S>£ CcidóeSotiAcmt' Paus Paulus verbiedt pil ENCYCLIEK VERSCHENEN Uitsluitend p.o. is geoorloofd Heftige onlusten in negerwijk van Gary BERAAD RUSSEN EN TSJECHEN IS BEGONNEN Auto botst op koe, jonge moeder gedood GELDERSE BOEREN LATEN KOEKOEK VALLEN Verantwoord ouderschap Gloednieuw Paar Apart Politiemacht treedt op Ondraaglijke spanning in Praag Baby viel uit wiegje en stikte Acrobaat bij Boltini valt van ladder PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.; C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. ƒ4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 29 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN AANHOUDEND DROOG Wolkenvelden, afgewisseld met zonnige perioden en droog weer. Zwakke tot matige noordoostelijke wind en weinig verandering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.508 ROME (AP-Reuter-KNP) Paus Paulus heeft in de vandaag verschenen encycliek „De propagatione humanae prolis recte ordinanda" (over de juiste voortbrenging van het nageslacht) het gebruik van de pil en alle andere chemische of mechanische middelen ter voorkoming van zwangerschap verboden. Alleen de periodieke onthouding is toegestaan. Voorts zijn mid delen ter genezing van ziekten geoorloofd ook al zouden deze tijdelijk on vruchtbaarheid veroorzaken. De pauselijke beslissing is gebaseerd op een minderheidsstandpunt van de pauselijke commissie, die in 1966 de aanbe veling deed het verbod op geboortebeperking te verlichten. (Van onze pariemei redactie) DEN HAAG Koekoek heeft in het Gelderland niet kunnen redden. De Gel derse afdeling van de Boerenpartij, de grootste van het land. heeft de zijde ge kozen van „oproerleider" Harmsen. Het provinciaal bestuur van de Gelderse boeren heeft zich min of meer officieel gekeerd tegen ..Koekoeks ondemocra tische beleid". Ook de zes afgevaardig de in de Provinciale Staten hebben zich geschaard achter het banier van Harmsen, voorman van dc tweede Boe- renfractie in dc Tweede Kamer. Het ziet ernaar uit. dat ook een groot aantal afgevaardigden in Gelder se gemeenteraden binnenkort onder Koe koeks vleugels weg zal gaan. Directe aanleiding van deze voortgezette ver brokkeling in de Boerenpartij is. een door de heer Koekoek genegeerde reso lutie, waarin de Gelderse boeren aan- i drongen op een democratischer beleid. Met name werd aangedrongen op het bijeen roepen van de algemene leden- j vergadering. Uiterlijk zaterdag had de In zijn encycliek verklaart Paus Paulus nadrukkelijk, dat elke daad die de geslachtelijke omgang tussen en vrouw van zijn vruchtbaarheid be rooft, ontoelaatbaar is. Ook de zwanger schapsonderbreking (abortus provocatus) is ongeoorloofd, ook al geschiedt om strikt medische redenen. Als onge oorloofd wordt ook de blijvende of tijde lijke sterilisatie van man of v aangemerkt. Paus Paulus stelt, dat het verantwoord oudersdhap zowel uitgeoefend kan den in een overwogen en grootmoedig besluit om een groot gezin te stichten, alswel in het besluit tijdelijk geen of in het geheel geen kinderen mee verwekken. Het verantwoord ouderschap kan evenwel niet naar eigen goeddunken worden uitgeoefend. De ouders kunnen zelf namelijk i uitmaken wat zedelük geoorloofd is wat niet. Hierover hebben zU te luisteren naar de bedoelingen van dc Schepper en deze bedoelingen komen tot uiting het wezen van het huwelijk en van huwelijksdaad. Hfetvan heeft de Kerk steeds op gelijke wijze getuigenis afge legd in haar verkondiging. De Kerk is zich er van bewust, aldus Paus Paulus. dat deze leer veel tegen stand zal ontmoeten en dat zij daarmee ..een teken van tegenspraak is". Maar zij, de Kerk, verkondigt haar leer ter verdediging van de huwelijksmoraal en van een waarachtige menselijke cultuur. Bovendien, zo meent Paus Paulus, geeft echte zelfbeheersing, in het bijzon der