Legermacht aan Tsjechische grens BERAAD, THANS IN DERDE RONDE, VOLGT „VEELBELOVENDE KOERS P IJÜALJ Beatles deden „Appletje voor de dorst van de hand STEUN VAN ARBEIDERS Veldslag van gokkers op renbaan „ST. PIETER" Grandioze opruiming in Bakerstreet Ongeregeldheden in Mexico gaan door Wasbeertje gevonden in haven Bewogen verklaring uit Castel Gandolfo Paus smeekt om begrip voor encycliek J Beslissing viel zwaar Grenscontrole op de Brenner PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w, 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) WOENSDAG 31 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN i TOENEMENDE ONWEERSKANSEN Warm weer met veranderlijke bewolking en plaat selijk een regen- of onweersbul. Zwakke tot matige wind, aanvankelijk oostelijk, later uit uiteen lopende richtingen. 39e jaargang, no. 17.510 55 PRAAG, Reuter-AP-DPA Tsjechen en Russen zijn nog steeds aan het praten in het grensplaats- je Cierna, terwijl aan de lands grenzen de grootste Russische ma noeuvres aan de gang zijn, die ooit zijn gehouden. Als een dreigende ijzeren tang liggen Russische troe pen en tanks aan de noord- en oostgrenzen, maar naar het schijnt laten de Tsjechen zich hierdoor niet intimideren. De Tsjechische televisie vertoonde beelden van ar beiders, die in auto's naar Cierna trekken met een resolutie waarin de TTsjechische leiders tot vastbe raden houding worden aange spoord. De voorzitter van de Nationale Ver gadering, Smrkovsky, een van de voor standers van de nieuwe koers in Tsjecho- Slowakije, heeft verklaard dat de atmos feer „vriendschappelijk" is en de be sprekingen een „veelbelovende, koers" volgen. In eerdere verklaringen werd gezegd dat de sfeer „openhartig en kameraadschappelijk" is. Het gebruik van „openhartig" wijst op meningsver schillen; het „kameraadschappelijk laat doorschemeren, dat deze meningsver schillen geen desastreuze gevolgen heb- negen uur de derde ronde ingegaan. Het gesprek is sedert vanmorgen te Men verwacht dat het vandaag nog be ëindigd wordt en dat een slotcommu niqué zal verschijnen. Dit zal uitsluit sel geven in hoeverre de Russen of de Tsjechen concessies hebben moeten, doen. President Tito van Joego-Slavië zal zijn bezoek aan Tsjecho-Slowakije af leggen als de besprekingen zijn afge lopen. In de Poolse, Russische en Oostduit- se pers blijft men de waarschuwende vinger tegen Tsjecho-Slowakije ophef fen. TOKIO (AFP) Bij een veldslag op een renbaan in Tokio zijn dinsdag 112 personen gewond geraakt. Ongeveer drieduizend gokkers, die geknoei bij de weddenschappen vermoedden, koelden hun woede met stokken en stenen op de loketten van de totalisator. Vei-scheide- ne hokjes werden in brand gestoken en er werd cp grote schaal geplunderd. De politie verrichte zeventien arrestaties. Op een hapje eten in zijn pan staat deze kleine vluchteling in een kamp in Biafra te wachten. Het kan het leven betekenen. De Unicef heeft 56600 ton voedsel aangevoerd; een druppel op een gloeiende plaat, want er is 30.000 ton nodig om de ergste nood te lenigen. ADVERTENTIEI R.K. Handelsavondschool met 3- en 5-jarige kursus voor jongens en meisjes Inlichtingen en inschrijvingen: Gedurende de maand augustus van maandag- tot en met vrijdagavond van 19.0021.00 uur. Haarlemmer straat 32 te Leiden, telefoon 0 1710- 25367-30077. Opleiding praiktijkexamens. Het 3-jarig diploma geldt als middenstandsdiploma. DRS. P. GILDEN o.s.c. Dirökteur 55 LONDEN (A.P.) De Beatles hebben sich uit de textiel handel teruggetrokken na acht maanden mede-eigenaar te zijn geweest van een hippe kledingzaak in Bakerstreet, genaamd „Apple shop". Een woordvoerder van de popgroep zei: „De Beatles heb ben de zaak nog eens onder de loep genomen en kwamen tot de conclusie niet langer geïnteresseerd te zijn. Zij kwamen bijeen en besloten alles weg te geven omdat ze er niet mee wilden doorgaan". Toen de „Apple shop" gister morgen zijn deuren opende, werd ook inderdaad alles weggegeven. Wat er nog over was werd vandaag eveneens voor niet van de hand ge daan. De Beatles bezaten 51 procent van de „Apple shop"- aandelen, die ze hebben over gedaan aan de nog onbeken de partner, een confectie- fabrikant uit Chelsea. Er was geen ruchtbaarheid gegeven aan de plannen van de Beatles. Een winkelmeisje zei: „We raakten niet gauw genoeg los, dus liepen we de straat op en hielden voorbijgangers aan. Ze geloofden niet wat er gebeur de". Beatle Paul McCartney zei, dat de groep