T s jecho-Slowakije houdt been stijf RAY IN VLIEGTUIG NAAR V.S. TERUG JURIDISCHE KNOPEN IN ZAAK VAN GRAFSCHENNER Geen duim breed Pravda: wapens gevonden Vissers vingen reebok NOG MOOIER HAAR 3.95 Overtocht in diep geheim Vernietigend advies over Leids plan schouwburg Topoverleg van autoriteiten Nog geen spoor van berovers postkantoor Nationale actie voor hulp aan Biafranen PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 eD 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GTRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV. Lelden DIR.: C M DRABBE - J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR L C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; p. mnd t 4 45; p kwart 13 35; fr p. post f 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes f 2 KLACHTEN bezorging tel 20935 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 19 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN KOEL WEER De weersverwachting, meeg- deeld door het KNMI, geldig tot morgenavond Vrij veel bewolking en hier en daar een bui. Ma tige tot vrij krachtige noordwestelijke wind en weinig verandering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.500 PRAAG (Reuter-AP) In de Tsjechische hoofdstad Praag is vanmorgen het centrale partijcomilé in vol tallige vergadering bijeengekomen om zich uit te spreken over het standpunt van het partijpresidium in het conflict met vijf Oosteuropese landen: de Sovjel- Unie, Polen, Oost-Duitsland. Hongarije en Bulgarije. Enkele honderden afgevaardigden van plaatselijke organisaties en fabrieken wonen de vergadering bij. Men verwacht, dat partijleider Dubcek krachtige steun zal krijgen voor zijn afwijzing van de beschuldigingen. dat „anti-socialistische krachten" de overhand krijgen in het democratiseringsproces. Alexander Dubcek tijdens zijn verklaring voor de televisie, dat hij het hervormingsbeleid in Tsjecho-Slowakije zal voortzetten. Twiggy, een van 's-toerelds best betaalde fotomodellen, maakte gisteravond; tijdens de première van de Beatletekenfibn „Yellow Sub marine", bekend, dat zij zich verloofd had met haar manager Justin de VMeneuve. Het gelukkige paar heeft aangekondigd, dat het huwelijk over ttvee jaar zal plaats vinden, als het „twijgdunne" meisje de eenentwintig lentes i. Partijleider Dubcek heeft gisteren voor radio en televisie nogmaals ver klaard, dat de communistische partij van Tsjeoho-Slowakije niet van plan is ook maar een duimbreed af te wijken van de ingeslagen hervormingskoers. Alle eisen van de zusterpartijen om de toegestane vrijheid van meningsuiting tenminste voor een deel ongedaan te maken, wees hij van de hand. In het land is een atmosfeer ontstaan waarin na vele jaren iedereen openlijk en zon der angst zijn mening kan uiten, aldus Dubcek. Wel verzekerde Dubcek zijn bond genoten. dat de opbouw van het socia lisme slechts in samenwerking met de zusterpartijen kan geschieden. „Anti socialistische krachten" komen onver mijdelijk voor in de „brede stroom van gezonde socialistische activiteit". Op de beschuldiging dat nauwe betrekkingen worden onderhouden met West-Duits- land, antwoordde Dubcek dat Tsjecho- Slowakije als laatste van alle commu nistische landen stappen heeft onder nomen om de betrekkingen met Bonn te regelen. De Russische partijkrant Pravda schreef vanmorgen dat het er nu om gaat of Tsjecho-Slowakije een socialis tisch land zal blijven. Het blad ver zekert de Tsjecho-Slowaakse communis ten en arbeiders van „alle noodzakelijke steun bij de verdediging van datgene dat het socialisme heeft bereikt". Het blad meldt ook, dat de Tsjechi sche veiligheidspolitie een hoeveelheid wapens van Amerikaanse makelij heeft gevonden, „kennelijk" uit West-Duits- land gezonden en bestond voor de „re- vanchisten in Sudetenland". MIDDELBURG (ANP) Twee sportvissers uit Veert hebben op het Veerse Meer de merkwaar digste vangst van hun leven ge daan. Zij vingen namelijk een