SteCcicl^SoiiAcmt Tsjechen ontvangen hun bondgenoten STERKE DRUK OP PRAAG IN BRIEF VAN VIJF Waldeck- Rochet vraagt rode top Vierde plaats voor t Reesingteam 17 miljoen uit t.v.-pot verdeeld Irak stelt grenzen vandaag weer open bij fruit Roulette buren van paleis Soestdijk? Overval op winkelierster AMMONIAKGOOIER MET POOK TE LIJF VREUGDE- SPRONG bij Vader redden van dochter verdronken Studenten herkiezen bestuur-Bomhoff EUROPEES GEVECHTSVLIEGTUIG OPVOLGER VAN STARFIGHTER? PAPENGRACHT 32-UEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V„ Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd 1 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel. 20935 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 18 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN IETS HOGERE TEMPERATUREN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMÏj geldig tot morgenavond t Zonnige perloden en overwegend droog weer md een zwakke tot matige wind, hi hoofdzaak tussen west en noord. In het algemeen iet» hogere mtd- dagtemperaturen. 59e jaargang, no. 17.499 Ome Lou is bedroefd en teleur gesteld: het telwerk van de jury mondde voor zijn vijf vocalen uit in een levensgrote sof. Fleurtje, die nu weer Floor mag lieten, Sara en Sandra zijn het Cr nog niet over eens „hoe 't zo gekomen is (zie ook pag. 2). Fietsendieven in de Tour guur r vanuit GRENOBLE. Regen weer begeleidden de 65 die vanmorgen om 9.55 uu Grenoble op weg gingen voor de negentiende etappe van de Ronde van Franrijk. Sommigen moesten het vandaag stellen met voor hen vreemde, fietsen. Vannacht zijn namelijk verscheidene fietsen ge stolen. Ook San Miguel, de Span- se leider in het algemeen klasse ment, en zijn landgenoot Ganda- rias kwamen vanmorgen tot de ontdekking dat hun vertrouwde en zoveel succes brengende „race karretjes" waren verdwenen. (Van o z parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Klompé (Cul tuur) heeft de besturen van de Ver eniging de Nederlandse Dagbladpers, de Nederlandse Nieuwsbladpers en de Nederlandse Organisatie van Tijd schriftuitgevers medegedeeld hoe schade-uitkeringen van de t.v. reel: pot voor 1967 zijn verdeeld Ter compensatie van de schade als gevolg van de in voeling van de televisie reclame krijgen de dagbladen over 13,3 miljoen gulden, de nieuwsbladen 0,4 miljoen gulden en de tijdschriften 3.4 miljoen gulden. In totaal is voor uit de televisiereclamepot 17,1 miljoen gulden beschikbaar als schade-uitkerin gen aan dagbladen, nieuwsbladen en tijd schriften. Dit is 40 procent van de netto- opbrengst van de t.v.reclame in 1967, het maximumbedrag dat als compensatie voor de schade door de invoering van d( t.v.-reclame beschikbaar is. De drie orga nisaties zullen de compensatie op basis van de teruggelopen advertentie-opbreng sten over de bladen verdelen. El Bakr volgt generaal Aref op BEIROET/BAGDAD (AP/Rtr.) Irak gaat vandaag zijn grenzen en vliegvelden weer open stellen na de militaire staats greep van gisteren, waarbij president Ab- del Rahman Aref werd afgezet. Aref is vervangen door generaal Alimed Hassan cl Bakr, lid van de socialistische Baathpartij, die enkele jaren niet aan de regering heeft deelgenomen. El Bakr is de eerste premier geweest van de Baathpartij, die in 1963 het bewind van generaal Abdcl Kerim Kassen: omver wierp. Later in datzelfde jaar werd El Bakr met andere leiders van de Baathpartij opzij gezet door president Abdel Salam Aref, broer en voorganger in de nu afgezette president. Het is -nog niet precies bekend welke politieke kleur de nieuwe regeling heeft. In Egypte wordt gesproken van een „pro- westerse staatsgreep", op touw gezet door de rechtervleugel van de linkse Baath- partij, In dat geval zal het nieuwe bewind geen steun geven aan de Syrische benade ring van het probleem-Israël, die gekant is tegen een politieke oplossing. In Israël meent men dat de laksheid van het oude bewind ten opzichte van noodzakelijke versterking van de strijdkrachten ee langrijke oorzaak is geweest va staatsgreep. Er is niet bekendgemaakt dat het nieuwe bewind is gestuit op tegenstand. Het bewind zou de steun hebben gekregen van het