S)eÊaicl6e6oii^cmt LINKSE STAATSGREEP IN IRAK Ontevreden officieren nemen macht over JAHIN Kritiek op beleid dr. Van Egeraat Marijnen maakt de meeste kans op burgemeesterschap OPNIEUW MEISJE UIT LIMBURG AL LANG VERMIST Morgen 9 uur Ouders zeggen: Breda wordt voorgetrokken Ray verzet zich niet tegen uitlevering Nederlanders gestorven aan stuffgebruik President Aref naar Cairo De Gaulle nam wraak op Giscard Ansichtkaart enig teken van leven PAPENGRACHT 32-LEIDEN HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; PuSTBUS 11 - TELEFOON 20939 - REDACTIE GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Lelden DIR.: C M DRABBE - J F J M. KOENS 20015 en 25594 - ADVERTENTIE AFDELING 20826 p. mnd 4 45; p kwart 13 35; fr p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes f 2 KLACHTEN bezorging tel. 20935 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 17 JULI 1968 OPKLARINGEN De weersverwachting, meegedeeld dt#wj het KNMI, geldig tot morgenavond Opklaringen en sleahts hier en daar een bul. Aan vankelijk zwakke veranderlijke wind, later tol matig toenemend uit noordelijke richtingen. On geveer dezeflde temperaturen als vandaag. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59c jaargang, no. 17.498 (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE ochtend begint onze enorme OPRUIMING met echte sensatie PRIJZEN BANKSTELLEN BERGMEUBELS EETHOEKEN SALONTAFELS FAUTEUILS KAMERBREED TAPIJT MATRASSEN enz. ZIET VANAVOND ONZE ETALAGES met SPOTKOOPJES Haarlemmerstraat 150 LEIDEN (ADVERTENTIE) morgen voordeel waaier biscuits IT niet duur we! heerlijk BEIROET/BAGDAD (AFP-AP) Linksgerichte officieren hebben vannacht in Irak een staatsgreep "uitge voerd. Een revolutionaire raad heeft het bewind in Bagdad overgenomen en president Aref het land uitgestuurd. Deze is inmiddels in de Egyptische hoofdstad Caïro aangekomen. De Iraakse grens, alle vliegvelden en havens zijn gesloten en een uitgaansverbod is van kracht. Volgens een communiqué van radio Bagdad is de omwenteling zonder enig bloedvergieten verlopen. Toeristische school in Utrecht (Van verslagge BREDA Ouders van leerlingen aan de Utrechtse dependance van de School voor Toeristische Vorming, waarvan dr. L. van Egeraat directeur Is, hebben een verontwaardigde brief geschreven aan een aantal autoriteiten met klach ten over het uitblijven van een verant woord onderwijs in Utrecht. De direc teur zou het lesprogramma daar hebben verwaarloosd en al zijn aandacht op de school te Breda gevestigd hebben. Van de 24 ouders hebben er 21 zich ak koord verklaard met de inhoud van deze brief, die al enkele maanden geleden aan de heer Van Egeraat werd opge stuurd, maar die verder geen uitwerking heeft gehad. Of het moest het gerucht zijn dat de afdeling in Utrecht per 1 sep tember a.s. gesloten zal worden. Vol gens de Utrechtse leerlingen heeft de directeur dit onlangs in de klas monde ling bekendgemaakt, maar de ouders die per jaar zo'n drieduizend gulden kwijt zijn om hun kind deze toeristische opleiding te kunnen laten volgen we ten nergens van. In de brief staan onder meer de vol gende klachten: „De lestijden zijn in gekort terwijl er steeds meer gebruik wordt gemaakt van een bandrecorder, zodat de heer Van Egeraat niet zelf naar Utrecht hoeft te komen. Het gevolg is, dat er geen contact over en weer mo gelijk is over de oefenstof". „Utrecht se leerlingen kunnen alleen tentamens afleggen in Breda op zaterdagavond om De ouders verwijten de directeur dat hij tegen veel geringere kosten een do cent naar Utrecht had kunnen sturen: „De keuzemogelijkheid na drie maanden New York: bijna hitterecord NEW YORK (A.P.). De temperatuur in New York is