a S)e CoidieSotiAcmt Kamer gunt koningin meer geld DODE KINDEREN OPGEGRAVEN IN TUIN WEESHUIS VAN 2,5 NAAR 4,75 MILJOEN VRAAG OM MEER CIJFERS Dramatisch uur in Praag Kans voor recreatie ligt in toeristenbelasting Nederlands voedsel voor Biafra ligt voor de kust te bederven Welke zijn plichten van prins? GROOT FORD NIEUWS /(Ép^NLeer Plannen moeten nu op tekentafel blijven Valse overlijdensakten TICKERTAPE VOOR NIXON Wat „staat" daar? Vliegramp in Bulgarije eiste vijftig doden Love-in An-An en Chi-Chi LUCHTBRUG BETEKENT LICHTPUNTJE Rijn Schelde doet bod op Wilton-F. PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. SOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 83839 (18.0019.00 uur) DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1968 WEINIG VERANDERING Half- tot zwaarbewolkt, maar geen regen ven betekenis. In de nacht en ochtend plaatselijk mist Zwakke tot matige zuidelijke wind en dezelfde temperaturen als vandaag of Iets hogere. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.541 (Van onze parlementairredactie) DEN HAAG. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer gaat ermee akkoord, dat het inkomen van de koningin wordt opgetrokken van 2,5 tot 4,75 miljoen gulden per jaar. Wel wil men van de regering nog een uit voeriger toelichting op de plannen voor verhoging van het inkomen van het koninklijk huis. Een groot aantal leden van de bijzon dere Tweede-Kamercommissie, die zich met het betrokken wetsvoorstel heeft bezig gehouden, concludeert nog over te weinig cijfers te beschikken. Zij zouden meer gegevens willen hebben over de kosten van de personeelsbezetting en de noodzaak van het huidige personeels bestand, over de kosten van de paleizen en de mate van de belastingvrijdom. Vele leden van de bijzondere Kamer commissie konden zich met het voorstel verenigen om het inkomen van de konin gin belangrijk te verhogen. De huidige toestand, waarbij het staatshoofd wordt gedwongen om uit eigen inkomen en ver mogen gelden voor de vervulling van haar staatsrechtelijke functie aan te wenden, kan niet langer worden be stendigd. Vele leden onderschrijven daar- om dat de verhoging van het inkomen Tnet terugwerkende kracht van 1 januari 19ft6 af moet ingaan. Een deel van de commissie wil, dat de vrijdom van personele lasten voor leden van het koninklijk huis wordt opgeheven. ZIJ achten het goed, dat de regering hier over advies heeft gevraagd aan enige deskundigen, maar hadden het beter ge vonden als de regering eveneens haar standpunt hierover bekend had gemaakt. Om precies te kunnen beoordelen welk bedrag het staatshoofd ten laste van de schatkist ontvangt, is nodig dat een inzicht wordt gegeven in de grootte van de belastingvrijdom. De vraag wordt hierbij gesteld of de belastingvrijdom mogelijk opweegt tegen de tekorten die de koningin uit eigen inkomen moet aan vullen. Gevraagd wordt verder sinds wanneer van interen sprake is. Voor sommige Kamerleden was overigens niet duidelijk, waarom op het vermogen van de koningin niet ingeteerd zou mogen (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) morgen voordeel eng. snijcaramels 250 gram van 79 voor 69 niet duur vee! heerlijk (ADVERTENTIE) Huishoudshow zie pagina 16 (ADVERTENTIE) Meer gezelligheid? r*1/)/„goed" dansen! EVERT CASTELEIN (Van onze correspondent) KORTGENE-MIDDELBURG „Het provinciaal bestuur van Zeeland gelooft niet, dat de invoering van de toeristen belasting, die alle verblUfsrecreanten omvat, een nadelige uitwerking sal hebben op het binnen- en buitenlandse toe risme. Er zUn buitenlandse voorbeelden, die dete mening staven. Als er in het nu afgelopen seizoen een toeristen belasting was geweest, die ook de kampeerders bad ge troffen, dan xou de bruto-opbrengst ervan alleen in Zeeland ruim 1.3 miljoen gulden hebben