SeCaidseGoti/fcci/itt Compromis tussen Praag en Moskou Vermist meisje terug JAMIN Beraad in Bratislava Toestand komt tot rust Blinde passagiere spoorloos verdwenen Burgemeester Leiderdorp naar Alphen Bisschoppen in brief aan priesters: Ook geweten speelt rol in beslissing over gebruik voorbehoedmiddelen Nederlanders omgekomen in Frankrijk Mislukte overval op postkantoor Zware aardbeving treft Manilla Mogelijk honderden slachtoffers Vader sloeg zoon door raam Duitse auto gekraakt door vrachtauto's V.S.-post onder voet gelopen PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 2 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN NOORDELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Half- tot zwaarbewolkt met plaatselijk enkele buien en vannacht hier en daar mist. Tot matig en aan dc kust tot vrij krachtig toenemende wind. draaiend naar noordelijke richtingen. Weinig ver andering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.512 PRAAG (AP-Reuter) De Tsjechisch-Russische besprekingen in Cierna zijn waarschijnlijk geëindigd in een compromis, dat morgen in Bratislava geratificeerd zal worden door de naast Rusland staande Oosteuropese landen Hongarije, Oost-Duitsland, Polen en Bulgarije. De details van het com promis zijn niet bekend, maar de Tsjechen zelf waren er niet zo gerust op. Vannacht trokken zij tenminste „vrijheid" roepend in grote getale op naar het oude stadhuis van Praag en eisten van hun leiders nadere ver klaringen. Parlementsvoorzitter Smrkovsky sprak hen geruststellend toe en verzekerde, dat de besprekingen voor Tsjecho-Slo- Wakije een „volledig succes waren ge worden en dat er overeenstemming was bereikt over een krachtiger samenwerken bussen Rusland en Tsjeoho-Slowakije op economisch en ander gebied". Het feit, dat de Russen toch een lan- denconferentie hebben weten door te drukken, wordt zeer verschillend be oordeeld. Sommigen menen hieruit te moeten concluderen, dat Praag enigs zins door de knieën is gegaan. Een der gelijke landenconferentie is altijd een zeer dringende Russische wens geweest, waaraan Praag weigerde te voldoen. Anderen menen, dat Rusland de schijn Wil vermijden het bereikte akkoord op te leggen aan Polen, Oost-Duitsland, Hongarije en Bulgarije. Deze landen zouden het akkoord zelf kunnen ratifi ceren. Al met al is het niet duidelijk of Uit vliegtuig gevallen PARIJS (AFP) Een piloot van Air France zag gisteren op het Parijse vliegveld Oriy uit de verte dat een vrouw zich verborg in de opbergruim te voor het neuswiel van een driemo- torig-straalvliegtuig van de Portugese maatschappij TAP dat op het punt van vertrek stond. Hij waarschuwde de verkeerstoren, maar het toestel was inmiddels opge stegen. De piloot meldde, dat hij grote moeite had gehad met het optrekken van het neuswiel. Op de startbaan is een handtas gevonden, "waar ver schillende dingen uit waren gevallen, een paspoort op naam van een Joego slavische. Ook waren er bloedvlek ken op het beton te zien. Het vliegtuig is normaal in Lissabon geland, nadat de piloot de verkeerstoren had ver zocht te kijken of het neuswiel goed naar buiten kwam. Op het vliegveld zei men niets bijzonders aan het neuswiel te hebben gezien, ook geen De vrouw, die volgens het paspoort 29 jaar oud is, is een dag of vier geleden door de politie ondervraagd toen zij bij de hangars op Orly rondzwierf. Men heeft haar toen naar de vreem delingenpolitie verwezen. Er wordt een onderzoek ingesteld op het eerste deel van de route die het Portugese vliegtuig gevolgd heeft Dienstweigeraars vragen erkenning voor bezwaren AMSTERDAM (ANP) De bond voor dienstweigeraars heeft in Amsterdam zijn actieprogramma voor het komend seizoen bekendgemaakt. Erkenning zal worden gezocht voor politieke bezwaren als reden voor dienstweigering. De bond wil verder de verdiensten van dienst weigeraars (b.v. onderwijzer) niet lan ger aan Defensie afgedragen zien. De 85 leden van de bond wensen voorts op heffing van het kamp Vledder, dat als onder militaire leiding wordt beschouwd. Volgens hen zou het juist zijn indien de wet op de dienstweigering grondig werd herzien. Tsjecho-Slowakije, welks vrijheidsstre- ven door de andere landen met lede ogen wordt aangezien, voor de „vier schaar" moet verschijnen of niet. Volgens premier