S)<2 CcidbeGoivtatit PRAAG WACHT OP DE UITSLAG Beraad in Moskou geëindigd; Ik geloof dat wij er wel komen... Sovjetwoede richt zich op Roemenië en Joego-Slavië Poliogevallen in Duitsland Jongetje (3) in Utrecht spoorloos Ondergrondse helpt vreemde reizigers „Zeg de wereld dat wij de Russen haten Ex-directeur CBR reed geparkeerde auto aan Boekarest iets voorzichtiger Stilte voor de Tsjechen PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Leiden DIR.: C, M. DRABBE J F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; p. mnd. f 4.45; p kwart 13.35; fr p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm Telefoontjes f 2. KLACHTEN bezorging te) 33839 (18 00—19 00 uur) DINSDAG 27 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK BUIEN Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk" enkele regen- of onweersbuien. Overwegend matige wind uit oostelijke richtingen. De zelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. 59e jaargang, no. 17533 PRAAG (AP-Reuter-DPA-AFP) De spanningen in Praag waren rond het middaguur tot kookhitte gestegen, nu president Svoboda en zijn dele gatie, met inbegrip van de door de Russen gearresteerde Dubcek, Smrkovsky en Cernik, uit Moskou zijn teruggekeerd, maar er nog steeds geen officiële mededelingen zijn gedaan over het in Moskou gesloten akkoord. Om half drie pas zouden in Moskou en Praag gelijktijdig communiqués verschijnen. Er zijn aanwijzingen, dat sommige punten van het akkoord de Tsjecho- Slowaken zwaar op de maag zullen vallen. Ge ruchten zijn er legio: alle door het partijcongres gekozen leiders en alle ministers zouden in functie blijven. Het liberalisatieprogramma mag uitgevoerd worden, maar de aanvallen op de Sovjet-Unie en andere landen van het Warschau pact moeten worden nagelaten. Tenslotte wordt er gesproken van of een gedeeltelijke of een geleidelijke terugtrekking van de bezettings troepen, waarbij gedacht wordt aan een permanente of tijdelijke Sovjetbezetting aan de grens met West-Duitsland. 1 55 Een enorme menigte verzamelde zich anmorgen voor het parlementsgebouw, /aar de delegatieleiders de parlements leden en leden van de regering inlicht ten over de in Moskou bereikte resul taten. Honderd meter van het gebouw, ,aan de overkant van het plein stond 1 Russische bemanning van een ge- 'echtswagen de aangroeiende menigte ;ade te slaan. Eén van de weinige ge- tantserde voertuigen, die zich momen teel nog in Praag laent zien. Aanwijzingen, dat het akkoord niet in ,11e opzichten voor de Tsj echo-Slowaken junstig is, gaf een dodelijk vermoeide larlementsvoorzitter Smrkovsky. „Ik kan liet veel zeggen, anders zeg ik misschien veel. Ik geloof dat we er wel komen in ik hoop dat de Tsjechen en Slowaken -erstandig zullen reageren op het ak- :oord". Hij kondigde aan dat Svoboda, lubcek en Cernik het Tsjecho-Slowaakse tolk zouden toespreken. „Goede reis" Niettemin is het straallbeeld in Praag binnen enkele uren aanzienlijk veran derd. Voor het eerst lachen de mensen weer. Er rijden auto's rond met opschrif- jten als „Een half miljoen ongenode I gasten gaat naar huis goede reis", j Niettemin is er een ondertoon van be zorgdheid. „Natuurlijk zullen wij con- I cessies moeten doen en voorzichtig zijn", i de algemene teneur. Op het Wenceslasplein, waar gister avond nog Russische tanks met drei gende vuurmonden opgesteld stonden, paren vanochtend nog slechts enkele Jatrouilles van vier of vijf Russen te :n. Voor het gebouw van C.T.K. staat g een pantserwagen. Voor het presi- fdentele paleis staan weer Tsjechische [soldaten en geen Russen meer en men de Moldaubruggen lopen door Russen te worden aange- Jonge inwoners van Bratislav geven gevolg aan de oproep vrije Tsjechische senders en ve. wijderen een straatnaambordje. houden. De meeste tanks hebben zich teruggetrokken in parken en zijstraten. Boven Praag cirkelde een Russische helikopter, die pamfletten uitwierp, waarop staat: „De Russen zijn uw vrien- Elders in het land worden gemotori seerde kolonnes waargenomen, die zich bewegen in de richting van de West- duitse grens. Dit geeft ook weer voedsel aan het vermoeden dat de Tsjechen daar zeker tijdelijk of permanent een Rus sische bezetting moeten tolereren. De Westduitse grens was vanmorgen enige tijd gesloten. De post Schirnding ging later weer open voor westerse toeristen. ESSEN (DPA) Nadat al in Gcl- nkrichen zes kinderen kindcrvcrlam- iing hadden gekregen, heeft de ge- icentclijkc gezondheidsdienst van Es- maandag melding gemaakt van geval van kinderverlamming. et is een zesjarige niet-ingeënte jon- Een woordvoerder van het instituut medische microbiologie heeft ge- i, dat het gevaar van uitbreiding de kinderverlamming