gisteren tot 36.1 graad Celsius opgelopen. De hoogste tempera tuur die ooit in de stad is gemeten was Sic Celsius Dat gebeurde in 1879. bleek een flop. Gastcolleges worden na genoeg alleen in Breda gegeven". Financieel schijnt de zaak volgens de ouders ook niet best te zijn. Zo moesten zij de school geld lenen voor de excur sies van hun kinderen, welk geld de ouders na de excursies zouden terugkrij gen. In een aantal gevallen zou dat niet gebeurd zijn. Het tentamengeld van 30 gulden zou alleen teruggekregen kunnen worden als de leerlingen hun eindexa men met goed gevolg hadden afgelegd. De heer Van Egeraat was wegens uit- stedigheid niet bereikbaar voor com mentaar. LONDEN (Reuter) James Earl Ray, die beschuldigd wordt van moord op dominee Martin Luther King, heeft besloten zich niet te verzetten tegen de uitwijzingsprocedure naar de V.S. Dit heeft de advocaat van Ray, die in een Engelse gevangenis wordt vastgehouden, gisteravond verklaard. De periode waarbinnen Ray tegen zijn uitwijzing in beroep zou kunnen gaan loopt vandaag af. Volgens de advocaat zal hij waar schijnlijk morgen of vrijdag aan de Ame rikaanse autoriteiten worden overgegi SAMADAN (AP) De Twee Neder landsc toeristen, die dood aangetrof fen werden op de Berninatop in Zwitser land hadden beiden zeer grote dose> stimulerende middelen ini dus het voorlopig resultaat schouwing. Beneluxklacht over uitblijven vrij grensverkeer BRUSSEL (ANP) De Nederlandse kamer van koophandel voor België Luxemburg en de Belgisch-Luxemburg se kamer van koophandel voor Neder land hebben in een nota aan de hoogste Beneluxinstanties geklaagd over het uit blijven van wezenlijk vrijhandelsver- keer in de Benelux. Het is voor het bedrijfsleven een grote teleurstelling, dat na twintig jaar Bene lux douane-unie de datum van 1 nov« ber waarop alle belemmeringen het interne handelsverkeer opgeheven moesten zijn, niet in acht werd geno men. Op het stuk van douanerechten, accijnzen en overdrachttaks zijn nog geen regelingen vastgesteld, waardoor de grensformaliteiten in het verkeer tussen de drie landen afgeschaft kunnen worden. De consequentie is dat dage lijks lange files vrachtwagens aan de grensposten op inklaring moeten wach ten. Een globale raming van de kosten geeft, bij een gemiddelde wachttijd een uur per vrachtwagen, een verlies van f35 miljoen in 1968, aldus de nota, die is toegezonden aan het comité van ministers, de interparlementaire Bene- luxraad en de economische en sociale raad van advies Behalve de president zijn ook premier Taher Yahya en de stafchef van het leger, generaal-majoor Ibrahim Feisal al- Ansari ontslagen. Vijf generaals hadden de leiding van de staatsgreep: Saad al Hardan, Adnan Abdel Jalil, Nassif Sa- marai, Mohammed Noeri Chalil en Has san al Nakid. De leden van de revolu tionaire raad zijn niet bekend. De radio verwijt het oude regime dat het het leger heeft verwaarloosd en niets heeft gedaan om het vraagstuk van de Koerden op te lossen. Het oude regime wordt een bende dieven, spionnen, agen ten en onbekwame heersers genoemd, die medeschuldig zijn aan de „ramp van 1967", waarmee de nederlaag tegen Israël wordt bedoeld. Ondanks de duidelijk linkse koers van het nieuwe regime wordt meegedeeld dat de internationale verplichtingen, ook die tegenover de Arabische Liga, zullen worden nage komen. Generaal Aref kwam in april 1966 aan het bewind, nadat zijn broer bij een vliegtuigongeluk om het leven was ge komen. Deze had de pro-Syrische Baath- partij uit de regering verwijderd. De Baathpartij heeft daarna nog eens ver geefs geprobeerd de macht over te Onderzoek naar ontploffing Agua Clara beëindigd SCHIEDAM (A.N.P.). Het onderzoek