SeCeidseGou/fccmt TSJECHEN ZIJN TEGEN AKKOORD 1 KJ „WIJ WILLEN NIET OP DE KNIEËN WIJ WILLEN DE WAARHEID WETEN Dubceks positie wankel? Chicago roept om Edward Kennedy Van toeten noch blazen weten „Interventie vreselijke fout Communisten in Europa: akkoord Moskou positief Aan onze abonnees Leer LUCHTMACHT VLIEGT NIEREN OVER NAAR LEIDEN EN NIJMEGEN v. d. WATER speculaas Weer andere grafschennis Humphrey ligt achter op Richard Nixon „Ze hebben me doping gegeven GEEN WERELDRECORD VOOR TARZAN t A i. - m n C n l cIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post f 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p, mm. Telefoontjes f 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18 00—19.00 uur) WOENSDAG 28 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN DEZELFDE TEMPERATUUR De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele regen- of onweersbuien. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Ongeveer dezelfde tem- pernluren als vandaag. 59e jaargang, no. 17.534 55 55 55 ROME (AFP) Luigi Longo, secretaris-generaal van de Italiaanse communistische partij, heeft het akkoord tussen Rusland en Tsjecho-SIowa- kije over normalisatie van de toestand in Tsjccho-Slowaküe „positief" beoordeeld, maar blijft kritisch over de militaire interventie. „Alle communistische en arbeiderspartijen moeten al de onmisbare lessen leren uit wat onze Franse kameraden de vreselijke fout van de militaire interventie in Tsjecho-Slowakije hebben genoemd", aldus Longo. Ook de Franse communistische partij laat zich positief over het akkoord uit. Volgens het politiek bureau van do Engelse communistische partij vormt de overeenkomst een eerste belangrijke stap op weg naar oplossing van de crisis rond Tsjecho-Slowakije. C. H. Hermansson, voorzitter van de Zweedse communistische partij, zei dat de toekomst zal leren of de overeenkomst, „getekend onder druk van een militaire bezetting", gesteund wordt door de meerderheid van het Tsjecho-Slowaakse volk. De Deense convmunistenlleider, Knud Jespersen, beoordeelde het akkoord eveneens als een positieve stap ter bereiking van een politieke oplossing voor de crisis. Hij voegde daaraan toe, da* de Deense C.P. zich krachtig- tegen de bezetting van Tsjecho-Slowakije heeft ver/et. Het Joego slavische communistische partijorgaan „Borba" gelooft dat het akkoord een compromis is, dat geen lang leven is beschoren, omdat de onder handelingspartners niet gelijkwaardig waren. Het Poolse partijorgaan „Trybuna Ludu" heeft toegegeven, dat de Tsjechische bevolking vijan dig tegenover de Poolse troepen staat. Volgens één van de Poolse officieren is dit te wijten aan een „groep agitatoren en dé clandestiene radio uitzendingen". Roemenië heeft het stilzwijgen bewaard over de uitslag van de Tsjcchisch- Russische besprekingen in Moskou. Het partij orgaan „Scinteia" meldt de aankomst van een Hongaarse partijdelegatie onder leiding van Dezso Nemes, lid van het Politburo, op uit nodiging van het presidium van de Roemeense partij. Het doel van het bezoek wordt niet bekendgemaakt. Van welingeliohto zijde wordt vernomen, dat ook delegaties van de Poolse en Bulgaarse partijen zijn aangekomen PRAAG (Reuter - AP - DPA - AFP) De bevolking van Tsjecho-Slowakije heeft met woede, verbittering en teleurstelling kennis genomen van hel akkoord van Moskou, dat weliswaar de terugtrekking van de bezet tingstroepen toezegt, maar pas „als de zaken in Tsjecho-Slowakije genormaliseerd zijn". Onder een woud van vlaggen begon vanmorgen in Praag, waar in de vroege ochtend weer schoten werden gehoord, 'n reusachtige protestmars van jongeren, met als doel de parlementsgebouwen. Politie noch Russische militairen maakten aanstalten om in te grijpen. Ook de vrije radiostations laten zich niet onbetuigd. Vrij Bratislava merkte bitter op: „Wij moeten ons nog steeds verborgen houden. Straks