S)e CöidóeSouAcmt SVOBODA NAAR HOL VAN LEEUW Partij kiest pro-Dubcekpresidium Oproep totale staking in Praag VETO BLOKKEERT RESOLUTIE TEGEN SOVJET-UNIE C.S. Dubcek al dood ingrijpen bij demonstratie in Den Haag Oproep van moeder Dubcek VADER REDT ZOONTJE (3) MET MOND- OP MOND BEADEMING Israëlische Boeing binnenkort terug Op de vlucht voor dreigende Sovjettanks Veiligheidsraad over Praag Canada wil Oe Thant naar Praag sturen Mammoetdok krijgt naam van prins Ze kwam zich alleen verloven Praags meisje trouwt ijlings Nederlander PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN DROOG WEER D« weersverwachting, meegedeeld door h«4 KNM3, geldig tot morgenavond: Droog weer m«t zonnige perioden, maar plaatselijk ook wolkenvelden. Zwakke tot matige noordoostelijke wind. Dezelfde tem peraturen als vandaag of iets lagere. 59e jaargang, no. 17530 PRAAG (AP-Reuter-DPA) President Svoboda van Tsjecho-SIowakije is met een delegatie van conservatieven en Dubcekaanhangers in Rusland om op het hoogste niveau te onderhandelen. Aangenomen wordt dat de hoofd schotel van het beraad het vormen van een marionetten regering is. Tot dusverre heeft Svoboda nadrukkelijk geweigerd zijn fiat aan een dergelijke regering te geven. Hij neemt alleen genoegen met een regering onder Cernik, die door de Russen op een onbekende plaats gevangen wordt gehouden. Intussen blijven bevolking en partijleiding van Tsjecho-SIowakije pal staan. Onder de ogen van de bezetters kozen de partijgedelegeerden op het buitengewone partijcongres uitsluitend Dubcekaanhangers in het partijpresidium en sloten de laatste *(pro-Russische conservatieven uit. Dubcek blijft partijleider. De delegatie die Svoboda vergezelt bestaat uit minister voor defensie Dzur, een medestander van Dubcek, vice-pre mier Husak, eveneen een medestander van Dubcek, Bilak, Indra, Piller en Kucera, die als tegenstanders van Dub cek aangemerkt kunnen worden. Indra is genoemd alstoekomsiige „Kadar" van Tsjecho-SIowakije. (Kadar liep over naar de Russen tentijde van de Hongaarse opstand). Voor zijn vertrek hield Svo boda een radiotoespraak, waarin hij zei te hopen vanavond terug te zijn en de resultaten van de onderhandelingen mee te delen. Ultimatum Het buitengewone partijcongres koos niet alleen een partij-presidium, dat ge heel en al bestaat uit aanhangers van Dubcek, maar stelde ook een ultimatum aan de bezettende mogendheden, dat hun legers binnen vierentwintig uur het land dienden te verlaten. Zo niet dan zou, in gaande vandaag een staking voor onbe paalde tijd worden uitgeroepen. Het con gres bestrijdt voorts de beschuldiging als zou er in Tsjecho-SIowakije een con trarevolutie aan de gang zijn en stelt tenslotte vast, dat de bezettende mo gendheden zich nie gehouden hebben aan de overeenkomsten van Cierna en Bratislava. De betrokken st'akingsoproep is reeds uitgegaan. Radio Vrü Praag riep om: „Er is een algemene staking afgekondigd die om 12 uur moet beginnen. Blijft thuis, maakt van Praag een dode stad. Laat alle si renes loeien en alle klokken luiden. Wij verzooken de geestelijkheid de klokken van alle kerken te luiden". De radio waarschuwde dat de bezet ters vanmiddag een televisie-uitzending van coloborateurs zouden willen gen. Het partijpresidium bestaat De Tsjechische gezant in ons land, Jozef Pospisil (tweede van rechts) neemt staande op het bordes van de Tsjechische legatfe de ovationele bijvalsbetuig bug en van duizend demonstrerende jongeren in ontvangst. den, dat de menigte buiten onrustig werd. Ei- werd met rookbommen, stenen en stokken gesmeten. Een brigadier kreeg een baksteen tegen zijn hoofd een journalist werd door een rookbom getroffen. Toen men geen gehoor gaf aan de sommatie van de politie door te lopen, werd een charge te paard en met motor fietsen uitgevoerd. Later weed de groep gehergroepeerd en men ging op weg naar de Tsjechische legatie. Na afloop werd de optocht ontbonden, maar velen gin gen terug naar de Russische ambassade, waai- het wederom tot ongeregeldheden kwam. De politie, die intussen vijftig man versterking had laten aanrukken, sloeg tenslotte de menigte uiteen. Twee 17-jarige jongemannen werden gearres teerd, omdat zij met stenen hadden gegooid. