S)e CcicbeSou^coit Humphrey wil einde bombardementen Aanvaring tussen baggervaartuig en tanker: een dode MINDER INTERESSE VOOR RADICALEN Aanvaardbaar risico Ook staakt het vuren Wallace ziet aanhang steeds meer groeien Voorkeur voor christen democraten MEDEDELING 31* Dierenbescherming protesteert tegen overvolle duiventreinen PAPENGRACHT 3 2- LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 30015 en 25594 ADVERTF.NTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. XOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1-10, p. mnd. t 4.70, p. kwart. 14.10; Tr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.00—19 00 uur) DINSDAG 1 OKTOBER 196S TIJDELIJK REGEN Zwaar bewolkt met tijdelijk regen, morgen voor namelijk in het zuiden van het land ook enkel# verspreide opklaringen. Matige tot krachtige, langs de kust tijdelijk harde zuidwestelijke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN NEW YORK (Reuler-A.P.) Vice-president Hubert Humphrey heeft gisteravond In een toespraak verklaard bereid te zijn de bombardementen op Noord-Vietnam stop te zetten als hij tot president gekozen wordt. Hij acht dit een aanvaardbaar risico „omdat ik geloof dat dit tot succes bij de onderhandelingen en tot een kortere oorlog kan leiden". Humphrey verklaarde daarbij het zwaarst te zullen laten wegen of de communisten bereid zullen blijken de gedemilitariseerde zone lussen Noord- en Zuid-Victnam te herstellen. Klopsignalen brachten schipper redding HOEK VAN HOLLAND Maandag- ivoud rond half acht is in het Beerka- ïaal in Europoort een baggerbak van ie fa. Adriaan Volker overvaren door Ie tanker Tamara, een Nederlandse tan tiet Becrkanaal over baggêrVaartuig. dat was en dat werd bei uitgevoerd. Adi ■erboord! Deze werd spoe- [n te hulp gesneld dig opgepi schip en aan boord sleepboot Schouwenbank. In het kamp dat de fa. Volker op Euro poort heeft is hij later verzorgd. De twee de man, de 51-jarige G. Wiegers uit Dor drecht, kwam echter door de schok van de aanvaring in het verblijf van de bak terecht, die onmiddellijk daarna kapseis de en ondersteboven bleef drijven. Een kleine vloot van schepen was vrijwel di rect na het ongeluk ter plaatse en on middellijk werden er maatregelen geno men om de baggerbak, zij het dan onder steboven, drijvende te houden. Hoewel men op dat moment nog niet zeker wist dat zich iemand in het ruim bevond werd 't vermoeden al spoedig be vestigd door klopsignalen. Zo snel mo gelijk werd het bergingsvaartuig van Van der Taks bergingsbedrijf naar de plaats van de aanvaring gedirigeerd en met ge- improviseerde middelen werd allereerst gezorgd dat de bak niet zou kunnen zin ken. Dat gebeurde door de bak tegen de wal te drukken en hem daar te houden door aan de andere kant enkele sleepbo ten te plaatsen die hem op zijn plaats hielden. Vervolgens begon de eigenlijke reddingsoperatie. S chipper Leen Lok ker van de Dolfijn begaf zich met enkele mannen en snijbranders op het wrak en zo snel mogelijk werd een reep uit de bo dem gesneden. Met wiggen maakte men vervolgens een opening, zodat de Havenstaking in V.S. begonnen NEW YORK (Reuter) Vannacht om middernacht hebben de ongeveer 70.000 havenarbeiders in de Amerikaanse ha vens aan de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico het werk neergelegd, nadat eerder maandag onderhandelingen (ADVERTENTIE) morgen voordeel boterkoeken pakje 7 „uk, van 1 09 voor 95 Humphrey verklaarde zich het recht oor te behouden de bombardementen j te hervatten, zo de Noordvietnamese j regering blijk zou geven van kwade trouw. „Ik zou gaan werken I amerikaniseren van de oorlog. Ik zou J met de Zuidvietnamesc leiders gaan praten over een vast tijdschema waar onder de Amerikaanse strijdkrachten systematisch kunnen worden terugge trokken, terwijl de Zuid) trijdkrt luchttoevoer was verzekerd. Versterkt door een snijbrander, die inmiddels door het baggerbedrijf was aangevoerd, werd binnen