^&2id6eSouAa/itt Ulbricht was getuige van enthousiasme voor Dubcek Besprekingen Karlovy Vary Zelf koel ontvangen EEN ZOMER VOL WATER x i Gouv. Maddox wil ook meedingen „TWEEDE WALDY" ZAAIT PANIEK IN AMSTERDAM nieuw Op oproer in Watts: drie doden PROF. OUD (81) OVERLEDEN JAMIN 1 Man gedood, I ex-vriendin gewond Onderzoek van pres. Johnson Aartsbisschop van Santiago beschermd Fiatfabriek in Born gestart ...naar de grote school Siamese tweeling in Parijs gescheiden fruit PAPENGRACHT 3 2- LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w, 1.04; p. mnd. f 4.45; p kwart, f 13.35; fr. p, post f 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 13 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN LATER OPKLARflNGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Aanvankelijk zwaarbewolkt met tijdelijk regen of enkele buien, maar morgen overdag van hot weeten uit verspreide opklaringen. Matige, tijde lijk krachtige wind, ruimend van zuid naar west. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.520 KARLOVY VARY (Reuter - A.P.). De Oostduitse partij leider Walter Ulbricht is gisteren getuige geweest van het enthou siasme van de Tsjechische bevol king voor hun nationale partij leider Alexander Dubcek. Bij zijn aankomst in Karlovy Vary, waar hij met de Tsjechische leiders besprekingen zou voeren, werd Ulbricht zelf zeer koel ontvangen. De Tsjechen bleven doodstil toen Ulbricht van het vliegtuig naar een gereedstaande auto liep, waar na plotseling de kreet „Lang leve Dubcek" losbrak. Ulbricht was de eerste Oosteuropese leider die het Tsjechische bewind had aangeval len in het streven naar liberali satie. De besprekingen die gisteren in Kar lovy Vary zijn gehouden, hadden lot doel de onderlinge geschillen bij te peg gen. Het communiqué na afloop van het gesprek maakt melding van een vi'iend- schappelijke sfeer tijdens het gesprek, waarin gesproken js over intensievere samenwerking tussen beide landen en de beide communistische partijen. Beide partijen zijn ook overeenge komen te blijven ageren tegen het revanchisme, het militarisme en het neo-nazisme in West-Duitsland. Het communiqué dat dit bekend maakt, is overigens in zeer algemene termen opge steld. Tijdens een pauze tussen de bespre kingen werden Dubcek, premier Cernik en parlementsvoorzitter Smrkovsky om ringd door honderden badgasten die om handtekeningen vroegen. Een Westduitse dokter overhandigde hem een recepten boek, waar Dubcek op schreef: ,.Ik wil niet dat u iets voorschrijft onder mijn naam". Enkele omstanders lieten bank biljetten van een handtekening voorzien en een tienermeisje vroeg Smrkovsky een handtekening op haar onderarm. Hij deed dit en schertste daarbij: „Dat is niet als in een concentratiekamp". De zomer heeft veel gezichten. Maar water komt er steeds aan te pas. En zorgt de natuur er zelf> niet voor, dan bieden we de natuur de helpende hand (of slurf). Want zo'n olifant is niet voor de poes. (Van onze correspondent) AMSTERDAM Bij een ruzie in de Amsterdamse VVilhelminastraat is gisteravond de 33-jarige Surinamer Harold Bilderdijk neergestoken en aan de gevolgen van de meswonden overleden. Zijn vriendin, de 32-jarige Lea Gobets, werd ernstig gewond. Zij kon nog de straat opstrompelen, maar zakte enkele tientallen meters verder in een portiek in elkaar. De bewoners van het betrokken pand waarschuwden de politie, die kort daar op de dader kon arresteren. Het bleek de eveneens uit Suriname afkomstige M. Michel L, die bekende te hebben ge stoken, woonde tot ongeveer een week geleden samen met de vrouw bij wie hij een dochtertje van 1 jaar heeft in haar woning op de eerste etage. L, die vorige week door de vrouw uit huis zou zijn gezét, verdacht haar van een liefdesaffaire met de typograaf, die SAN ANTONIO (AFP-RTR) Presi dent Johnson is gisteren vijf kwartier lang onderzocht in het militaire zieken huis