Sa Loonbelasting aanzienlijk hoger TER VOORKOMING AANSLAG VOOR INKOMSTENBELASTING Duitser vermoord door jongeman Opgave meestal te laag BELEGERDE BOER MIST SIGARETTEN Isvestia tegen liberale politiek car n NAJAARSMEUBELSHOW en WONINGTEXTIEL, Firma P. DEN HAAN ZN. JUSTITIE SPEURT .VERGEEFS Douane op spoor van gloednieuwe occasions N.S. BLIJFT VERLIEZEN Verdovend rokertje Ts jecho-Slowakije The Runaways Akkoord vakbonden- Verolme DANSEN K.P.J. DANSAVOND PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV., Lelden OIR C. M DRABBE J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.10, p, mnd. 4.70. p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p. mm Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ONBESTENDIG WEER De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot hedenavond: Veel bewolking met tijdelijk regen. Tot krachtig of matig afnemende zuidwestelijke wind. Onge veer dezelfde temperaturen als gisteren. 59e jaargang, no. 17.555 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Witteveen van Financiën heeft ontdekt, dat een aantal belastingplichtigen volgens de inkomstenbelasting de schatting van hun inkomen in het nieuwe jaar opzettelijk te laag op het aangiftebiljet -ermeldt, als gevolg waarvan zij geen of een beperkte voorlopige aanslag opgelegd krijgen. Het gevolg is, dat a een later stadium nog een belangrijke nadere aanslag moet worden uitgeschreven. (ADVERTENTIE) Plaats voor heren op onze Scholieren dansklubs Aanmelden morgen 3-«-10 uur Ant Clubhuis. TOP-DANSAVOND IEDERE ZONDAG 8 UUR Ant. Clubhuis Leiden (ADVERTENTIE) Hierbij nodigen wij U uit op onze die wordt gehouden op VRIJDAG 20 ZATERDAG 21 ZONDAG 22, MAANDAG 23 en DINSDAG 24 SEPTEMBER. Vrij entree. Gratis koffie. Hierin zijn wij toonaangevend i KWALITEIT SERVICE VAKMANSCHAP GARANTIE (5 jaar op konstruktie) •k LAGE PRIJZEN (rechtstreeks van fabriek) Geopend van 's morgens 9 uur tot 's avonds 23 uur en zondag 22 september van 1017 uur. Tijdens do show unieke aanbiedingen. (120Ó m2 showruimte) Elke honderdste bezoeker ontvangt een waardebon van 50.—. LANGERAAR Bewering van gestoorde: Hieraan wil de minister paal en perk stellen. Werd in het verleden het ge schatte bedrag zonder meer als uitgangs punt genomen bij het opleggen van een voorlopige aanslag, thans zullen de be lastingdiensten de opgaven van belas tingplichtigen, die jaar in, jaar uit een te lage schatting opgeven, kritischer bezien. Dc belangrijkste reden voor deze strengere aanpak is, zo blijkt uit de toe lichting op de begroting van het ministe rie van Justitie dat de belastingdienst zo min mogelijk aanslagen wil uitschrijven. Maar ook na deze „sanering" blijft er te veel werk in de aanslagensector over. Dit komt, omdat de volgens de loon belastingtabel in te houden bedragen op salarissen boven de zogenaamde aanslag- grens voor de inkomstenbelasting onvol doende (te laag) zijn afgestemd op dc (later) verschuldigde inkomstenbelasting. Binnenkort zullen die inhoudings bedragen worden verhoogd, waardoor er minder voorlopige aanslagblijetten uit geschreven kunnen worden. Deze betere afstemming, die voor de betrokkenen neerkomt op een hogere loonbelasting (met later een beperktere inkomsten belasting, dan wel restitutie van belas ting), zal tegelijkertijd geschieden met de verhoging van de belastingvrije voet voor de genieters van lagere inkomens. (Van onze correspondent) SCHAESBERG De Limburgse jus titie onderzoekt wat er waar is van de afschuwelijke bekentenis van de 19-jarige K. K., ten ernstig geestelijk gestoorde jongeman, die beweert op'18 mei j.l. in Schaesberg een man te hebben vermoord en beroofd. Hü zegt het lijk van zijn slachtoffer, een 50-jarige man die Duits sprak, te hebben begraven bij in aan bouw zijnde woningen op ,,'t Eiskske". Op last van de officier van justitie, mr. R. Gonzalves, hebben de technische recherche van de rijkspolitie en werk lieden van de