een half uur een flink gat in de bak gebrand. Nadat de randen met water waren gekoeld kon de heer Wiegers wor den bevrijd. Hij bleek een flinke hoofd wond 1 de reddingsboot Koningin Juliana werd hij zo spoedig mogelijk naar de Burgha ven in Hoek van Holland gebracht waar dr. J. .T. van Lonkhuijzen en EHBO 'ers eerste hulp verleenden. Vervolgens werd hij naar het Dijkzigt- ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. De omgeslagen bak ligt buiten het vaarwa ter in het Beerkanaal, terwijl de tanker Tamara later op de avond met lichte ave rij naar Rotterdam werd verhaald. NEW YORK (AFP) De oud-gou- veneur van Alabama George Wallace, die zich voor de komende presidentsver kiezingen voor de „onafhandelijke par tij" kandidaat heeft gesteld, blijkt vol gens een opinie-onderzoek van „Louis Harris" steeds meer aanhang te krijgen. In de ogen van velen is deze aartsse- gregationist niet langer de aanvoerder van het uiterst rechtse racisme, maar eerder een man van politieke integri teit. Uit het onderzoek blijkt dat 86 pro cent van de ondervraagde personen George Wallace bewonderen „omdat hij de moed heeft te zeggen wat hij werke lijk denkt". 43 proeent meent dat Wal lace, wanneer hij president wordt, orde en wet zal weten te handhaven, 36 pro cent is van het tegendeel overtuigd. Eveneens 43 procent denkt dat de oud- staten zeil eigen grondgebied de latei Humphrey.zei ook dat hjj di-IIijk slaakt het vuren on van de V.N. or andere in toezichthouders zou voorstel! (role zouden moeten uitc terugtrekken van alle strijdkrachten uit Zuid-Vietnam. Da: ligt de sleutel van de oplossing bij verkiezingen, waaraan alle bewo inbegrip van het nationale be' i deelm Humphrey wil evenwel niet beginnen aan een eenzijdige terugtrekking. „Terug trekking zou niet alleen de onafhanke- lijkheid van Zuid-Vietnam brengen, maar zou ook de opofferingen die wij ons hebben getroost, zinloos maken. Zij zou een openlijke uitnodiging zijn tot geweld en twijfel wekken aan de integriteit van ons woord bij ver dragen en bondgenootschappen", aldus Humphrey. De rede van de vice-president heeft voldoening geschonken in het kamp der „duiven". Senator Edward Kennedy, één van de scherpste critici van de Vietnam- politiek van Johnson, heeft verklaard dat de boodschap van Humphrey moed en hoop geeft aan allen die werken voor de vrede in Vietnam en dat Humphrey de enige kandidaat is voor het president- Grafschennis in Prinsenhaghe (Van onze correspondent) BREDA Voor de tweede keer in een maand tijd zijn er op het kerkhof in Princenhaghe bij Breda enkele gra ven beschadigd. In de nacht van zondag heeft een onbekende zes kruisen omge trokken. Op 1 september heeft waar schijnlijk dezelfde persoon tien krui sen neergehaald. In beide gevallen verschafte hij zich toegang tot het kerk hof door met een ijzerschaar een stuk uit het hek gaas te knippen. De politie vermoedt dat een geestelijk gestoorde zich heeft laten opzwepen door publika- ties over de echte grafschenner. gescheiden, is overleden, zo heeft woordvoerder voor het ziekenhuis m gedeeld.-De tweeling was eon week c toen men hen opereerde. De artsen h ben meegedeeld dat men de doodse zaak nog niet had vastgesteld en dat andere baby nauwkeurig verzorgd wo G De gespreksgroepen kiesverenigingen, die zich tanden beziggehouden heb- sen de „Longshoreman's association" en de „New York shipping association" waren vastgelopen. Kort voordat het ha venpersoneel in staking ging. benoemde president Johnson een commissie van onderzoek die voor woensdag rapport moet uitbrengen over de mogelijkheid als nog tot een oplossing te komen. Lijkt die mogelijkheid niet aanwezig, dan kan de president de minister van Justitie \erzoeken volgens de Taft-Hartley-wet een afkoelingsperiode van 80 dagen te gelasten. In die periode mag nit (ADVERTENTIE) In verband met de viering van Leidens Ontzet, zal de Leidse Courant op donderdag 3 ok tober niet verschijnen