S)e CoidócSoii^cmt CONVENTIE KIEST VOOR RICHARD NIXON s Reeds eerste stemming bracht absolute meerderheid Raadsel rond melding over zeven drenkelingen Toestand miljonair blijft nog kritiek Voorkeur van zuidelijke staten gaf uiteindelijk de doorslag Politieke wederkomst itlfT. Jsëk Grote speur actie levert niets op Hans van H. vrijgelaten Na melding telefoniste: ROOFOVERVAL IN UTRECHT ONTLOKT HARTELIJK GELACH Gewapende dader verdween met ƒ20.000,- Ds. Abernathy maant tot kalmte Onlusten tussen negers-blanken in republikeinse-conventiestad Estafette zwemmers toch naar Mexico PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C M. DRABBE J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; p. mnd. ƒ.4.45; p kwart. 13.35; fr p post I 16.20 ADVERTENTIES 22 et p mm Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging lel 33839 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 8 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAO VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK REGEN Weersverwachting, meegedeeld door het K.N.M.L te De Bilt, geldig tot morgenavond. In het algemeen veel bewolking met plaatselijk regen. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak tussen noord en oost. 59e jaargang, no. 17.517 Na mishandeling politiekorps Bergen op Zoom (Van een onzer verslaggevers BERGEN OP ZOOM „Nog geen enkel goed aanknopingspunt heb ben we. Was dat maar waar". I)it zei gisteravond nir. A. J. Kalthoff, officier van justitie in Breda, naar aanleiding van do moordaanslag, die zaterdagavond is gepleegd op de 74-jarige miljonair Chr. Rogier uit Bergen op Zoom. In de toestand van het slachtoffer is sedert zon dagmorgen geen enkele verbetering geconstateerd. Deze blijft onwermin- derd kritiek. De vier Bergen op Zoomse recher cheurs die onder hoogspanning aan deze zaak werkten, hebben in de loop van dinsdag assistentie gekre gen. Leden van het parket hebben in overleg met de commissaris van politie in Bergen op Zoom besloten een zestal geroutineerde recher cheurs uit het arrondissement van de rechtbank Breda ter assistentie te sturen. Het betreft hier één van de eerste zaken, waarbij recher cheurs zowel het korps der rijks politie als van gemeentelijke korp sen gezamenlijk worden ingezet voor de oplossing van een poging tot moord, in een gemeente waai' zij organiek niet' thuis horen. In de loop van het onderzoek heeft de politie vele tips en aanwijzin gen ontvangen, die alle worden (of zijn) gecheckt. „De waarde ervan valt tot op heden tegen", aldus de chef van de Bergse recherche. Meerdere tips betroffen informa ties over auto's die in de buurt van de woning van de fabrieksdirecteur zouden zijn gesignaleerd. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zün gevestigd, wende men zich tot de agent. MIAMI-BEACH (A.P.-Reuler). Richard Milhous Nixon (55) heeft de traditie, dat hij altijd verliezer is, ge broken en is reeds bij de eerste stemming gekozen als republikeins kandidaat voor de presidentsverkie zingen in november. Een donderend gejuich deed het conventiegebouw op zijn grondvesten schudden toen de dertig stemmen van Wisconsin Nixon over de grens van 667 stemmen heen hielpen. Reagan noch Rocke feller (respectievelijk 182 en 277 stemmen) kwamen er verder aan te pas. De naam van de eventuele vice- president is nog niet bekend gemaakt. Naar het schijnt hebben senator Mark Hatfield (Oregon) en senator Howard Baker (Tennessee) de beste kansen. sloegen op het strand de reddingsactie drenkelingen gade. (Van e verslaggevers BERGEN AAN ZEE Zün er bü Bergen aan Zee zeven mensen verdron ken of berust de getuigenis van een aantal toeristen op een te rüke fantasie? Voor deze vraag ziet de rükspolitie te Bergen zich geplaatst nu een middag en een halve avond van intensief zoeken geen resultaat hebben opgeleverd. Ner gens is iets te bekennen van de zeven zwemmers die gistermiddag iets ten noorden van de Noordhollandse bad plaats in moeilüklieden zouden zfjn ge raakt en daarna kopje onder