S)e C^idóeSoti/fccmt Aardbeving eist wellicht 20.000 doden DERTIG DORPEN WEGGEVAAGD GROTE RAMP IN NOORD-OOST IRAN Troepen ingezet om doden te beg raven f$P^)Leer JAMIN Cruyff op bankje dei reserves Militairen gooiden handgranaat onder auto Amerikaanse deserteurs aangehouden Jongen met zeilboot omgeslagen en verdronken cocktail SOVJETREACTIE MET SPANNING VERWACHT Het regende half uur per dag te veel Aan onze abonnees PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 - Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 1 4.45; p. kwart 13.35; £r. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) ftlAANDAG 2 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK ENKELE BUIEN Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Matige tot krachtige zuidelijke wind. On geveer dezelfde temperaturen als vandaag. 59e jaargang, nr. 17.538 TEHERAN (Reuter-DPA-AP) De rampzalige aard beving in Noord-Oost-Iran van gisteren heeft wellicht aan 20.000 mensen het leven gekost. Het officiële cijfer is tot dusverre ruim 8000. Door de serie zware schokken zijn dertig dorpen totaal verdwenen. Bovendien zijn nog eens zeventig dorpen zwaar beschadigd. Het is nog een geluk geweest, dat de aardbeving zich op de dag voordeed, terwijl de mannen op het veld werkten en de kinderen op straat speelden. De doorgaans van leem gebouwde huisjes werden als het ware door de aarde verzwolgen. In het plaatsje Kakhak kwamen evenwel bijna alle inwoners om het leven. Alleen daar al vielen 4500 doden. (ADVERTENTIE) Meer gezelligheid? \^%y„goed" dansen! EVERT CASTELEIN (ADVERTENTIE) Huishoudshow anders dan anders zie pagina 3 De sjah van Iran en keizerin Fara Diba hebben de leiding van het zeer omvang rijke reddingswerk op zich genomen. Men schat het aantal daklozen op meer dan 100.000. Sommige gebieden zijn vrijwel ontoegankelijk en van eten en drinken verstoken. De aardbeving heeft het ondergrondse watersysteem geheel ver nield. Het zwaarste getroffen is de pro vincie Chorassan. Door de lucht worden levensmiddelen, tenten en geneesmidde len naar de getroffen gebieden gebracht. Er zijn troepen ingezet om de doden uit te graven en te begraven. Gevreesd wordt voor epidemieën. In Kakhak werd vanmorgen een vier jarig meisje uit het puin bevrijd na achttien uur begraven te zijn geweest. Haar moeder was reeds overleden. Met haar handjes probeerde het kind haar moeder uit het puin te trekken „om haar wakker te maken", zo luidt een bericht uit hel getroffen gebied. In 1962 werd Iran eveneens door een zware aardbeving getroffen. Er vielen toen 12.000 doden. (ADVERTENTIE) AMSTERDAM (ANP) Zaterdag avond rond elf uur hebben een paar dronken buitenlandse militairen, vermoe delijk Amerikanen of Canadezen, voor het politiebureau in de Warmoesstraat in Amsterdam een oefenhandgranaat on der een daar geparkeede politieauto ge gooid. De klap kwam hard aan en werd tot voorbij het Centaal Station ge- Op het politiebureau sneuvelden enke le ruiten, een tegen de pui staande dienstfiets werd beschadigd en ook aan de andere kant van de straat sneuvel den enkele ruiten. Persoonlijke ongeluk ken deden zich niet voor. De werpers van dit „vuurwerk" wisten te ontko men. De schade aan de politie-auto was vrij aanzienlijk. Het vehikel moet ten minste worden weggesleept. VLAARDINGEN (A.N.P.). De politie te Vlaardingen heeft zondagavond twee Amerikaanse militairen aangehouden, die bleken te zijn gedeserteerd uit de leger plaats Dachau in Duitsland. Ze waren tien dagen geleden verdwenen bij hun onderdeel. Beiden zijn aan de konink lijke marechaussee in Rotterdam over gegeven. Algemeen beraad Nederlandse priesters over onrust in Kerk (Van o e correspondent NOORD WIJKERHOUT. Binnenkort zullen in alle dekenaten van het land dc priesters voor een gesprek worden bij eengeroepen om zich te beraden over de spanning die ontstaan is tussen dc richtlijnen van de officiële Kerk en de eisen van de praktische zielzorg. Aldus vernemen wR in kringen van het Pasto raal Kerkelijk Instituut. Het ligt in de bedoeling, dal de 10.000 priesters van Nederland per dekenaat een zegsman aanwijzen, die zal worden afgevaardigd naar een bijeenkomst in Noordwijkerhout, waar dezelfde proble matiek in nationaal verband aan de orde zal worden gesteld. Op deze bijeenkomst zullen zij hun vragen en moeilijkheden kunnen voorleggen aan kardinaal Alfrink. Punten, die op genoemde besprekingen zeker aan