en zijn onze kantoren de gehele dag gesloten. Advertenties voor de krant van vrijdag 4 oktober moeten woensdag 2 oktober voor half 6 in ons bezit zijn. DE DIRECTIE ste puntenwaardering. Als gevolg van deze uitspraak kwam liet zelfstandig voortbestaan van de A.R.P. op de laat ste plaats in de politieke waardering van deze gespreksgroepen. De politieke opvattingen van de groepen konden als volgt gerangschikt worden: streven naar een christen-de mocratische partij; blijven aandringen op samengaan met de C.H.U.; een voor uitstrevende, christelijke-radicale par tij; het voortbestaan van een zelfstan dige A.R.P.; het afwijzen van het refe rendum. Het partijsecretariaat wijst er echter op, dat de gegevens met de nodige voor zichtigheid en onder voorbehoud gehan teerd moeten worden. De vraagstelling bleek namelijk op onvoldoende wijze afgestemd geweest op de situatie, zo als die in het afgelopen jaar ls ont staan. Bovendien zijn de vragen bij nader inzien te weinig uitgewogen op gesteld. Men kan bovendien niet spre ken van een representatieve opvatting van de A R.-partijleden. De meerderheid van de gespreksgroe pen meent ook, dat het politieke onbe- Voor hongerig* kerkgangera heeft de St. Paula Cathedral fa Londen een automaat aangeschaft, i <i« aijn gading kan vinden. Ree. Allan Taylor, een Jonge prieeter van de kathedraal, heeft de gevonden. i al hagen ontstaan is door het onbehagen over het functioneren van de staatsor ganen. over het kiesstelsel en over het partijstelsel. In totaal 166 gespreksgroe pen waren het er over eens, dat ook in de A.R.P. het nodige zou moeten ver- Geen krant ontvangen? Bc! tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt n de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen z(|n gevestigd, wende men zich tot de agent TI1.BLRQ lijks i Ttpari zeggen sommige duiven) ker» vergoelijkend, „er zijn er eens veertig. bijvoorbeeld met vlucht tot Orleans, maar meer niet". Insiders weten echter dat compartiment heus wel eens vijftig dui ven bevat. „Economisch af en noodzakelijk", zeggen de duivensjarels, „anders wordt onze sport to duur. No deloos kwellend vervoer", merkt die renbescherming als tegenzet op. wetse rieten op haar 1 mand. Er zou een maximaal aantal aande een duiven aan gebonden moeten worden, en onder- De gedachten van ware duivenllefheb- container- bers en van de dierenbescherming gaan zijde luidt ln dit verband uit naar een maximum d) in het aantal per compartiment van 25 tot 30. sextig dul-1 Het is op dit punt, dat gekrakeel ïtstaat bij de ruim 50.000 Nederland- duivensjarels vnn wie er 12.000 enlgd zijn in de Zuidnederlandse bond. Voor Midden-Brabant heeft deze bond twee containers aangeschaft. De kosten voor één container bedragen f85.000, voor twee (met enige korting) bedraagt dit zon f 150.000. Echter: men is bij het containervervoer aan een maxi mum van compartimenten verbonden. Zo maar een mandje erbij zetten als in voorbije jaren per trein of per gewone vzaaht wagen behoort dm niet meer tot de mogelijkheden. En dus zien .1 Ui.-111 iK-'l I I I U111iM 11li... I duiven per compartiment. Ook in krin gen van duivensportliefhebbers komt blijkbaai meer en meer verzet tegen deze laatste opvatting. De met zorg gekweekte dieren wil men graag onder weg goed verzorgd hebben en na een vlucht in zo goed mogelijke conditie terughebben. Zeker is dat over dit al les het laatste woord in kringen van duivensportliefhebbers nog niet ia ge. zegd. Wie geen vreemde is in de dui vensport weet dat er fel verzet is te gen te dichte bevolking van du com partimenten ..Want dun ziet de lief hebber met betere duiven zijn kansen gereduceerd, omdat zijn duiven niet bit de drinkpot kunnen. En dit ele ment van dobbelstenen gooien hoort zeker niet tot deze fijne sport thuis", aldus een duivenllefhebber. Een op- merking, waarmee de dierenbescher ming bet eens to.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1