bedragen. BU dese „be groting" is uitgegaan van een bijdrage per persoon, per overnachting van een kwartje!" Dit zei de heer A. L. van Geesbergen, lid van Ged. Staten van Zeeland, gisteren in Kortgene tijdens een persexcursie, die door de ANWB was georganiseerd. De heer Van Gees- bergen toonde zich een groot voorstander van de toeristen belasting, omdat uit de opbrengst daarvan allerlei nood zakelijke recreatievoorzieningen kunnen worden getroffen, die nu wegens geldgebrek bij de gemeenten de teken tafels niet verlaten. Zich bewust van de bezwaren, die men in de horecasector tegen deze voor ons land nieuwe belastingvorm heeft, zei de heer Van Geesbergen, dat men een gewenste maatregel niet mag nalaten, omdat men om praktische redenen niet iedereen (b.v de dagrecreanten) bij de werkingsfeer ervan kan betrekken. Daarop voortbordurend zei hij, wijzend op de discussies die erover worden gevoerd, dat er toch nauwe lijks bezwaar tegen kan bestaan om de recreanten voor bezoeken van objecten, die veel geld hebben gekost, te laten betalen. Als voorbeeld noemde hij: parkeergeldhefflng op speciaal voor de recreatie aangelegde parkeerterreinen. Zo als bekend ligt het wetsontwerp bij de Tweede Kamer, waar- In de mogelijkheid van het invoeren van de toeristenbelasting wordt geopend. RIO DE JANEIRO (Reuter-AFP) In de tuin van het door de politie bezette weeshuis „Haven des Lichts" in Rio de Janeiro, zijn de stoffelijke I resten van dertien kinderen gevonden. Volgens de vrouw van de (voort- j vluchtige) eigenaar van het huis, zouden de kinderen aan tyfus zijn ge storven. Vermoed wordt evenwel, dat ze zijn vermoord. worden. Zij vonden het argument van de regering, dat de koningin uit eigen vermogen moet aanpassen niet erg over tuigend. Deze bezwaarden achten de gegevens van de regering te onvoldoende om zonder meer met de verhoging van het inkomen van de koningin akkoord te kunnen gaan. Drie paleizen Een andere vraag uit de Kamercom missie is of het nog wel nodig is, dat het koninklijk huis in deze tjjd moet beschikken over drie paleizen en 280 i personeel. Een aantal leden vindt dit in ieder geval niet meer nodig. Ook het nut steeds meer staatsiebezoeken kunnen zij niet Inzien. ZU verenigen zich wel met de opvatting dat het inkomen van de kroon de koningin in staat moet stellen haar functie te vervullen, maar vinden niet dat dit inkomen een bUzon- van andere Inkomens afwijkend karakter moet hebben. Geïnformeerd wordt of bij de begro ting van de perSonèelsuitgaven van het koninklijk huls van 4,1 miljoen gulden per jaar rekening is gehouden met ver dere inkrimping. Welke concrete plannen bestaan er voor personeelsinkrimping? Verdere vragen: als leden van het koninklijk huis voor particuliere reizen gebruik maken van het regeringsvlieg tuig, komen de kosten dan steeds ten laste van het koninklijk huis? Wat is de gebruikswaarde van de aan de staat behorende paleizen? Welke bedragen zijn voor verbouwin gen en restauraties van deze paleizen ln de komende jaren nodig? Waaruit bestaan de zwaardere ver plichtingen van prins Bernhard en hoe veel geld is daarmee gemoeid? Tenslotte wordt gevraagd wat precies de lasten van prins Claus zijn. De rege ring had gesteld, dat het inkomen van prinses Beatrix en haar man niet behoeft te worden verhoogd. Maar, zegt een commissielid, is het wel juist dat dit inkomen door de geldontwaarding jaar lijks verder inschrompelt? In deze foto, die via Wenen het Westen bereikt heeft, ligt een groot stuk Tsjecho-Slowaakse tragedie verankerd. HU werd vervaardigd op 27 augustus. Torn waren juist de Tsjecho-Slowaakse leiders terug gekeerd uit Moskou. Smrkovsky, parlementsvoorzitter en tUdeiyk gevangene van de Russen, zet met opgestroopte mouwen de ontdane parlementsleden de resultaten van de ongelUke besprekingen