SteCeidóeGoti/fcant PRAAG WIL OOK ZEGGENSCHAP Tegenaanval na conferentie in Warschau Omsmelten heeft geen zin BELGISCHE TANKAUTO MET ACETON OPENGESCHEURD Baby in Zundert ontvoerd "1 Bemanning Kazan van boord gehaald Zonderling had eigen huiskapel Politie legt hand op grafschenner IA Verbod op uitvoer van zilvergeld NOG MOOIER HAAR 3.95 Exodus van Poolse joden Gelijke rechten in Pact Warschau Ouders gedood bij autobotsing Het zijn sterke benen die deze kisten moeten dragen POULIDOR GEEFT OP Bedreiging voor Saigon afgenomen PAPENGRACHT 32-LEI DEN POSTBUS 11 TELEFOON 20939 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20820 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C M DRABBE - J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. f 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel. 20935 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 16 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN TIJDELIJK REGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNM^ geldig tot morgenavond Veel bewolking met tijdelijk regen of enkele buien, maar voornamelijk aan de kust later enkele opklaringen. Overwegend matige wind draaiend naar richtingen tussen west en noord. Aanhoudend koel weer. 59e jaargang, no. 17.497 PRAAG (Reuter - A.P.) Een hoge Tsjecho-Slowaakse officier heeft verandering geëist in het Pact van Warschau. Naar zijn mening rechtvaardigt niets in het verdrag het verblijf van vreemde troepen in een lidstaat van het Warschau-pact als dit land die troepen niet op zijn grondgebied wenst. De officier, kolonel-generaal Vaclav Prohlik, hoofd van de veiligheidsafdeling van het centrale partijcomitó, eiste meer zeggenschap van de lidstaten in het Warschau-pact, dat altijd een Rus als opperbevelhebber heeft gehad. Deze uitlatingen zijn duidelijk een antwoord op de conferentie van Oosteuropese topleiders, die zonder Tsjecho-Slowakije in de Poolse hoofdstad Warschau overleg hebben gepleegd. AMSTERDAM (ANP) De N.V. Nederlandsche Bank heeft met Ingang van vandaag de vergunningen voor de uitvoer van zilveren binnenlandse betaalmiddelen en de afgifte daarvan aan niet-ingezetenen buiten werking gesteld, zo blijkt uit de staatscourant. Een uitzondering is gemaakt voor de uitvoer en afgifte tot een bedrag van maximaal 25. De bepalingen voor de uitvoer van andere dan zilveren be taalmiddelen blijven onveranderd van kracht. Het doel van dit uitvoerverbod op zilveren betaalmiddelen is het tegengaan van een ongewenste uitvoer van zilveren guldens en rijksdaalders. De ministers van Financiën, Eco- noanisohe Zaken, Buitenlandse Zaken en Landbouw en Vis serij hebben de Nederlandsche Bank tot het nemen van deze maatregelen gemachtigd. Zij reageren hiermee op de acties van sommige Duitsers, die marken verzilverden en met jute zakken vol zilver over de grens trokken. Van de zijde van het ministerie van Financiën wordt opge merkt dat de winst van 30 procent, die de muntensmelteirs hebben genoemd, overdreven is. Het zilver, dat een gulden bevat, heeft op het ogenblik een waarde van ongeveer 1,30, maar de werkelijke winst kan geen 30 cent per gulden be dragen, daar men rekening moet houden met de kosten van het verzamelen en het omsmelten van de munten. Boven dien verkrijgt men, wanneer men de Nederlandse zilveren munten omsmelt, geen handelslegering. Men verkrijgt een legering, waarvan het zilvergehalte lager is dan dat van dt handelslegering, zodat men om het door het smelten ver kregen produkt te kunnen veikopen fijn zilver moet bijmen gen of genoegen moet nemen met een lagere prijs. Het mini sterie van Financiën wil er tenslotte op wijzen, dat het Ne derlanders verboden is in Nederland Nederlands geld om te smelten. Rijksweg Breda- Dordrecht over 11 km afgesloten (Vaat onze correspondent) PRINSENBEEK. Om ongeveer kwart over acht gisteravond is b(j het viaduct over dè rijksweg BredaDor drecht ter hoogte van Prinsenbeek, een grote Belgische tankauto geslipt. De wagen, die geladen was met 24.000 liter aceton, kantelde, scheurde helemaal open en kwam half in de berm terecht. De chauffeur, W. Schepens uit Deurne bij Antwerpen, werd gewond. Zijn vrouw, die bi) hem in de cabine zat, raakte bekneld en werd ernstig gewond. Beiden werden naar een ziekenhuis in Breda overgebracht. De tankauto was van Rotterdam- Pernis op weg naar Antwerpen. In