van tevoren niets had gezegd omdat „We niet wilden dat de helft van de winkeleigenaars van Car- naby Street zou komen op dagen. „We besloten zaterdag de winkel te sluiten. Niet om dat het geen geld opbracht, maar omdat we niets meer voor de textiel voelden. Dus hebben we eerst zelf alle kleren uitgezocht die we wil den hebben ik heb een geweldige overjas en ver telden het toen pas aan onze vrienden. Wat er nu over is, is voor het publiek". Ringo Starr heeft niet mee genomen, „Niets paste me", zei hij teleurgesteld. Menigte valt stadsbussen aan MEXICO (AP) In het centrum van de stad Mexico is het gisteren opnieuw tot ongeregeldheden gekomen. Duizen den, met stokken gewapende jongeman nen, vernielden stadsbussen. De nieu we ongeregeldheden begonnen nadat de federale troepen zich teruggetrokken hadden na het neerslaan van eerdere on geregeldheden. De menigte, die van de oude univer siteitswij k opmarcheerde naar het natio nale paleis, hield vier stadsbussen aan bij het grote Zocaloplein, dwong de do delijk verschrikte passagiers uit te stap pen, vernielde de ruiten en liet de ge vaarten tenslotte tegen gebouwen oprij den. Bij het standbeeld van Carlos V wist de oproerpolitie de menigte met lange wapenstokken uiteen te slaan. Deze op roerpolitie, die door de jongemensen van wreedheid wordt beschuldigd, is een van de voornaamste oorzaken van de moei lijkheden. Sedert het begin van de ongeregeld heden, vrijdagmiddag, zijn in totaal 1116 AMSTERDAM (ANP) In de nacht van maandag op dinsdag heeft een ha vencontroleur een bruin-grijze wasbeer aangetroffen op een pier in de Amster damse Coenhaven. De man slaagde er in het beestje te vangen en in een jute zak te stoppen. Het dier, dat zich tame lijk agressief gedroeg, is door de poli tie naar Artis gebracht. Het is nog niet bekend wie de eige naar van het beertje is. Het behoort in ieder geval niet tot de collectie van Ar tis of tot die van het circus Sarrasani, dat op het ogenblik in de hoofdstad is. Vermoed wordt dat het beertje, dat vol gens Artis in goede conditie verkeert, thuis hoort op een van de schepen in de haven en kans heeft gezien van boord weg te lopen. (ADVERTENTIE) morgen voordeel mandarijnzuurtjes 150 sram van 89 voor 79 arrestaties verricht. Volgens de autori teiten hebben in de afgelopen twintig jaar nooit zulke ernstige studentende monstraties plaatsgehad. Bestraalde ham verboden in Y.S.-leger WASHINGTON (AP) De Ameri kaanse regering heeft een protest van het leger van de hand gewezen en heeft het leger bevolen op te houden de sol daten bestraalde ham voor te zetten.) Steekproeven van het regeringsdepar tement voor controle op voedsel hebben aangetoond dat het voedsel zeer gevaar lijke gevolgen kan hebben. De proeven van het leger zouden echter hebben getoond dat het voedsel geschikt is consumptie. Binnenkort weer kernproef door Frankrijk PARIJS (AP) Frankrijk zal waar schijnlijk binnenkort wederom een kern proef nemen, zo valt af te leiden uit waarschuwing voor de scheepvaart de Stille Zuidzee, die in Parijs is gege- Gezegd werd dat het gevarengebied ligt in een cirkel met een diameter van 120 zeemijl rond het proefstation op Mururoa. Jongen van 16 verschanst zich met geweer SYDNEY (AP) De derde belege ring van deze maand in Sydney ia ge ëindigd toen een jongen van zestien jaar, die zich verschanst had in een schuur waar hij zeven uur gezeten had, naar bulten kwam. De jongen, wiens naam niet onmiddel lijk bekendgemaakt werd, werd naar een politiebureau overgebracht en on dervraagd over de moord op zijn tante, mevrouw Thelma Keys, bij wie hij woonde. Mevrouw Keys werd vanmor gen door hem neergeschoten en is twee uur later in een ziekenhuis overleden. De jongen die een geweer had, hield de plaatselijke politie op een afstand, maar kwam spoedig te voorschijn toen een afdeling oproerpolitie kwam. John, Mam Ann en Caroline hebben nu eindelijk weer een thuis gekre gen. De drie kinderen verloren in Australië hun ouders. Burgmees ter Aa'drrs cn echtgenote ran Uit geest wilden de ouderloze kinderen in zijn huis opnemen, maar Jumilie van het omgekomen echtpaar Huis man was daar tegen. De Haarlem se kantonrechter heeft uiteindelijk beslist en de jongen eti zijn zus jes conform het adiHes ran de Raad voor de Kinderbescherming aan de familie Aalders toegewezen. Hier pleegouders en kinderen fn de burgemeesterstuin. 