gemeente Schaesberg vrijdag de gehele dag gezocht en ge graven op het terrein dat door de jongen is aangewezen. Zonder resultaat tot nu toe Uit een onderzoek is gebleken, dat sinds mei van dit jaar geen 50-jarige. Duits sprekende man in Nederland wordt vermist. De Nederlandse justitie wacht met spanning het resultaat af van een onderzoek, dat de Duitse politie na een dergelijke vermissing heeft ingesteld. „Op grond van bepaalde indicaties kun nen wij de beweringen van de jongeman niet zonder meer verwerpen zei de officier van justitie, mr. R. Gonzalves, gisteravond. De jongen was in mei ontsnapt uit de rijkspsychiatrische inrichting te Eind hoven. Hij was ter beschikking gesteld van de regering wegens een gewelds delict. Na zijn ontsnapping pleegde hij tientallen inbraken in de omgeving van Schaesberg en Heerlen. Verscheidene keren opereei'de hij vlakbij het bewuste bouwterrein. Later kwam hij weer in de rijkspsychiatrische inrichting terecht. Daar bleef K.. tot hij maandag j.l. met een vriend wist te ontsnappen. Zestien uur later zaten zij weer achter slot en grendel, maar in die tijd had het duo in de omgeving van Veldhoven bij Eind hoven een tiental inbraken gepleegd en dertig auto's opengebroken. Bij zijn aanhouding onthulde K. zijn verhaal over de roofmoord. Hij vertelde, dat hij de 50-jarige Duits sprekende man 's nacht vlak bij de in aanbouw zijnde woningen had ontmoet. Hij zou het lichaam van zijn slachtoffer hebben ver borgen in een sleuf langs een betonwand van een der woningen, waarvan de fun damenten pas waren gelegd. Woensdag wees hij de plek aan. De politie heeft die plaats en nagenoeg het gehele ter rein met een grijper laten omwoelen. Gistermiddag omstreeks half vijf wei'd het zoeken gestaakt. De politie blijft het terrein bewaken en houdt rekening met de mogelijkheid, dat de jongeman de juiste plaats niet meer heeft kunnen terugvinden, omdat sinds mei de situatie op het bouwterrein geheel is veranderd. Uiteraard acht de politie het niet uit gesloten, dat de geestelijk gestoorde jongeman de roofmoord heeft verzonnen. „Het schijnt, dat de knaap niet meer terug wil naai' de inrichting. Hij verkoos een volwassen gevangenis en verzon grotere misdrijven", zei men bij de politie te Eindhoven. Van onze correspondent) BREDA Opvallende advertenties in diverse bladen, waarin zo goed als nieu we auto's tegen aantrekkelijke prijzen worden aangeboden, zijn voor de doua ne-inspectie in Eindhoven aanleiding geweest een onderzoek in te stellen na3r mogelijke strafbare handelingen, ge pleegd bij de invoer van nieuwe per sonenauto's uit West-Duitsland in Neder land. Het zou hierbij gaan om nieuwe wa gens, die zogenaamd als gebruikte de grens passeren. Om de kwalificatie „tweedehands" te verkrijgen zou er dan geknoeid zijn met de kilometerteller. Van de zijde van de douane-inspectie legde men er de nadruk op, dat het onderzoek naar mogelijke frauduleuze invoer van Duitse auto's het betreft voornamelijk wagens van het merk Opel en Mercedes nog maar pas aan de gang is en dat er zelfs nog geen ver denkingen zijn gerezen tegen bepaalde autohandelaren, die onder andere in Rot terdam en West- en Oost-Brabant ge vestigd zijn. In vergelijking met de normale koopprijzen van nieuwe personenauto zouden de prijzen van deze „gebruikte", maar in feite gloednieuwe wagens voor de consument f 300,tot f 1500 lager liggen. Daarmee zou de verticale prijs binding in dc autobranche niet onaan zienlijk doorbrok) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De financiële positie van de Nederlandse Spoorwegen blUft weinig rooskleurig. Voor dit jaar wordt al rekening gehouden met een verlies van 165 miljoen gulden, terwijl ook voor volgend jaar een dergelijk negatief saldo in de lijn der verwachtingen ligt. Der halve zullen ook de NS-investeringen volgend jaar bescheiden blijven. Ter ver vanging van oude treinen werden on langs 31 elektrische