S)e CcicióeGoti/tcuit Paus Paulus kiest zijde der armen OPENING EUCHARISTISCH CONGRES Aarde schoof twee volle bussen in rivier: 107 doden aanvaardbaar I WM IFALPA HEFT BOYCOT OP Veel hinder voor spoorwegen door wind en bliksem Gewelddadige Toestellen van Rode Kruis neerschietenr Caritas voert vijftigste vlucht uit Toestand Eisenhower blijft kritiek eierbanket Passagiers en bemanning „binnenkort naar huis Afscheid van de zomer Doodgevallen bij reparatie van antenne PAPENGRACHi 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 10015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart f 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 19 AUGUSTUS KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN MEER WIND De weersverwachting, medegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: veel bewolking met tijdelijk regen. Matige tol krachtige en aan de kust mogelijk korte tijd harde wind tussen zuid en zuidwest Over het algemeen iets hogere temperaturen dan van daag. 59e jaargang, no. 17.525 ir eventuele overlevenden en aardverschuiving in een redrukt. Nigeriaanse Sunday Post LAGOS (Reuter) Het Nigeriaanse blad Sunday Post dringt er bij de Nigeriaanse regering op aan om alle vliegtuigen die voor het internationale Rode Kruis hulpgoederen naar Biafra brengen, neer te schieten. Het blad doelt op het zaterdag geno- nen besluit van het Rode Kruis om de verantwoording op zich te nemen voor het vervoer van dringend noodzakelijke hulpgoederen naar Biafra, nu de Nigeriaanse regering geweigerd heeft toestemming te verlenen voor het over vliegen van deze goederenDe Sunday Post betoogt, dat de autoriteiten in Lagos niet mogen berusten in „deze aantasting van hun gezag" en de betrokken vlieg tuigen moet neerschieten. Intussen heeft Caritas Internationalis, de pauselijke hulporganisatie, afgelopen week de vijftigste vlucht naar Biafra uitgevoerd. De Zweedse piloot Von Rosen vloog daartoe met een DC-7 op vijftig tot honderd meter hoogte door de Niger- vallei om aan de radar-waarnemingen te ontsnappen. Intussen stellen Nigeriaanse troepen alle pogingen in 't werk om het resteren de deel van Biafra zo spoedig mogelijk te bezetten. De strategisch belangrijke Imo- riviea- zou zijn overgestoken. Voorts wordt sedert vrijdagavond de uitzendingen van de Biafraanse radio zo zwaar gestoord, dat zij niet meer zijn op te vangen. Lagos zelf geeft praktisch geen nieuws over de laatste offensieve operaties. GIFU (AP) De politie van Kamo, waar gisteren twee bussen door een aardverschuiving in een rivier terecht kwamen, heeft bekend gemaakt dat 107 personen bij het ongeluk zijn omgeko men en dat drie mensen de ramp heb ben overleefd. Premier Eisaku heeft een aantal re geringsfunctionarissen met het onder zoek belast. Tot dusverre zijn 32 doder geborgen. Er is geen hoop meer dat de andere vermisten nog levend zullen den gevonden. De politie deelt mede dat dit het ernstigste busongeluk is in de wereld geschiedenis. De bussen zaten vol met kinderen uit een nieuwe wijk foe. Ze waren op weg naar drieduizend meter hoge berg Norikoera om daar de zon te zien opgaan. De overlevenden hebben verteld dat de bussen gestopt waren omdat een aard verschuiving de weg geblokkeerd had. Even later kwam er een nieuwe land verschuiving omlaag die de bussen tien meter lager in de rivier deed storten. De bussen zonken vrijwel onmiddellijk. FUSIE TUSSEN HOLLANDSCHE BETON EN HOLLANDSE CONSTRUCTIE DEN HAAG De Hollandse Bel on Maatschappij N.V. te Rijswijk en de Hollandse Cobstrucliegroep te Leiden gaan een fusie aan. De fusie geschiedt in vorm van een omwisselingsaanbod: 5.000,aan aandelen nolalndsc Con structie tegen 5000,- aan aandelen Hollandse Beton. De naam wordt ver anderd in Hollandse Betongrocp N.V. De beide bedrijven kenden reeds een verregaande vorm van samenwerking. De besturen van beide maatschappijen heb ben zich over een inniger samenwerking beraden. Dit overleg heeft ertoe geleid, een fusie de toekomst van beide be drijven gunstiger zal beïnvloeden, omdat dew erkzaamheden van de twee bedrijven elkaar aanvullen. De directie is van mening, dat de 8000 