niet is uit floten. Gebleken is, dat in Essen van s kinderen onder de tien jaar ongeveer procent tegen de ziekte onbeschermd i 50 pet. slechts ten dele beschermt Men wil in Essen nog deze eek, evelans in Gelsenkirehen, een lassale inenting voor ongeveer 40.000 iensen die gevaar lopen beginnen. In ielsenkirchen zijn dezer dagen tot dus- er 29.800 mensen ingeënt. UTRECHT (ANP) De driejarige Johannes F. van den Oudenalder uit Utrecht is sinds gistermiddag spoorloos. Het kind werd het laatst om half een gezien vlak bij de ouderlijke woning in de Framboosstraat 6G. Een speurhond van de Utrechtse politie liep regelrecht naar de Vecht, nadat het dier de lucht van een van de schoentjes van het knaapje had geroken. Een duikerteam heeft gisteravond drie uur lang vergeefs een deel van de Vecht afgezocht. Van morgen zijn zowel de politie als de Utrechtse vaar- en duikerschool verder gegaan met zoeken. Prinses Marina overleden LONDEN (A.P.) Prinses Marina, hertogin van Kent en moeder van prinses Alexandra, is vandaag op 61-jarige leef tijd in haar slaap overleden. De prinses leed al enige weken aan een hersen tumor, waaraan zij niet geopereerd kon worden. Vanmorgen werd in Praag nog op de gebruikelijke manier met kerk klokken, sirenes en claxons gedemon streerd tegen de aanwezigheid van Sov jettroepen. Congres Het buitengewone congres van de Slowaakse communistische partij, dat in het geheim in Bratislava bijeen is ge komen, heeft Bilak, de eerste secretaris van deze partij, als verrader veroordeeld. Het congres ondersteunde de besluiten van het Tsjecho-Slowaakse partijcongres dat enige dagen eerder is gehouden en Dubcek als partijleider koos en een aan tal orthodoxe leden uitsloot. De deel nemers aan het Slowaakse congres slaagden erin de oplettende Russen te verschalken: sommigen reisden op de stookplaat van de locomotieven mee. Het congres veroordeelde ook de aanwezig heid van Sovjettroepen. Er gaan geruchten dat de pro-Rus sische delegatieleden, Bilak, Kolder en Indra, in Moskou zijn achtergebleven. PRAAG (Reuter) In de kapel op het Praagse kerkhof Strasnice. waar honderden mensen met nationale vlaggen bij zich, gisteren waren sa mengedromd om de uitvaartdienst bij te wonen van een 27-jarige man. die woensdag door een Russische tank werd vermorzeld, barstten velen in tranen uit. Een man die in de kapel flauw was gevallen en door vrienden naar buiten werd gebracht, riep de voor de ingang wachtende journalis ten toe: „Vertel de wereld dat wij de Russen haten". Eerder op de dag was er een alge mene staking in de stad gehouden, die een kwartier duurde. De staking werd ingeluid door fabrieks- en an dere sirenes, die met volle kracht be gonnen te loeien. Auto's en trams bleven stilstaan. Een woordvoerder van de politie deelde mee, dat er sedert de intocht van de Russische troepen in Praag vijftien tot twintig mensen om het leven zijn gekomen en rond 200 ge wond zijn geraakt. Circa honderd po litieke leiders, intellectuelen en jour nalisten zijn volgens deze woord voerder gearresteerd, het merendeel dooi- collaborateurs in de geheime politie. De woordvoerder ontkende, dat de Russen zich aan bepaalde gru weldaden zoals het beschieten van Rode-Kruisauto's, hadden schuldig gemaakt. Een chauffeur van een zie kenwagen van het Rode Kruis zei echter tegen een verslaggever van Reuter, dat hij en een arts voor him leven hadden moeten rennen toen een Russische tank op de Rode-Kruis wagen begon te schieten, waarmee zij zaterdagavond door de stad reden. Reizen Terwijl de troepen van het rode le ger maar moeizaam hun weg in Tsjecho-Slowakije kunnen vinden en vaak geen eten, drinken en dak bo ven huij hoofd hebben, kunnen Wes terse journalisten met steun der be volking betrekkelijk gemakkelijk dwars door het land reizen, zo schrijft Lionel Walsh, een verslagge ver van Reuter, die e; is door bezet Tsjeeho-Slowakije naar Praag te komen. De ondergrondse in Tsjecho-Slowa kije weet precies waar de Russen en hun bondgenoten zijn, aldus Walsh, en een reis door het land zonder te maken te krijgen met Russische tanks en troepen is mogelijk dank zij plaatselijke gidsen, „Toen ik zondagavond Tsjecho-SIo- wakije binnenkwam, wezen de grens wachten mij op mijn kaart de weg naai' Bratislava, waarop ik geen Rus sen zou zien. Ondanks het feit dat wegwijzers onleesbaar waren ge maakt of de verkeerde weg wezen, kon ik mijn reis vervolgen door de aanwijzingen van Slowaken, die in elk dorp klaar stonden om mij te helpen. Geheime zenders meldden voortdurend dat de Russen aan alles gebrek hebben, zelfs aan benzine. Hun patrouilles hebben dan ook benzineblikken en eten afgenomen van automobilisten uit het westen". Doorgeven De