leger en de luchtmacht, In de buurstaat Iran is evenwel gemeld dat aan de gemeenschappelijke grens „zware ge vechten" werden geleverd. Ex-president Aref is onder geleide in Londen aan gekomen. Gisteren was bericht dat hij naai- Caïro was vertrokken. Hij mag geen verklaring tegenover de pers afleggen. De vrouw van Aref verbleef al enige tijd in Londen. (ADVERTENTIE) morgen voordeel 250 gram van 85 voor 75 Gevechten in China gaan door HONGKONG (AP) Volgens reizi gers komend uit Kanton, de hoofdstad van de Chinese provincie Kwantoeng, worden er hevige gevechten geleverd in dat gebied. Eenheden van het Chine se leger zouden barricaden hebben op gericht op belangrijke kruispunten in de stad zelf en buiten de stad op de hoofd wegen. Radio Kanton haalde het dagblad .,Nan Fang" aan, zeggende dat Pe king opdracht had gegeven aan de com mandanten van de legereenheden in Kwantoeng om de onlusten te onder drukken, maar het blad gaf geen ver dere bijzonderheden. (Van onze correspondent) SOEST Mevrouw A. E. S. R. lnsin- gcr, mede-eigenaresse van het bijna 900 ha grote landgoed „Pijnenburg", dat zich onder meer uitstrekt over de ge meenten Baarn, Soest, Zeist, Eemncs en Hilversum, heeft haar rentmeester, de heer H. Wilhelm, ontslag aangezegd, omdat er op haar landgoed gegokt zou worden. Mevrouw lnsinger heeft haar rentmeester ervan beschuldigd zonder haar medeweten in hotel Chez Pierre on der de rook van paleis Soestdijk roulet tespelers te hebben toegelaten. De rentmeester heeft het ontslag ech ter niet geaccepteerd. Ten eerste omdat van een strafbaar feit bi j Chez Pierre niets is gebleken, en in de tweede plaats omdat hel ontslag hem dan bij meerder heid van stemmen door de erven moet worden aangezegd. De tweede erfge naam, mr. J. H. O. lnsinger, blijkt bo vendien van een en ander op de hoogte. De heer Wilhelm die inmiddels 22 jaar rentmeester van 't landgoed Pijnenburg is, heeft zich.altijd tegen iedere vorm van gokken op het landgoed verzet. En 't ook duidelijk in 'n aantal voorwaarden laten uitkomen, toen men hem in juni verzocht in Chez Pierre een sociëteit te mogen beginnen. Vlak voor de opening kreeg de heer Wilhelm het vermoeden dat er mogelijk roulette zou worden ge speeld. Hij heeft daarop de Baarnse po litie ervan in kennis gesteld, die daarop ook prompt ging kijken. Van een straf baar feit is tot nu toe echter niets geble ken. De sociëteit blijkt een volkomen be sloten club met ongeveer 300 leden te zijn. Afgelopen zaterdag is er door de Baarnse politie nog gecontroleerd. niet duur wel heerlijk PRAAG (Reuter-A.P.). Tsjecho-Slowaakse communisti sche partij zal vandaag liet ant woord publiceren op de brief die de leiders van Rusland, Polen, Oost-Duitsland, Bulgarije en Hon garije aan liun collega's in Praag hebben gezonden. De brief is gis teren door de persbureaus in Oost- Europa gepubliceerd en ook in zijn geheel opgenomen in de Pravda, het Russische partij-orgaan. De publikatie heeft ook de tische leiders uit heel Europa gemobili seerd. President Tito van Joego-Slavië, de Franse communistenleider Waldeck Rochet en het Roemeense staatshoofd Ceaucescu zullen in de komende dagen naar Praag reizen om de toestand te bespreken en waarschijnlijk de Tsjechen hun steun aan te bieden. Waldeck Rochet heeft gisteren een conferentie van alle Europese communistische partijen voor gesteld. Het Italiaanse partijblad l'Unita meld de gisteren, dat in de komende weken delegaties van versohfjdene socialistische landen voor bilaterale besprekingen Praag worden verwacht. De eerste af vaardiging zou uit Oost-Berlijn komen. In Moskou hebben de leden van het centrale partijcomité het verslag van partijleider Breznjev over de bijeen komst in Warschau aanhoord. In de brief van de vijf landen aar Praag wordt „diepe bezorgdheid" uit gesproken over de loop der gebeurtenis sen in TsjeCho-Slowakije. Letterlijk staat er: „De aanvallen van de reactie op partij en de grondslagen van het sociaal stelsel in de socialistische Tsjecho-Slo waakse republiek dreigen, naar onzi overtuiging, met steün van het imperia lisme uw land van de paden van he socialisme te doen verlaten. Zij