werknemers, die bij bet Rijswijksc en Leidsc bedrijf in dienst sijn, alleen baat bij de fusie zullen heb ben. Ook de toekomstige werkgelegenheid wordt er volgens de directie gunstiger op. WASHINGTON (AP) De toestand van oud-president Dwighl D. Eiscnho- j wcr blijft bijzonder kritiek. Een clek- 1 trische pace maken (apparaat dat de I hartslag regelt) is er niet ingeslaagd de hartkrampen te stoppen, aldus heb ben de behandelende artsen bekendge- De generaal lijdt echter geen Hij rust en slaapt van tijd tot lijd. Zijn naaste familieleden bezoelcc met tussenpozen. Eisenhower wen dagavond door een hartaanval fen. Nadien zijn nog enkele maler krampen opgetreden. Prinses Margriet met man en zoon naar Porto Ercole DEN HAAG (ANP) Prinses Mar griet en de heer Van Vollenhoven met hun zoon prins Maurits zijn uit land vertrokken naar Porto Ercole een korte zomervakantie. Zoals bekend bevinden koningin Juliana en prins Bernard zich reeds enige tijd in dii kantieoord. ROME - BOGOTA (A P. - Reu ter - K.N.P.). Vlak voor de opening van hel eucharistisch congres te Bogota heeft Paus Paulus vanuit zijn zomerverblijf in Castel Gandolfo dit congres gesteld in het teken van de strijd voor sociale gerechtigheid in de wereld. Zinspelend op zijn reis naar Bogota, die donderdag be gint, zei de Paus: „In de grote godsdienstige vergadering willen wij vooral de armen ontmoeten, die immense bevolking, die gebrek heeft aan eer en aan brood". „Wij willen dat het sacramentele brood een menselijke betekenis krijgt van voedsel aan een tafel van broeders. Wij wensen ook, dat de sociale en eco nomische voorzieningen, die de honger moeten uitbannen, zullen worden ver veelvoudigd door een ruime inspanning op het gebied der liefdadigheid". De Paus deed nu reeds een beroep op hen, n overvloed leven, op rijken, grote zakenlieden en politici, dat zij de inertie zich zullen afschudden en zich met kracht zullen gaan wijden aan de liefde volle hulp van de armen. De Paus zei, dat hij in de eerste plaats naar Colombia gaat om hulde te brengen aan Christus in het sacrament van de eucharistie. Hij vroeg daarvoor begrip te hebben, want aan Christus in het openbaar hulde brengen is in de Kerk altijd en overal gepraktizeerd; te be ginnen bij de intocht van Christus zelf in Jerusalem. Enige uren nadat de Paus dit gezegd had, is het eucharistisch congres in Bo gota door kardinaal Oiacomo Lercaro, de persoonlijke vertegenwoordiger van de Paus, geopend. Dit geschiedde op een enorm terrein in de buitenwijken van de stad. Het centrum wordt gevormd door de Plaza de la CrOz (het Kruis plein), waar op 'n verhoging een groot betonnen kruis staat, dat het liturgisch centrum van het congres markeert. Bij de opening hadden meer dan 60.000 1 sen rond 't altaar plaatsgenomen. Voorts waren er meer dan duizend bisschoppen uit alle werelddelen, vooral uit Latijns- en Noord-Amerika. Tot de aanwezigen behoorden ook president Carlos Lleras Restrepo van Colombia, de leden van zijr kabinet en het corps diplomatique. Kardinaal Lercaro las een korte bood schap van de Paus voor. Daarin worden wijzigingen door geweid veroordeeld er wordt de behoefte aan ordelijke hervor mingen beklemtoond. Kardinaal Lercaro voegde daar in eigen naam nog aan dat het eucharistisch congres zou moeten leiden tot een grotere eensgezindheid solidariteit, niet alleen in christelijke maar ook in zuiver menselijke zir deze geest moet het thema van het gres verstaan worden, dat de eucharistie wil zien als „een band van liefde" tussen de mensen. (Zie verder pag. 2, eerste kolom) ADVERTENTIE 210 gram van 99 v, >.r 89 Bliksem slaat in bij drie boerderijen (Van e r verslaggevers) DEN HAAG Het noodweer in het afgelopen weekeind heeft enorm veel schade veroorzaakt. Van de hevige wind heeft vooral de Spoorwegen veel last onder vonden. De PTT kwam ook niet zonder schade uit de strijd, ter wijl vele televlsiemasten 't moes ten ontgelden. Ook diverse blik seminslagen legden het treinver keer op diverse plaatsen tijdelijk lam. terwijl drie boerderijen in Kcrkdrlcl door blikseminslagen prooi der vlammen werden. Een windhoos verwoeste