aan boord van de tanker „Agua Clara" in Schiedam door de inspecteurs van de arbeidsinspectie en deskundigen van de centrale dienst is thans beëindigd. Het schip is vrij gegeven om het, voor z mogelijk, verder schoon te maken. Aan de officier van justitie in Rotter dam, mr. B. van der Meulen, zal rapport worden uitgebracht over de resultaten van het onderzoek. Intussen wordt nagegaan op welke wijze het schip naar een dok kan worden vervoerd. Dit onderzoek gebeurt door deskundigen van het bergingsbedrijf Van der Tak. Naar verwachting zullen hier mee nog enkele weken gemoeid zijn. De stoffelijke resten van de vijf slacht offers die nog zijn gevonden, bevinden zich waarschijnlijk nog in de vernielde tanks. De toestand van vier van de zev gewonden is nog steeds zorgwekkend. Reisbelasting in Y.S. afgewezen WASHINGTON (Rtr) De commis sie van Financiën uit de Amerikaanse senaat heeft met negen tegen twee stem men het voorstel van president John son verworpen om een belasting van 3( pet te heffen op buitenlandse reizen tei verbetering van de betalingsbalans. De voorstellen inzake uitbreiding van de binnenlandse vliegbelasting van vijf pet tot reizen naar het buitenland en verla ging van de rechtenvrije invoerwaarde van 100 tot tien dollar, zijn aangehou- VRIJDAG BESLISSING OVER „DEN HAAG' (Van t -• verslaggevers DEN HAAG Het kabinet-De Jong kan nu definitief beslissen wie burgemeester van Den Haag zal worden. Gisteravond rond zes uur werd in het provinciehuls van Zuid-Holland het beraad afgesloten, dat de commissaris van de koningin, mr. J. Klaasesz, had met de, fractievoorzitters in de Haagse raad. Men is niet tot een unaniem advies gekomen; de meningen lagen verdeeld. De meeste kans maakt evenwel de voorzitter van het Openbaar Rijnmond, mr. V. G. M. MSr(ji Deze heeft de steun van de K.V.P. en van de P.v.d.A. De P.v.d.A. zag wel liever de socialist Vrolyk, maar heeft begrip voor de realiteit. Amsterdam en Rottérdam hebben reeds socialisten als burgemeester. Bovendien is de alternatieve kandidaat van mr. Marijnen, te weten: mr. E. H. Toxopeus, voor haar onaanvaardbaar. De laatste Is wèl de kandidaat van de V.V.D. In tweede Instantie zou de V.V.D. zich evenwel bt) de benoeming van mr. Marijnen neerleggen. In opdracht van boer Koekoek steunt de Boerenpartij ln de Haagse raad door dik en dun de kandidatuur van mr. Toxopeus. Wellicht vrijdag zal het kabinet beslissen tussen mr. V. G. M. Marijnen (K.V.P.) en mr. E. H. Toxopeus (V.V.D.). Zoals reeds eerder gemeld, stond enige weken geleden drs. Bogaardt van Rijswijk het hoogst genoteerd voor het burgemeester schap van Den Haag. (Van ome correspondent Lucas Kleijn PARIJS Generaal DeGaulle heeft zijn tegenstander Giscard d'Estalng van de conservatieve democraten Ingepe perd, dat laatstgenoemde tijdens de mei- crisis het aftreden van Pompidou als eerste minister heeft verlangd. Giscard was in het vorige parlement voorzitter van de financiële Kamercommissie en stelde zich in het nieuwe parlement an dermaal voor dezelfde post kandidaat, in de stellige verwachting dat de pure gaullisten het parlementaire spel roy aal zouden meespelen en hein In zijn functie zouden herkiezen. Dat is giste ren niet gebeurd. De gaullisten hadden een eigen kan didaat, Taittinger, burgemeester van Reims en penningmeester van de gaul listische partij, die het met 30 tegen 11 stemmen van Giscard heeft gewonnen. Daarover was de fractie van Giscard dermate verontwaardigd, dat zij alle an dere posten ondervoorzitters en se cretarissen in alle andere Kamer commissies heeft geweigerd. De post van voorzitter van de finan ciële Kamercommissie is daarom zo be langrijk, omdat de