brengen dientengevolge ook de belangen van het gezamenlijke socialistische systeem in gevaar." De vijf verzekeren dat zjj niet van plan zijn en dit ook nooit zijn ge weest zich tc mengen in de binnen landse aangelegenheden van Tsjecho- Slowakjje en het beginsel van onafhan kelijkheid van de communistische par tijen en landen eerbiedigen. „Wij. kun nen echter niet toestaan", aldus de brief, „dat vreemde machten uw land van het socialistische pad afbrengen. Dit is niet uw eigen zaak, dit is de zaak van elke communistische en arbeiderspartij en van alle staten." De landen zullen nooit (Van onze correspondent EINDHOVEN Om half acht gistermorgen stapte een jongeman de winkel binnen van de 61-jarige mevrouw H. Tukker in de Gestelsestraat met het verzoek een briefje van 25 te wisselen. Toen de vrouw zich bukte gooide de man haar een bijtende vloeistof (naar later bleek was dit ammoniak) in het gezicht en deed vervolgens een greep in haar kassa. De vrouw greep een pook, die zij speciaal voor dit soort gelegenheden altijd naast de kassa heeft hangen en ging er de man mee te lijf. Die had van zo'n heftig verweer niet terug en ging op de vlucht. In de loop de middag meldde de 24-jarige dader N. B. zich vrijwillig bij de politie. De w werd in de loop van de middag in het ziekenhuis behandeld. Daar bleek dat zij geen letsel had opgelopen. De Franse communistenleider Wal deck Rochet heeft m Moskou ge pleit voor tegemoetkomendheid tegenover Praag. Morgen vertrekt hij vermoedelijk naar Praag voor overleg met de Tsjechische leiders. toestaan „dat het imperialisme onge acht op vreedzame wijse of niet vai binnen- of buitenuit een breuk in het socialistische stelsel veroorzaakt en de machtsverhoudingen In Europa in zijn voordcel verandert". De brief beklaagit zich over de cam pagne in de Tsjechische pers tegen de in dat land gehouden oefeningen van het Warsdhauipact en dat de ontwikke lingen in de partij steeds meer uit de hand lopen. Zij dringt aan op een sterke controle over de massamedia en strijd tegen de anti-socialistische krachten in het land. Een zaterdag en zondag gehouden opinieonderzoek in TsjeOho-Slowakije toont aan, dat de bevolking in overwel digende meerderheid achter de liberale koers van partijleider Alexander Dubcek (Van onze correspondent) CALLANTSOOG Bij 'n poging zijn dochter uit zee 'te redden, verdronk gis termiddag omstreeks half één bij Cal- lantsoog, voor de ogen van toegeschoten badgasten, de 37-jarige J. H. Wittenberg uit Essen. Het 13-jarig meisje Brigitte Wittenberg werd met behulp van reddingslijn in veiligheid gebracht. Tijdens de vruchteloze pogingen de heer Wittenberg wierp een zwager en een vriend geholpen door omstan ders het tweetal een lijn toe. De doch ter wist de ring te grijpen, de vader was toen al aan het eind van zijn krach ten. Zijn stoffelijk overschot werd kwartier later door de bemanning de reddingsboot paal 13 uit zee gebor gen. Men heeft nog een uur kunstmatige ademhaling, zuurstoftoediening en mond beademing op hem toegepast. Het meis je is met een zware shock in het St.- Liduinaziekenhuis opgenomen. Een uur later werd een andere Duit ser gered, de 50-jarige Horst Homberg uit Iserlohn. Een plotseling neerslaande golf bracht hem tijdens het zwemmen in moeilijkheden. Toen de ketting van mensen erin slaagde hem na veel moei te op het droge te krijgen, had hij het bewustzijn reeds verloren. Na eerste hulp werd ook hij naar het St.-Lidulnazieken- huis te Den Helder vervoerd. RUSSISCH SCHIP OP WESTEUROPESE TOER Uitgelaten springt het Duitse filmsterretje Qila von Writers- hausen in het zt*te nat voor Zandvoorts strand, blij er een-s uit te zijn na een vermoeiende reeks van interviews en publici teitsstunts, die volgden op haar onderscheiding als beste aan komende actrice. Helemaal voor haar plezier was Oila echter niet in ons land. Zij kwam ook om de Nederlandse vertoningen van haar film ,JSngelchen" Wild op liefde)' enige luister bij te zetten. S.V.B. KRIJGT STEUN VAN STUD '75 UTRECHT (ANP) Dc Nederland se studentenraad heeft weer een nieuw bestuur. Het is met uitzondering van penningmeester Groos, die niet