S)e £cidbe(SoiiAci4it Ondanks verhoging geen belastingplicht A.O.W. ers NIEUWE BELASTINGVOORSTELDEN Willem-Alexander stal show Laagste MAREL Caetano opvolger Salazar Prijsstijging door b.t.w. minder dan werd verwacht PENSIOENFONDS DRIE MILJOEN TE BETAALT VEEL UIT inkomens profiteren Voortgang in overleg tussen overheid en drie grote gemeenten Margriet in Canada Wie betaalt hoeveel belasting? Prijsdaling is mogelijk speculaas BOULE 7 Gero-cassettes v.d. WATER Schillebeeckx in Brandpunt Tevje af, Sancho op PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS LI TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Lelden DIR.: C. M. DRABBE J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROOZEN 'ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4 70. p. kwart. 14.10; fr p. post f 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoon Mes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18 00— 9 00 uur) TIJDELIJK REGEN In de avond en nacht rwaarbewolkt met regen of motregen, wegtrekkend naar het noordoosten Morgen overdag wisselend bewolkt met af en toe een bui. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Iets lagere middagtemperaturen. VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.560 Advies over steun openbaar vervoer DEN HAAG (ANP) Het overleg tussen de regering en de "gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam begint resultaten af te werpen. Er werden amb telijke commissies ingesteld, die bepaal de kwesties bestuderenden. Het eerste rapport is inmiddels uitgebracht door de groep „tekorten gemeenteziekenhuizen". Rapporten van andere werkgroepen komen binnenkort gereed. Ook is reeds een advies uitgebracht over de herzie ning van de schaalbedragen en uitbouw van het stelsel van de verfijningen in de uitkeringen uit het gemeentefonds. Klaar is voorts het advies over de ver deling van de 30 miljoen, die de rijks overheid bijdraagt in de exploitatiete korten van de gemeentelijke vervoers bedrijven. Dit blijkt uit de toelichting op (ADVERTENTIE) Enorme sortering voordelige auto occasions WASSENAAR Tel. 01751-2545 LISSABON (Rtr) De president van Portugal, admiraal Americo Tomas, heeft gisteravond dr. Marcelo Caetano tot pre mier benoemd als opvolger van de erns tig zieke 79-jarige dictator Salazar. Dr. Caetano is 62 jaar. Hij is minister ge weest en hoogleraar in het administra tieve recht. Het werk van Caetano is tientallen ja ren ten nauwste met dat van Salazar verbonden geweest. Jarenlang heeft hij als Salazars opvolger gegolden. In de ja ren 4447 was hij minister van kolo niën, in welke periode de Portugese ko loniën tot provincies werden verklaard. Pas in 1955 keerde hij op het ministe rie terug als minister voor het bureau van de premier, waarbij hij de premier moest vertegenwoordigen en alle lopen de zaken behandelen. Deze functie heeft hij vier jaar uitgeoefend. Vervolgens werd hij rector van de universiteit van Lissabon, welke functie hij na een con flict met de politie neerlegde. het ontwerp voor de Haagse gemeente begroting voor het volgend jaar. Het ad vies over de verdeling van de f 30 mil joen is uitgebracht door een rijkswerk- groep na overleg met vertegenwoordi gers van de gemeenten. Het advies over herziening van de verdelingsmaatstaf voor uitkeringen uit het gemeentefonds komt van de raad voor de gemeentefinarciën, die hierom werd verzocht naar aanleiding van het overleg tussen de regering en de drie gemeenten. De contacten met de regering wer den door de grootste drie gemeenten ge zamenlijk gezocht. Ze zijn in 1965 opge nomen. Besprekingen met de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën volgden: vorig jaar twee en dit jaar al vier. Naar B. en W. van Den Haag bij de ontwerp-begroting meedelen, is bin nenkort te verwachten, dat meer een eerste resultaat van het overleg be kend wordt gemaakt. De gemeente Den Haag gaat in 1969 circa 470 miljoen gulden uitgeven. Dit is ongeveer 20 miljoen gulden meer in het lopende begrotingsjaar. Blijkens de zo juist verschenen toelichting op de begroting 1969 zou de gemeente Den Haag circa 220 miljoen gulden investe ren. waarvan 30 miljoen gulden in d< sector van woningbouw. Het