reebok. Het dier zwom midden op het Veerse Meer in noordoostelij ke richting. De mannen hebben de uitgeputte reebok in hun boot gehesenwaarna, het op een zand plaat, die met mals pro* begroeid is, werd afgezet. Na enige tijd gerust te hebben sprong het dier plotseling opnieuw in het water en zwom, koers noord-oost aan houdend, op Noord-Bevelang aan. Al eerder zwom een tiental wilde pony's, die op een plaat in het Veerse Meer verblijven, het meer over naar de Noordbevelandse oever. Voor de zeilers is het wel licht gewenst in het zeer drukke vaarwater een bord te plaatsen pas op voor overzwemmend ADVERTENTIE Breek uit Amerika. Shampo 3.50 Creme Rinse 3.50 JK- tijdelijk samen voor Maak nu voor deze prijs kennis met Breek Crème Rjnse en shampo. Breek Crème Rinse maakt klitterig en springerig haar na het wassen weer zacht en soepel. Dankzij het geheim van cocosolie wordt het kammen van uw haar nu ongekend gemakkelijk. (ADVERTENTIE) i welk vliegveld hij is vertrokken. Men neemt in Londen aan dat Ray ver gezeld was van Federale agenten. In Tennessee zal hij worden overhandigd i de autoriteiten van die staat. <nzer verslaggevers) LEIDEN Na een negatief advies van de rijkscommissie heeft het college van B. en W'. van Leiden besloten af te zien van de bouw van een nieow< schouwburg op het Schuttersveld, waar van de bouwkosten geraamd werden op 23 k 24 miljoen gulden. Het Leidt .schouwburgplan (ontwerp Ir. Poslraa te Gorasel) is reeds 15 jaar oud. Toen de gemeenteraad in 1963 akkoord ging met het uiteindelijk ontwerp, wei den de kosten geraamd op ixiim 18 mil joen gulden. De nkscommissie, waarvai oud-minister W voorzitter is, kwam tot haar negatief advies, omdat zij de geplande Leidse schouwburg te groot en te duur achtte. Een overweging was ook, dat het sdhouwburgplan na de jaren, dat het op de tekentafel lag (15 jaar) niet meer voldoet aan de huidige en toekomstige eisen van de theaterwereld. In de afgelopen jaren betaalde de ge meente 7 a 8 ton voor het uitbrengen van teChnisohe adviezen. Daarbij komt nu nog het a rchitec te «honorarium. I W. hebben de raad laten weten, dat zij geheel opnieuw willen beginnen. Een nieuw, eenvoudiger plan, omdat ln Leiden tooh sterk behoefte is aar nieuwe grote schouwburg naast de te restaureren oude en te kleine schouw- (Zie ook elders in dit blad) Johnson ontmoet Thien op Hawaii HONOLOELOE (AP) President Johnson en president Nguyen van Thieu van Zuid-Vietnam zijn per vliegtuig op Hawaii aangekomen om te spreken over oorlog en vrede en om elkaar een hart onder de riem te steken. Johnson zei te gen Thieu dat de Amerikaanse belofte „om uw volk te helpen de agressie te verslaan, vaststaat als een huis". De beide staatshoofden zijn vanmor gen met hun formele besprekingen be gonnen. Die besprekingen zullen tot za terdagmiddag voortduren. Na afloop mag een gemeenschappelijk qué verwacht worden. (Va i t correspondent ROERMOND De justitie-autoritel- ten in Nederland. België en Duitsland :n lange tijd nodig te hebben om de juridische knopen te ontwarren die de wijze van berechting van de ver moedelijke grafschenner Hans van H. heel onzeker maken. Dit heeft het hoofd van het parket ar rondissement Roermond mr. A. N. Mes- schaert, ons meegedeeld. Hij sprak de uitlating van de substituut-officier van de Belgische krijgsraad mr. G. van Even tegen, als zou er een samenwer king zijn met de Nederlandse justitie. Mr. Van Even leidt het onderzoek naar de daden van Van H. in Duitsland en België. Mr. Messchaert zei dat hij wel nauwe contacten onderhoudt met de procureur des konings in Hasselt. Hij noemde het een zekere complicatie, dut de Belgische militaire justitie zich plotseling met de zaak is gaan bezig houden. „Het was oorspronkelijk een zuiver burgerlijke zaak". De Roermondse officier van jus titie is van mening dat de zaak „voor de Nederlandse justitie momenteel niet zo verschrikkelijk urgent is". Doordat de Belgische militaire