TSJECHEN ZIJN OPTIMISTISCH Ondanks verlenging van conferentie Praag houdt voet bij stuk Bisschoppen stellen voor priesters boodschap op JAMIN Politie gelooft dat vermist meisje nog in leven is ENCYCLIEK HUMANAE VITAE Oe Thant met Paus oneens JACHT OP GEVAARLIJKE HERDERSHOND Tips leveren weinig op Politie op jacht naar jongen met rattengif ESRO-raket gelanceerd „ST. PIETER" PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) IETS KOELER Veranderlijke bewolking met plaatselijk regen or enkele buien. Zwakke tot mutige wind, in hoofdzaak bussen west en noord. In het alge meen iets lagere middagtempera turen. l AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.511 Reclame zonder kop of staart Leden van de organisatie van hulp aan ouders protesteren voor de New-Yorkse St.-Patriclckathedraal tegen de encycliek Humanae Vitae. DEN HAAG (KNP) De Nederlandse bisschoppen zijn, voorzover zij in het land vertoeven, gisteravond in Utrecht bijeen geweest en hebben zich beraden over de encycliek over de geboorten- regeling Humanae Vitae. Zij hebben een boodschap opgesteld voor de priesters als een eerste reactie op de encycliek en de daardoor ontstane situatie. Het interne beraad zal, eventueel in breder verband, worden voortgezet. Bijeen waren de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Alfrink en zijn hulp bisschop mgr. Hendriksen, de bisschop van Groningen, mgr. Nierman, de bis schop van Rotterdam, de bisschop van Roermond mgr. Moois en de bisschop van Haarlem, mgr. Zwartkruis. De bisschop pen van Den Bosch en Breda vertoeven nog buitenlands. De inhoud van de boodschap aan de priesters is nog niet bekend. Intussen gaan de discussies over de encycliek door. De algemene leider van het Misereorwerk in Duitsland, dr. Ul- rich Koch meent dat de betekenis van de encycliek in de industriële landen geheel andere is dan voor de ontwikkelingslan den. Wat de ontwikkelingslanden betreft beeft de Paus duidelijk laten uitkomen dat men, om de bevolkingsproblemen daar op te lossen, de onrechtvaardige struc- ROTTERDAM (ANP) In Alexander- stad en Terbregge bij Rotterdam heeft de politie gisteren zonder resultaat ge zocht naar een losgebroken eenjarige herdershond, die volgens de eigenaar zeer agressief en gevaarlijk is. De eige naar had het dier enkele dagen gele den uit een asiel gehaald met de bedoe ling hem als waakhond te gebruiken op het terrein van zijn autosloperij. Dinsdagavond wist de hond uit zijn hok te ontsnappen. De eigenaar en enkele broers openden onmiddellijk een jacht op het gevaarlijke dier, zonder het beest echter te vinden. Woensdag waarschuw den zij voor alle zekerheid de politie, die toen ook aan de speurtocht deelnam. Een gewapende boswachter en enige burgers sloten zich bij de groep aan. Even heeft het er woensdag op geleken dat de jacht op de ontsnapte waakhond succes zou hebben, toen een politieman het dier zag. De agent vuurde met zijn pistool een schot af, dat de hond juist miste. Het beest vei'dween daarna spoorloos. De eigenaar heeft toestemming gege ven, om de jond, als hij wordt gevon den, zo nodig dood te schieten. „Het is een gevaarlijk beest, dat iedereen aan valt die hem nadert". turen moet afbreken en door rechtvaar dige vervangen. Kardinaal König, aartsbisschop van Wenen meent dat de problemen niet op gelost worden door het opstellen van ethische normen. Van bijzonder belang vindt de kardinaal de richtlijnen voor de zielzorgers. Deze richtlijnen vormen de voortzetting van de voltooiing van de encycliek. „De zielzorg dient geen on barmhartige rechter te zijn, maar een helper van de mensen. De ethische nor men van de Paus zijn één kant van de medaille; de andere, even belangrijke kant, is de pastorale hulp voor het individu". V.N.-secretaris-generaal Oe Thant, die zich dikwijls achter de vredesoproepen van Paus Paulus VI heeft geschaard, heetf te kennen gegeven het niet eens te zijn met de encycliek Humanae Vitae. Een woordvoerder van Oe Thant ver klaarde in antwoord op vragen van jour nalisten dat Thant de encycliek had ge lezen doch vasthoudt aan zijn verklaring van 8 december, waarin hij gezegd heeft dat de grootte van een gezin de keus is „van het gezin zelf, en niet van iemand anders". De bisschoppen der Verenigde Staten hebben de Amerikaanse katholieken woensdag verzocht de pauselijke encycliek over de geboortenbeperking welwillend te ontvangen. „De encycliek", zeiden zij, „dient zorgvuldig bestudeerd te worden en het geweten moet in het licht daarvan worden gevormd". Britse katholieke leken die een protest actie organiseren tegen de richtlijnen van de Paus zoeken, naar meegedeeld is, hulp van de anglicaanse bisschoppen op de Lambethconferentie. Zij hebben de bisschoppen van Enge land verzocht hun geestelijken te laten