tekort var 1969 geraamd op circa 20 miljoen gul- Dit is enige miljoenen minder dan het gera-mde tekort van dc H.T.M. (ver voerbedrijf), dat voor het komende jaar becijferd is op 23.500.000 gulden. Wat dit laatste betreft verwacht men nog een extra uitkering van liet rijk ten bedra ge van 7 miljoen gulden. Een goedlachse prins Willem- Alexander stal. gisteren de show. Die shoxO was van het Haags jeugdkoor, dat op kasteel Draken- steyn vader Claus en zoon Willem-Alexander een zanghulde kwam brengen. De kleine prins hoorde dat allemaal aandachtig aan, terwijl hij liet zien hoe goed hij al uit de voeten kan. Later mocht hij lachen naar de foto graaf. En ieder was het er over eens: toot lijkt hij op zijn vader. En op zijn moeder. En wat heeft het koor mooi gezongen. OTTAWA (Rtr) Prinses Margriet heeft donderdag te Ottawa in Canada het ziekenhuis bezocht waar zij op 19 januari 1943 werd geboren. Zij zag on der meer de kamer waar zij als baby I heeft geslapen en een vierling, die pas j in Canada is geboren. Haar echtgenoot, mr. Pieter van Vol- lenhoven, maakte foto's tijdens het be- j zoek dat een uur heeft geduurd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Gisteren zijn door de minister in de Tweede Ka mer de nieuwe belastingvoorstel len ingediend, die voor een deel al eerder bekend zijn gmaakt. Het om een verhoging van de be lastingvrije voet, wijziging in de accijns op tabak en het verlengen van de al bestaande aftrekrege ling voor buitengewone lasten. Wat de verhoging van de belasting vrije voet betreft blijven ook onbelast diegenen, die uitsluitend van de AOW moeten leven, ondanks het feit, dat de AOW-uitkering wordt opgetrokken in verband met de stijgende BTW-tarie- i. Belastingplicht ontstaat eerst zodra deze uitkering zou stijgen boven de 5586 gulden. De bedragen van de belastingvrije voet zijn als volgt over de verschillende ca tegorieën verdeeld ongehuwden van 2880 naar 3300; ongehuwden ouder dan 40 jaar 32703840; gehuwden zonder kind 39004500; één kind 46205400; twee kinderen 3400—6390; drie 6390 7410; vier 74108490; vijf 85209600; zes 972010770; zeven 10.89011.970; acht 12.36013.200; negen 13.680— belasting zijn zodanig i jpgestató/ait deze het grootste effect heeft bij de laagste salarissen, n.l. ongeveer 2 pet. Voor in komens rond de 7*mille is het effect nog slechts 1 pet. Dit wordt vrijwel nihil bij salarissen van 18 mille en hoger. De wijziging van de accijns op siga retten en kerftabak heeft tot gevolg, dat de prijzen van sigaretten en kerftabak zullen stijgen. Naar verwacht wordt zal de prijs van een pakje sigaretten van 1.50 komen op 1.75 en de prijs van een pakje pijp- of shagtabak (50 gram) van 1.20 op 1.45. Deze prijsverhoging geeft een verhoging van de accijnsop brengst van ongeveer 115 miljoen. De voor dit jaar getroffen regeling voor de aftrek wegens buitengewone lasten in de inkomsten- en loonbelasting zal met twee jaar worden verlengd. Zo als bekend werd voor dit jaar de grens van de voor eigen rekening te nemen ziektekosten van 2 Ms procent van het in komen, c.q. 500.verhoogd tot vijf procent van het inkomen, c.q. 750. Geen krant ontvangen? Bel tnsscn 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. Een overzicht van de nieuwe belastingtabellen voor ongehuw den, voor gehuwden zonder kinde ren, voor gehuwden met aftrek voor twee kinderen en voor ge huwden met aftrek voor vijf kin- Tariefgroep I (ongehuwden) i Belast baar Tarief Tarief Inkomen 1968 wetsontwerp 3.000 81 3.300 127 61 3.600 175 314 3.900 225 169 4.200 278 225 4.500 333 284 5.250 482 437 6.000 644 602 6.750 819 778 7.500 1.005 965 8.250 9.000 10.500 12.000 35.000 18.000 21.000 24.000 27.000 inkomen 3.900 4.200 4.500 5.250 6.000 6.750 7.500 8.250 9.000 10.500 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 2.316 3.342 4.488 5.754 7.140 1.163 1.372 1.816 2.290 3.325 4.479 5.750 7.139 1.201 1.561 2.369 3.298 4.346 5.513 6.801 Tariefgroep II-2 (gehuwden met aftrek voor twee kinderen)! Öelast- baar Tarief Tarief inkomen 1968 wetsontwerp 6.000 125 6.750 221 115 8.250 439 352 10.500 834 770 12.000 1.140 1.089 15.000 1.854 1.823 18.000 2.701 2.684 21.000 3.677 3.670 24.000 4.782 4.779 