justitie het eerst de hand wist te leggen op de vermoede lijke schenner zullen eerst de Duitse en Belgische gevallen worden afgehan deld. „Ik heb niet de indruk, dat de be handeling die hij nu ondergaat in strijd is met de belangen van de Nederlandse zaken". Mr. Messchaert verwacht dat over enige tijd een topoverleg zal vol gen tussen Duitse, Nederlandse en Bel gische militaire en burgerlijke justitie- autorileiten. „We moeten tot een geza menlijke behandeling zien te komen". Hoe? „Dat is nog moeilijk uit tc ma ken. want een andere complicatie is dat de Belgische justitie natuurlijk nooit een Nederlander kan berechten voor in Nederland gepleegde delicten", aldus mr. Messchaert. BERGEN (ANP) De rijkspolitie van de groep Bergen heeft nog geen spoor van de twee mannen, die bij een overval op het postkantoor in Bergen on geveer 20.000 gulden buit maakten. Bij de overval werd gebruik gemaakt van een lichtgrijse personenauto, een Ford Cortina 1200, met kenteken 51-51 DG, die enkele uren voor de overval was gesto len in Maashees, op ongeveer vijf kilo meter van Bergen. I>e leeftijd van de overvallers ia nog niet duidelijk. Som mige getuigen noemen een leeftijd van 40 a 4.» jaar, anderen van 22 k 25 jaar. De politie neemt aan dat de overvallers Nederlanders waren, omdat zij enkele getuigen met „goelendag" hebben ge- De rijkspolitie van Bergen heeft een vrij nauwkeurig signalement kunnen op stellen van twee mannen, die enkele uren voor de overval bij het postkantoor te Velden aan postbodes hebben ge vraagd. hoe laat het postkantoor open ging. omdat zij wilden telefoneren. Hun werd gezegd, dat het kantoor om half tien geopend zou worden, maar dat zij ergens bij hat kantoor wel mochten tele foneren. De mannen maakten van het aanbod geen gebruik en hielden zich vol gens de politie nog ongeveer een half uur ter plaatse op verdachte wijze op Het signalement van deze mannen komt op enkele punten overeen met dat van de daders van de overval op het post kantoor in Bergen. Het signalement van deze mannen luidt: 1. lang 1.80 m, flink postuur, leef tijd 33 tot 45 jaar, gebruind gelaat, droeg bril met donker montuur, lang achter overgekamd donder haar, hoge haar- planting, grote rechte neus. dreog groen achtig petje en kakikleurig jack. 2. 1.70 1.75 m lang, vrij fors postuur, vol ge laat, leeftijd 35 a 40 jaar, achteroverge kamd donkerblond haar met lage inplan* ting, vermoedelijk in lichtkleurige pan- De rijkspolitic van de groep Bergen verzoekt leder, die hieromtrent aanwij zingen of inlichtingen kan verstrekken, zich met haar in verbinding te stellen, tel. 08854-200 of met de plaatselijke po litie. Leerlingen ran een Engelse school wilden ten bate van een paar invalide speelkameraadjes een uit voering geven. Twee broekemannen die voor soldaat moeiten spelen, gingen eens even ,/rp oefening" bij de waoht, die voor 8t. James's Pal ace staat. LONDEN (AP) James Earl Ray, beschuldigd van de moord op Martin Luther King, in Memphis, in de staat Tennessee, is per vliegtuig vanuit Enge land naar de Verenigde Staten overge bracht om daar terecht te staan. Volgens betrouwbare inlichtingen werd Ra.v in een vliegtuig geplaatst op een vliegveld in de buurt van Londen en is hu kort na middernacht vertrokken. De Ameri- kaansc ambassade in Londen heeft be- j vestigd dat Ray uit Engeland was ver trokken. Arthur Hanes. de advocaat uit Bir- mingham in de staat Alabama, die de j verdediging van Ray op zich heeft ge nomen. zei dat hij van plan was van daag naar de Verenigde Staten terug te keren. Hanes had getracht om samen met Ray terug te vliegen, maar dat was hem niet toegestaan. Ray is donderdagavond vanuit de ge vangenis van Wandsworth in Londen onder zware bewaking naar een vlieg veld overgebracht. Het is niet bekend i Eisenhower steunt Nixon WASHINGTON (Reuter) Oud-presi dent Eisenhower heeft verklaard de kan didatuur van Nixon bij de Republikein se voorverkiezingen voor het