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Een demonstratie in )en Haag, georganiseerd door het Haags Jongeren Parlement, is gisteravond ont aard in het gooien met rookbommen, ftenen en stokken. Slechts voor de Tsje chische ambassade aan de Parkweg wist men zich te beheersen. Daar nam de [Tsjechische gezant Jozef Pospisil met hanen in de ogen op het bordes van fle legatie de gescandeerde bijvalsbetui gingen in ontvangst. Tevoren waren de demonstranten angs de Hongaarse, Poolse en Russische ^■•nbassade getrokken. Slechts bij de olse en Russische ambassade werd een afvaardiging ontvangen. In belde geval len werd een protestbrief overhandigd, fraarin geprotesteerd werd tegen de nilitaire bezetting van Tsjecho-SIowakije. Bij de Russische ambassade werd de af vaardiging zo lang aan de praat gehou- GRAZ (AP) l)e moeder van Bexandcr Dubcek, de leider van de ijecho-Slowaakse communistische par- ij, heeft een bewogen oproep gericht, ia de Slowaakse radio, aan haar zoor» larin zij smeekt „Laat me asjebilelt teten waar je bent", aldus deelt het lostcnrjjUse dagblad „Kleine Zcitung" De stem van de 70-Jarige mevrouw itefan (voornaam niet beschikbaar) lubcek werd hier beluisterd, aldus het lad. Het bericht werd gisteren uitgezön- len door een zender in Bratislava. Mevrouw Dubcek maakte zichzelf lekend, maar in het bericht in Kleine ieitung werd niet gezegd of zij nog iets an haar oproep toevoegde. Het. blad chreef dat niet bekend 16 of Dubcek mtwoordde op de oproep van zijn moe- Ier, maar dat zal zo goed al6 zeker niet ebeurd zijn omdat hij toen al gevangen «nomen was door de Sovjets. Inmiddels ls het niet bekend waar de 'rouw van Dubcek en hun twee zoons, 'ave; en Michael zijn, aldus Kleine fcltung. Zij passeerden op 2 augustus ketenrijk op weg naar Joego-Slavië •en tocht op de Adriatische Zee. (Van onze correspondent) HEER De heer Harry Klever te Heer redde woensdagmiddag zijn drie jarig zoontje Ronny door mond-op-inond- beademing. In een onbewaakt ogenblik demonteerde de kleuter 'n onder stroom staand stopcontact van een verleng- snoer. Hij werd door de elektrische stroom getroffen. Een ouder broertje waarschuwde de vader, die buiten bezig was. Deze snel de naar binnen, schakelde de stroom uit en merkte tot zijn ontsteltenis, dat het kind niet meer ademde en geen polsslag maar had. Hij begon direct met het kind mond-op-mond le beademen. Toen dit na enkele minuten geen resul taat opleverde, overgoot hij hel kind met koud water en hervatte de beade- Zijn verwoede pogingen werden na tien minuten beloond toen het kind weer tekenen van leven vertoonde. De adem haling en de polsslag kwamen weer op gang. Op advies van een dokier werd de kleine naar een ziekenhuis overgebracht (Van onze correspondent) PARIJS De gestolen Israëlische Boeing zal binnen enkele dagen door de Algerijnse regering worden vrijge geven. Ook de twaalf nog vastgehouden leden van de bemanning zullen naar hun land mogen terugkeren. Op het vliegveld van Algiers zijn technici van Air France gearriveerd om het toestel in gereedheid te brengen. De Japanse kroonprins Akihito brengt met zijn gezin de vakantie door bij het Hamanameer. Daar mocht de kleine prins Hiro met zgn vader en (met een badmuts) een lid van de lijfwacht, zwemmen, terwijl prinses Mitsjiko en dochtertje Aja tn een boot toekeken. Onder de dreigende lopen van de Russische tanks blijven de Tsjechen en Slowaken hun vrijheid eisen. Daarbij kwam het gisteren enkele malen tot een beschieting van demonstrerende groepen, waarbij doden vielen. Hier zoekt een meisje in de straten van Bratislava een goed heenkomen. niet duur we! heerlijk teel uit de volgende personen: Subcek, Smrkovsky, Cernik, Spacel, Kriegel, Si mon, Cicar, Sik, Slavik, Hrdinova, Li- tera, Sadovsky, Colotka, Silhan, Mate- jicek, Kabrna, Hejzlar, Goldstucker, Vojacek, Hubl, Moe, Simecek, Husak, Zrak, Tazky, Pavlenda, Turcek, Samel. Zolang Ducek afwezig is, zal Silhan als parijleider fungeren. In Praag en in andere steden Tsjecho-SIowakije pogen de Russen de andere bezetters he algehele verzet de kop in te drukken met scherpe maat regelen. In Praag is avondklok ingesteld van tien uur des avonds en vijf uur ochtends. Samenscholingen