zaterdag morgen een aantal restaurants op het strand van Castricum. In Ber gen op Zoom moest de traditionele Maria-omgang door de hevige re genval worden afgelast. Zeven koeien en een stier werden in Huij- bei-gen gedood, toen de bliksem in een stroomdraad sloeg. In Hoog woud brandde een boerderij geheel uit, nadat deze door de bliksem was getroffen. Dx-ie boerderijen bx-andden totaal uit, nadat de blik sem was ingeslagen. De boerderij en stonden in Kerkdrlel. Op vele plaatsen in het land wer den de spoorwegen geplaagd door blikseminslagen. Vooral in het zui den des lands ondervond het trein- vei-keer veel hinder van sein- en andere storingen ten gevolge van blikseminslag. Het treinverkeer liep daardoor vex-tragingen op van 5 tot 10 minuten. Tussen Roosen daal en Vlissingen werden vier sei nen en een automatische knipper lichtinstallatie getroffen. Tussen Oss en Den Bosch werden drie aki's buiten bedrijf gesteld. Tussen Zwijndrecht en Barendrecht vielen drie seinen en een automatisch be veiligde overweg uit. Bij Vugt 'n aki. Tussen Den Bosch en Boxtel bleven de lichten op het rechterbaanvak rood branden. Tussen Oudenbosch en Zevenbergen sloeg de bliksem in de bovenleiding. Een treinbe- stuurder, die onderweg was zag de inslag vlak voor hem gebeuren. Tegen Algerijnse vliegvelden (Van o ?spondent Lucas Kleijn) PARIJS De aangekondigde boycot van alle Algerijnse vliegvelden door de internationale federatie van lijn pi - loten in verband met dc gekaapte Is raëlische Boeing gaat niet door: de staking zou in de nacht van zondag op maandag beginnen, maar op het laat ste ogenblik is het conflict bijgelegd. Twee dagen lang hebben onze land genoten Jan Bax-telski, voorzitter van de federatie, en Landragin, secretaris van de bond van Franse lijnpiloten met de Algerijnse regering onderhan deld. „De geroofde Boeing" zeiden zij, „is het achtentwintigste geval van pivatendom in de lucht en kan niet langer worden geduld wegens gevaar voor bemanning en passagiers, maai wij houden ons volstrekt buiten de po litiek en wanneer de Israëlische rege ring een toestel zou hebben gekaapt zaten wij thans in Jeruzalem om t< protesteren". Daarom heeft de Alge rijnse regering laten weten dat de Boeing-bemanning binnenkort zal den losgelaten en dal de piloten zijn, na de zomer volgt °°k daar een herfst e» winter. Tiet is dus niet voor niets dat ItaMaanse en Spaa/nse couturiers interessante wintercollecties creëren. Ze zijn zelfs zo indrukwekkend, dat ze de- moedige haute-cou t u redraagster doen verlangen naar het koitde jaargetijde. Op pagina 7 presen teren xoij u een greep uit beide collecties onder het mottoaf scheid van de zomer. In Kerkdriel werden drie boerderijen, na blikseminslag, prooi Vitale Nikolajev, vice-presulent van de Ifalpa, werd bij aankomst in Parijs door journalisten bestormd na- het afgelasten van de tegen Algerije aangekondigde boycot. de intei-nationale federatie daarna het toestel naar Rome zouden mogen te rugvliegen. Hoelang dit „binnenkort" zal duren is er niet bijgezegd, maar met die belofte in het vooruitzicht hief de federatie de aangekondigde boycot op. Achter de schermen is door dc Fran se regering grote dxaik geoefend op de Algerijnse regering om niet alles op haren en snaren tc zetten. Bei^e kan ten wax-cn met een oplosslxxg gebaat. Niet alleen Air France, die van het luchtvei'keer op Algerije 95 procent in handen heert en de grootste verliezen van alle luchtvaartmaatschappijen zou hebben geleden, maar ook de Alge- ïijnsc regering, want Algerije zou door de lucht van de buitenwereld zijn af- Israël en Algerije zullen vermoede lijk komende week hun diplomatieke overleg vla derden over de gekaapte Boeing hervatten. AMSTERDAM (ANP) De 37-jarige G. E. Nobbe uit Amsterdam is gister avond in de dakgoot van zijn woning ia de Van Beunlngenstraat uitgegleden en van een hoogte van twaalf meter op straat gevallen. HIJ werd ernstig ge wond naar het Wllhelminagasthuis over gebracht, waar hij kort na aankomst overleed. De man was het dak opgos gaan om zijn tv-antenne bij te »tellea<\

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1