Brooke in San Antonio. Ook vorige week werd hij onderzocht. Na afloop van dat onderzoek, werd bekendgemaakt, dat hij aan een darmbreuk leed. De maandag genomen röntgenfoto's zullen in 't marine-ziekenhuis le Bethes- da in Maryland worden onderzocht en worden vergeleken met foto's van enke le jaren geleden. Volgens AFP gaat het hier om uitstulpingen In de dikke darm, waarvoor in het algemeen geen chirur gische ingrepp nodig s. Deze uitstul pingen zijn reeds in 1960 geconstateerd. Het Witte Huis heeft in een korte verkla ring gezegd, dat Johnson zich goed ge zond voelt en zijn activteit volhoudt. SANTIAGO (Reuter) Kardinaal Raul Siiva Henrique, aartsbisschop van San tiago in Chili, is onder politiebescher ming gesteld. Onbekenden hebben hem bedreigd alles in het werk te zullen stellen om te beletten dat hij het eucha ristisch congres in Bogota in Columbia bijwoont. De dreigementen werden tot hem gericht na de „bezetting" van de kardinaal van Santiago door een groep van 200 priesters, nonnen en leken, be kend als „De jonge Kerk", uit protest tegen de pauselijk encycliek „Humanae Vitae". De aartsbisschop zei legen verslagge vers dat negen priesters tijdelijk in hun ambt geschorst zijn, omdat zij meege daan hadden aan de „bezetting" van de kathedraal. „De jonge Kerk" wil een nieuwe maatschappij, waarin de waar digheid van de mens gerespecteerd wordt, afschaffing van de slavernij waarin de bevolking van Latijns-Ameri- ka door het economische imperialisme is gebracht en een Kerk die zich niet bezighoudt met de rijken maar een Kerk voor het volk is. Democratische kandidaten zijn „socialisten" SAVANNAH (Reuter) Gouverneur Lester G. Maddox van de Amerikaanse staat Georgia heeft bekend gemaakt dat hij ernstig overweegt mee te gaan din- naar de democratische kandidatuur r het presidentschap, omdat de drie andere gegadigden: vice-president Hu bert H. Humphrey, senator Eugene J. Eisenhower gaat vooruit WASHINGTON (AFP) Generaal Eisenhower blijft vooruitgaan, zo is meegedeeld 'van de zijde van het hospi taal Walter Reed in Washington waar de voormalige president van de Ver. Staten herstellende is van zijn zesde hartaanval. Hij krijgt geen zuurstofbe handeling meer, maar moet wel het bed houden. IADVERTENTIE Vluchtpoging. Tsjecho-Slowaakse grenswachten hebben vier jonge Oost duitsers aangehouden van een groep van zes die trachtte over de grens naar West- Duitsland te komen, aldus dc Beierse grenspolitie. De vluchtpoging vond plaats dichtbij de Westduitse grensplaats Rehau. GOUDEN RING voor dame of heer JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft hem. Ook in briljant. Altijd voordelig, 's Maandags gesloten. (ADVERTENTIE) OR A HOENSBROEK Waarom ziefjmen ze niet? Kijk naar TV Hilversum 2 op vrijdag 16 aug. om 20.30 uur (GIRO 760076) McCarthy van Minnesota en senator George McGovern van Zuid-Dakota „so cialisten zyn en geen democraten". Zaterdag, zo zei Maddox, zal ik defi nitief beslissen na eerst de reactie van de conservatieven in het land gepeild te hebben. Maddox verklaarde dat men maar naar de democratische partij en de Amerikaanse regering hoeft te kijken om te beseffen dat de conservatieven in de V.S. genegeerd worden wat de benoe mingen voor regeringsfuncties, functies in het hooggerechtshof en hoge posten in de democratische partij betreft, De 53-jarige Maddox, een voorstander van rassenscheiding, kwam verscheidene jaren geleden in het nieuws toen hij ne gers uit zijn restaurant joeg, een keer zelfs met een pistool in zijn hand. Hij zei toen zijn restaurant liever te zullen sluiten dan negers te bedienen. In 1966 werd hij tot gouverneur van Georgia ge- Paola studeert Nederlands bij zusters in Yught (Van een onzer verslaggevers VUGHT. Prinses Paola van België heeft voor onbepaalde tijd haar intrek genomen in het internaat Regina Coeli in Vught van de zusters Chanoinesses de St.