zijn verboden en zullen als provokaties beschouwd worden. Dat betekent schteien. Schieten Dat schieten had dan ook plaats op het Wenceslausplein in Praag, waar geweldige menigte van grimmige Tsjechen betoogden tegen de aanwezig heid van vreemde troepen. Toen mer weigerde aan de sommaties gehoor te geven openden Russische tanks en daten het vuur, waarop de betogers het plein ontrimden. Volgens radio Praag zouden zeven mensen het leven hebben verloren en werden er 250 gewond. Ook uit andere steden van Tsjecho-SIowakije worden daden van verzet en onderdruk king gemeld. In Bratislava zouden sluipschutters acief zijn. Voorts zouden daar twaalf doden zijn gevallen en in Kosice zeven. De geheime zenders opgeveer zes zijn voortdurend in de lucht blijven oproepen lijdelijk verzet tegen de bezet ters te plegen. De Russen hebben al het bericht verspreid dat deze zenders op gesteld staan in buitenlandse ambassa- De Tsjecho-Slowaakse staatsveilig heidsdienst heefl bekend gemaakt dat zij president Svoboda en de wettige re gering blijf steunen. Zij spreekt ook haar steun uitv oer partijleider Dubcek. Een bericht dat Franek, hoofdredac teur van Rude Pravo (het partijblad) zou I zijn geworden werd later via de radio door hem/elf ontkend: „Ik ben niet van plan om voor verrader te spelen". Parlement; Het Tsjecho-Slowaakse parlement j blijft, ondanks de Russische omsinge ling. in het parlementsgebouw bijeen De volksvertegenwoordigers zitten al j enkele dagen in he gebouw. „Alleen ge weld zou hieraan een einde kunnen ma ken", aldus een van de vice-voorzilters volgens radio Vrij Praag. Hoezeer de bevolking achter zijn re gering staat moge blijken uit het feit. dat de bezettingstroepen in Praag, zichzelf bedienen" in bakkers- en melkwinkels. De winkeliers hebben kennelijk gehoor gegeven aan de oproep niet aan vreem de troepen te leveren. In Brno heeft de gemeenleelijke over heid gedaan gekregen dat de bezettlngs- In Brno heeft de overheid gedaan ge kregen dat de bezettingstroepen zich uit het centrum van de stad naar de buiten wijken hebben teruggetrokken. Dit is ook bM is Buóojsvio* NEW YORK (Reutcr-DPA-AP) - Rusland heeft vanmorgen zijn veto uit gesproken over de Westerse resolutie in de Veiligheidsraad, waarin het mili tair ingrijpen van de landen van Warschaupact in Tsjecho-SIowakije wordt veroordeeld. Het is het 105 stc Russische veto in de geschiedenis de volkenorganisatic. De stemming over de resolutie luid de tien stemmen voor, twee tegen (Rus land en Hongarije) en drie onthoudin gen (Algerije, India en Pakistan), zo dat genoeg stemmen waren om de re solutie zonder een veto aan te nemen. Onmiddellijk na de uitspraak van Ja cob Malik veroordeelde de Amerikaan se ambassadeur George Ball de Russi sche actie als de reactie van een ban ge staat, die met brute kracht gepoogd had de vrijheid in Tsjecho-SIowakije te onderdrukken. Na de stemming diende de Canadese vertegenwoordiger een voorstel in, v. in secretaris-generaal Oe Thant wordt gevraagd een afgevaardigde naar Praag te sturen om een onderzoek in te stel len naar het lot van de aangehouden Tsjecho-Slowaakse leiders en hun veilig heid te waarborgen. Kort daarop werd de bijeenkomst tot vanavond verdaagd. Tevoren had de Tsjecho-Slowaakse V.N.-vertegenwoordiger Jan Musik voor gepleit dat de bezetting van land en volk zou worden teruggetrok ken. Musik zei dat hij de nadruk wilde leg- ROTTERDAM (ANP) Scheepsbou wer C. Verotme mag zijn mammoetdok dat op zijn werf op Rozenburg wordt begraven, de naam geven van Prins Willem-Alexander. Hiermede wordt een traditie voortgezet: alle dokken op Ver- olme's grootste werf kregen tot dusver de naam van leden vn het koninklijk huis. