Soeharto: West-Irian blijft bij ons S)e £eidie(2otiAa/nt GEEN REFERENDUM DOOR Y.N. 8 MEERDERHEID KATHOLIEKEN NIET EENS MET ENCYCLIEK Maximumsnelheid voor autowegen Niet te scheiden deel republiek Barteleski in Algerije: minder pessimistisch Knaap van een primeur VISSER MET NEEFJE (13) VERDRONKEN Drie doden bij frontale autobotsing Schoolstrijd in Heiloo beslist in voordeel Otto Boetes Theodorakis onder toezicht ®sÏam.n VOORSTEL VERWACHT Eisenhower heeft weer zware hartaanval Brillanten sieraden DANSEN THE BUFFOONS 0MDANS Amusement OEGSTGEEST TELim»° Twee doden door tijdbom Sociologisch onderzoek wijst uit: PAPhNÜRAÜH l 32-L EIÜEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VERANDERLIJKE BEWOLKING De weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot vanavond: Veranderlijke bewolking met enkele buien. Ma tige tot krachtige, aan de kust mogelijk harde, zuidwestelijke wLnd. Ongeveer dezelfde tempera turen als gisteren. 59e jaargang, no. 17.524 DJAKARTA (AP) President Soehar- o van Indonesië heeft in een rede op de vooravond van Indonesic's nationale feestdag verklaard, dat West-Iran- (het voormalige Nicuw-Guinea) bij Indonesië zal blijven eu Nederland niet betrokken Is bij de uitvoering van de volksraadple ging, die uit hoofde van de overdrachts overeenkomst, volgend jaar gehouden moet worden. Soeharto zei, dat geen fun damentele overeenkomst is bereikt met Nederland en de V.N. dat deze volksraad pleging voor de verantwoordelijkheid van Indonesië zal zijn: „Het referendum zal niet gehouden worden door de N.V. en de Nederlandse regering is er niet langer bij betrokken". „Het volk van West-Iran", aldus Soe harto, "heeft herhaaldelijk zijn stand punt te kennen gegeven, dat het deel uit maakt van het Indonesische volk. Het wil niet, door wie ook, van Indonesië ge scheiden worden. Soeharto zei voorts dat zijn regering gepoogd heeft wederop- bouwplannen te verwerkelijken, die tot doel hebben het maatschappelijk leven In West-Iran te verbeteren sedei-t Indo- het gebied in 1963 van Nederland mam. Hij gaf evenwel toe, dat eco nomische moeilijkheden die het land voor en na de mislukte staatsgreep ge pleegd hebben, ook West-Iran getroffen hebben. Ook in een interview met Brandpunt, <fet gisteravond uitgezonden is, bracht Soeharto de kwestie West-Iran ter spra ke. Daarin zei hij dat het voortdurende streven van Indonesië is, de internatio nale overeenkomst na te leven. „Men dient echter te weten, dat de inwoners i West-Iran ons reeds herhaalde ma len duidelijk hebben gemaakt, dat zo wel zijzelf als hun provincie een ge bied vormen, dat niet afgescheiden kan worden van Indonesië. Met een dergelij ke bewustheid weten zij vast al met ze kerheid wat zij moeten doen". Rond een woonwagenkamp bij Amersfoort hebben agenten, mili tairen, brandweerlieden en burgers gisteren met man en macht gespeurd mar een 2-jarige kleuter, die uit het kamp was verdwenen. Terwijl ev in de wijde omgeving nog volop werd gezocht (zie foto), vonden kinderen uit het kamp op ongeveer 80 m van de wagen van de ouders het jongetje, dat verdronken was in de ondiepe sloot rond het kamp. Veili glieidsraad veroordeelt Israël NEW-YORK (AFP) De Veiligheids raad heeft met algemene stemmen een resolutie goedgekeurd, die een veroorde ling Inhoudt van Israël wegens „massale en zorgvuldig voorbereide" luchtaanvallen van 4 augustus op Jordaans gebied. Ook wordt de resolutie bevestigd van 24 maart 1968. waarin Israël wordt veroordeeld om zijn aanval te land tegen de plaats Karame. Onderhoud met Boeteflikka ALGIERS (AP-DPA) Twee functio narissen van de Ifalpa de internatio nale vereniging van verkeersvliegtuigen Jan Barteleski en Jacques Landragin hebben een onderhoud gehad met de