de orde zullen komen zijn de kwestie van de huwelijksmoraal na de encycliek Humanae Vitae, de geloofs verkondiging na het pauselijke Credo en de moeilijkheden rond de Nieuwe Kate- chismus, de houding inzake het priester lijk celibaat. Op al deze punten bestaat een duidelijke spanning tussen het offi ciële standpunt van het centrale kerke lijke bestuur en de eisen die door de dagelijkse zielzorg aan de priesters wor den gesteld. Russische soldaten worden in Praag gebruiht als kranten bezorgers. De Russische bezetters proberen op die manier de inwoners van Praag de Pravda te laten lezen. HUIZEN (A.N.P.). De 15-jarige Willem Kriek uit Huizen is gistermiddag met zijn zeilboot op het Gooimeer omge slagen cn verdronken. De rijkspolitie te water uit Lelystad is, samen met de gemeentepolitie van Huizen, zes uur aan het zoeken geweest voordat het stoffe lijk overschot werd gevonden. Men zocht ook naar twee jongens van 12 en 15 jaar, van wie werd veronder steld dat zij met dc jongen waren gaan zeilen. Later bleek dat deze twee jongens met een brommer het IJsselmeer rond waren gaan rijden. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Er stond weinig wind. Scotland Yard zoekt naar theelepeltjes LONDEN (AP) Scotland Yard, de centrale recherche van Londen, zoekt naar 4000 gestolen theelepeltjes. De le peltjes zijn gedurendy de afgelopen maanden langzaam aan verdwenen uit de kantine van het hoofdbureau van Scotland Yard. (ADVERTENTIE) morgen voordeel 250 gram van 99 voor 89 niet duur wel heerlijk PRAAG (A.P.-Rcuter) De Tsjecho-Slowaakse communistische partij heeft nieuw presidium dat overwegend uit (liberale) aanhangers van partijleider Dubcek bestaat en met spanning wordt afgewacht hoe Moskou op deze samenstelling zal reageren Intussen is de spanning rond Roemenië ietwat afgenomen nu de Sovjet- Unie, ongetwijfeld naar aanleiding van de bedekte waarschuwing van president Johnson, Amerika verzekerd heeft, dit land niet te zullen binnenvallen. Het ministerie van Economische Zaken heeft er in verband met kostenstijgingen geen bezwaar tegen, dat de Nederlandse dag bladen een bescheiden abonne mentsprijsverhoging toepassen. Met ingang van 1 september 1968 zijn de abonnementsprijzen van De Leid se Courant als volgt; weekabonnementen 1,10 maandabonnementen (excl. Incassokosten) 4,70 kwartaalabonnementen (excl. incassokosten) 14,10 kwartaalabonnementen per post. (excl. incassokosten) ƒ16,95 Automatische giruhetalingcn Ten behoeve van de abonnees, die een machtiging tot automatische afschrijving van het abonnements geld hebben verstrekt, zullen wij de Girodienst van het gewijzigde bedrag in kennis stellen De directie. ALMELO. BR een vechtpartij in de Ootmarsumsestraat te Almelo werd de 20-jarige H. W. uit Almelo zaterdag avond omstreeks elf uur met een dolk mes in de buik gestoken. Sombere en natte zomer DE BILT. (KNMI). Het weer in de drie zomermaanden juni, juli en augus tus is over het algemeen belangrijk te nat geweest, vooral in de westelijke helft van het land. Gemiddeld over het gehele land genomen is ongeveer 285 mm regen gevallen, zoals uit een voorlopige bere kening blijkt, tegen 214 mm normaal. In de zdmer van 1966 bedroeg 't land- gemiddelde van de regen 322 mm. in die van vorig jaar evenwel 153 mnn. In Den Helder, waar reeds in 1843 125 jaar geleden dus met de metingen van de regen is begonnen, is bijna het dubbele gevallen van de normale hoeveelheid regen; nog nooit heeft men daar een zo In De Bilt regende het gemiddeld zeven kwartier per dag. dit is ruim een half uur per dag meer dan normaal. Zo als meestal was ook nu augustus de nat ste van de drie zomermaanden. De zon scheen te De Bilt slechts 514 uur tegen 607 uur normaal; het was de somberste zomer sedert die van 1963 en een heel stuk somberder dan die van vorig jaar, toen 625 uur zon werd gere gistreerd. Vooral juni was ditmaal een sombere maand. De temperatuur was te De Bilt gemiddeld nauwelijks onder normaal. Dc nachten waren over het algemeen zelfs een weinig aan de warme kant Ontploffing bij gebouw Ceteka Het Tsjecho-Slowaakse partij presidium bestaat nu uit 21 in plaats van 11 leden. Er zit maar èèn duidelijke Pro-Moskou- in: de als verrader gedoodverfde Vasil Bilak, die vorige week ontslagen werd uit het presidium van de Slowaak- communistische partij. Een ander Kremlin-verlengstuk zou voorts Jan Piller kunnen zijn. Rusland zou tenmin