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. gen op vier punten; namelijk dat de bezetting door vreemde troepen volledig onwettig was; dat slechts de wettig ver kozen vertegenwoordigers, de werkelij ke vertegenwoordigers zijn van de Tsje cho-Slowaakse republiek en het volk en dat zij dus in staat moeten worden ge steld om vrijelijk hun functies uit te oefenen, zonder interventie van de be zettende machten; dat alle daden van de bezettende machten in de Tsjecho- Slowaakse republiek illegaal zijn, en dat het volledig herstel van de souverelni- teit van de republiek een vereiste zijn. Musik deelde mee dat zijn minister van Buitenlandse Zaken, Jiri Hajek op weg was naar New York om de zittingen van de raad bij te wonen. Zendamateur EGMOND AAN ZEE .Vertel het verder dat Dubcek sinds een uur dood is". Dat was dc inhoud van het ge deeltelijk in code gestelde bericht, dat do 21-jarige Egmondse zendamateur Willy de Vries vannacht om half een ontving van een Tsjechische amateur zender. Op verzoek van de heer De Vries, die aanvankelijk dc mogelijk heid van een practical joke niet uit sloot, herhaalde de Tsjech het bericht met het dringende verzoek andere amateurs op de hoogte stellen. Later in dc nacht hebben ook andere ama teurs lot in Amerika toe ge meld dergelijke noodkreten (van an dere stations) te hebben opgevangen. Willy de Vries, die normaal als radio telegrafist op Noorse schepen vaart, maar in verband met het drukke sei zoen de laatste tijd hielp in het café restaurant „De Zeepa rol" van zijn vader, is van mening dat het bericht, dat hij in morseseinen heeft opgevan gen, van een zender in de buurt van Bratislava afkomstig is. „Na het tweede, bericht trad er een kleine sto ring op, maar in de flarden die door kwamen, heb ik duidelijk „hier Bra tislava" gehoord. Na ontvangst van het bericht en de gebruikelijke codes ten afscheid heeft Willy de Vries con tact gemaakt met een Israëlische mi litair in een kamp nabij Tel Aviv. Deze wilde het bericht eerst niet ver der verspreiden, omdat hij er niet in geloofde en omdat hij in een militair kamp zat. Maar later heb ik toch ge hoord dat hij verbinding heeft ge maakt met een Amerikaan om het nieuws te vertellen", aldus de heer De Vries, die benadrukte dat zend amateurs officieel niet over politiek mogen praten of nieuwsberichten met elkaar mogen uitwisselen. „Ik wist eerst niet goed wat lk ermee aan moest", zo vertelt de Egmonder. „Zekerheid dat het onvervalst is, heb ik niet, omdat iemand een practical joke kan hebben uitgehaald. Het is voor een Duitser gemakkelijk zich onder een Tsjechische roepnaam te melden. Maar de twijfel over de waarheid van het bericht is voor mij gauw weggenomen, omdat ilc hoorde dat ook Amerikanen van andere sta tions In Tsjecho-SIowakije hetzelfde bericht hebben gekregen". Over een ding staat de heer De Vries, sinds begin vorig jaar gemachtigd zendamateur, nog steeds versteld. Hij vertelt: „Vannacht om een uur of twee heb ik een andere amateur uit Tsjecho-Slowaije gehoord. Een uur lang heeft hij contact gemaakt met Amerikanen en niet anders gepraat dan over koetjes en kalfjes. Dat is toch idioot als je In een bezet land zit. Het kan natuurlijk zijn dat de Russen op de klandesticne zenders hebben gejaagd en deze man opdracht hebben gegeven normaal uit te zen den en over niets anders te praten". Tot vannacht vijf uur is de Egmon der aan zijn toestel gebleven, belang stellend gadegeslagen door zijn vrouw, moeder en broer Meer nieuws kwam er echter niet. De Tsjech, die hem de wereldprimeur over de dood van Dubcek meldde, eindigde met de woorden: „Call you after, crl. 73). Hetgeen zoveel betekent als: „In be tere dagen zoek lk contact. Tk houd op met seinen. Hartelijke groeten". Van onze correspondent) EINDHOVEN De 23-jarige Tsjechische Miehacla Novakova uit Praag la gister middag in het huwelijk getreden met de 24-jarige reclame-ontwerper Peter Swinkels uit Eindhoven. Het huwelijk werd gesloten door de ambtenaar van de burgerlijke «tand, de heer Rooyman*. Voor dit huwelijk was «peelale toeatemmlng nodig van de officier van justitie te Den Brsch. Het besluit om te trouwen word door het tweetal pas gisteren genomen, ladat de inval van de Ruwen in Tsjecho-SIowakije bekend was geworden. De heer Swinkels vertelde, dat Michaela naar Nederland was gekomen om zich met hem te verloven. „Nu echter de toestand In Tsjeoho-Slowakljo zich zo plotseling heeft veranderd, leek het ons het beste om maar zo snel mogelijk tg trouwen. Nu Ir, Michaela tenminste Nederlandse en kan ze zo snel mogelijk weer terug naar haar ouders, zonder het risico te lopen TsJecho-SJowakiJo olefc meer uit te mogen".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1