S)e CcidóeSotiAont Tsjechische leiders houden stand Slotcommuniqué Bratislava onderstreept recht partijen op zelfstandige ULBRICHT GEHOORD IN BELGIË NIEUWE GRAFSCHENNISSEN Republikeinen willen streven naar billijke vrede in Vietnam PAUS VERDEDIGT HUMANAE VITAE JAMIN Knieschijf overgebracht Scheiding voor B.B. Dode bij vechtpartij in Haags centrum FATALE VAL DOOR RUIT Grote Dank voor vele reacties voorsprong Nixon Plezierbootje overvaren: moeder en zoontje gedood Olie dringt op naar kust Zeeuwsch- Vlaanderen PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post f 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 5 AUGUSTUS KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZONNIGE PERIODEN Warm weer met zonnige perioden, maar ook plaal- selljk en regen- of onweersbul. Zwakke tot matige, langs de Wuddenkust af en toe vrij krachtige wind tussen noord en west. 59e jaargang, no. 17.514 PRAAG (AP-Reuter) De Tjechische leiders hebben in Bratislava uitstekend stand kunnen houden tegen hun argwanende partners van Comecon en Warschaupact, die weinig ingenomen zijn met de liberale koers van Praag. De con flicten tussen Tsjecho-Slowakije enerzijds en Rusland, Oost-Duitsland, Hongarije, Polen en Bulgarije anderzijds, zijn, althans voorlopig, bij gelegd. In het slotcommuniqué wordt het recht van afzonderlijke communistische partijen om hun politiek af te stemmen op eigen omstandigheden onderschreven, als tenminste de leidende positie van de communistische partij niet wordt aange tast. Als tegenprestatie heeft Tsjecho-Slowa kije zich in z'n buitenlandse politiek nau wer moeten binden aan Warschaupakt en Comecon, om de Russische vrees weg te nemen, dat de zuigkracht van het Westen (met name West-Duitsland te groot zou worden. Of Praag nog andere concessies heeft moeten doen, is niet be kend, maar menig waarnemer is er niet gerust op. Tal van Tsjechen evenmin. In de nacht van zaterdag op zondag trok ken zij en masse op door de straten van Praag en eisten „de waarheid over Bra tislava". Dubcek kwam gisteravond zelf voor radio en t.v. om uit te leggen, dat er in Bratislava geen geheime overeen komsten waren gesloten en dat alle besluiten in het slotcommuniqué wa ren vermeld: „Ons laqd heeft zijn soe.- vereiniteit behouden en de ingevoerde hervormingen blijven van kracht"» Eerder had minister van Buitenlandse Zaken Hajek verklaard dat geen buiten landse troepen in het land zouden wor den gelegerd en dat de censuur niet zou worden hersteld. De Oostduitse partijleider, Walter Ul- bricht, schijnt zich het heftigste verzet te hebben tegen het slotcommuniqué. Hij werd dan ook, na de ondertekening, fer vent door de samengestroomde Tsjechen en Slowaken uitgefloten. Alle buitenlandse gasten, die aan de besprekingen hebben deelgenomen zijn inmiddels naar hun land teruggekeerd. Ulbricht vertrok pas gistermiddag. Waar- Dubcek, de overwinnaar van Cierna en Bratislava staat te midden van sijn tegenspelers Ulbricht (Oost- Duitsland) en Soeslov (Rusland) tijdens een kranslegging bij een ir gesneuvelde Rus sische militairen. nemers geloven dat hij nog een privé- conferentie met Dubcek heeft gehad, die ook nog in Bratislava vertoefde. QUEBEC (AP) Dr. André Gilbert heeft in 'n ziekenhuis in Quebec in Ca nada met succes een knieschij transplan tatie verricht. Het is waarschijnlijk de eerste operatie van dit soort. Dr. Gilbert bracht de knieschijf van een 49-jarige man die was overleden rope i 65. De i beenderziekte. lijdt i i ongeneeslijke (Van ome correspondent HASSELT Het mysterie rond de grafschenner, wordt steeds