed en 'n Joego-Slaaf. Een tw de Zweedse rode-kruisfunctionaris gewond zijn. Alle vijf zijn volgens zegslieden door verdwaalde kogels ge- Zware gevechten in Zuid-Vietnam SAIGON (AP) Amerikaanse Infan terie, die halverwege Saigon en de ge demilitariseerde zone een zuiverings actie uitvoerde in de met oerwoud be groeide bergen, stuitte vandaag op zwaar vuur van Noordvletnamese troe pen. Op het ogenblik is nog steeds een veldslag aan de gang. Volgens de eerste berichten werden de manschappen van de 198ste brigade lichte infanterie zwaar geteisterd door de eerste salvo's, die dinsdagmorgen het begin vormden van de strijd op 90 km ten zuid-weten van Da Nang. De Amerikaanse soldaten moesten zich terugtrekken voor het zware vuur van de Noordvietnamezen die zich in versterkte loopgraven hadden ver- Stralend mannequin Oalina Miloekaya t Ru.iMi.n-h.- modecreatir. Ht t bei/rijpelijk dat de-c>- eooktaUJap ilt' naam draagt: Romanhka. ADVERTENTIE 3 OKTOBER DANSFEEST A.S. DONDERDAG 8 UUR ANT. CLUBHUIS LEIDEN NIEUWE DANSCLUBS NU NOG PLAATS stad Holland. Voordelen vn een legen veemarkt zijn volgens de missie: het vermijden van een te capaciteit en een spreiding Minister wil sport to to niet meer anders (Van onze parlementaire redactie) DEN' HAAG Minister Verlnga ge- ooft niet, dut veranderingen in cl< iporttoto zullen leiden tot een groter* tskraebt. D< l lün collega Maatschapp i de Tweede i) en Geuri hiervoor voorstellen hadden gedaan. Minister Veringa zegt, dat de kans om de voetbalpool te winnen te klein wordt, als het aantal wedstrijden per kolom op vijftien wordt gebracht. Hij wijst erop dat ook in het buitenland het aantal wedstrijden per kolom altijd twaalf of dertien Is. Dat dit seizoen steeds veel prijswinnaars te zien heeft gegeven, schrijft de minister toe aan een vlak begin van de voetbalcompetitie. Overi gens meent de bewindsman, dat de or ganisatoren van de yoetbalpool er steeds op uit zijn de toto zo aantrekkelijk mo gelijk te maken. De woordvoerder zei dat de moed mevrouw Sheila Ann Thorns en de babya het goed maken. De babys wai twee maanden te vroeg geboren. RIO DE JANEIRO (AFP) De j dige Braziliaans» balletdanseres Buffalo, op wie veertien dagen «eledel laatatl» eledcl afleiding. Voor de kleine Patrick Nugent, die bi} kapper Steve Marti ng uit een tally. Jammer voor hem heeft grootvader, Lyndon Joh net mak maner ar timp ui. geworden. De transplantatie richt onder leiding van dr. ZerbinI, die I ook de eerste hartovcrplanting in La tijns- Amerika uitvoerde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1