uiteen. De politie ondervraagt een twintig mensen, die verdacht worden van mede plichtigheid. Vastgesteld is dat de kin deren hun dagen geketend in een don ker vertrek doorbrachten. Des avonds kregen zij, als zij tenminste zoet waren geweest, een bord magere maispap. Een metselaar heeft verklaard dat hij de vrouw eens een ketel kokend water over een meisje heeft zien uitstorten. Een arts tou tegen betaling valse ver klaringen van overlijden hebben af gegeven. Honderden gezinnen hebben Sangebodeh één vflh de 47 mishandelde kinderen op te nemen. Jcommissi staaltje Nederlands uit het de Tweede-Kamer commissie, die de voorstellen tot verhoging van het inkomen van de koningin en haar man heeft bestudeerd. Wat staat daar: „Sommige andere leden wilden vooropstellen, dat het staatshoofd door de staat in staat moet worden gesteld de hem passende staat te voeren". WENEN (AP) Het officiële Bul gaarse persagentschap BTA heeft be kendgemaakt. dat vijftig van de 89 pas sagiers aan boord van een HJocsJin tus sen Dresden en Burgos, (Bulgarije) om het leven zijn gekomen toen het dins dagavond neerstortte. Aanvankelijk was niet officieel gemeld, dat honderd mensen het leven verloren hadden. Dit werd later veran derd ln 89. Thans blijken er vijftig over ledenen te zijn, van wie 46 Oostduitsers. Richard Nixon, de republikeinse kandidaat voor het presidentschap, is in de democratische conventieetad Chicago zijn casnpagne begonnen, compleet met 'n ticker-tape-parade. (ADVERTENTIE) APARTE DANSKLUBSvoor 16-, 18- en 21-jarige SCHOLIEREN - GEHUWDEN INSCHRIJVING DAGELIJKS TAPDANSAVOND IEDERE ZONDAG 8-11 UUR ANT. CLUBHUIS LEIDEN Panda-perikelen Rama uit protest in boom gevlucht LONDEN (A.P.) In de Londense dierentuin is het de afgelopen dagen een waar pandamonium met een ontsnapte panda in een boom en twee in de bruidsuite. De panda in de boom is Rama, een kleine, niet erg zeldzame rode panda, die zondag uit zUn kooi ontsnapte en zUn toevlucht zocht in een hoge boom. Niet reagerend op de stukken bruin brood, bananen en appels die hem werden aangeboden door agenten, oppassers en zelfs de di recteur, heeft hij het, misschien uit protest tegen de aandacht die zijn soortgenoten An-An en Chi- Chi krijgen, hogerop gezocht. Rama had zondag al de kuierlat ten genomen, doch zijn vlucht bleef tot dusverre bijna onopgemerkt door de aan-uit-aan-liefde van de reuzenpanda's An-An uit Moskou en Chi-Chi uit Londen, die in vreedzame coëxistentie naast el kaar leven. De kleine Rama uit India kreeg echter de come-back waar hij misschien op had gehoopt en haalde de voorpagina's van de kranten. An-An en Chi-Chi hebben woens dag hun bedden geruild in het licht van wat de oppasser noemde „ik moet je leren kennen'-technlek. De oppassers hebben bij deze ruil wel een vinger in de pap gehad, ln een poging de beide panda's aan eikaars geur te laten wennen. Enige Arabieren moesten in Tel Aviv door de Israëlische politie in bescherming worden genomen tegen een woedende menigte, nadat zich bU een busstation drie ontploffingen hadden voor gedaan. Een man kwam door de explosies om het leven, veertig anderen werden gewond. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Het Is onduidelük. wat er uiteindelük gaat gebeuren met het geld, dat de Nederlandse bevolking bUeen heeft gebracht voor het honge rende Blafraanse volk. Voorlopig >Un alle voedselzendingen stopgezet. Op de eilanden voor de kust van Biafra ligt momenteel 3500 ton voedsel opgeslagen. „We wachten tot er meer ruimte is gekomen. Het opgeslagen voedsel ligt te bederven. Er mag niets meer heen. De aanvoer naar de eilanden is stopgezet", aldus Rode-Kruisintendant N. van dei- Winden. Van de drie miljoen gulden, die het Rode Kruis heeft ontvangen van de op brengst van de landelijke actie (12 mil joen) is 