27.000 6.014 6.012 27.840 6.379 6.379 Tariefgroep ITI-5 (gehuwden met aftrek vtx >r vijf kinderen) i Belast Tarief Tarief inkomen 1968 wetsontwerp 9.000 113 10.500 302 194 12.000 533 448 15.000 1.115 1.062 18.000 1.846 1.815 21.000 2.718 2.702 24.000 3.727 3.720 27.000 4.870 4.868 29.160 5.772 5.772 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Op 1 januari a.s. gaan de prijzen niet automatisch met I oï 12 oinhoog als gevolg van de invoering van het nieuwe systeem van omzetbelasting, de belasting op do toegevoegde waarde. Voordat een detaillist namelijk één van deze twee tarieven van de BTW aan de klant mag doorberekenen, moet hij dc door anderen reeds betaalde o b. van de kostprijs aftrekken. Dit betreft ook de oude voorraden. De prijsstijging zal dus aanzienlijk minder zijn, soms is zelfs een prijs daling mogelijk. Staatssecretaris dr. F. H. M. Grappen- haus (Financiën) heeft dit gisteren nog eens nadrukkelijk gesteld, omdat in som mige advertenties voor dure artikelen een prijsstijging van 12 pet. per 1 januari is aangekondigd, aldus de lezers verlei dend nog snel belangrijke aankopen te De bewindsman zei dit aan de voor avond van de start van een grootscheepse voorlichtingscampagne over do B.T.W. tijdens welke vooral ook aan dit punt aandacht wordt geschonken. In de eerste plaats gaan deze dagen 550.000 beknopte handleidingen de deur uit naar alle on dernemingen, die Nederland kent. Het is een handig boekje, waarin het nieuwe o.b.-systeem begrijpelijk wordt gemaakt, maar dat de zaak ook niet weer te sim pel stelt, want het boekje mag niet als dekmantel dienen voor fouten of ver- Van de pers zijn ook gekomen 170.000 folders, die speciaal bestemd zijn voor de detailhandel, die thans niets met de o.b. te maken heeft Gaan de boekjes per post de folders worden uitgereikt door 600 speciaal opgeleide belasting ambtenaren, die aan de overhandiging persoonlijke voorlichting koppelen. Voor iedere ondernemer hebben ze anderhalf tot twee uur beschikbaar. In het eerste kwartaal van het volgende jaar worden alle 170.000 opnieuw bezocht om aan de hand van de eerste ervaringen toege spitste voorlichting te geven. Voorts zijn of komen er voorlichtings cursussen voor 125 functionarissen van Kamers van Koophandel, middenstands bonden en branche-organisaties, voor (ADVERTENTIE) morgen voordeel 2SO gram van 59 v< ,.r 49 Geruchten over arrestatie van Soekarno DJAKARTA (AP) Het onafhankelij ke dagblad „Noesantara" heeft van daag gemeld, dat de ex-prealdent Soe karno van Indonesië twee dagen geleden door het leger is gearresteerd, omdat hij betrokken zou zijn bU ondergrondse com munistische pogingen om een „derde opstand" te ontketenen. Het blad schrijft zijn informatie toe aan zegslieden van de inlichtingendienst, die zouden hebben verklaard, dat de bejaarde oud-dictator was gearresteerd nadat zijn naam onlangs was genoemd door communisten die op Java waren aangehouden. Een woordvoerder ten palelze van pre sident Soeharto ontkende echter dat Soe karno gearresteerd zou zijn. De 68 jaar oude Soekarno verblijft op het ogenblik in Djakarta. Hij woont daar onder bewaking in het huis van zijn Japanse vrouw, Ratna Sari Dewi, zo wordt uit de kring van zijn familie ver- 30.000 accountants, belastingconsulenten en medewerkers van administratiekan toren en voorts voor ieder, die er groeps gewijs behoefte aan heeft. Al deze voor-' gellchtenen kunnen hun kennis uitdragen in organisatie, bedrijfsleven en aan in dividuele klanten. Als klap op de vuurpijl komt or dan via de t.v. nog een Teleac-cursus over de B.T.W. voor het midden- en klein bedrijf: 13 uitzendingen van tien minu ten. vanaf 4 november elke maandag om 18.40 uur, met herhaling op donderdag. Voor wie dit alles nog onvoldoende in formatie oplevert staan de inspecties en het ministerie voortdurend klaar. Staatssecretaris Grappenhaus is ook van plan het grote publiek, de consu menten dus, te gaan voorlichten. Deze voorlichting zal dan vooral gaan in dc richting van: let goed op de prijzen, niet elke prijsverhoging is verantwoord. „De mensen moeten een beetje B.T W.