bidden voor de gehuwde katholieke echt paren die zij beschrijven als „slachtoffers van de pauselijke encycliek". Anderen hopen steun te krijgen van de aartsbisschop van Canterbury, dr. Michael Ramsey. PRAAG (AP-Reuter) Tsjechische pers toont zich van daag optimistisch over het ver loop van het Tsjechisch-Russisclie gesprek in Cierna, dat gister avond beëindigd zou worden, maar op het laatst toch nog werd ver lengd omdat er moeilijkheden zou den zijn geweest over enkele punten in het slotcommuniqué, Hoe inspannend de besprekingen zijn, moge blijken uit het feit dat de Russische partijleider gister middag door een flauwte werd be vangen. Zijn tegenspeler Dubcek vertoefde enige tijd aan zijn bed, Des avonds praatte Brezjnev al weer mee. De Tsjechen zijn niet van zins om hun hervormingsplannen op te geven. Er zijn berichten, dat Brezjnev een dringend beroep op Dubcek zou hebben gedaan brouw te blijven aan Moskou. Hij zou ook gevraagd hebben zijn hervormingsplan nen te herzien, maar Dubcek zou geant woord hebben dat hij met een compromis op dit punt niet -meer onder de ogen van zijn volk zou durven te komen. Waar nemers vermoeden dat Rusland de zaak ten als Polen en Oost-Duitsland voortzet. Opvallend is verder dat gisteren, sedert weken, in de Sovjetpers geen aanvallen op Tsjecho-Slowakije zijn gedaan. Intussen staat president Tito te wach ten op het einde van de besprekingen in Cierna om zijn voorgenomen bezoek aan Praag af te leggen. Er waren veronder stellingen dat de Russen met opzet de besprekingen rekten om Tito te laten wachten. ADVERTENTIE morgen voordeel melkhazelnootjes 150 gram van 109 v< x»r 95 niet duur are/ heerlijk DEN HAAG ANI') Dc rijkspolitie van het bureau in Zetten heeft nog geen aanwijzingen omtrent de verblijfplaats van de 16-jarige Ineke van Binsbcrgen uit Dodewaard, die sinds de laatste dag van de Nijmeegse vierdaagse wordt mist. Wel gelooft de politic,, dat het meisje in leven is. Zaterdag J.I. had men daar ernstige twijfels aan, toen een on bekende de politic telefonisch meedeelde, dat het meisje Ln de bossen rond Turn hout in België vermoord zou zijn. De tip leverde niets op. De politie in Zetten heeft tot nu toe ongeveer 35 Ups binnengekregen, nadat berichten met foto over het vermiste meisje waren verspreid. Het enige, dat vaststaat, is dat het meisje op de laatste dag van de vierdaagse een lift heeft ge kregen van een jongeman, die haar in de richting Arnhem heeft gebracht. De politie is erin geslaagd deze jongeman op te sporen. Van alle overige tlp6 kan alleen ir gezegd worden, dat ze nog geen concrete aanwijzingen hebben gegeven. Dit geldt volgens de politie ook voor de tip van een Nederlandse benzinepomp houder uit Turnhout, die meent, dut een meisje, aan wie hij maandagavond een lift had gegeven tot buiten liet centrum Turnhout, Ineke van Blnsbergen ge weest moet zijn. Volgens de politie van Zetten klopt het signalement, dat de man van de liftster gaf, redelijk, maar zijn er toch belang rijke verschillen met het signalement van het meisje uit Dodewaard, Aangezien de politie het echter wel voor mogelijk houdt, dat het meisje zich in België bevindt, wordt ook contact on derhouden met de bijzondere opsporings bijstand van de Belgische rijkswacht. Dit zijn geen overlevenden van dé guillotine maar twee dames, die op de Kurfilrstendamm Berlijn reklame maken voor de film ,J)ie Bestie mit dem 8kalpel". Een namaakpoUtieagent verhoogt de „fees tvre ugde". ALARM IN HELMOND (Van een onzer verslaggevers) HELMOND Helmond is gisteravond enige tijd ln alarmtoestand geweest omdat een 15-jarige jongen, uit het be drijf waar hij werkte, enige levensmidde len had ontvreemd waaronder een pak havermout, dat vermengd was met rat tenkruit. Het was bestemd om ratten te verdelgen. De gealarmeerde politie zet te een grote opsporingsactie in. Deze had succes. De jongen werd in een wei land gevonden. Hij voelde zich ernstig ziek en had reeds overgegeven. De jon gen werd in allerijl naar het ziekenhuis vervoerd, waar zijn maag werd leeg ge pompt. KIRUNA (Reuter) De Europese or ganisatie voor onderzoek van de ruimte (ESRO) heeft op haar proefterreln bij Kiruna in het noorden van Zweden een „centaur"-raket gelanceerd. De met door de universiteit van Stockholm ont wikkelde apparatuur uitgeruste raket bereikte een hoogte van 135 kilometer, ADVERTENTIE Inlichtingen cn inschrijvingen: R.K. Handelsavondschool Gedurende de maand augustus van maandag- tot en met vrijdagavond van 19.00—21.00 uur. Haarlemmer straat 32 te Leiden, telefoon 0 1710- 23367-30077. Opleiding praktijkexamenB Het 3-Jarlg diploma geldt als middenstandsdiploma. met 3- en 5-jarige kursus DRS. P. GILDEN o.s.c. voor jongens en meisjes Dlrekteur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1