Al gerijnse minister van Buitenlandse Za ken Boeteflikka. Na dit onderhoud deel de de voorzitter van de Ifalpa, Jan Bar teleski uit Wassenaar, mee. dat hij min der pessimistisch was dan bij aankomst in Algiers. Zoals bekend heeft de Ifalpa een boy cot aangekondigd van de vluchten op Al gerije in verband met het vasthouden van een Israëlisch El Al-vliegtuig met twaalf inzittenden. De Arabische sta ten, solidair met Algerije, hebben te genacties in het vooruitzicht gesteld. Barteleski en secretaris-generaal van de Franse organisatie van verkeersvlieg tuigen, Landragin, hebben ook een be zoek gebracht aan de bemanning van OOSTVOORNE (ANP) Gistermor gen omstreeks elf uur z(jn in het Voor- neskanaal bü de gemeente Hecnvliet de 51-jarige beroepsvisser A. Bravenboer en z(jn 13-jarige neefje A. Bravenboer verdronken. Aangenomen wordt dat de jongen, die niet kon zwemmen, te water is geraakt en dat zijn oom hem heeft willen red den. De jongen, die met zijn vader op vakantie was in Heenvliet, was afkom stig Colombia (Bogota) in Zuid-Amerika Zuid huis terugkeren. het gekaapte toestel. Zij hebben gecon stateerd dat zij goed behandeld worden. Vandaag zou opnieuw met Boeteflikka beraadslaagd worden. De piloten van de Zwitserse maat schappij Swissair zullen Zich voorlopig niet bij de boycot van vluchten naar Al giers, afgekondigd door de internationa le pilotenvereniging (Ifalpa), aanslui ten. Dit besluit namen gisteren de twee Zwitserse piiotenorgaaisaties in Zürich op een gezamenlijke vergadering. Oor spronkelijk hadden de vliegers van Swis sair zich in beginsel akkoord verklaard met de boycot. EDE (ANP) Drie personen zijn gis teravond in Ede oin het leven gekomen, toen hun auto frontaal werd aangere den door een tweede auto. Deze wagen moest uitwijken voor een onverlichte huifkar, die bestuurd werd door de 19- jarige werkstudent A. M. uit Vlaardin- De bestuurder van de ene auto, de heer H. Ballema (21) uit Hoogezand, kon de huifkar niet meer ontwijken en werd door de botsing op slag gedood. Zijn 18- jarige verloofde, mej. W. Veentjer, en haar moeder, de 49-jarige mevrouw E. Veentjer-Huisman, overleden korte tijd na aankomst in het Julianaziokenhuis in Ede. In de auto zaten verder de vader van i verloofde, de heer W. Veentjer, die ernstig werd gewond, en een zuster, mej. A. Veentjer, die een been brak. De bestuurder van de tweede auto, de 43-jarige garagehouder G. E, en zijn echtgenote uit Ede werden licht gewond. (Van correspondent HEILOO Hansje Boetes heeft zijn colleges in democratie met succes afgesloten. Het principiële meningsverschil tussen P.S.P.- senator Otto M. Boetes en de burgemeester van Heiloo, de heer J. A. Posman over de toelating van de 9-jarige jongen op de J. P. Hasebroeck school is gisteren bij gelegd. Daarmee verdween een conflict uit de wereld, dat zeer hoog dreigde op te lopen, dat scheen uit te monden in een ge- rechtcrlqke vervolging van de senator. Gistermorgen om elf uur heeft het echtpaar Boetes het college op nieuw verzocht lrun zoon toe te laten tot de openbare lagere school aan de Laan van Zeeman, waarvan Hansje drie jaar leerling is geweest. Gistermiddag liet het Heilooëir gemeentebestuur de heer en mevrouw Boetes weten, dat. het alsnog toestemde in de toelating van de jongen. Het geschil ontstond nadat enige tientallen oudere kort voor de schoolvakanties van het college een briefje ontvingen, waarin hen werd meegedeeld, dat hun kind zou worden overgeplaatst naar een andere openbare school. Die over plaatsing was noodzakelijk gewor den omdat, de schoolgrenzen ln Heiloo moesten worden herzien ais gevolg van overbelasting van de drie bestaande openbare lagere scholen. De meeste kinderen wer den toegewezen aan de