Cerniik zal het beraad in Bratislava meer gaan over commu nistische samenwerking, dan over de liberalisatie in Tsjedho-Slowakije. Cerniik voegde daaraan toe, dat Praag en Moskou hun wederzijde kritiek zullen verzachten zodat de toesband tot rust zal komen. (Van een onzer verslaggevers) LEIDERDORP. R. M. Gallas, thans burgemeester van Leiderdorp, is met in gang van 16 augustus benoemd tot bur gemeester van Alphen aan de Rqn. De heer Gallas, die thans 45 jaar is, volgt burgemeester Z. Bruins Slot op. Per 1 juli werd de heer Bruins Slot, zoals be kend, eervol ontslag verleend in verband met het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. Burgemeester Gallas were ,24 april 1923 in Zevenhulzen geboren. Hij is Neder lands Hervormd en lid van de CHU Voor de heer Galas is Alphen aan de Rijn zijn tweede standplaats als burge meester. Op 16 juni van dit jaar begon hij te Leiderdorp, waar hij in 1962 werd benoemd, aan een tweede ambts periode van zes jaar. Rijnmond* aad krijgt inspraak bij benoeming van voorzitter (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Beernink (Binnenlandse Zaken) heeft het Tweede- Kamerlid Lems (PvdA) meegedeeld dat de Rijnmondraad inspraak zal krijgen bij de benoeming van een nieuwe voor zitter als opvolger van mr. V. G. M. Marijnen, die tot burgemeester van Den Haag is benoemd. Half miljoen belastingvrij in Staatsloterij DEN 11AAG. De hoofdprijs in de staatsloterij wordt opgetrokken tot een half miljoen gulden belastingvrij. Het prijzengeld per serie neemt toe van 1.615.000 tot 1.650.000. De loten worden 5 duurder en gaan voortaan 25 grilden kos ten. Heta antal prijzen wordt vierdui zend stuks kleiner. Motief: ..II: kan op eigen benen staan" (Van t verslaggevers ZETTEN De doodgewaande Ineke van Binsbergen (16) uit Dodewaard is turuggevonden. De burgemeester van haar woon plaats, de heer Knopers. zag het meisje gistermiddag liften in dc buurt van het nabij gelegen An- delst. Hij alarmeerde de districts recherche van de rijkspolitic ie Zetten, die spoorslags naar dc aangewezen plek toog. Een adju dant van politie kon daar de twee meisjes de lift geven. Tot hun ontsteltenis naar het politiebureau. Het andere meisje bleek de 16-ja- rige Wilhelmina S. uit Tilburg te zijn. De leerling-kapster uit Dode waard is sedert 19 juli vermist geweest. Het andere meisje sinds de 23ste. Zaterdagavond jl. heeft de rijks politie in Zetten een telefoontje gekregen van een onbekend ge bleven man, $e meedeelde dat hij het meisje uit Gelderland had aangerand en vermoord. Hij zou het lijk hebben verstopt in de bos sen rond Turnhout. Zondag kreeg de politie van het Belgische Turn hout een telefoontje, waarin waar schijnlijk dezelfde man zei dat hij wilde zeggen, waar het meisje lag. Hij wilde echter eerst geld zien. Direct heeft de politie aangeno men dat hier een psychopaat aan het werk was. Niettemin heeft de Belgische politie nog een speur actie op touw gezet in de uitge strekte bossen rond Turnhout. Achteraf wil de politie nu zeggen, dat zij al snel durfde aannemen dat het meisje niet vermoord zou zijn. Vorige week woensdag was ze namelijk met enkele andere jongelui op de Tilburgse kermis gezien. Daarvoor was ze in Arn hem gesignaleerd met een paar jongens. Van de veertig tips die de politie binnen kreeg, blijkt er één helemaal juist te zijn geweest. Een inwoner van Eindhoven liet de recherche daar weten dat hij onder Son het kind had zien staan liften. De omschrijving die de man gaf van de kleding bracht de po litie echter op een dwaalspoor. Het meisje dat in het feestgewoel van de vierdaagse-slotavond was verdwenen, had in Son totaal an dere kleren aan. Ze had een brief in haar tas, waar in ze haar moeder gerust had wil len stellen. De brief is echter nooit gepost. Slapen deden de meisjes bij pas gemaakte kennissen. Als motief voor haar verdwijning noemde het meisje dat ze heeft willen demonstreren dat ze ge makkelijk op eigen benen kon (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het al of niet gebruiken van voor behoedmiddelen moet niet alleen afhangen van het oordeel van dc Paus. Het persoonlijk geweten speelt in een beslissing over deze materie eveneens een belangrijke rol. Dit is de mening van de Nederlandse bisschoppen, neergelegd in een brief