-Augustin. Aan dit internaat is een m.m.s. en een talenpracticum verbonden Aan deze afdeling wil de prinses, wier verblijf streng incognito wordt genoemd, lessen volgen ia de Nederlandse taal- en letterkunde. BORN Maandagmorgen zijn op het j terrein van de nieuwe Fiatfabriek in Born de eerste vier treinwagons met in totaal circa 80 personenauto's gearri- veerd. De werkzaamheen in de Fiatfa briek, waarvan de inrichting overigens nog niet compleet is. hebben daarmee J een aanvang genomen. Momenteel wer- ken 55 personeelsleden in de fabriek. J praktisch alle herschoolde mijnwerkers, j Van nu af zullen alle voor ons land be- j stemde Flat-auto's vanuit Italië recht-1 streeks per trein naar Born worden vervoerd en vandaar uit door drie ex pediteurs over het gehele land worden verspreid. Dat betekent dat In Born jaarlijks 50 tot 50.000 auto's aankomen en nadat ze verkoopklaar zijn gamaakl, worden gedistribueerd. In september komen daar nog de indus trie- en de landbouwwerktuigen hijs Voor deze werktuigen, heftrucks, bulldozers etc. dient de Bornse fabriek verder nog alt een „veredelingsbedrijf". sinds enige rpaanden bij een familie in hetzelfde huis at, maar elders in de stad woonde. Tegen zeven uur gisteravond kwam hij naar zijn oude woning om de vrouw te spreken. Toen hij haar niet aantrof, liep hij door naar de zolderetage, waar de slachtoffers op dat moment waren. Er ontstond en hevige ruzie, waarbij L. zijn rivaal zes of zeven steken in de rug toebracht. De politie vond de hevig bloedend onder aan de trap de vierde etage. De dader was plaatse blijven wachten en kon zonder moeilijkheden worden aangehouden. Volgens de politie wijst het feit, dat het slachtoffer steekwonden in de rug vertoonde, erop dat hij voor zijn valler op de vlucht was. Het dolkmes bevond zich in de woning van Le was door L., voördat hij naar boven ging, opgehaald. Na zijn daad stopte hij het mes in de brievenbus van de ning en ging de straat op. Zelf liep hij een diepe snee aan een hand op, moedelijk van zijn eigen mes. Lea Gobets was de afgelopen tijd al enige malen op het politiebureau aa Overtoom komen klagen over de onhoud bare toestand met haar vriend. Ook gis termiddag was zij aan het bureau ge komen met de mededeling dat L. haar had bedreigd en daarbij gezegd zou heb ben „ik ben een tweede Waldy" (de Su rinamer, die vorige week op de Zeedijk amok maakte en daarbij een matroos doodschoot en een buffetjuffrouw met messteken om het leven bracht). LOS ANGELES AFP Bij ongeregeld heden in Watts, dc zuidelijke ncgerwijk van Los Angeles, zijn gisteren drie ne gers om het leven gekomen en vijftig personen, ouder wie zes politiemannen, gewond. In dc loop van de nacht be gonnen zich incidenten voor te doen na de sluiting van een festival van een weck, dat was georganiseerd om dc be volking af te leiden van dc gedachten aan het bloedige oproer, dat drie jaar geleden aan minstens 34 mensen het le ven kostte en waarbij n zes dagen van gevechten, brandstichting en plundering honderden mensen werden gewond. Toen politiepatrouilles met stenen wer den bekogeld en door sluipschutters on der vuur werden genomen, werd een „algemeen mobilisatie" afgekondigd. De betrokken wijk werd afgezt en 470 po litiemannen trokken met patrouille auto's naar Watts, waarbij zij van een hefsehroefvliegtuig dat met een krach tig zoeklicht was uitgerust, aanwijzin gen kregen omtrent de haarden van het verzet. Na enkele uren was de rust weergekeerd. Er waren toen 32 arresta ties verricht. Veel doden door ongeluk of ziekte bij Amerikanen in Zuid-Vietnam WASHINGTON (AP) Zonder dat de communisten een schot lossen sterven elke week in Vietnam twee tot drie pe lotons Amerikaanse soldaten. Deze sol daten zijn het slachtoffer van ziekten of ongelukken. Hun namen staan onder aan de verlieslijsten onder het hoofd „niet door vijandelijke acties overleden". Hoewel deze