'ir (Van een onzer redacteuren) CASTEL GANDOLFO Vanuit zijn zomerverblijf Castel Gandolfo heeft Paus Paulus een gedrukte verklaring uitgegeven, waarin hij een beroep doet op de katholieken, zijn encycliek te willen begrijpen en aanvaarden. De Paus spreekt hierin over zijn eigen kwellingen in de afgelopen jaren en zegt: „Het bewustzijn van onze zware verantwoordelijkheid berokkende ons niet weinig leed. Wij waren op de hoog te van dc verhitte discussies. De angst van hen. die bij het vraagstuk betrok ken waren trof ook ons. Wij bestudeer den cn lazen alles wal wij konden en raadpleegden eminente personen. Wij baden om dc bijstand van dc Heilige Geest. Wij werden ook geleid door lief de cn door pastorale bezorgdheid voor dc gehuwde christenen. Tenslotte werd ons werk vergezeld van hoop, hoop dal dit document om zijn waarheid aan vaard zal worden". De koite verklaring werd in verschil lende taler. uitgegeven. In dc Franse tekst zegt de Paus, dat zijn beslissing inzake geboortenbeperking de ernstigste is in zijn vijfjarig pontificaat. „Nooit hebben wij zo sterk het gewicht van on ze plicht gevoeld in dienst van de gehe le mensheid. Wij willen hopen, dat al len, te weten de gehuwde christenen, zelfs a!s zij het gevoel hebben, dat ons woord te hard is, zullen begrijpen dat het alleen de trouw aan Christus is, die deze strengheid motiveert". Eerder had de Osservatore Rofnano in een hoofdartikel al krachtig gerea geerd od de golf van kritiek, die na het verschijnen van de encycliek is opgeko men. De krant benadrukt, dat de Paus zich niet richt tegen de geboortenrege- ling als zodanig, alleen tegen het ge bruik van kunstmatige middelen. De Italiaanse kranten laten zich over het algemeen afwijzend uit over de pause lijke uitspraak: zij waren toch al onte vreden over de stellingname van het Vaticaan inzake de echtscheidingswet en over zijn weigering om belasting te betalen. (Zie verder pagiti rrstc kolom j NA VERKEERSONGELUK Amsterdammer opgesloten in Turkse cel (Van r verslaggevers) AMSTERDAM Ondanks stappen van de Nederlandse ambassade in An kara zit dc 39-jarige Amsterdamse psy choloog E. Jansen sinds 21 Juli in een Turkse gevangenis. Hij wordt ervan be schuldigd. in het plaatsje Adana een 46-jarige Turk te hebben doodgereden. De politie geeft toe, dat het slachtoffer onvoorzichtig is overgestoken, maar acht ook de psycholoog schuldig, omdat hij zijn claxon niet had gebruikt. Aanvan kelijk kreeg de heer Jansen te horen, dat hij slechts een dag zou worden vast gehouden, maar nu blijkt, dat hij tot de (nog onbekende) datum van zijn berech ting in de cel moet blijven, Zijn vrouw mag hem eten brengen uit een restau rant. De twee kinderen, resp. 11 en 2 jaar oud, die de vakantietrip door Turkije meemaakten, konden dank zij bemiddeling van de Nederlandse am bassade naar Nederland terugvliegen. DEN HAAG (ANP) Naar aanlei ding van de klacht over de verscherp te grenscontrole aan de Brenner en de daaruit voortvloeiende verkeersstrem mingen, heeft de Italiaanse ambassa deur de ANWB doen weten dat de vei ligheidsmaatregelen, in het weekeinde van 19 op 21 juli door de Italiaanse grens- autoriteiten getroffen, het gevolg zijn ge weest van inlichtingen over de activitei ten van terroristen die vanaf Oostenrijks grondgebied opereren. De Italiaanse ambassadeur wijst er ln zijn antwoord aan de ANWB tevens op dat de waakzaamheid van de Itali aanse autoriteiten mede de veiligheid dient van de toeristen. Hij herinnert er tenslotte aan dat dc verscherpte grens controles geheel van incidentele aard zijn en dat overigens dc doorstroming van het verkeer aan alle Italiaanse grensposten, de Brenner niet uitgezon derd, in de regel bijzonder soepel ver loopt tvergebleven van de 120 Cubagangers, die geen toestemming kregen naar een chartervlucht, zijn op de Dam in Amsterdam in hongerstaking gegaan. Zij willen hiermee protesteren tegen de „Cubablokkade"waarvan volgens hun sprake is. Staking afgewend in Amerikaanse staalindustrie PITTSBURGH (Reuter) De drei ging van een landelijke staking van on beperkte duur in de Amerikaanse staal industrie is gisteravond op het laatste ogenblik afgewend. De vakbond „United Steel Workers" accepteerde een nieuwe arbeidsovereenkomst met een looptijd van drie Jaar, dlc nanr verluidt verho ging van het uurloon met 44 cent, meer vakantie, meer vakantiegeld en betere sociale voorzieningen In het vooruitzicht stelt. Men verwacht dat de staalprijzen nu omhoog zullen gaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1