aan de priesters, die vandaag is ontvangen en die zondag waarschijn lijk in dc diverse preken ter sprake zal komen. De gedachten in deze brief zijn geformuleerd op het spoedberaad van de bisschoppen in Utrecht, na het bekend worden van de pauselijke encycliek over de geboortenregeling. De bisschoppen stellen in de brief een duidelijker en uitgebreider oordeel over de encycliek in het vooruitzicht. Het episcopat hoopt, dat de discussie rond de pauselijke encycliek zal bijdragen tot een zuiverder functioneren van het gezag in de Kerk. De tekst van de brief, met als opschrift: „Enkele gedachten betreffende de encycliek „Humanae Vitae" luidt als volgt: „In dit kritieke uur beseffen wij, dat vele katho lieken in onrust zijn. Velen zjjn teleurgesteld over de pauselijke encycliek, met name de verklaring over de anti-conceptionalia. Zij worden beproefd in hun geloof, dat de Kerk is Gods werken In menselijke gestalte te midden van ons. In dit ogenblik willen uw bischoppen enkele voor lopige woorden tot u richten, die u zou kunnen gebruiken voor uw verkondiging van aanstaande zondag. De gevolgen van de encycliek zfjn van wereldomvattende betekenis en alleen na langdurige en diepe bezinning van velen zal men de draag wijdte ervan kunnen peilen. Het is begrijpelijk, dat uw bisschoppen alleen na ernstig beraad, ook met theologische en andere deskundigen, in staat zullen zyn om u de begeleiding te geven, waar u zo'n be hoefte aan hebt. Deze begeleiding zal u ongetwijfeld gegeven worden, maar zal wel enige tijd op zioh laten wachten. 1. Een katholiek is eerbied verschuldigd aan het gezag en het woord van de Paus. Aan een dergelijke gezagvolle uitspraak als deze encycliek kan het persoonlijke geweten niet voorbij gaan. Overigens zijn vele factoren, die het persoonlijk geweten ten aanzien van de huwelijksbeleving bepalen, reeds gegeven: bijvoorbeeld onderlinge liefde, verhoudin gen in het gezin en maatschappelijke omstandlg- 2. Wij katholieken geloven in de pauselijke onfeil baarheid. Al is deze encycliek geen onfeilbare, dog matische uitspraak, toch is zij een waar pleidooi voor de waardigheid van het leven en een oproep tot verantwoordelijkheid In geslachtelijkheid en huwelijk, die voor onze samenleving van zeer groot belang is. Moge het gesprek rond deze encycliek meewerken tot een zuiverder waarderen en functioneren van het gezag In de Kerk. Laten wij voor onze H. Vader en voor elkaar bidden in deze dagen. Het persbureau Associated Press weet uit Rome te melden, dat er vermoedelijk een aanvulling zal worden gegeven op de encycliek, naar aanleiding van de geweldige opschudding, die er Is ontstaan na het bekend worden van het oordeel van Paus Paul us. PARIJS (AFP) Een verkeersonge luk in het gebied van Baziege, in he Franse dep. Haute-Garonne, heeft donderdag aan twee Nederlanders het leven gekost. Een vrachtwagen botste tegen een uit de andere richting komen de vrachtauto en een Nederlandse per sonenwagen, waarvan de bestuurder er diens zesjarig dochtertje op slag wer den gedood. Zijn vrouw en twee andere kinderen van vier en twaalf jaar wer den ernstig gewond. De chauffeurs var de vrachtwagens kwamen er met lichte re verwondingen af. (Van i '.rslaggevers) WESTKAPELLE Gisteravond nog geen spoor gevonden van de schatting 25-jarige jongeman, die w< dagmiddag dacht een overval te plegen op het postkantoortje te Westkapelle, In de zomertijd is er altijd veel geld in de kas. Het enige houvast dat de op Walcheren en elders gewaarschuw de politie heeft, is het signalement dat de kantoorhouder heeft gegeven. De jeugdige dader was tegen slui tingsuur van het kantoor, rond drie uur, enige malen voor het gebouw heen en weer gelopen. Toen de laatste cliënten waren vertrokken, en de kan toorhouder op het punt stond de zaak te sluiten, probeerde de onbekende zijn slag te slaan. Hij trok een pistool en wilde naar binnen stappen. De PTT- employé was hem echter voor. „Ik kon met twee handen tegen de deur duwen en hij maar met 1, omdat hij in de andere een pistool hield, dus dat won ik. Toen de deur dicht was, draaide ik het slot om". De pseudo- overvaller stond in het portaaltje en kon weinig meer uitrichten. Hij koos daarop het hazenpad. Geeu krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 cn