ingewikkelder. Terwfjl de Belgische justitie de 47-jarige Nederlander Hans van H. nog steeds van grafschennissen verdenkt en hem te Hasselt in voorarrest houdt, zijn in het dorp Noorderwijk, een gemeente bij Herenthals in de Antwerpse Kempen, opnieuw grafschennissen gepleegd. Ze wei-den ontdekt door een kenkhofbezoelker, die zaterdagmiddag de begraafplaats van de St—Bavokerk bezocht. Tien grafstenen waren omver geworpen, er ontbrak eahter elk opschrift en nergens werd een viltstiftteken gevonden. De Belgische •rijkswacht stelde onmiddellijk een onderzoek dn. Deze neemt aan, dat er meerdere personen aan het werk zijn geweest, omdat enkele zeer zware grafstenen werden omver geworpen. In Belgische politiekringen wordt over een grafsohennispsyohose gesproken als gevolg van de publiciteit rond de gearresteerde Van H. Deze wordt vandaag te Hasselt verkaard en zal dinsdag aan de raadskamer van het gerechtshof te Hasselt worden voorgeleid. Die zal dan beslissen of Van H. in vrijheid wordt gesteld of dat zijn voorarrest opnieuw met een maand wordt verlengd. (Van onze correspondent) PARIJS Brigitte Bardot gaat weer aardig over de tong. In Saint-Tropez de luxe badplaats aan de Middelland se Zee gaat het hardnekkige gerucht dat B.B. en haar man Günther Sachs gaan scheiden en dat laatstgenoemde al de nodige formulieren heeft aange vraagd. Hun huwelijk is in juli 1966 voltrokken in Las Vegas in de Vere nigde Staten, maar ten overstaan van een Franse consul, zodat het alleen volgens Franse wetten kan worden ontbonden. Bovendien woont het echt paar in Parijs. De geruchten zijn de wereld in ge komen doordat men Brigitte herhaal de malen gearmd heeft zien lopen met een Italiaanse playboy van 24 jaar, Luigi Rizzi, zoon van een schatrijke Haar man Günther Sachs heeft zich al verscheidene weken niet meer in Saint-Tropez laten zien. Wanneer Brigitte werkelijk van haar man gaat scheiden en met de Italiaan in het huwelijk treedt zal dat haar vierde echtvereniging worden. Zij trouwde 16 jaar geleden met Roger Vadim, die van haar een vedette maakte in de film „Et Dieu a creé la femme", negen jaar geleden met Charrier en twee jaar geleden met Günther Sachs. Kort voor hun huwe lijk in juli 1966 wonnen B.B. en Gün ther aan de speeltafel van Monte Car lo samen een bedrag van 320.000 francs, waarvan de huwelijksreis naar Las Vegas gemakkelijk kon worden betaald. Uit het huwelijk met Charrier werd het enige kind van B.B. geboren, Ni- Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 cn 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. AANVARING MET JACHT Premier De Jong maakt brokken (Van o e correspondent) MEDEMBLIK Minister-president P. de Jong heeft vrijdagmiddag, naar eerst nu bekend is, met zijn zeiljacht „Stormmeeuw" een aanvaring gehad op het IJsselmeer bij Medembllk. Niemand werd gewond, wel werd het jacht van de premier beschadigd en raakte het roer onklaar. De minister-president was met zijn kinderen een dagje uit zeiion. Dc rijkspolitie te water uit Enkhuizen verleende assistentie bij het naar de wal slepen van de Stormmeeuw. Bij de N.V. Conyplex werd het jacht vrij dagmiddag nog gerepareerd. Het ge zin De Jong bracht de nacht in Me dembllk door en vertrok zaterdagmor gen met het herstelde jacht. Op uitdrukkelijk verzoek van de mi nister-president mochten noch de rijkspolitie te water noch de haven meester van Medembllk mededelin gen over de aanvaring doen. (Va verslaggevers) DEN HAAG Een slagaderlijke bloeding in de hals, opgelopen za terdagavond bij een vechtpartij in de Herenstraat te Den Haag, is de 23-jarige classificeerder