500 ton aan voedsel naar het eiland Fernado Poo gezonden. Daar ligt op het moment 3600 ton aan voadML De Spaanse regering heeft nu verboden, dat er nog meer wordt opgeslagen. Een lichtpunt is de toestemming van de federale Nigeriaunse regering om ge durende tien dagen een luchtbrug te on derhouden met een kleine landingsbaan in Biafra. Zelfs, wanneer de Nlgerlaanse regering na 10 dagen de luchtcorridor naar Biafra weer zou sluiten (de gisteren gesloten overeenkomst loopt dan af )zal het Rode Kruis met zijn voedselvluchten naar de apaciaal aangelegde landings- rtrtp OW doorgaan. Dit verklaarde gis teravond op Schiphol de intendant van het Nederlandse Rode Kruis N. van der Winden, die sprak naar aanleiding van het vertrek van een DC-7c van Martin Air, die wit geschilderd en van ach teren van grote rode kruizen voorzien als zichtbare manifestatie van Neder lands mededogen met de hongerende be volking in Biafra naar het eiland Fer nando Poo is vertrokken. De kosten van het toestel (600.000 gulden per maand) worden betaald uit de 3 miljoen, die het Rode Kruis heeft gekregen van de 12 miljoen, door het Nederlandse volk bij eengebracht ten behoeve van Biafra. Maar het is onzeker, of deze geste vol doende effect zal sorteren. De heer Mar tin Schröder, directeur van Martin Air, zei gisteravond te verwachten, dat de Rode-Kruislandlngsstrlp, die zeer dicht bij de grena met Nigeria ligt, de komen de week ln handen zal vallen van de Nigerianen. Hoe het daarna zal gaan, is onduidelijk. De bekende Slowaakse schrijver Ladislar Mnacko, die na een korte, vrijwillige ballingschap in Israël naar sijn land is teruggekeerd, Mal. Moals zijn uitgever in Wenen heeft medegedeeld, een boek schrijven over de Sovjetbezetting. Het boek heet „De zevendnacht een vonnis en aanklacht van een communist"Mnacko bevindt f in veiligheid, maar het is niet bekend waar. NOODREM GEBRUIKT AIS W.C.- TREKKER UTRECHT (ANP) Het vorig jaar werd 175 maal in de trein aan de noodrem getrokken. In 46 gevallen diende de spoorwegen een eis tot schadevergoeding In. In 1965 en 1966 werd respectleve- Itjk 195 en 203 maal een trein extra tot stilstand gebracht. In vele gevalleni aldus de Nederlandse Spoorwegen, wordt louter uit baldadigheid aan de noodrem getrokken. Maar er wordt ook veelvuldig van gebruik gemaakt, wanneer het om de veiligheid van medereizigers gaat BIJ de spoorwegen zUn echter ook gevallen bekend, waarbij een reiziger de noodremkabel in de toilet aanzag voor de trekker Overigens bltykt het trekken aan de noodrem wenneer dit een onrechtmatige daad MQkt te zijn een duur grapje. De spoorwegen claimt gewoonlök bijna drie per minuut vertraging en per rijtuig. Eten trein, bestaande uit vijftien rijtuigen en met een vertraging van tien minuten, betekent een schade van 450 gulden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De scheepsbouw - combinatie RUn-Schelde wil met een bod op de aandelen Wilton Fyenoord de voorgenomen fuole van Wilton Fyenoord met V.M.F./Werkspoor ongedaan maken. De RUn-Scheldegroep beeft self belang stelling voor Wilton Fyenoord sis fusie partner. Vlak voor het eind van de om wisseling van aandelen Wilton Fyenoord in aandelen V.M.F. heeft de RUn-Schelde groep een bod gedaan op de aandelen V.M.F. (al eerder gefuseerd met Werk spoor). V.M.F. deed een bod vsn één op één. Voor één asndeel Wilton kon één aandeel V.M.F. worden verkregen. RUn-Schelde komt met een aantrekkelUker bod: 1000 gulden nominaal Wilton Fyenoord voor vUf aandelen van 100 gulden nominaal RUn-Schelde. De RUn-Scheldegroep bestaat uit de scheepswerven Rotterdamse Droogdok MaatschappU. Scheepswerf De Schelde on de machinefabrieken Thomassen-Da Steeg machinefabriek Breda. A0>XDANS kNMsuTTEUMUETNT 0EGSTGEESTTE^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1