CeidóeSotiAd/rit haar redding Rode Kruis blijft naar Biafra vliegen r ONDANKS NIGERIAANSE BLOKKADE Siamese tweeling in Prinsenbeek Vele ambtenaren wachten op opslag JAMIN En de slager was Doktoren bekijken mogelijkheid van scheiding JOHNSON: VOLGENDE STAP AAN HANOI Nieuw lid Gedeputeerde Staten Z,-H, Vrachtauto botste tegen dieseltrein Opbrengst 11 miljoen verdeeld In januari toegezegd Baby in kinderstoel omgekomen Vier doden bij botsing op brug PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart f 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 20 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZONNIGE PERIODEN De weersverwachting, meegedeeld doof het KNMI, geldig tot morgenavond; Zonnige perioden, maar ook plaatselijk een bui. Overwegend matige wind tussen zuid en zuid-west. Iets hogere temperatu ren dan vandaag. 59e jaargang, no. 17526 MOEDER (22) MAAKT HET GOED (Van een onzer verslaggevers) PRINSENBEEK De 22-jarige me vrouw J. van Dijk-Van der Aa uit Prinsenbeek heeft gistermiddag het leven geschonken aan een Siamese tweeling: twee meisjes, die met de buikjes en lon gen aan elkaar zijn gegroeid. De twee ling is in een couveuse naar het Rptter- damse academische kinderziekenhuis „Sophia" overgebracht. Prof. dr. Visser, hoogleraar in de kindergeneeskunde, zei te vrezen voor de levenskansen,van de kinderen. De medische staf gaat na of de kinderen gescheiden kunnen worden. De meisjes hebben waarschijnlijk slechts één paar longen en één buikholte. In 1953 is voor de laatste keer in Ne derland een Siamese tweeling geboren. Op 8 november van dat jaar kwamen in het Friese Bergum Tjiske en Folje de Vries ter wereld, die op 12 juni 1954 van elkaar werden gescheiden. De Prinsen- beekse tweeling is de tweede Siamese tweeling, die ooit in Nederland levend ter wereld is gekomen. Het zijn de eerste kinderen van het echtpaar Van Dijk. De vader is timmer man van beroep. Mej. C. J. Brouwers (48), een Bredase verloskundige, heeft de DETROIT. AFP De Verenigde Staten hebben met het beperken van de bombardementen een redelijk aanbod gedaan. Dit is nog niet aangenomen. Mijn regering is niet van plan nogmaals een stap voorwaarts te zetten, zoland zü geen reden heeft om aan te nemen dat de vjjand serieus aan een de-esealatie wil beginnen en maatregelen ten behoeve van de vrede wil nemen. Wy zijn bereid risicos te aanvaarden, mar niet om on- oorzichtige stappen te doen waarvoor onze mannen de prys moeten betalen". President Johnson zei dit gisteravond een rede, die hij hield op een bijeen komst van oudstrijders in Detroit. Hij verklaarde tot 20 januari, de datum waarop hij zijn bevoegdheden aan zijn opvolger overdraagt, alles in het werk te zullen stellen om het conflict in Vietnam op eerzame wijze te regelen. „Ik ben er zeker van, dat vrede mogelijk is en dat hij eerzaam zal zijn, wanneer wij stand vastig blijven. Ik weet dit omdat de vijand niet in staat is een militaire over winning te behalen, omdat de Zuid- vietnamezen iedere dag politiek, militair en moreel sterker worden en omdat ik vertrouwen heb in Amerika", aldus de president. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat zijn opvolger de door hem gevolgde Vietnam-politiek zal steunen wanneer hij eenmaal de verantwoordelijkheid draagt •o bagchikt over alle informatie. kinderen 's middags om tien over een ter wereld geholpen. „Het was een ont zettend moeilijke bevalling. Ik hoop het nooit meer mee te maken", aldus mej. Brouwers. „Toen ik merkte dat de kin deren leefden, dacht ik,-ik moet ze heb ben. De kinderen schreeuwden allebei en -waren springlevend. Een verrassing, maar met zoiets ben je niet blij. Hoe heeft het gekund", aldus mej. Brouwers. Het was niet meer mogelijk de vrouw naar een