zullen we moeten werken onder nieuwe instructies. Dan moeten we veel verzwijgen om geen represailles van de bezetters uit te lokken. Andere, nog geheime zenders, kondigen aan zich te blijven verzetten tegen de aanwezigheid van de bezettingstroepen en tegen het door de Russen afgedwongen aanblijven van de collaborateurs in de partijleiding, die door het partijcongres waren uitgestoten. Intussen heeft een commentator van de Pravda vastgesteld, dat de „dreiging van een contrarevolutie in Tsjecho-Slowakije nog bestaat en dat er maatregelen op komst waren tegen de vijanden van het Tsjecho-Slowaakse volk". De Pravda keerde zich vooral tegen de „bron van het kwaad", de geheime zenders. Op de Delftse Markt begint morgenavond weer liet grote militaire spektakel en de massale verkleedpartijdie de Nederlanders gepresenteerd wordt onder de naam „Taptoe". Er wordt druk geoefend, wamt e.r komen heel veel hoge genodigden. Voor die notabelen worden stapels klapstoeltjes naar de Markt gesleept en. neergezet. En ■van dat gesjouw om de glorie van- de strijdkrachten hoog te houden, word je ivel ns moe. Dan rap 'n fikse uil geknapt Het ministerie van Economische Zaken heeft er in verband met kostenstijgingen geen bezwaar tegen, dat de Nederlandse dag bladen een bescheiden abonne mentsprijsverhoging toepassen. Met ingang van 1 september 1968 zijn de abonnementsprijzen van De Leidse Courant als volgt: weekabonnementen 1,10 maandabonnementen (excl. incassokosten) 4,70 kwartaalabonnementen (excl. incassokosten) 14,10 kwartaalabonnementen per post (excl. incassokosten) 16,95 Automatische girobetalingen Ten behoeve van de abonnees, die een machtiging tot automatische afschrijving van het abonnements geld hebben verstrekt, zullen wij de Girodienst van het gewijzigde bedrag in kennis stellen. D'e directie. ADVERTENTIE Meer gezelligheid? \j%/,,goed" 'dansen! EVERT CASTELEIN (Van i iverslaggevers) (ADVERTENTIE) Voor HORLOGES en KLOKKEN JUWELIER - IIORLOGER HAARLEMMERSTRAAT 181 DEN HAAG De Luchtmacht is dinsdag druk doende geweest mensen in nood te helpen. Sergeant A. Keizer vloog met een helikopter van de vliegbasis Ypcnburg naar Gent waar li(j twee nie ren ophaalde, nodig voor transplanta ties in het Academisch Ziekenhuis in Leiden en het St.-Radboudzickcnhuis in Nijmegen. Tegen half vijf gistermiddag was de helikopter, een Alouette, terug op Ypen- burg om brandstof in te nemen. Daarna vloog de machine door naar het zieken huis in Leiden, waar vlakbij kon worden geland. Daarna koerste de Alouette met een door naar Nijmegen waar geland werd op hel Maldenvlak, enkele kilo meters van het St.-Radboudziekenhuis. Gisteravond kon al worden gemeld, dat de transplantaties in Leiden en Nijme gen waren geslaagd. Dr. M. W. Jongsma. directeur-genees heer van het Academisch Ziekenhuis in Leiden, deelde mee, dat via de organi satie Eurotransplant de niertransplanta ties tol stand kunnen komen. In Leiden wordt door een computer uitgezocht, wie van de geregistreerde patiënten de geschikste ontvanger is van een juist beschikbaar gekomen niet. Bij Eurotransplant zijn behalve Neder land en België, ook Engeland en West- Duitsland aangesloten. Bij deze organi satie staan thans 215 patiënten ge registreerd, die voor niertransplantatie in aanmerking komen. In ons land zijn at ettelijke nieren met succes overgeplant. morgen voordeel 2IO gram van 59 voor 49 Jonge Tsjechen geven met luid gejoel uiting aan hun afkeer van liet akkoord van Moskou, dat, voorl-opi-g althans, nog geen einde maakt rian de bezetting van hun (Van onze correspondent) MEERSSEN Bij de opening van de toegangshekken van de algemene be graafplaats aan de pastoor Creflcn- straat te Meerssen ontdekte men. dat zes grafkruizen en stenen op dit kerkhof in de loop van de nacht omver waren geworpen. Er werden echter nergens op schriften of dergelijke, die de beruchte