president schap te steunen. Men verwacht dat de invloedrijke steun van Eisenhower voor zijn voormalige vice-president een zeer belangrijke factor bij de voorverkiezin- ger zal betekenen. Eisenhower ligt In het Walter Reedziekenhuis, waar hij na een j nieuwe hartaanval ie opgenomen. HILVERSUM (ANP) De onlangs opgerichte stichting „Vluchtelingenhulp Biafraconflict" heeft besloten om in de week van 5 tot en met 9 augustus a.s. een grote nationale actie te houden ten behoeve van de slachtoffers van deze De berichten die uit de betreffende ge bieden komen, wijzen er op dat de be hoefte aan massale hulpverlening der mate urgent is. dat uitstel om welke re den dan ook niet meer verantwoord is, zo vinden de organisatoren. De stichting stelt zich uitsluitend ten doel om geld bijeen te brengen. De besteding ervan gaat via de reeds bestaande kanalen van de wereldraad van Kerken in Ge- De stichting vluchtelingenhulp Bia fraconflict heeft voor haar actie de me dewerking gekregen van de televisie. Momenteel zijn besprekingen gaande I over de samenstelling van een reporta geteam. dat in de actieweek heet van de naald een filmverslag zal uitbrengen over de situatie in- Biafra en de wegen die op dat moment voor hulpverlening openstaan. De eigenlijke actie zal wor den geconcentreerd op één avond. Het I Nederlandse volk zal worden opgeroepen I om zijn gave op bijv. postkantoren en i gemeentehuizen te brengen. Inmiddels /.ijn op het gironummer van de stichting 1 (giro 400 tan name van stichting vluch telingenhulp Biafraconflict, Utrecht) al de eerste giften binnengekomen. Vier dagen lopen gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat ervaarde dit Engelse meisjedat zo'n pijn had, dat haar vriendin haar vast moeet houden, toen de EHBO-msnsen haar blaren behandelden. Het Vierdaagsekruie heb je dan ook eoht wel verdiend Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur. nummer 20935 (van 8 tm 20 Juli) en de krant wordt u dan alsnog gebracht. Waar agentschappen zUn geves tigd. wende men zich tot de PEUKJE SIGARET OORZAAK 7 Vrouw bij brand in bed omgekomen UTRECHT (ANP De 56-jarige me vrouw Van der Meent uit Utrecht is In de afgelopen nacht bij een brand In haar oude woning in de Domstad om het le ven gekomen. Zij lag op bed te slapen toen de brand kort na ren uur ontstond. Toen de brandweer bezig was met de blussing kwam de 57-jarige schoenher- xteller A. C. van der Meent totaal over stuur vertellen dat zijn vrouw vermoe delijk nog in de woning aanwezig was. Hij was na zijn vrouw thuis gekomen. De brandweer kon vanwege de enorme rookontwikkeling en de vlammenzee de woning evenwel niet meer binnenkomen. Nadat het vuur was bedwongen, werd op een bed op de eerste verdieping het verkoolde lichaam van de vrouw gevon den. De brand is vermoedelijk ontstaan door een brandend peukje sigaret. Wilheim Harster op vrije voeten MUENCHEN (Reuter) De voor malige SS-generaal Wilhelm Harster is dinsdag uit een gevangenis tn Muenchen i.nM.ig.-n krachtens de bepaling, dat ge detineerden op vrije voeten kunnen wor den gesteld na twee-derde van hun strnf te hebben uitgezeten. Dit heeft een woordvoerder van het Beierse ministe rie van Justitie meegedeeld. Harster, die in de oorlog aan het hoofd stond van de Sicherheitspolizei in Nederland, was vorig jaar februari door een Duitse rechtbank tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens medeplichtigheid aan moord op meer dan 80.000 joodse Nederlanders. De woordvoerder zei, dat er rekening mee was gehouden, dat Harster na de oorlog al acht jaar ln een Nederlandse gevangenis had gezeten. Daarbij opge teld de tijd die hij ln West-Dultsland in voorarrest had doorgebracht en de ze ventien maanden die hij ln de cel had gezeten, kwam hij op meer dan tien jaar. Hars te moet zich van tijd tot tijd blijven melden. morgen voordeel pindarotsjes 200 gram van 92 voor 79

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1