ziekenhuis te laten vervoeren. Om half twee lagen de meisjes echter al in het Bredase diaconessenhuis. De dok toren daar besloten vrijwel onmiddellijk de kinderen naar het specialistische kin derziekenhuis in Rotterdam te laten overbrengen. Een wagen van de gemeen telijke en gezondheidsdienst van Breda is binnen een half uur naar Rotterdam- Noord gereden. Vanaf de Van Brieen- oordbrug heeft de ziekenauto een geleide van de Rotterdamse politie gekregen. Alle wegen op de route naar het Rotter damse ziekenhuis, ook de Van Brienen- oordbrug, waren door de Rotterdamse politie afgezet. In het Sophiaziekenhuis was inmiddels een medische staf op de kemst van de Siamese tweeling voor bereid. De specialisten in zowel het Bre dase als het Rotterdamse ziekenhuis hebben veel lof voor het werk van de verloskundige. „Onbegrijpelijk, dat ze de kinderen in leven heeft kunnen houden", zo zei dr. Pieterse. „Het komt ongelooflijk zelden voor. We moeten ons eerst eens goed bezinnen op wat we kunnen doen. Alle mogelijke specialisten meer dan twintig van de staf van de medische faculteit Rot terdam buigen zich over dit zeer, zeer zeldzame probleem", aldus prof. H. K. A. Visser, hoogleraar in de kindergenees kunde, die het medisch onderzoek leidt. Dr. D. Vervat, hoofd van de afdeling kinderchirurgie, zei vanmorgen, dat hij over het chirurgisch aspect waarschijn lijk contact zal opnemen met specialisten in het buitenland, die al eerder een Sia mese tweeling medisch terzijde hebben gestaan, zoals de tweeling uit Turijn, die vorig jaar met succes zijn gescheiden en de kinderen die zeer onlangs in Parijs operatief zijn losgemaakt van elkaar. „We kunnen voorlopig nog tijdens het onderzoek op problemen sluiten die we niet kunnen voorzien", aldus prof. Visser. Het gewicht van de meisjes, die giste ren zijn gedoopt, was bij de geboorte 3900 gram. Vanmorgen was het 3820 gram, een normale terugloop kort na de geboorte. In een eerste telefoontje, dat prof. Visser met de Prinsenbeekse vader had, bleek dat er nogal wat consternatie was in het jonge gezin. „De moder maakt het gelukkig uitstekend", aldus prof. Visser, die de eerste 48 uur de kinderen in observatie zal houden, zonder dat er enige ingreep zal worden gepleegd. „Het is ook voor mij de eerste keer dat ik dit mee maak". DEN HAAG (ANP) In de zitting van de staten van Zuid-Holland van 10 en 11 oktober zal een nieuwe gedeputeerde worden gekozen als opvolger van de heer D. van der Kwaak uit Leiden. De heer Van der Kwaak kwam in juli 1955 in de staten voor de Christelijk Historische Unie. In 1958 werd hij tot gedeputeerde gekozen. Onlangs heeft de heer Van der Kwaak ontslag genomen. Als lid van de staten wordt hij opgevolgd door de heer A. van der Voet uit Qegst- geeut. Moeder Ecussonen zuster Célèbrewaren hevig ontsteld toen dochter Audacenauwelijks twee maanden oud, haar rechter voorpoot, pardon -voorbéén brak. En rijp was voor het slacht huis. De slager vond het echter sneu voor de familie van het jonge meisje en liet een kundig mensen dokter komen, die liet dier een fraai houten poot, pardon UTRECHT (ANP) Op een niet-be- veiligde overweg tussen Almelo en Vrie- zenveen is maandagmorgen even na twee uur een dieseltrein in botsing geko men met een vrachtauto. Zes personen zijn licht gewond. De chauffeur van de met zakken veevoeder beladen vracht auto bleef ongedeerd. De wrakstukken van de vrachtwagen lagen ter weerszij den van de ontspoorde trein, die aan de voorzijde zeer zwaar werd beschadigd. DEN HAAG/GENèVE/ABA, (ANP/Rtr.) Er is niets veranderd in het standpunt, dat zaterdag door het Internationale Rode Kruiscomité in Genève is ingenomen. Het Internationale Rode Kruis zal dus niet afzien van hulpverlening aan de Biafraanse slachtoffers