bij periodieke onthouding, de liefde in het huwelijk hogere waarde De echt genoten ontwikkelen hun persoonlijk heid; er komt, mede in het gezin, meer aandacht voor elkaar en voor de op voeding van de kinderen. Paus Paulus doet een beroep op de overheden, die voor het algemeen wel zijn te waken hebben, geen praktijken te wettigen die In strijd zijn met de natuurwetten en de Goddelijke wetten. En wat de ontwikkelingslanden betreft: de bevolkingsmoeilijkheden kunnen niet worden opgelost met mensonwaardige methoden Aan de mensen van de weten- schao vraagt Paus Paulus te blijven werken aan een gezonde regeling van de menselijke voortplanting. Op de bis- schoooen doet hij tenslotte een beroep om de heiligheid van het huwelijk als een van de meest .dringende zaken te besohouwen. fADVKRTFKTIRl morgen voordeel goudgraantjes 300 gram van 69 voor 59 Mgr. Zwartkruis: uitspraak Paus moet worden aanvaard HAARLEM (KNP) Mgr. drs. Th. Zwartkruis, bisschop van Haarlem, heeft over het verschijnen van de pauselijke encycliek over de geboorteregeling ver klaard: ,,Het document is zojuist pas aangekomen. De Paus heeft hiermee het Initiatief dat door Paus Joannes genomen maart 1963 voortgezet en voltooid. Uiteraard vraagt dit document uitvoerige grondige bestudering. Op dit moment kan ik alleen zeggen wat het concilie in de dogmatische constitutie over de Kerk heeft bepaald over het leergezag van de Paus en de bisschoppen namelijk dat de gelovigen op heel bijzondere wijze aan het authentieke leergezag van de Paus Instemming verschuldigd zijn, ook wan neer hij niet ex-cathedra spreekt. Dit betekent dat zij zijn hoogste leergezag eerbied dienen te erkennen en de door hem gedane uitspraak oprecht aan aarden volgens de zin en de wil die hij te kennen geeft". LONDEN (Reuter-AFP) Gordon Forde, de tweede Brit met een ruilhart, is gisteravond gestorven. Hij kreeg twee dagen geleden het hart van een ver keersslachtoffer. De 48-jarige patiënt was er voor de transplantatie begon al slacht aart toe. Hij is niet tot bewustzijn gekomen. Krijsend nieuws uit het Kraay- kamp: komiek Johnny heeft na het verbreken van de olijke ban den met gabber Rijk de Gooyer met sterk vooruitziende blik een gloednieuw Paar Apart gefor meerd. Kersverse partner, die pa meer dan het volle pond gaf, heet Mich iel, wolk von een jongen, zoon van uitzonderlijke klasse. Het duo, vooralsnog voor de helft nauwelijks uitgeslapen, poseerde dit weekend voor de camera. Zei Kraaykamp: „mijn maat is nog niet helemaal op me ingespeeld en zijn grappen zijn niet volledig zindelijk, maar dat komt vanzelf. In elk geval heeft hij een originele kijk op de dingen des levens". Siamese tweeling gescheiden TAMPA (AP) Artsen hebben giste ren een*6iamese tweeling gescheiden na dat een van de drie dagen oude kinde ren was overleden. De toestand van de overlevende wordt goed genoemd. De tweeling had vrijdag het levenslicht aan schouwd. Zij zaten aan de borst aan el kaar vast en hadden tezamen slechts één hart. De nog levende baby ligt thans in Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen z(|n gevestigd, wende men zich tot de agent. GART (AP) Een colonne politie-auto's is gisteravond een w(jk van Gary (Indiana) binnengereden en heeft benden jonge negers uiteengejaagd. Ongeveer dertig mensen werden gearresteerd na enkele uren van gevechten waarbij ge schoten werd en ruiten werden ingegooid. Volgens de politie hadden er gisteravond sleohts verspreide gevedhten plaats, in tegenstelling tot de wijdverbreide plunderingen en brandstichtingen op zaterdag avond, waarbij zes mensen werden gewond en 47 gearresteerd. Burgemeester Riahard G. Hatcher heeft de vertcoop van benzine en sterke drank voor onbepaalde tijd verboden. Eerder had hij een uitgaansverbod ingesteld. Gisteravond werd in de stad druk