grafschenner bij zijn schanddaden pleegt achter te laten, aangetroffen. De rijks recherche. die de zaak onmiddellijk in onderzoek heeft genomen, neigt naar de mening, dat hier niet de gezochte graf schenner aan het werk is geweest, maar dat deze grafschennis wellicht is ge pleegd door ongewenste kermisgangers. In de regeringscentra van Praag heerste vanmorgen een intensieve politieke acti viteit. De regering vergaderde onder premier Cernik over maatregelen voor terugkeer tot een normale toestand. Te- zelfder tijd is het parlement, dat zich al bij voorbaat oneens met het akkoord heeft verklaard, bijeen gekomen om het I akkoord van Moskou te behandelen. Radio Praag heeft vandaag een ver klaring van het parlement omgeroepen. waarin gezegd wordt dat de vergadering niet akkoord gaat met de bepalingen van 1 j de overeenkomst van Moskou, vooral inzake het handhaven van de militaire i bezetting van Tsjecho-Slowakije. De be trokken resolutie werd door de voltallige vergadering eenstemmig aangenomen. De Nationale Vergadering blijft de bezetting van het land als onwettig beschouwen. ZU is van mening dat het Tsjecho-Slo waakse leger in staat is de westelUke grens van het land te bewaken. De ver gadering bevestigt dat Tsjecho-Slowakije deel uitmaakt van het socialistische blok. Onmiddellijk na het bekend worden van het akkoord, gistermiddag, liepen duizenden betogers in Praag te hoop onder de kreet: „Wij willen de volle waarheid" en „Wij willen niet op de knieën", terwijl president Svoboda en partijleider Dubcek in zeer bewogen redevoeringen hun landgenoten trachtten te overtuigen dat de bezetting slechts tijdelijk was en een beroep deden op de Tsjecho-Slowaken de toestand realistisch onder de ogen te zien. Dubcek voegde daaraan toe, dat „wanneer wij vastbe sloten zijn verder bloed vergieten te verhinderen, dit niet verhindert, dat wij de ontstane toestand passief aanvaar- Zoals bekend is het communiqué over de besprekingen in Moskou bijzonder vaag. Volgens dit communiqué zullen de troepen van de bezettende landen stap voor stap teruggetrokken worden, naarmate de toestand in Tsjecho-Slowa kije normaler wordt. De troepen zullen zich evenwel niet met de binnenlandse toestand bemoeien. Alle leiders, die door de Russen gevangen waren genomen, blijven in functie, evenals de leiders die, als pro-Russisch, door het partijcongres gedesavoueerd waren. Juist de omstandigheid, dat de troepen niet onmiddellijk vertrekken en het niet erkennen van de besluiten van het Tsjecho-Slowaakse partijcongres hebben de woede opgewekt, niet alleen van de gewone Praagse burgers, maar ook van de partijkaders. Radio Praag zond een oproep uit van het centrale partijcomité, waarin gezegd wordt, dat „met bitter heid en teleurstelling nota genomen is van het akkoord van Moskou. Wij zullen geen afstand doen van onze vrijheid. Wanhoop niet. Men is er niet in ge slaagd om onze regering omver te wer pen en ook niet om de bezetting blijvend te doen zijn". Niettemin blijven de Tsje chen van mening dat zij „verkocht zijn", hoewel zij begrip hebben voor de zeer moeilijke situatie van Dubcek en Svo- Getooid niet een Kennedy- en een McGovernknoop volgt actrice Shirley McLnine de gebeurtenissen van de democratische conventie van dichtbij op het schermpje van een mhii-t.v.-toestel, Shirley MoLaine maakt deel uit van CHICAGO (Rcutcr-A.P.) Op de tweede dag van de democratische con ventie in Chicago zijn nieuwe pogingen gedaan om de 36-jarige senator Edward Kennedy naar voren te schuiven als kandidaat voor het presidentschap. Vicr- xtwintig uur eerder had Kennedy al te kennen gegeven dat hü niet voor de kandidatuur in aanmerking wil komen. Maar toch kwam het gisteravond tot spontane demonstraties ten gunste van (ADVERTENTIE) 2 klubs voor beginners s. zaterdag 7.15 uur Het Witte Huis., a.s. zondag OMDANS AnMUTement0E6STGEEST Man naar ziekenhuis (Van onze correspondent) BREDA Toen de 23-jarige Gcrry Pietersen vorige week in café Schuyleuburg te Breda na 153 uur en 30 min. van een home-trainer stapte, was daar mee een wereldrecord van twu- fclachtige waarde gevestigd. Onmiddellijk daarna liet de 41-jarige Theo Mossoe. büge- naamd „De Tartan", uit St.