voorzitter inzage kan verlangen van alle financiële stuk ken der diverse ministeries. Over Gis card was de gaullistische fractie ver deeld. De rechtervleugel stond op het standpunt dat men in de vorige Kamer Giscard en diens conservatieve demo eraten nog nodig had voor een meerder heid, maar dat in het nieuwe parle ment de toestand radicaal veranderd ls. De gaullisten hebben geheel alleen een zelfstandige meerderheid en behoeven in geen enkel opzicht meer rekening te houden met de fractie van Giscard. In de beste fannilies komt wel t onenigheid voor. En de t uit de Bristol Zoo èi Engeland vormen hierop echt geen uitzonde ring. Zeker niet als de één maand oude Rowena een zwarte rinoceros van Afrikaanse herkomst, die officiéél bekend staat als een hoefvoetig zoogdier Perissodactgla) een brutale bek opzet tegen moederlief. Diep teleurgesteld in 't aanvankelijk zo lieve karaktertje van haar spruit, legt zij het moede ..hoofd" ter aardeterwijl Rowena eigenwijs de andere kant op kijkt. De geheimzinnige dood van Willem G. A. Hickmann (60) en Henk van der" Vegte, (20) uit Utrecht stelde aanvanke lijk de politie en de medische genees kundigen voor een raadsel. Op Hick mann werden ook buisjes met pillen ge vonden. r tot hevige gevechten gekomen tussen demonstrerende studenten en politie. De studenten, die taam „studenten-schrijvers actie comit demonstreerden tegen recente maatregelen waarbij diverse politieke activiteiten worden oerbodem SIMPEL VELD. Sedert ruim drie eken wordt de bijna 19-jarige Agnes «rins uit Simpelveld vermist. Politie Nederland en Duitsland kijken al dert 28 Juni naar het meisje uit. Het rmoeden bestaat, dat z(f zich in of in omgeving van de Duitse plaats Lan- iisclbold ophoudt. Daar heeft zi) op juni een ansicht van Frankfurt ver aard met als opschrift: „Vele groeten. Langenselbold ls de Duitse partner- -meente van Simpelveld. In het kader an een geregeld uitwisselingsprogram- ta had /.ij die plaats al eerder met haar crloofde bezocht. Agnes Storms is op laandagmorgen 24 juni voor het laatst tuis geweest. Zij vertrok toen naar de 'hilipsfabriek in Heerlen, waar ze al oijna vier jaar werkt. De avond tevoren had ze woorden gehad met haar ver loofde, eveneens uit Simpelveld. Op maandagmorgen liep ze eerst naar hem toe om het weer goed te maken. Haar verloofde heeft haar toen met de auto naar Philips gebracht. Voor de poort zei Agnes „Ga maar vast. Ik wacht even met naar binnen te gaan omdat lk heb gehuild". Die morgen is ze de fabrickspoort echter niet meer gepasseerd, 's Middags kwam er bij vader Storms iemand op bezoek van Philips met de vraag waar zijn dochter was gebleven. Van die dag af tot 29 juni ontbreekt ieder spoor van Agnes. Op die dag kwam een prentbrief kaart van Frankfurt bij Agnes' broer aan. De kaart was 27 juni in Langensel- bold afgestempeld. Het opsporingsbericht vun Agnes Storms is via de politietelexen in binnen- en buitenland verspreid. Vader Storms zei gisteren: „Ik kan me niet voorstellen waarom ze weg is gegaan. We hebben nooit moeilijkheden met haar gehad. U begrijpt wel, dat we erg ongerust zijn. We liggen er dag en nacht wakker van". Agnes Josephina Stofms werd op 21 september 1949 in Simpelveld geboren. Zij is 1.50 meter lang, heeft bruine ogen en donkerblond haar. Ze ls gekleed in een geruite rok, wit truitje, suède jas, zwarte schoenen met open hiel. Ze heeft een skalleren beige tas bij zich. Degenen, die Inlichtingen over Agnes Storms kunnen geven, worden verzocht zich met de politie van Simpelveld, tel. 0442-1555 of met de politie in zijn of haar woon- of verblijfplaats ln verbin ding te «tellen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1