Daniel Litzau uit Rijswijk noodlottig geworden. De classificeerder is zondagnacht in het Haagse militair hospitaal overleden. In het koffiehuis Rio Grande aan de Herenstraat ontstond omstreeks half twaalf zaterdag onenigheid tussen de Rijswijker en twee Hagenaars, een tien- en een zeventienjarige jongeman, belden zonder beroep. De twee jonge lui werkten de classificeerder de zaak uit, waarna een vechtpartij op straat volgde. Op een gegeven moment werd de classificeerder door een grote spie gelruit van een nabijliggend reisbureau gesmeten. Hierbij liep hij een wond twaalf centimeter lengte in de hals- streek op. Door burgers werd de hevig bloedende man in een wagen naai militair hospitaal overgebracht, wai classificeerder in de loop van de nacht is overleden. Een taxichauffeur zou der geweigerd heben de hevig bloedende man te vervoeren. By de Haagse politie heeft men daarvan echter niets De twee Hagenaars hebben zich nog Frank Sinatra is een bekend supporter van de democratische Vice-president Humphrey, die de kandidatuur voor het probeert Frank onder zijn hoedje te vangen. Advertentie CASTELGANDOLFO (KNP) In zijn gewone zondagtoespraak tot de menigte, die hem op zijn buitenverblijf in Castcl- gandolfo kwam bezoeken, heeft Paus Paulus gister zijn mening gegeven op de talrijke reacties, die hij na het uit vaardigen van zijn encycliek „Humanac Vltae" heeft ontvangen. „Ik geloof niet, dat er ooit aan een Paus zoveel blijken van spontane dank baarheid en instemming na een ency cliek zijn gezonden, als bij deze. Uit al le delen van de wereld en uit alle milii zijn ze binnengestroomd. Wij danken allen, die onze encycliek welwillend ont vangen hebben cn hun instemming er mee hebben betuigd. Maar van de an dere kant weten we ook, dat er heel wat zijn, die onze uiteenzetting niet appre ciëren. Talrijk zijn ook degenen die haar helemaal niet aanvaarden, niet-begrijpen kunnen we tot op zekere hoogte zelfs verstaan, zelfs de tegen stand. Ons woord is immers niet gemak kelijk, het weigert mee te gaan met 'n praktijk, die helaas gemakkelijk schijnt en bovendien nog de liefde en het even wicht in het gezin schijnt te bevorderen. Evenwel, wij zouden er toch even aan willen herinneren, dat de norm die wij gesteld hebben, niet van óns afstamt, maar door de structuur van het leven wordt gedicteerd, door de liefde voor en morgen voordeel advocaatbowls 150 gram van 89 vi .or 79 niet duur wol heerlijk de waardigheid van de mens. De norm vloeit voort uit de wet van God". De Paus gaf toe dat de norm veelei send en streng is. Hij is vandaag even goed geldig en verbiedt het gebruik van middelen die de voortbrenging verhin deren, omdat zij de zuiverheid van de liefde en de taak van het echtelijk le ven degraderen. De Katholieke Kerk in Engeland heeft besloten strenge maatregelen te nemen tegen priesters, die zich uitspreken tegen de encycliek „Humanae Vitae". Een priester in North Cheam is voorlopig uit zijn functie ontzet, omdat hij zich open lijk voor het gebruik van voorbehoed middelen had uitgesproken. Hij mag de mis niet meer lezen en niet meer pre- MIAMI BEACII (AFP-Reuter) De Amerikaanse republikeinse partij heeft aan de vooravond van haar congres te Miami Beach waar zij haar kandida ten voor het presidentschap en het vice- presidentschap zal aanwijzen, zich uitge sproken voor een program om tot vre de in Vietnam te komen, dat „een eer lijke en billijke regeling voor allen biedt, gebaseerd op liet beginsel van zelfbe schikking, onze nationale belangen en de zaak van een verstrekkende wereldvre de". De partij beloofde