gidsen van Walsh telefoneerden naar vertier op zijn route gelegen plaatsen om ervoor tc zorgen dat hij ook daar geholpen werd. „Mits het geen Russen zijn, doen wij alles voor de mensen", zo zeiden zij tegen hem. Overal stonden mensen rond transis torradio's aandachtig te luisteren naar de aanwijzigingen van de geheime zenders. Als er een boodschap Een van de vele massale betogingen in Praag tegen de bezetting door Russische troepen. kwam over de arrestatie van een verzetstrijder met de melding dat een bepaalde auto moest worden aangehouden, nam het leger of de politie direct maatregelen om in te kunnen grijpen. De geheime zenders aldus Walsh, die zo talrijk zijn en die de bezettingsmacht maar niet kan opsporen, zijn de sleutel voor het koppige passieve verzet van de Tsjechen en Slowaken. Mochten de Russen erin slagen die zenders uit te schakelen, dan zou dat wellicht een beslissende slag zijn voor het moreel van het volk. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De Haagse politie heeft de heer H. M. W. W., oud-directeur het Centraal Bureau voor de Afgifte Rijvaardigheidsbewijzen C.B.R, 'a avonds laat vlakbij zijn woning gemarkeerd staande auto onder invloed heeft aangeredeni aangehouden. De heer W. zou niet hebben gestopt. Omstanders, die het kenteken van de wagen hadden opgenomen, waar schuwden de politic. Op het politie bureau werd de heer W. een bloedproef afgenomen en werd zijn rijbewijs hangende het onderzoek ingehouden. Volgens de heer W. zou hij de gepar keerde auto, die in een onoverzichte lijke kromming van de straat stond, niet hebben opgemerkt. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 cn per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zyn gevestigd, wende men zich tot de agent. MOSKOU (Reutcr-AFD) Feller dan ooit zijn de Russen uitgevaren tegen Roemenië en Joego-Slavië als gevolg van de veroordeling door deze landen van de bezetting vun Tsjecho-Slowakije. Een commentator van de Russische te levisie verklaarde dat „de officiële po litiek van Joego-Slavië en Roemenië nu te vergelijken is met die van NAVO- en soortgelijke mogendheden" en „niets gemeen heeft met het marxis- tisch-leninistische internationalisme". de Sovjet-Unie hebben gericht, benade ren de kwestie de laatste dagen wat voorzichtiger. Mogelijk hebben de ge sprekken, die Ceausescu met de Rus sische ambassadeur in Boekarest heeft gehad, daar iets mee te maken. Volgens sommige berichten heeft Moskou Roe menië ernstig gewaarschuwd, de kritiek te staken. Het Roemeense partijblad „Seienteia" schreef gisteren dat „in de huidige toestand de partij er ten volle van overtuigd is dut het van essentieel belang is, de betrekkingen niet te ver slechteren". Een woordvoerder van de-Joego-Sla- vlsche regering heeft in Belgrado ge zegd dat zijn land „zich met alle mid delen zal verdedigen als het oedreigd wordt". Roemenië neemt volgens hem hetzelfde standpunt in, Wat do Russi sche verklaringen betreft, die berichten over troepenconcentraties aan de Roe meense grens tegenspreken, zei de woordvoerder: „De ervaring heeft ons geleerd die te wantrouwen". Naar ver luidt heeft Joego-Slavië reservisten onder de wapenen geroepen. Van 'n verdrag van wederzijdse bijstand met Roeme nië, dat gesloten zou zijn teljdens de ontmoeting die Tito en Ceausescu het afgelopen weekeinde aan de grens had den, is volgens welingelichte kringen in Belgrado geen sprake. (ADVERTENTIE) morgen voordeel vanille toffees 250 gram van 85 voor 75 (Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het medeleven met de Tsjecho-Slowaakse bevolking tijdens de afgelopen dagen heeft zich vandaag ge manifesteerd in de twee minuten stilte, die vandaag alom in den lande in acht werd genomen. Om een uur stopten de treinen van de Nederlandse Spoorwegen, evenals de bussen van stads- en streekvervoerdlen- sten. De radio en televisie staakten de uilzendingen. Op de Nederlandse kranten hielden de telexen op met ratelen, om twee minuten later het vele nieuws weer verder te spuwen. Op vele plaatsen in Nederland luidden de kerkklokken en werd de stadsverlich ting ontstoken. Op straat hielden auto's stil en stapten bestuurders en passagiers uit. In de Tweede Kamer werd eveneens twee minuteil stilte in acht genomen. Daarna begon minister-president De Jong aan zijn verklaring over de bezetting van landen van het Warschau-pact van Tsje eho-Slowakije. (ADVERTENTIE) HUISHOUDSHOW GROTER DAN OOIT NIET MINDER DAN 125 STANDS anders dan anders 2aJVacJe ATTRAKTIES lil ÏO tallen Dem°nStra,ieS f*|TOP in artisten Lees alles in de niei*wsgierig op een door een Molotovcoqktail vernielde Russische tank.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1