ste 3 conservatieve presidiumleden wil len hebben. Dubceck is eerste-secretaris gebleven, i» een rede zei hij, dat zij de Tsjecho- Slowaakse leiders het „strategische belang" van de andere landen van het Warschaupact bij Tsjecho-Slowakije hadden onderschat. President Svoboda is erelid van het presidium geworden mei volledige be voegdheden. Twee van Dubcecks trouw ste medewerkers premier Cernik en parlementsvoorzitter Smrkovsky zijn herkozen. De conservatieve Svestka en Kolder zijn gewipt evenals de liberale Kriegel. Svestka is bovendien geen hoofdredacteur meer van het partijblad Rude Pravo. Dat is nu Jiri Sekera. De Tsjecho-Slowaakse bond van journalis ten heeft de censuur op pers, radio en t.v. voor slechts 3 maanden aanvaard. Voor het gebouw van het Tsjecho- Slowaakse persbureau Ceteka, dat door Russische soldaten bezet wordt gehou den, heeft zich gisteren een explosie voorgedaan. Er sneuvelden veel ruiten, Ook in de buurt van het gebouw dat zelf enige beschadiging opliep. Er werd niemand gewond. Volgens Tsjecho-Slowaakse politieman nen had een van de Russische soldaten die het gebouw bewaken, te veel wodka gedrongen en een granaat op straat ge gooid. Een Russische soldaat sprak ech ter van een „provocatie van Tsjecho- Slowaakse kant". Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zRn gevestigd, wende men zich tot de agent. Nederlands elftal 5x FEUENOORD 3 x AJAX ZEIST Eén debutant maakt deel uit van het Oranjeteam, dat woensdag tegen Luxemburg in het veld komt. Theo van Duivenbode wist zich onder dc ogen van bondscoach Georg Keaslcr tijdens de wedstrijd Sparta—Ajax waar te maken en staat opgesteld als links achter. Overigens speelde bij zijn verkiezing een grote rol, dat Hans Eljkenbroek zich tijdens de training blesseerde en dat Henk Wamas (ook niet fit) tegen Volendam maar één helft meespeelde. In vergelijking met de laatste interland wedstrijd, op 5 juni van dit Jaar in Boekarest tegen Roemenië (00), is het elftal op vijf plaatsen gewijzigd. Alleen de middenlinie (Wietse Veen- stra-Wkn Jansen) bleef gehandhaafd. In de defensie verdwenen Romeijn (niet geselecteerd), Eijkenbroek en Wamas, voor hen kwamen in de plaats Suurbier, v. Duivenbode en Theo Lase- roms, die vóór zijn „Amerikaanse avon tuur voor het laatst op 14 november 1965 een interlandwedstrijd speelde. Hij stond toen tegen Zwitserland te Bern (12). overigens eveneens 'n wedstrijd in de voorronde van het wereldkam pioenschap, merkwaardig genoeg in de voorhoede opgesteld. De voorhoede is gewijzigd op dc vleu gelplaatsen. Jan Klijnjan zit zelfs niet op de reservebank en moest zijn plaats in het elftal afstaan aan SJaak Swart. Rob Rensenbrink ziet voorlopig zijn aantal „Caps" tot twee beperkt. Coen Moulijn, die de laatste weken bij Feije- noord „als vanouds" speelt, genoot Kess- lers voorkeur. Moulijn speelde vorig jaar (29 november) in Rotterdam tegen Rusland (31) voor het laatst in het oranje shirt. Kessler zag op het Kasteel in Rot terdam Johan Cruyff een dermate voor zichtige wedstrijd spelen dat hij er maar vanaf zag hem op te stellen. Cruyff kreeg een voor hem ongebrui kelijke positie op het reservebankje toe bedeeld. Het elftal tegen Luxemburg is als volgt samengesteld: doelt Jan van Beveren (Sparta). Achter: Wim Suurbier (Ajax), Rinua Israel (Feijenoord), Theo Lascroms (Feijenoord), Theo van Duivenbode (Ajax). Midden: Wietse Vcenstra (Go-Ahead), Wim Jansen (Feijenoord). Voor: Sjaak Swart (Ajax), Willy van der Kuylen (PSV), Wim van Hancgcm (Feijenoord) en Coen Moulijn (Feije noord. Reserves: Nico van Zoghei (O©- Ahead), Henk Warnas (Go-Ahead). Be- nic Muller (Ajax), Rob Rensenbrink (DWS) en Johan Cruyff (Ajax). THEO LASEROMS Jeanne Vollemans is tot eerste ambassadrice van de N.S. gekozen. Zij mag op tal ran bijeenkomsten de Spoorwegen als gastvrouw of als eregaste vertegenwoordigen. W. werd levensgevaarlijk gewond in I vorig jaar een ziekenhuis opgenomen. De dader v^inig warmer. In De Bilt bedroeg het G. A. L. (16) uit Almelo had ruzie met aantal zomerse dagen (evenals vorig het slachotffer gekregen omdat deze vijf I jaar) twaalf tegen negentien normaal, gulden, die hij aan de broer van L. j Augustus was ditmaal de warmste maand schuldig was, niet wilde betalen. Toen terwijl ln andere jaren meestal juli dr W. een alarmpistool trok, stak L. toe. i warmste zomermaand is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1