ingeval zij de pre sidentsverkiezingen in november wint, oprecht en met kracht vredesonderhan delingen te zullen voortzetten zolang de en redelijke kans bieden op een lichtvaardige vrede. Het is onwaar schijnlijk dat er op het congres nog con flicten zullen zijn over de kwestie-Viet- l. De passage over Vietnam betekent compromis lussen de „harde" koers Reagan en de veel buigzamer hou ding van Rockefeller. Op binnenlands gebied zegt de partij ■n grootscheepse nationale actie te zul len ondernemen om de „getto's" in de grote steden te hervormen tot centra de bewoners dezelfde mogelijkhe den hebben als de andere Amerikanen. Ten aanzien van het Midden-Oosten kondigt de republikeinse partij aan, dat ij Israël supersone jachtvliegtuigen zal verschaffen als haar kandidaat wint. Nixons positie is inmiddels zeer ver sterkt. Hij komt steeds diohter bij de vereiste 667 stemmen. Rockefeller neemt de tweede plaats in. Zijn tac tiek is afgestemd op verschillende stem mingen, die Nixons voorsprong teniet kunnen doen. De verkiezingen zullen woensdagavond plaats hebben. Nelson Rockefeller heeft nog hoop om als kandidaat aangewezen te worden op de republikeinse con- ventie in Miami, hoewel zijn tegen stander Nixon veruit aan de kap ligt. dezelfde avond gemeld by de recherche op het hoofdbureau. Op dat tydstlp wisten zy vermoedelijk nog niet dat hun slachtoffer was overleden. De twee kna pen, die belden bekenden van de politie zijn, zyn Ingesloten en zouden vandaag gehoord worden. Zy worden verdacht van doodslag of zware mishandeling' de dood ten gevolge hebbende. ADVERTENTIE bel 30797* VOOR GRATIS HUISORGAAN. WAARIN. KANTOORMEUBELEN BRANDKASTEN, KLUIZEN Cl E BA-SYSTEMEN KANTINE-INRICHTINQ ORQANISAT IEMIDDELEN DIRECTIEKAMERS RIDDERKERK (ANP) De 32-jarige uit Nieuw Lokkerlund afkomstige me vrouw M. Vlot en haar vier jaar oude zoontje zijn zaterdagmiddag op de Noord bij Ridderkerk verdronken toen het scheepje van de familie Vlot op de druk bevaren rivier werd geramd door twee gekoppeld varende tankers. Het plezier vaartuigje, een omgebouw motorsloepje, kwam onder de tankers terecht. De heer Vlot en het tweejarige dochtertje kon den worden gered. Het sloepje werd overvaren op de splitsing Noord-Lek-Nieuwe Maas. Mid den op de rivier kampte het met mo torstoring. Het stoffelijk overschot van mevrouw Vlot is nog niet gevonden. VLISSINGEN (A.N.P.) De rijkspolitie langs de Zeeuws-Vlaamsc kust Is gewaarschuwd om dadelUk alarm te kunnen geven voor het geval het ongeveer drie kilometer lange olie veld. dat op het ogenblik in de Wcs- ter-Schclde drijft, 'op de Zecuwsc- Vlaamse kust mocht aanspoelen. Vol gens de rykspolitie te water uit Wcmeldingc bestaat er geen gevaar dat de olie, zogenaamde „crude", op de stranden van Walcheren of op de Zuidbevelandse kust terecht sal De olie is afkomstig uit de Monro- vlanse tanker Ragusa (20.000 brt.), die momenteel bij de reparatlewerf De Scheldepoort In de Vlisslngse Sloehaven ligt. De rijkspolitie te water had dit al snel na het ont dekken van de olie uitgevonden, om dat het olicspoor vanaf de Wcster- Scheldc de Sloehaven inliep. De wer ken die rijkswaterstaat in de Sloe haven uitvoert zitten onder een dikke vuile ollelaag. De Ragusa Is ln de Sloehaven schoongemaakt door het Rotterdamse clas&iflceerbedrijf Ju nius. Het Is nog niet bekend hoe de olie ln het water terechtgekomen Is en om welke hoeveelheid olie het precies gaat Volgens de rijkspolitie te water zal ze de getuigen in deze zaak niet eerder dan aanstaande woensdag gehoord kunnen hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1