gepatrouilleerd De politie nestelde zich ook op daken. De commissaris van politie. James Hilton, heeft meegedeeld, dat hij bevel heeft gegeven „alle kracht te gebruiken die nodig is om de orde in de stad te handhaven". PRAAG (AP-Reuter-DPA) —De Tsje chische en Russische partijleiders zijn. waarschijnlijk sedert vanmorgen acht uur in het Tsjechische grensplaatsje Cierna Nad Tlsoe bijeen om hun pro blemen uit te praten. Tsjecho-Slowakije wacht in ondragelijke spanning op het resultaat van dit gesprek, dat. naar de woorden van een commentator van ra dio Praag, „geen kwestie van weken of dagen, maar van uren Is". Naar het schijnt willen de Russen niet lang con fereren. Z(j verlangen alleen 'n afdoend antwoord op de brief van de vijf landen van het Warschaupakt en de daarin ge stelde voorwaarden. Het gesprek zal dan ook niet langer dan twee tot drie dagen duren. De Tsjechische partijleiders zijn zich verzekerd van een zeer omvangrijke steun van de bevolking, over wie de geest van het nationalisme vaardig ge worden is. Talloze sympathiebetuigingen werden in de loop van gisteren ontvan gen, ook van de zijde van in Tsjecho- Slowakijke aanwezige Poolse en Oostduit- se toeristen. Zowel in de overvolle ka tholieke als protestantse kerken werd gebeden om een voor Tsjecho-Slowakije zo gunstig mogelijk resultaat. De Tsjechische leiders doen hun best al te scherpe vormen van adhesie te gen te gaan. Zij toonden zich geen voor standers van een voorgestelde sympa thiestaking van vijf minuten en drongen in diverse toespraken aan op rust, kalm te en het vermijden van manifestaties, die als uitdagingen konden worden op gevat. Anderzijds beloofden zij het „man daat van het volk" zo goed en gewetens vol mogelijk uit te voeren en „niets op te geven van de dingen, die wij in de laatste maanden hebben verworven". De Russische pers blijft doorgaan met zijn zenuwenoorlog en felle aanvallen te gen Tsjecho-Slowakije. Maarschalk Gret- sjko zei in een dagorder, dat het de eer ste taak van de Sovjetstrijdkrachten is hun paraatheid te verhogen. De Tsjechische deelnemers aan het communistische jeugdfestival in Bulga rije zijn bij de Bulgaars-Joego-Slavische grens door Bulgaarse grenswachten terug gestuurd. Sommige Tsjechen werden mis handeld. Voor het vertrek uit Praag had den de deelnemers beloofd in Bulgarije „de waarheid over Tsjecho-Slowakije te zullen vertellen". OUDERS OP VISITE AMSTERDAM (ANP) Terwijl grootmoeder bij haar dochter in Am sterdam-Noord op de kinderen paste, heeft het kleintje van 1 jaar kans ge zien zich gedeeltelijk uit het tuigje waar mee net In bed lag vastgebonden lo« te wringen en over de rand van het bed je tc klauteren. Het viel omlaag, maar bleef met het hoofdje in het tuigje hangen, dat zich om het nekje snoerde. Grootmoeder, die net een half uur daar voor naar het kind had gekeken, trof de baby dood aan. De dochter waz met met haar man op visite bij familie. TIJDENS VOORSTELLING VALKENBURG (ANP) De Italiaan Jany Vasallo, deel uitmakend van het trio De Vasallo's, dat als ladderacroba ten optreedt bij circus Boltini, is zon dagavond in bewusteloze toestand opge nomen in het ziekenhuis te Valkenburg nadat hij gewond was geraakt tijdens de voorstelling. Het trio, dat op eikaars schouders was geklommen op de top van een vrijstaande ladder (van ca. vier me ter hoog), verloor het evenwicht. De on derste van hot drietal kreeg daarbij nog niet bekend letsel boven de ogen. De voorstelling, de laatste avondvoorstel ling in Valkenburg, werd voortgezet me de omdat het trio toch al het voorlaat ste programmapunt verzorgde. Enige maanden geleden viel de groep eveneens van de ladder, toen echter doordat de vrijstaande ladder wind had gevangen op het Binnenhof in Den Haag. Daarbij werd de middelste man niet ernstig ge- Weer slachtoffer