zouden zqn gegaan. Nergens zün ook kleren van hen gevonden, nergens ook is gemeld dat er mensen zün vermist. Desondanks gelooft de politie dat het alarm dat door oud visser Flip Briefjes werd gegeven niet vals is, al houdt men er rekening mee dat de zwemmers wel eens zeehonden geweest kunnen zün. Om half vier gistermiddag keerde Briefjes met een licht bootje van een vispartij op zee naar het strand terug. Hij hoorde daar van de jongeman Schot ten uit Bergen, dat deze bij de derde bank, dat wil zeggen op ongeveer ander halve kilometer uit de kust, in totaal zeven zwemmers had gezien. Met behulp van een verrekijker zou Briefjes daarna van het strand hebben gezien, dat van de zwemmers een derde, die reeds in moeilijkheden leek te verkeren, sleepten. De andere vier zwommen,, aldus nog steeds de verklaring van Briefjes, op dezelfde hoogte, niet ver van de anderen. Omdat de post van de Alkmaarse reddingbrigade op dat moment wegens het vrij slechte weer onbemand was sloeg de oud-visser alarm bij de EHBO post, die op haar beurt de rijkspolitie waarschuwde. Van liet vliegkamp De Kooij bij Den Helder steeg om kwart voor vijf een Wasp-hefschroefvliegtuig op, met aan boord een paar rubberboten en een hijsinrichting om de drenkelin gen eventueel omhoog te kunnen halen Aan de MLD te Valkenburg werd in tussen verzocht twee helikopters stand by te houden. Ook spoedde een speedboot en een vloot van kleine motorboten zich naar de plek waar de zeven voor het laatst zouden zijn waargenomen. Niet veel later kwam ook een kotter de hulp verleners assisteren Doodvonnissen op Haïti PORT AU PRINCE (Reuter) Een krijgsraad in Port au Prince heeft woens dag tien mannen ter dood veroordeeld wegens hun aandeel in een mislukte in vasiepoging in Haïti op 20 mei. Ver wacht wordt dat de Britse diplomaat John D. Knox maandag terecht zal staan Hij wordt ervan beschuldigd te hebben geholpen bij de opstelling van. het in vasieplan dat, volgens president Duva- lier, uit het Bahama-eiland Inagua werd uitgevoerd De politie, die aanvankelijk de factoren fantasie en verkeerd kijken niet had uitgesloten, werd omstreeks zes uur in haar mening, dat de mensen zouden zijn verdronken, versterkt, toen zich nog vier getuigen kwamen aanmelden. Allen ver telden dat zij de zwemmers een tijdlang hadden gezien, maar daarna plotseling uit het oog waren verloren. Sommige vakantiegangers op het strand zeiden bovendien één, drie en zes zwemmers te hebben gezien. Gisteravond om half tien evenwel twij felde weer iedereen, uitgezonderd de politie en de getuigen. Niets was namelijk ontdekt, nergens was melding gemaakt van vermissing. De helikopter uit De Kooij keerde om kwart over zes reeds op zijn basis terug na boven Bergen aan Zee te zijn afgelost door een Sikorsky uit Valkenburg. Volgens kapitein ter zee T. Tjitted van de operatiekamer MLD Valkenburg was het zicht op zee erg slecht en had doorzoeken na zonsonder gang geen enkele zin meer. Ook de in middels uitgevaren reddingboten Prins Hendrik uit Den Helder en de* Neeltje Jaeoba uit IJmuiden keerden naar hun basis terug. Volgens insiders van de reddingsbrigade op het strand is het niet onmogelijk, dat de getuigen drijvende voorwerpen of op voorwerpen zittende zeemeeuwen hebben aangezien voor senhoofden. Vreemd blijft evenwel de verklaring van de oud-visser Briefjes die zegt duidelijk zeven zwemmers te hebben gezien met zijn verrekijker. Ook de andere getuigen blijven bü hun ver klaring. Mochten de zeven inderdaad zijn ver dronken, dan is het niet waarschijnlijk dat zij nog vandaag zullen worden ge vonden. De politie speurt momenteel in alle hotels of daar mensen worden ver mist. Dit heeft tot nog toe geen enkel resultaat gehad. In zijn eerste verklaring als presidents kandidaat zei Nixon, die zijn succes vooral te danken heeft aan de steun van de zuidelijke staten, waar overigens Rea gan ook veel aanhang had, dat hij de verkiezingscampagne op een onpartij dige wijze zal voeren en niets zal zeggen, wat het land