van de oorlog in Nigeria. Samen met andere hulporganisa ties zal het Internationale comité de verantwoordelijkheid op zich nemen voor alle mogelijke maatregelen om voedsel naar de Biafranen te brengen. Daartoe behoort ook het vervoer van voedsel overdag door de lucht. Dit is vanmorgen meegedeeld door de president-directeur van het Nederlandse Rode Kruis, de heer A. van Emden. Berichten als zou het Internationale Rode Kruis niet van plan zijn de Nigeriaanse blokkade van Biafra te doorbreken, zijn niet van het Interna tionale Comité afkomstig, aldus de heer Van Emden. Inmiddels heeft het bestuur van de Stichting Vluchtelingenhulp Biafra con flict met vertegenwoordigers van het Rode Kruis, Mensen in Nood, Oecume nische Hulp en Unicef overleg gepleegd over de besteding van de thans ont vangen elf miljoen gulden. De drie eerste organisaties hebben de beschik king gekregen over elk anderhalf mil joen gulden en Unicef over één miljoen gulden. Over de resterende gelden zal later worden beslist, wanneer een waar borg bestaat dat de gelden zo doelmatig mogelijk kunnen worden besteed en wanneer bovendien zich nieuwe be hoeften voordoen. Graaf Carl Gustav von Roden, die vo rige week met achttien ton voedsel de Nigeriaanse lucbtblokkade doorbrak, heeft gepleit voor jagerescorte om Rode-Kruisvliegtuigen te beschermen, die naar Biafra vliegen. De 59-jarige graaf, die in de jaren dertig ook voedsel naar het door Italië aangevallen Ethiopië vloog, vliegt thans voor een groep Scandinavische kerkelijke organi saties. Op het strijdtoneel .zelf hebben Bia fraanse eenheden een tegenaanval ondernomen tegen de Nigeriaanse troe pen, die de stad Aba tot op twintig kilometer waren genaderd. Aba is het huidige bestuurs. ep handelscentrum van Biafra. Veel mensen zijn de stad ontvlucht. Er worden geruchten ver nomen dat Nigeriaanse troepen twee dorpen met samen meer dan 2000 men sen hebben uitgemoord. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zUn gevestigd, wende men zich tot de agent. BARNARD IN NEDERLAND SCHIPHOL (ANP) Vanmorgen is de Zuldafrikaanse hartchirurg dr. C. Barnard uit Bangkok in ons land aan gekomen. Hij zal gedurende een twee daags verblijf in ons land besprekingen voeren met onder meer dr. J. H. Greep, chirurg van het Sint-Lucasziekenhuis in Amsterdam, over een door Neder landse chirurgen samen te stellen boek over orgaantransplantaties. De wereld leeft snel. Wat vandaag gebeurt, is men morgen vergeten. Nog maar enlcele maanden terug was Nederland geschokt door de moord op Robert Kennedy; tegels met zijn foto vonden toen gretig aftrek. Nu liggen ze voor „een zacht prijsje" tussen de spulletjes ■van een tweedehandskoopman op het Amsterdamse Waterlooplein Zwaar bewaakt Bogota wacht op Paus Paulus BOGOTA (Colombia) (A.P.). In Bogota werd gisteren de laatste hand gelegd aan de voorbereidin gen voor het bezoek van de Paus, die de stad meer een gewapend legerkamp maken, dat 'n castrois- tisebe invasie verwacht, dan een stad die een van de hoogste chris telijke leiders zal ontvangen. Er zijn meer dan 14.000 soldaten en politieagenten in de stad voor veiligheidsmaatregelen. Velen die in Bogota zijn voor het eucharistisch congres en het grootste deel van de buitenlandse journalisten hebben geprotesteerd tegen de aanwezigheid van troepen met stalen helmen, gewapend met karabijnen en semi-automatische geweren op het terrein, waar het congres plaatsvindt. Drie verslag gevers van het dagblad „El Tiem- po" werden met gummiknuppels geslagen, toen zij hun papieren niet getoond hadden. Een generaal- majoor, Jaime Fajardo Pinzon, heeft het bevel over de troepen op het terrein. Hij heeft de titel: gouverneur van het eucharistische kamp. „Een concentratiekamp", zei Juan