explosie Agua Clara geborgen SCHIEDAM (ANP) De tanker Afua Clara aan boord waarvan slch in de nacht van 12 juli op de werven van tankercleaning te Schiedam een explosie heeft voorgedaan, is vanmorgen naar een dok van de werf Wilton FeUcnoord tc Schiedam gesleept. Daar zal bet onder zoek worden voortgezet. Aan boord van het schip is het lijk aangetroffen van de 44-jarige M. A. Scipio, geboren in Makassar, in Neder land zonder bekende woon- of verblijf plaats. De explosie heeft aan zes men sen het leven gekost. Van twee van hen is het stoffelijk overschot nog niet ge borgen. Zandvoort. ..het veiligste circuit van Europa", heeft gisteren tUdens de strUd om de Grote PrU* van Zandvoort voor Formule li-wagens een slachtoffer geëist. Het was de Britse coureur Chris Lambert die het leven liet in een razendsnelle Brabham Cosworth Ford, waarvan hier de restanten. Zie ook sportbUlage. WEER VELE DODEN IN WEEKENDVERKEER Twee broertjes op fiets geschept ndigde in relletjes. DEN HAAG Het verkeer heeft het fgelopen weekeinde weer zijn droe vige tol geëist. Meer dan tien perso nen kwamen om het leven. Voorts kwam bij vakantie op Sardinië de 67- jarige Rotterdammer F. Erfman bij het baden in zee door verdrinking om het leven. In de nacht van zaterdag op zondag reed de heer Postema uit Purmerend met zijn auto onder Ylpendam tegen een loslopende koe op. Daarbij werd zijn 25-jarige echtgenote op slag gedood. De heer Postema zelf en een drie maanden oude baby kregen geen letsel. De koe overleefde de botsing ook niet. Het dier bleek door twee sloten te zijn gewaad die beide golden als afdoende veekering. Er is dus geen sprake van nalatigheid geweest. Op de Barneveldseweg in Lunteren werden zaterdagmiddag twee Ambonese broertjes op een fiets door een achterop komende auto geschept en vrijwel op slag gedood Vermoedelijk heeft de jongste, die achterop zat. de aandacht van zijn oudere broer afgeleid. Eén dode. één zwaar en twee licht gewonden, dat is het trieste resultaat van een verkeerde manoeuvre, die de bestuurder van een personenauto giste renavond maakte op de Coentunneiweg in Amsterdam. Met grote snelheid reed hij tegen de middenbermbeveiliging, schoot er twintig meter langs en sloeg met zijn auto enkele malen over de kop totdat de wagen in het gras aan de rechterkant van de weg terecht kwam. De bestuurder, de 21-jarige R. K. B overleed later in het zieken huis. In Vaassen wilde zuster Bernadine (46) linksaf slaan op haar bromfiets. Zij werd door eep auto gegrepen en op slag gedood. In Uden botste de motor rijder J. P. M. (21) bovenop een auto, hij kwam om het leven Onder Nuth (Llmb.) slipte een auto, waarbij de be stuurder werd gedood. Eveneens bij Nuth reed een auto tegen de midden berm en kantelde. Een 16-jarige jon gen overleed tor plaatse. Op zijn brom fiets werd de 20 Jaar oude Oudshoorn uit Rotterdam door een auto aangereden en gedood Op het moment dat hij werd gepasseerd door een busje week de 63- jarige Groenweg uit Numansdorp naar links, het stuur van zijn bromfiets kwam in aanraking met de bus; op weg naar het ziekenhuis overleed de man. De 15 jaar oude Halbersma uit Wirdum ging zaterdagnacht even op de weg liggen. Hij werd door een auto, waarvan de bestuurder moest dimmen voor een te genligger, overreden en gedood. Op de Afsluitdijk reed een auto tegen een ijze ren hek. Een 19-jarige inzittende kwam om het leven, een andere passagier werd levensgevaarlijk gewond Bij Internatio nale stock-carraces In F.pe reed een auto in op een wedstrijdcommissaris Deze werd zwaargewond naar het zie kenhuis overgebracht Twee mannen werden dood aangetroffen in 'n auto, dia omgekeerd lag in het water in Oranje woud ln Friesland De auto moet ln de nacht van zaterdag zijn verongelukt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1