verdeeld zou maken. Hij zou zich richten tot alle groepen van de bevolking van de Verenigde Staten. Nixon zelf verwacht dat zijn democra tische tegenspeler de huidige vice-presi dent Hubert Humphrey zal zijn. Nixon kreeg in totaal 692 stemmen. Er heerste weinig spanning toen de conventie zijn hoogtepunt bereikte in een hal, waarin 18.000 mensen opeengepakt zaten. De opwinding was grotendeels kunstmatig. Aan de stemming ging een marathon van 52 redevoeringen vooraf. In totaal deden twaalf personen mee aan de stemming daarbij waren „favorite sons'" als senator Hiram L. Fong van Hawaii, senator Strom Thurmond van Zuid-Carolina eens een democraat en Rockefellers broeder Winthrop uit Arkansas. En dan was er de eeuwige deelnemer Harold E. Stassen, die in een der dele gaties een neef had zitten, die een rede voering voor hem hield. Die rede kreeg een ovatie, die 31 seconden duurde. Zelden hebben zoveel mensen zo wei nig aandacht besteed aan zoveel rede voeringen. Toen de parade der mindere goden voor de kandidatuur begon, liepen de gedelegeerden in de wandelgangen druk met elkaar te keuvelen. Voorstel Het was gouverneur Spiro T. Agnew van Maryland, die de conventie voor stelde Nixon tot kandidaat aan te wq- zen. Hij sprak van de grootste politieke terugkeer in de Amerikaanse geschie- Het was een terugkeer na een dub bele nederlaag: in 1960 voor het Witte Huis en in 1962 voor het gouverneur schap van Californië. Na die tweede ne derlaag nam Nixon verbitterd maar tij— delijk afscheid van de politiek. Agnew zei, dat Nixon niet slechts de man was, die bij dit ogenblik paste, maar die het ook meester was. Onder gejuich gaf hij de volgende beschrijving van de vroegere vice-president: „Een man, die vastberaden de wet handhaaft en die vastbesloten recht wil doen. Een man, die over vrede kan onderhandelen zonder levens, vrijheid of land op te offeren. Een man, die de moed had zes Vijf Engelse families stillen het voorlopig zonder „grandma" (al thans zonder een van de twee) moeten stellen. Grandma heeft namelijk met vier „tijdgenoten" de zeer stoute desalniettemin degelijk Engelse schoenen aan getrokken, heeft haar bezittingen m een landrover geladen in plaats van m het oudevertrouwde kar- btes en is op weg gegaan naar Australië, zo'n slordige 25.000 kilometers verderop. Startplaats was het Engelse parlements gebouw aan de Thames. Van links naar rechts: grootmoeder Uump- ries (56), oma Scott (oud-jour naliste en eveneens 56), grandma Delmont (53), opoe Britter (5J) en verpleegsteren grootje Spink (66 en onderwijzeres)'. jaar geleden op te staan uit de diepten van de nederlaag en die de grootste po litieke terugkeer in de geschiedenis heeft gemaakt." Het commentaar van mevrouw Nixon was: „Ik voel me net een vrouw, wiens man ieder ogenblik de ruimte ingescho ten kan worden". HEERLEN (ANP) De 47-jarige Hans van H„ die ervan werd verdacht de graf- schenner te zün, wordt vanmiddag in voorlopige vrüheid gesteld. Vanmorgen zün nog enkele alibi's van Van H. be vestigd, waarop onderzoekrechter mr. P. Scboé in overleg met de procureur des konings besloot hem ln vrüheid te stel len. ADVERTENTIE Wat gebeurt er op vrijdag 16 augustus Kijk naar TV Hilversum 2 20.30 uur UTRECHT (ANP) Omstreeks half vier gistermiddag heeft een onbekende man een overval gepleegd op één van de bijkantoren van de Nutsspaarbank aan de Vondel laan. De overvaller ging ei- met circa 20.000 gulden vandoor. Hij bedreigde de kassier van het bijkantoor, de 40-jarige H. Kamps, met een wapen, naar alle waarschijnlijkheid een pistool. De kassier heeft een vrij goed signale ment van de overvaller aan de politie kunnen opgeven. De man ls ongeveer 30 Jaar, heeft een lengte van 1,80 m, kort blond haar, liohte ogen en een bol geeicht, Hf) droeg een rood overhemd met gaijs colbert en een donkergrijze Tegenover de politie verklaarde de kassier: „Ik dacht eerst dat de man een klant was. Maar hij trok snel een wa pen het leek een pistool liep naar mijn loket en vroeg om