aantallen in Vietnam, la ger zijn dan in de twee vorige oorlo gen, vertegenwoordigen de aantallen do den die niet op de slagvelden sterven 'n ernstige aanslag op de mankracht in Vietnam. Sinds 1 januari 1961 zijn door ziekten en ongevallen in Vietnam ten minste 4300 man overleden, dat is rond 14 procent van alle Amerikaanse ver liezen in de oorlog. Nou, braaf zijn hoor! Straks komt mammie je weer halen! Snikkende moeders, lachetule en huilende kinderen. Deze taferelen speelden zich gisteren af zwor de deuren van de lagere scholen, die weer voor het eerst opengingen Het Deen.st nklijk paar heeft (Van onze correspondent) PARIJS De twee professoren die de de Siamese tweeling in een Parijs kinderziekenhuis maandag hebben ge opereerd beperken zieh in hun commu niqué tot de gebruikelijke mededeling, dat de operatie goed is geslaagd en dat de twee meisjes Blanche en Irene, 41 dagen oud. nog leven. Over de vooruitzichten van herstel wil den en konden zij zich niet uitlaten, want evenals bij een hartoverplanting kunnen zich complicaties voordoen die niemand kan voorzien. Voor men iets met zekerheid kan zeggen zal men twee tot drie weken moeten wachten. De operatie begon om kwart over tien maandagochtend en was om kwart voor twee afgelopen. Op dal ogenblik waren de babies, die aan elkaar gegroeid wa ren tot aan de benedenste rugwervels van van elkaar gescheiden. De operatie was moeilijk omdat ook de zenuwen in de rug van elkaar moesten worden ge- schelden. Na de scheiding werden de kinderen naar een andere operatiezaal overgebracht om de grote wonden met een nieuwe huid te helen, afgestaan door vrijwilligers. Ken der meisjes, al direct na de bevalling aan beide benen ver lamd, zal als zij het leven houdt, ver lamd blijven. Een soort gelijke operatie is zeven jaar geleden in Frankrijk mislukt. Slechts twee zijn geslaagd, namelijk ln Amerika en in Italië. iebracht noordelijke deel van het koninkrijk Groenland. Tijdens het bezoek rer- ruste het paar de Groenlanders door te verschijnen n in de kleurrijke nationale klederdracht, dat op hoge prijs werd 'eld. (ADVERTENTIE) morgen voordeel 250 gram van 85 voor 75 niet duur wel heerlijk ROTTERDAM (ANP) ln z(jn woning ln Rotterdam is gisteravond op 81-jarige leeftijd prof. P. .1. Oud over leden. Prof. Oud was sinds 1963, toen hij rich uit het actieve politieke leven terugtrok, minister van staat. In dat jaar werd hU voorts tot erevoorzitter van dc V\'l> benoemd. Prof. Oud was al geruime tijd aiek. In maart, werd hij voor enkele weken in het havenziekenhuis jn Rotterdam opgenomen wegens moeilijkheden in de bloedsomloop. De voorzitter van de WD-fractie In de Tweede Kamer, mr. E. H. Toxopeus, verklaard* vanochtend dat met prof. Oud een politicus en staatsrechtgeleerde van groot formaat ls heengegaan. „Op zijn hoogtepunt leek hij onverwoestbaar. Hij heeft .tot op hoge leeftijd de Kamer fractie voorgezeten en ik heb hem dik wijls om raad gevraagd. Zijn boek over het constitutionele recht geldt als h e t handhoek voor praktizerende politici. Zijn heengaan betekent een groot verlies voor de WD". Oud-premier en minister van stoat dr. W. Drees noemde de overledene één van de belangrijkste politici ln ons land, die kon bogen op de grootste parlemen taire ervaring. „Prof, Oud was éAn van die weinigen die de praktische politiek combineerden met het, staatsrecht. Dr. Drees wees op de veelzijdige loopbaan van de overledene: burgemeester van Rotterdam,.Kamerlid, minister, maar ook hoofdbesturusl ld van de Partij van de Arbeid en met mr. Stikker oprichter van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Naur zijn mening is prof. Oud van grote betekenis geweest voor de naoorlogse liberale partij, die door zijn IJver kon groeien en regeringspartij worden (Voor cm leve iishrschrijvin g vast prof. Oud zie pagina 5),

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1