Ibarrolla, van het Mexi caanse blad „El Heraldo". Intussen wacht heel de wereld in spanning op hetgeen de Paus zal gaan zeggen over de vraag of een christen zijn toevlucht kan nemen tot opstand en geweld ter ver dediging van de rechten der armen? Latijns-Amerikaanse regeringen hebben via hun ambassadeurs druk op het Vaticaan uitgeoefend om zich duidelijk tegen alle vormen van geweld uit te spreken. Terzelfdertijd hopen progressieve elementen en links-katholieken op een totaal andere uitspraak. „Zal hij het vrekkigste, meest be nauwende en uitbuitende kapita lisme veroordelen, dat heden ten dage in de wereld bestaat?", vraagt „AvantI", het orgaan van de Ita liaanse socialistische partij zich af. Het antwoord op deze vraag zal beslissend zijn voor do positie van de Katholieke Kerk in de wereld. (Voor een reportage door Wim Hornman over Colombia aan de vooravond van het pausciyk be zoek, verwijten wü naar pag. 7). Loonadministratie kan werk niet aan (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Duizenden ambtenaren van de Rijksbelastin gen wachten nog steeds op de salarisverhogingen, die hun in januari werden toegezegd. Op de afdeling, die zich met de verreke ning van de lonen bezighoudt, wordt met man en macht gewerkt om deze grote achterstand in te lopen. Diverse omstandigheden hebben tot het ontstaan v.an deze vertraging bijge werkt: een groot aantal ziekteverzuimen, opvallend veel vacatures bij de loon administratie, de vele opdrachten die met terugwerkende kracht moesten wor den uitgevoerd en vier elkaar snel opvol gende salarismutaties. Volgens het ministerie van Financiën bleek het onmogelijk in zo karte tijd met te weinig personeel vier loonherzieningen in de salarissen op te nemen. De ge dupeerde ambtenaren zijn niettemin danig ontstemd over deze gang van zaken. De bonden van overheidspersoneel hebben al op 1 mei aangedrongen op een bespoediging bij het wegwerken van de achterstand. De vakantieperiode maakte dit echter extra moeilijk. De vraag of de vele vacatures mogelijk worden ver oorzaakt door te lage salarissen werd door een woordvoerder van het minis terie van Financiën niet beantwoord. Dii gebeuren, een tikkeltje ingrijpender dan een beeldenstorm, vond gisteren plaats én BarsingerkomDe oude toren van de hervormds kerk bleek niet moer te restaureren en om even drie uur gistermiddag belandde de tdtenhaan na eels jaren at) de begane yrontk BERGEN (ANP) In het Noord- Limburgse Afferden is gisteren de 10- maanden oude baby Mirjan Derks om het leven gekomen. Het kleintje, dat met een tuigje in het kinderstoeltje zat, is waarschijnlijk onderuit gegleden, wwdoor het aijn halswervelIje brak. bloemenzuurtjes 250 gram van 89 voor 79 niet duur wel heerlijk ZIERIKZEE (ANP) Bij een fron tale botsing tussen een vrachtwagen cn een personenauto op de Zeelandbrug bij Zlerlkzee lijn maandagavond om streeks kwart over tien de vier inzitten den van de personenauto om het leven Kekomen. Het waren twee echtparen uit Vrouwenpolder, de bestuurder van de personenauto, de 76-jarige C. de Vis ser. aijn 74-jarige echtgenote W. de Vls- ser-Louis. de 79-Jarlge G. Vlieger en de eveneens 79-Jarlge P. Vlieger-Kerkhoven. De chauffeur van de vrachtwagen ls In een ziekenhuis opgenomen. Hij heeft echter geen ernstige verwondingen op gelopen. De personenauto, een volkswagen reed in de richting Goes, de vrachtwa gen met aanhanger in de richting Zlerlk- zee. Aangezien de oorzaak van het on geval nog niet is kunnen worden vast gesteld, verzoekt de groepscommandant van de rijkspolitic in Zierikzce eventue le getuigen van het ongeluk zich to mel den bij de rijkspolitie in Zierikzea (tel. 01110-2775) of bij de plaatselijko poli tie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1