per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. AL 62 DODEN GEBORGEN MANILLA (Reuter-AP) De hoofdstad van de Philippijnen Manilla is vannacht door een zware aardbeving getroffen, waarbij naar gevreesd wordt enkele hon derden doden zijn gevallen. In de Chine se wijk stortte een flatgebouw van vijf verdiepingen In. Hier zouden tweeën zestig doden onder het puin vandaan ge haald zijn. Er liggen vermoedelijk nog honderden mensen onder. Er hebben zich twee bevingen voorge daan, die de slapende stad troffen. Het epicentrum bevond zich in de provincie Isabella, tweehonderd kilometer ten noorden van Manilla. In de hoofdstad FATALE RUZIE ige havenarbeider in Rotterdam zwaar gewond in het Dijkzigtzlekenhuls opgenomen De familietwist was ontstaan nadat de havenarbeider in beschonken toestand was thuisgekomen en ruzie had gezocht met zijn echtgenote. Toen deze twist in mishandeling dreigde over te gaan, waarschuwde de vrouw haar in huis wonende schoonvader. Er ont stond een hevig handgemeen tusRen va der en 7X)on, waarbij de havenarbei der door het keukenraam op de eerste etage werd geslagen. De jongeman sloeg tegen de straat en werd daarbij zwaar gewond. Zijn toestand is ernstig. D* C^iiÉs kaait de vader gearresteerd. brak op verscheidene plaatsen brand uit. De bevolking vluchtte de straat op. De eerste beving hield een minuut aan, waarna een half uur later een tweede, zwakkere beving volgde. President Mar cos heeft vanmorgen vroeg in een radio toespraak verklaard dat de overheid al het mogelijke zal doen om de slacht offers te helpen. Het gemeentebestuur van Manilla heeft de bevolking gevraagd van de straat te blijven, daar op veel plaatsen elektriciteitsdraden omlaag zijn gekomen. DODE EN TWEE GEWONDEN BAEXEM (ANP Op de rijksweg Roermond-Weert bij Baexcm is gisteren een Duitse personenauto die achter een vrachtauto, die midden op de rijweg stond voorgesorteerd, stopte, van ach teren aangereden door een andere vracht auto. Bij deze botsing werd de Duitse auto gekraakt. Een 55-jarige dame viel uit de -iuto en werd door een uit tegen overgestelde richting komende auto over reden. Zij was op slag dood. Haar 28- jarlge dochter en de 47-jarige bestuur der van de auto werden zwaar gewond. Door deze botsing ontstond een grote ravage, zodat het verkeer moest wor den omgeleid. (ADVERTENTIE) morgen voordeel volle maantjes 300 gram van BS >or7S niet duur wet heerlijk Het vertrouwde beeld van ,J)e zoeker", de bekende Zaanse olie- malen, verdwijnt uit <hf brokje landschap. De molen verhuist naar het opetüucht museum de Zaanse Schans. Eerst werden gisteren heel voorzichtig kap en bovenwiek ver plaatst door een hefkraan. Het res tant van de oude molen volgde daarop vla de kraan de weg naar het SAIGON (AFP) Noordvletnamese militairen hebben donderdag in de buurt van de grote basis Danang een Amerikaanse verkenningspost onder de voet gelopen. Vijf Amerikanen sneuvel den en veertien werden gewond. Toen twee uur later versterkingen arriveer den waren de Noordvietnamezen verdwe nen. Zij lieten zeven doden achter. Dc aanval gebeurde in de omgeving van de mijnstud An Hoa. Bij andere ge vechten niet ver van die plaats zijn don derdag volgens een bekendmaking in Sai gon zestig Noordvietnamezen gedood. De Amerikanen, gesteund door gevechts- hcllkopters, telden slechts één gewonde. In dc moerassen van de Mekong-del ta hebben, naar voorts in Saigon is mee gedeeld, Zuldvietname8e troepen ln een gevecht van een dag vierentwintig gei- rillastrijders gedood, terwijl zij zelf slechts lichte verliezen zouden hebben geleden. Bij de Noordvietnamese haven stad Vinh schoten donderdag twee Ame rikaanse Jachtbommenwerpers 'n Noord vietnamese Mig-21 neer. Vannacht viel de Vletkong een kustplaats in de provin cie Blnh Toey aan. De guerrillastrijders staken een groot aantal huizen in brand. Vijf burgers raakten gewond. Dorpsruzic eist elf doden MEXICO (AFP) Een dorpsruzie in Mexico heeft donderdag elf doden en vijf gewonden geëist. De twist ging over de vraag, welk dorp zich de geboorteplaats mag noemen van de Mexicaanse vrij heidsheld Nicolas Bravo. Toen de inwo ners van Llano een monument voor hun held onthulden sloegen hun rivalen uit Chichihualco erop los.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1