tweewagenstellen met in totaal 4400 zitplaatsen besteld. Een kwart hiervan wordt volgend Jaar geleverd; de rest in 1970. Uit de NS-begroting blijkt verder: De brug over het Amsterdam-Rijn kanaal in Utrecht komt volgend jaar Waarschijnlijk zal worden begonnen met de bouw van een brug over het Schelde-Rijnkanaal in de lijn Roosen- daal-Vlissingen. Volgend jaar zullen gereed komen: viaducten te Stroe, Venray, Rodenrijs en in de lijn 's Heerarendskerke-Goes, en tunnels te Utrecht, Waddinxveen en Groningen. Bij ruim vijftig overwegen worden automatische knipperlichtinstallaties aangebracht. Dertig overwegen worden voorzien van automatische halve overweg bomen. WELLINGTON (AP) De politie, die de boer John James belegert in zijn boerderij, hoopt dat deze zijn sigaretten zo zal gaan missen, dat dit zijn nederlaag wordt. James, die sedert woensdag met zijn jachtgeweer de politie op een afstand houdt van de boerderij, waarin hij zich met zijn vrouw en vier kinderen heeft verschanst, heeft al een paar keer om sigaretten gevraagd. De politie wil hem nu sigaretten toespelen, waarin verdovende middelen zijn gestopt, om, als James in coma ligt, het huis binnen te kunnen dringen. Men vreest echter, dat de boer het verschil in de smaak der sigaretten zal opmerken en dan nog meer buiten zinnen zal raken. De bezorgdheid over het lot der kinderen, drie tot acht jaar oud, neemt toe. De politie is van mening, dat de voedselvoorraad in de boerderij zo lang zamerhand is opgeraakt. De kinderen werden af en toe voor de ramen van de boerderij gezien. De 80-jarige vader van James heeft gevraagd of hij op zijn eentje naar de boerderij van zijn zoon mocht, maar de politie heeft dit geweigerd en hem in een pantserauto naar het gebouw gereden. Daar heeft hij via een luid spreker getracht zijn zoon te overreden, maar zonder Tesultaat. ZANGERES IENNY ROD A OVERLEDEN 11 (Va e omroepcorrespondent) HILVERSUM Dc bekende Hllver- sumse vocalistc Jenny Roda, is op 48- jarige leeftijd overleden in Israël, waar zij met haar echtgenoot Gabri de Wagt op vakantie was. Jenny Roda debuteerde in 1948 voor de VARA-microfoon. Al spoedig vierde zij triomfen als zangeres bij bekende radio-orkesten als de Ramblers, de Zaaiers, de Marketensters en bij de Vocal Group van Stan Haag. Verder werkte ze herhaaldelijk mee aan de showboatavonden van de VARA en bij radiouitzendingen van Lesley Cool en wijlen Cor Steijn. Mevrouw De Wagt- Roda zong bij voorkeur Nederlandse en Franse liedjes. Volgende week zou zij optreden in het AVRO-programma „Zing met ons mee", onder leiding van John ny Holshuysen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt n do krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. 5? Publieke mening: Sovjettroepen moeten weg MOSKOU. (AFP. DPA. A.P.) Het Russische regcringsblad Isvestia beschul digt een groep Tsjecho-Slowaakse econo men ervan, dat zij de voormalige vice- premier dr. Ota Sik en diens liberale economische politiek verdedigen. Volgens het blad is deze politiek „revisionistisch" en hebben dergelijke denkbeelden, toe gepast in Joego-Slavië, geleid tot een degradatie van het socialisme. Een van de voormalige Tsjecho- Slowaakse leidei'S die door hun land genoten van verraad worden beschul digd, is de oud-secretaris van de Slowaak se communisten Vasil Bilak. In een vraaggesprek met een Oost-Slowaaks blad verzet hij zich tegen de over hem vertelde „leugens". Om in een „gecom pliceerde tijd" verrader te worden ge noemd, stond zijns inziens gelijk met een doodvonnis. Hij kondigde aan dat degenen die zich aan laster over hem hadden schuldig gemaakt, zich nog zouden moeten verantwoorden. Een andei'e van collaboratie verdachte voormalige leider is de oud-onderminis ter van Binnenlandse Zaken Viliam Salgovic, die hoofd was van de staats veiligheidsdienst. Naar de hoogste mili taire aanklager In Praag, dr. Richter, heeft meegedeeld, wordt Salgovic ge