onlangs gevormde vierde openbare lagere school aan de Ewislaair Na enige strubbelingen legde 9 van de 10 protesterende ouders zich bij deze maatregel neer. Alleen het echt paar Boetes verzette zich ertegen, onder de uitleg, dat niet het ge meentebestuur, maar zij wilden beslissen over de overplaatsing van hun zoon. ATHENE (AFP) De Griekse compo nist. Mikis Theodorakis is onder toezicht geplaatst. Hjj bevindt zich in zijn huis te Vrachati op 90 km van Athene, waar hij zich uitsluitend aan de muziek wijdt. Theodorakis die op 27 Januari in vrij heid werd gesteld hij was gevangen gezet omdat hij zich tegen het nieuwe Griekse bewind gekeerd zou hebben is na zijn vrijlating niet meer lastig ge vallen. Aan deze periode van vrijheid schijnt nu een einde te zijn gekomen. (ADVERTENTIE) ...en als dessert.. in handig gezinspak j parlementaire redactie DEN HAAG Naar in Den Haag verluidt zal minister Bakker (Verkeer en Waterstaat) dit najaar met vooratellen komen om de lp voering van een minimunvsnelheid op autosnelwegen mogelijk te maken, alsmede een verplichte onderwerping aan een alcoholproef voor daarvoor in aanmerking komende automobilisten. Hieraan voorafgaand zal echter naar alle waarschijnlijkheid eerst de stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid nog een aantal experimenten met mlnlmumsnolheden uitvoeren, waarmee anderhalf a twee jaar gemoeid zal zijn. Zoals bekend Is reeds drie jaar een experiment gaande met zogenaamde adviessnelheden, dat dit najaar zal worden afgesloten. Minister Bakker heeft zich in het verleden duidelijk voorstander getoond van Invoering van een mlnimumsnelheld, zoals die elders in Europa reeds bestaat. Hier nog in de cockpit van een trainingstoestel, maar binnenkort ongetwijfeld op de bok van een grote straal reus, zit de donker blonde, dertigjarige Turid Wideroe. Zij moet nog één test afleggen en als zij daarvoor slaagt, is zij pilote bij de Scandinavische luchtvaart maatschappij SAS. Zij is daarmee tevens de eerste vrouw in West- Europa, die grote passagiers vliegtuigen gaat besturen ATHENE (AFP) Cons tantin Loun dras, echtgenoot van de naar Londen uitgeweken eigenares van Atheense kran ten Helenl Vlahou, is in Athene in voor lopige hechtenis genomen op beschuldi ging van verboden wapenbezit. Zijn aan houding, zo wordt van officiële zijde meegedeeld, houdt geen verband met de aanslag op premier Papadopoulos. WASHINGTON (AP) De voormalige president Dwight D. Elsenhower heeft gisteren opnieuw een ernstige hartaanval gehad. Zijn toestand onmiddellijk na de laatste aanval de zevende voor de 77-Jarige generaal werd door de dok toren stabiel genoemd. Op 6 augustus had Eisenhower zijn zesde hartaanval die door do doktoren ook ernstig werd genoemd. Sedertdien scheen hij weer gestadig vooruit te gaan. Afgelopen zaterdag zat hij op en las wat. Het is zijn derde hartaanval dit jaar. De generaal ligt sedert 14 mei in het. ziekenhuis. De aanvallen worden beschreven als „myocardiale infarcten" een soort hart aanval waarin de bloedtoevoer en het weefsel wordt beschadigd. ADVERTENTIE Moderne diamantencollectie Ringen met briljant reeds v.a. 75,— Ook verlovingsringen JUWELIER V. D. WATER HAARLEMMERSTRAAT 181 Altijd voordelig 's Maandags gesloten (ADVERTENTIE) ZATERDAG 17 AUGUSTUS A.S. in het doapshuls te Oud-Ade. Aanvang 8 uur. Kaarten vanaf 18.30 uur verkrijg baar aan de zaal. (ADVERTENTIE) Morgenmiddag 3 uur begintdc inschrijving voor onze gezellige cn moderne dansklubs in het ANT. CLUBHUIS. Mare 43. Leiden DISCO-TOP DANSAVOND iedere zondag 8-11 uur Ant. Clubhuis, Leiden Privé adres: Spaargarenstraat 27, Oegstgeest. Het Dolfinarium in Harderwijk heeft een knaap van een Europese primeur aan de haak geslagen: een