- YYilIebrord weten, dat bij een aanval op hel kersverse wereld record zou doen. Alsof het niets was klom hij vorige week zaterdag 's mor gens om zeven uur oup een home-trainer in een ander Bre da's café, maar gistermiddag even over half drie, terwijl spandoeken tegen de gevel van het café tegenover het kerkhof pl, stapte hij plotseling af en porters poogden nog de man, die ts of niemand kon hem nog zich nauwelijks van iets bewust was. mee terug te krijgen naar het café om zijn recordpoging te hervatten. Zover is het niet gekomen. Politie en GGD bewegen zijnp oging voort te zetten. Hij bleek me een zware inzinking Ie kampen te hebben totaal over zijn toeren In liep hij, levensloos gebarend, het café uit, de straat op. „Hij was finaal van de kook", zei een Bred's paar, bij wie Theo Mossie uitgeput kwam passanten nog uitbundig uil- binnenvallen. Hij riep nodigde: „Bezoekt de i is er een einde gekomen aan de recordpoging van Theo Mos soe. Na 78 uur U hebben ge- cijn rennerspak gesloken den gereopen, Een onderzoek leidde ertoe, dat Theo Mossoe onmiddellijk werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij Ier observatie is opgenomen. „Wij kunnen nu nog niet zeg gen of inderdaad doping is toe gepast", aldus de Bredase recherche „maar uitgezocht wordt het wel. In het zieken huis zijn daartoe de geëigende doping ge- Een aantal Willebrordse sup- maatregelen genomen en het verdere onderzoek in Den Haag zal ongetwijfeld klaarheid brengen". Intussen fietst sinds maandag morgen oud-wielrenner Juc. Smuns uit Rijen in een café te 's-Gravenmoer. Ook hij is één van de velen, die het wereld record scherper willen stellen. Dokter Koekkoek uit '-Graven moer houdt een oogje in het zeil, terwijl een wielerexpert uit St.-Willebrord het commer ciële gebeuren in het café van commentaar voorziet i Californië. hem, waarbij borden werden rondgedra gen met leuzen als „Wy willen Teddy" cn „Kennedy in 1968". De democraten zoeken nameiyk naar een kandidaat die in november kan winnen. Humphrey, die volgens de laatste tellingen zou kunnen rekenen op 1166 stemmen (hy heeft 1312 stemmen nodig om gekozen te worden), ligt volgens het Ilarrls-instituut zes pro cent achter op dc republikeinse kandi daat Nixon. Een van de afgevaardigden, Robert Tiernan, heeft verklaard Kennedy bij de stemming in de conventie te zullen voor dragen om zo te proberen de eenheid In de partij terug te krijgen. Achter de schermen wordt ook druk met de kandi daten McCarthy en McGovern onder handeld om hun kandidatuur op te geven ten gunste van Kennedy., Ook McCarthy heeft verklaard eraan te twijfelen dat Humphrey Nixon zou kunnen verslaan. De delegatie van Californië kan in deze strijd van groot belang zijn. Deze grote delegatie (174 stemmen op de con ventie) moet zijn keus nog bepalen. Gis teren heeft de delegatie de drie kandi daten Humphrey, McCarthy en McGo vern gehoord. Bij de voorverkiezingen in Californië had wijlen Robert Kennedy de overwinning behaald. Humphrey heeft gisteren de steun ge kregen van enkele zuidelijke staten. De gouverneurs van Texas, Tennessee en Zuid-Curolina gaven hun kandidatuur als „favourite sons" op en zegden hun steun toe aan de vice-president Ook Johnson heeft Humphrey indirecte steun gegeven. Zonder Humphrey te noe men, verklaarde Johnson te hopen dat de democratische presidentskandidaat in beginsel de regeringspolitiek Inzake Vietnam zou steunen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zyn gevestigd, wende men zich tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1