zocht omdat hij richtlijnen van zijn meerderen niet zou hebben opgevolgd en dienstvoorschriften zou hebben over schreden. Kort na de invasie hadden Slowaakse kranten gemeld, dat Salgovic zich met zijn gezin in Bulgarije bevond. Verbolgen Slowaken hebben in die tijd zijn woning in Bratislava vernield. Radio Praag meldde gisteren dat bij een onderzoek van de publieke opinie ge bleken is dat alle ondervraagde 864 per sonen vóór het vertrek van de bezet tingstroepen zijn. De vraag luidde: „Beschouwt u het vertrek van de bui tenlandse legers als een noodzakelijke voorwaaiUe voor de vreedzame ontwik keling van ons land?" Zij werd aan 864 personen gesteld in de noordelijke stad Usti, die gekozen werd als een typische Tsjecho-*Slowaakse gemeente. Van de ondervraagden gaven 783 hun volle vertrouwen aan partijleider Dubcek, 671 waren overtuigd dat het beleid van voor de invasie moet worden voortgezet en 526 accepteerden de Moskouse ak koorden als de enige uitweg. Radio Praag deelde niet mee wanneer het onderzoek is gehouden. Dirigent Leonard Bernstein was gisterenna een lange vliegreis dodelijk vermoeid. Tijdens de druk bezochte persconferentie, waar hij door vertraging van het vliegtuig tocht al een uur later arriveerde, demonstreerde hij dat dan ook over duidelijk (Elders in deze krant een recensie van Berust eins optre den tijdens het Orand Oala dn Dis que Clussique). (ADVERTENTIE) ■■■■■■■■■a Ook tijdens het winterseizoen IEDERE. ZONDAGMIDDAG in Hotel DE BEURS Noordwjjk Entree 2. tn West duit sc chirurgen ts er .gisteren in geslaagd een Biamese tweeling te scheiding. De operatie t «f)» kinderlcirniek te München. Op de foto toont de leider, van het medisch team. professor Obemie- dermo.gr, met een röntgenfoto van de veertien da oen oude babies ROTTERDAM (ANP) De directie j van Vorolme en de drie erkende vak organisaties hebben ln Rotterdam ruim drieëneenhalf uur beraadslaagd over de situatie op de Verolmewerf in Rozen burg. Dit overleg leidde tbt de volgen- I de eonclusies: Partijen stellen zich op het standpunt, dat looneisen via de bestaande kanalen ingebracht dienen te worden in het cen trale overleg.. Derhalve dienen de ge stelde looneisen te worden afgewezen. Ten aanzien van de harmonisatie van lonen en arbeidsvoorwaarden van hoofd en handarbeiders zal het reeds bestaan de overleg worden voortgezet. Vastgesteld werd. dat het werk met onderaannemers bepaalde problemen schept. Hierover zal op korte termijn overleg plaatsvinden. De communicatie tussen partijen en personeel zal aan een nadere studie worden onderworpen. Dc beide onderhandclingsdelegaties zijn van oordeel, dat deze vier punten alleen dan in een Juiste sfeer kunnen worden behandeld als de werknemers hun werkzaamheden op de Verolmewerf in Rozenburg volledig hebben hervat. Er zijn intussen acht werknemers ont slagen. Dit kan bij herstel van de rust alsnog ongedaan worden gemaakt, zo werd meegedeeld. (ADVERTENTIE) Centrale verwarming ook als bouwpakket (ADVERTENTIE) HOTEL v. d. GEEST NOORDWIJKKRHOUT Elke zondagavond Zondag 22 september a.s. m.m.v. RUNAWAYS Disc Jockey van RADIO VERONICA Hans Versnel I Aanvang 8 uur. Entree 2. ADVERTENTIE ZONDAG 22 SEPTEMBER A.8. in Sporthotel „SPIERO" TE NIEUWKOOP DE WESTPLAS MELODIEëNS AANVANG 8 UUR liegtuig voor Havanna gekaapt MIAMI (Reuter) Een Boeing- tlrual vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij ..Eastern Airlines" niet 53 mensen aan boord is gisteren onderweg van Guerto Rico naar Miami gekaapt, en gedwongen op Cuba te landen. Het toestel, met 46 passagiers en een bemanning van zeven koppen, Is ln Havanna geland. In samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Buiten landse Zaken worden pogingen gedaan om het vliegtuig met passagiers en be manning terug te krijgen. Het vliegtuig werd door een Latijnnmerlkaan mei revolver gedwongen naar Havanna to

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1