meer beschikbaar was, het volledige bestuur- Bomhoff, dat op 30 maart werd be noemd, daarna naar huis werd gezon den, op 30 april werd herbenoemd en op 29 juni opnieuw werd afgezet. Tij dens de gisteravond in Utrecht gehou den rumoerige vergadering van de Ne derlandse studentenraad nam het SVB- bestuur de leiding over het rompbestuur van overwegend NSA-signatuur, dat sinds 29 Juni de zaken heeft waargeno- De nieuwe bestuurswisseling kwam tot stand na aanneming van een motie van de studentenvakbeweging, die 24 voorstemmers kreeg, dertien tegenstem mers, en zeven onthoudingen. Twee le den van Stud'75 en vijf van de NSA ont hield _«n zich van stemming. De beide vertegenwoordigers van het Algemeen Non-Politiek Studentenbelang trokken zich nu aanneming van de motie uit rU- raad terug. Zij verklaarden, nu het SVB-bestuur voor de derde keer is te ruggehaald geen interesse meer te heb ben voor het raadswerk. „Niemand wenst verantwoordelijkheid te dragen voor deze kindercrèche", aldus ver klaarde ANPS-woordvoerder Potasse. De nieuw voorzitter van het bestuur van de Nederlandse studentenraad, de heer zBromhoff, zei hoopvol te zijn ten aan zien van de toekomst. De studentenvuk- BONN (DPA, ANP) Nederland, West-Duitsland, Italië en Grool-Brittannië hebben besloten gezamenlijk de mogelijk heden te gaan bestuderen voor de bouw van een nieuw type gevechtsvliegtuig, dat de huidige Starfighter F-104 omstreeks 1975 zou kunnen vervangen. Vertegenwoordigers van de vier landen hebben in Bonn een desbetreffend akkoord onder tekend. dat hun regeringen echter geheel vrijlaat op een later tijdatip te besluiten of zij wel of niet aan het project zullen medewerken. Canada en België, die tegenwoordigers naar Bonn stuurden, hebben zich nog niet bij de groep aangesloten. Naar van de zijde van het Westduitse ministerie van Defensie verluidt bestaan er geen plannen de Franse Mirage te nemen als opvolger van de Starfighter voor de Westduitse lucht macht. De Mirage was volgens de zegslieden daarvoor vol slagen ongeschikt. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 cn 7.00 uur. nummer 20935 (van 8 t/m 20 Juli) en de krant wordt u dan alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn geves tigd. wende men zich tot de beweging, zo meende hij, heeft verze kerd van de steun van de fracties van de CCL (coalitie centrum links) en Stud'"5, die voortaan ook het fractiebe- raad van de studentenvnkbeweglng zul len bijwonen. Daardoor kan het nieuwe bestuur van de studentenraad rekenen op een kleine meerderheid. Er werd tijdens de rumoerige verga dering nog veel nagekaart over het op treden vun het bestuur-Bomhoff. Het NSA vergeleek het bestuur met een aantal jonge honden dat het eigen nest heeft bevuild. De heer Verberg, woord voerder van het NSA, begreep niet waarom de SVP niet geporteerd is voor een pesvuur van SVB en NSA. Er ts dan een ruime meerderheid en dus stabili teit. De heer Middendorp van de SVB voelde daarvoor niets. De NSR heeft nuar zijn mening nog nimmer zo'n ac tief gezicht gehad als onder het bestuur- Bomhoff. Het NSA nam hij kwalijk dat dit het bestuur Bomhoff tweemaal heeft laten vallen zonder voor een duidelijk alternatief te zorgen. De heer Midden dorp ineende voorts dat een einde moet komen aan het gekonkel in de NSR, waaraan de raad dreigt ten onder te gaan. Moordopdracht in rechtszaal LONDEN (Reuter) Ruim 8.500 gul den is betaald aan ccn man die in de Londcnse Old Bailey een bekend ge rechtshof in Engeland een Griek had moeten vermoorden met een giftige naald, die met behulp van een veer uit een korfertje zou worden geschoten. De man die het schot had moeten lossen, zonk echter de moed in de schoenen toen hij de volle rechtszaal binnenkwam. Dit verklaarde het openbaar ministe rie in het proces tegen vier Londense on derwereldfiguren, die beschuldigd zijn van samenzwering tegen de Griek. Bij deze vier is de tweeling Ronald en Regi nald Kray die in Soho, de wijk van de Londense onderwereld, grote bekendheid geniet. Het geschil met de Griek ging over het bezit van enkele nachtclubs in Soho.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1