-min- ded worden", zo zei de bewindsman. Hoeveel de campagne zal gaan kosten kon hij niet zeggen, maar in verhouding tot de 5,5 miljard gulden, die de omzet belasting jaarlijks opbrengt zal het slechts een luttel bedrag zijn. (ADVERTENTIE) DISCO DANCINC Noordwijk Noordwijk zee zee GEOPEND IEDERE VRIJDAG -- AVOND ZATERDAG -• ZONDAG VANAF 14 UUR Terugvordering alleen van grote bedragen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Overschakeling op een geautomatiseerde administratie op 1 april 1967 bij het algemeen burgclijk pensioenfonds (A.B.P.) is er de oor zaak van geweest, dat vanaf die datum een aantal onjuiste betalingen zijn ver richt. die moeten worden teruggevor derd. Bij een totaal van ongeveer 200.000 maandelijkse betalingen betreft dit 5404 gevallen. Daarbij gaat het in 1452 gevallen om bedragen heneden de 100 gulden en in 752 gevallen om be dragen van 1000 gulden en meer. Het te veel uitgekeerde bedrag beloopt in totaal ongeveer f 3.045.000 op een totaal aan pensioenbetalingen van r 1.306.875.000 (ruim 1.3 miljard). Voor wat betreft de terugbetaling is thans bepaald, dat betrekkelijk kleine bedragen buiten de invordering zullen blijven. Dit in het kader van een in gang zijnde administratie schoonmaak- operatie bij het A.B.P. Verder zal maan delijks niet meer dan 10 procent van het maandelijks pensioenbedrag ter ver rekening met het teveel ontvangen pen sioen worden ingehouden. Dit alles blijkt uit het antwoord, dat staatssecretaris van Veen (Binnenl. Za ken) hieromtrent gegeven heeft op vra gen van het Tweede-Kamerlid Laban (P.v.d.A.). Volgens de staatssecreta ris waren de fouten vanaf het begin bij het A.B.P. bekend. Da onderbezet ting personeel en de hogere prlorl- andere werkzaamheden hadden echter tot gevolg, dat de voor een snel le correctie nodige mankracht pas op een later tijdstip beschikbaar was. Men gaf volgens da staatssecretaris te recht eerst alle aandacht aan geval len, waarin te weinig aan pensioen be taald was. De terugvordering van het teveel betaalde moest daardoor uitge steld worden. Onvermijdelijk Overigens waren niet alle onjuiste be talingen het gevolg van administratie ve fouten of van een verkeerde „invoer" in de computer. Het is namelijk volgens de staatssecretaris onvermijdelijk, dat er rnige tijd ligt tussen de in de betaling aan te brengen wijzigingen bij de fondsadininistratie en de verwer king van deze wijzigingen in de compu ter. Daardoor zullen ook in de toekomst verrekeningen niet steeds voorkomen kunnen worden. (ADVERTENTIE) J UWELIER-HORLOGER HAARLEMMERSTRAAT 181 cretaris tijdig ingelicht over de moge lijkheid van een toekomstige terugbeta ling. Voor dat die terugbetaling feite lijk plaats vond is men bovendien hier over per brief op de hoogte gesteld. De terugvordering geschiedt op grond van artikel 120 tweede lid van de ambtena renwet 1929. Daarin staat: „bezoldiging cn pensioen zijn tot dc helft vatbaar voor inhouding, beslag en korting lot ver haal van hetgeen op de bezoldiging of het pensioen is vooruitbetaald, voorge schoten of te veel betaald". Terechtwijzing De directie van het A.B.P. krijgt overi gens van de staatssecretaris nog wel een kritische terechtwijzing. De directie heeft namelijk alvorens met de terug vordering te starten geen overleg ge pleegd met de raad van toezicht en of de organisaties van overheidspersoneel Staatssecretaris van Veen meent dat raadpleging van de raad van toezicht in dit geval zeker aan te bevelen was geweest. (In deze raad zitten ook ver tegenwoordigers van de centrales van ambtenarenorgani8atics). (Van onze omroepcorrespondent) HILVERSUM Vanavond om 21.20 uur is er een extra-brandpuntultzending waarin Ed van Westerlo een interview heeft met prof. dr. Magister Schille beeckx. Over het onderzoek, dat naar de t heologiache opvattingen van prof. Schillebeeckx ln Rome gaande Is, Tevje af, baard af. Lex Qoudemit, 575 maal Tevje in de musical Anatevka, heeft met het einde, van zijn rol ook moeten afzien ran zijn baard. Qisteren ging hij bi) de kapper onder het me*. Alleen een .mor bleef staan, omdat die past bij de benodigdheden voor Sancho Pancha, de rol die Lex Goudsmit zal spelen m de nieuwe mustral ,.De man van La Mancha".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1