geld. Ik deed een greep in mijn lade en gaf de man wat geld, maar hij wilde alles hebben omdat hij in moeilijkheden zat, zo be weerde hij. Ik gaf hem toen de rest van het geld uit de lade. Alles bij elkaar on-* geveer 20.000 gulden (briefjes van dui zend, hónderd en 25 gulden). De overval ler propte al het geld in zijn zakken en ging er snel van door. Voordat hij het kantoor verliet, dreigde hij mij kapot te schieten als ik de politie zou waarschu wen", aldus de heer Kamps. Een saillante bijzonderheid is, dat op het moment van de overval de lokettis- tel de 20-jarige mej. C. M. de Bruijn uit Wijk bij Duurstede, aan het telefoneren was met een ander bijkantoor van de Nutsspaarbank. Ze zag de overval en fluisterde in de hoorn dat er een over val werd gepleegd. Do employé aan de andere kant van de lijn begon echter te grinniken, omdat hij deze mededeling als een grapje beschouwde. Mej. De Bruijn heeft toen het telefoongesprek af gebroken en direct de politie gebeld. De kassier heeft niet gezien op welke wijze de overvaller is gevlucht. Moge lijk had hij de beschikking over een auto. De politie in Utrecht heeft een grootscheepse jacht op de overvaller ge opend. Alle politiekorpsen zijn gewaar schuwd en de toegangswegen naar Utrecht werden afgesloten. Omwonenden hebben verklaard, dat de man zijn daad goed heeft voorbereid. Volgens hen heeft dezelfde man al twee daRen rond het kantoor gescharreld om zich goed van de gang van zaken op de hoogte te stel len, Op het tijdstip van de overval wa ren er geen klanten in de spaarbank. (Advertentie) MIAMI (AFP In Miami, op vier kilometer van Miami Beach waar de republikeinse conventie werd gehouden, hebben jonge negers zich bezig gehou den met gewelddadigheden. Flessen en stenen worden naar auto's van blanken gegooid. De politie verklaarde het noord- j westen van Miami voor blanken verbo- Verscheidene auto's werden in brand gestoken. Een vrouw en iemand van de televisiemaatschappij CBS zijn gewond. Negerleider ds. Ralph Abernathy riep de da negara op geen geweld te gebruiken. De negers, die een betoging hielden, waren kwaad geworden toen de politie zonder dat daartoe aanleiding was in grote getale in de wijk verscheen. „Wij kunnen nergens bijeenkomen zonder dat wij worden lastiggevallen" zei een van hen. „Als men niet ophoudt ons als hon den en beesten te behandelen zullen on ze mensen als 't donker wordt ook han delen als honden en beesten" Het was voor het eerst dat in Miami rassenonge- regelheden van enige omvang plaatshad den. Acht maanden geleden heeft het hoofd van de politie Walter Headly aan gekondigd dat voortaan „hard" sou wor den opgetreden tegen ongeregelheden en zijn manschappen uitgerust met vuur wapenen en politiehonden meegegeven op patrouilles. Volgens de politie was het gooien met stenen begonnen kort na dat 24 agenten die bij de betoging aan wezig waren zich hadden trruggetrok- ken. Een menigte van naar schatting 2000 omstanders juichte de jonge negers toe toen deze ijzeren schermen voor de etalages begonnen weg te breken en de winkels te plunderen. Een auto met „Wallace President" op de bum per werd in brand gestoken. morgen voordeel vruchtenschijfjes 250 gram van 92 voor 79 (Van onze sportredactie) DEN HAAG Het bestuur van hek Nederlands Olympisch Comité heeft be sloten de estafetteploeg 4 maal 200 me ter vrüe slag heren, bestaande uit de zwemmers Dlck Langerhorst, Johan Schans, EU Drenth, Aad Oudt en Itinus van Beek alsnog aan te wüzen voor deel neming aan de Olympische Spelen van Mexico. Elt Drenth en Aad Oudt zullen tevens worden ingeschreven op het per- soonlüke i KAMPEN (Sylt) (AFP) Do West- dutse miljonair en „playboy" Günther Sachs heeft vandaag bevestigd, dat Bri gitte Bardot en hij met wederzijds goed vinden tegelük een echtscheidingsproce dure zijn begonnen. Hij verklaarde dit bü rijn vertrek van het nudisteneiland Sylt voor de noordwestkust van Duits* land, waar hij twee weken had doorga*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1