nog jonge, maar desondanks al vier meter lange zwaardvis, die gisteravond op Schiphol arriveerde. Er was een vrachtvliegtuig aan te pas gekomen, maar de vis is dan ook het grootste levende wezen, dat ooit per vliegtuig over de oceaan is vervoerd. Voor de begeleiders was de lange reis een kwestie van pappen en nat houden. TRIEST (AP) Twee Joego-Slavcn zijn omgekomen en drie Italianen zijn gewond bij twee geheimzinnige ontplof fingen in Triest, waarbij een auto werd vernield en de ruiten van alle omringen de gebouwen werden versplinterd. De lichamen van de Joego-Slaven, die j beiden in Parijs woonden, werden ge- vonden tussen de verkoolde resten van een auto, die bij het slation van Triest i geparkeerd had gestaan. De politie deel de mee dat men de resten van een tijd bom lussen de wrakstukken van de auto had gevonden. Drie mensen, die op het geluid van de ontploffing naar de auto toesnelden, werden bij een tweede ont ploffing gewond. CAPE KENNEDY (Reuter) Amerikaanse marine «n luchtmacht heb ben voor het eerst proeven genomen met raketten met meervoudige kern- ladingen. De marine lanceerde ?en Po- seidonraket. die na een vlucht van 1600 km enkele oefenkernkoppen afvuur de op doelen in de Atlantische oceaan. DEN 11AAG Het merendeel van de Nederlandse bevolking Is het niet eens met de strekking van de Pauselijke encycliek „Humanae Vitae". Uit een In opdracht van de KRO-tclevisie verricht opinieonderzoek door het NIPO blijkt dat 71 pro cent de encycliek onjuist vindt. Twaalf procent is het eens met de strekking van het Pauselijk docu ment. De rest had geen mening. De belangrijkste reden voor het niet Juist vinden van de encycliek is „de mensen moeten hier zelf over kunnen beslissen. Dit werd als reden opgege ven door 60 procent van de ondervraagden. Onder Rooms-Katholieken was dit percentage 55 Opvallend ia voorta de grote bekendheid, die de en cycliek na de openbaarmaking genouleen week na de publikatie had 95 procent van de encycliek ge hoord. Onder het katholieke bevolkingsdeel was de bekendheid 97 procent. De overweging, dat „overbevolking moet worden tegengegaan" vormde voor veertien procent van de katholieken het motief om het met deze encycliek niet eens te zijn. Andere argumenten zijn: „de Kerk kan cn mag zich niet hier in mengen" (11 procent), „men kan de klok niet terugzetten" (9 procent), „de pil Is al te veel ingeburgerd" (7 procent) en „pe riodieke onthouding is onnatuurlijk" (5 procent). Van de katholieken, die het eens zijn met de strek king van dc encycliek over de geboorteregeling (20 procent) gaven 17 procent als hun mening te kennen „iemand, die een gezin sticht moet dc consequenties hiervan dragen". Redenen als „voorbehoedsmidde len leiden tot zedenverwildering" en „het is vroe ger verboden en daar blijft lk bij" werden door res pectievelijk 13 en 6 procent van de katholieke on dervraagden opgegeven. Een meerderheid denkt, dat de katholieke zielzor gers het niet eens zijn met het Pauselijk stuk (70 procent; onder katholieken 64 procent). Tien procent (R.-K.: 12 procent) van dc ondervraag den was van mening, dat de encycliek zal worden opgevolgd. 72 procent (R.-K.: 68 procent) was het tegenovergestelde van mening. De KRO-televisle, die in een BrundpuntuiLzending gisteravond een samenvatting van de enquétegege- vens publiceerde, zal op maandag 26 augustus via Nederland II een uitzending wijden aan deze en quête. Voorts zullen gegevens worden bekendge maakt uit onderzoekingen, verricht door het bureau Intomart en het sociologisch instituut van de uni versiteit te Nijmegen. In de studio zullen de resul taten worden becommentarieerd door artsen, pries ters en sociologen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1