ver band met het brandgevaar werden on middellijk de brandweren van Breda en van Prinsenbeek gealarmeerd. Men wist te voorkomen dat de brandbare vloeistof vlam vatte. De 24.000 liter aceton werden uit de tankwagen gespoten en in de sloot langs de weg gedreven. Achter de wagen die kantelde, reed eenzelfde auto van dezelfde Belgische firma. De chauffeur van deze wagen, Ronald Roelands, zag het ongeluk ge beuren en vertelde enkele uren na het ongeluk: „Ik zag het aankomen, hij moest uitwijken voor een vrachtauto die met panne langs de weg stond. Hij gooide zijn stuur om en kwam in een slip terecht. Ik zag het allemaal gebeuren, ik ben er nog ziek van". Op de plaats van het ongeluk waren aanwezig loco-burgemeester en wethou der van Breda, de heer W. van Boxel, en de heer H. Trines, inspecteur van de volksgezondheid in Breda. De heer Trines vertelde dat aceton niet giftig is en dus in zoverre niet schadelijk voor de gezondheid is. Wel verklaarde hij dat de vloeistof bedwelmend werkt. Dat was gisteravond ook te merken, want op de plaats van het ongeluk hing een loodzware sterke bedwelmende geur. In de sloten in de buurt dreven hon derden vissen die er uitzagen alsof zij dood waren. De heer Trines verzekerde dat deze beesten slechts bedwelmd waren. Wel werd overwogen of de boeren in de omgeving gewaarschuwd moesten worden om hun vee van het water weg (ADVERTENTIE) Breek uit Amerika. Shampo 3.50 Creme Rinse 3.5Q VK- tijdelijk samen voor Maak nu voor deze prijs kennis met Breek Crème Rinse en shampo. Breek Crème Rinse maakt klitteng en springerig haar na het wassen weer zacht en soepel. Dankzij het geheim van cocosolie wordt het kammen van uw haar nu ongekend gemakkelijk. De gekantelde tankauto zorgde voor grote consternatie. Allebei de rij banen werden voor het verkeer afgesloten. te houden totdat de aceton zeer vluch tige stof zou zijn vervlogen. De heer A. Luijkx, voorzitter van het waterschap de Haagse Beemden, in welk gebied de aceton in het water is ge komen, achtte het gisteravond wel nood- .zakelijk dat de boeren gewaarschuwd werden. Omdat lang niet alle grondge bruikers echter in de buurt woonden, bleek dit - bijzonder moeilijk. De heer Luijkx heeft toen geadviseerd ter plaatse het aanwezige gemaal in werking te zetten, zodat het water hier naar toe zou stromen. In minder dan geen tijd hadden zich enorme files gevormd. De rijksweg was over een lengte van 11 km voor het verkeer afgesloten. Door snelle acties van de rijkspolitie konden de problemen vlug worden opgelost. Het verkeer werd omgeleid via Terheijden en Zevenbergse- hoek. Vannacht omstreeks twee uur kon het verkeer weer normaal van de rijks weg gebruik maken. van Gomoelka HAIFA (AP) Een ware uittocht van Poolse joden is op gang gekomen, aldus hebben reizigers uit Polen bij aankomst in Haifa verklaard. Eind juni hadden reeds 6000 joden uitreisvisa aange vraagd en het merendeel van deze 6.000 heeft inmiddels het land verlaten. De emigratie volgt op een verklaring van premier Wladislav Gomoelka die heeft gezegd dat alle joden die Polen willen verlaten daar toestemming voor kunnen krijgen. Volgens de reizigers in Haifa zullen zeker nog 10.000 joden uit Polen emigreren in de komende maan den. Generaal Prohlik verklaarde verder dat Tsjecho-Slowakije een belangrijke rol wenst voor een politieke raad vooi het Warschaupact, die een permanen> orgaan moet worden opdat de militair» aspecten de politieke niet overheersen Er moet een statuut komen dat gelijk» rechten van de leden van de allianti» garandeert. Het operbevel van het pac bestaat uit Russische officieren, terwij de andere lidstaten er slechts vertegen woordigers hebben die geen beslissingen kunnen nemen, maar slechts ais verbin ding fungeren. De conferentie van Oosteuropese lei ders in Warschau is geëindigd met als enig bekende resultaat een brief aar de leiders in Praag. Daarin zou zijn mee gedeeld, dat de houding van de Sovjet Unie, Polen. Oost-Duitsland, Bulgarije en Hongarije „verzoenend maar vastbe sloten" is. in Warschau gingen gisteren geruchten, dat de vijf erop zouden staan, dat het presidium van de Tsjechische partij gewijzigd wordt. Zuidslavië Roemenië hebben evenwel openlijk partij getrokken voor Tsjecho-Slowakije. In Praag n- ook bekend geworden, dat de Russische troepen nog vijf dagen in Tsjecho-Slowakije zullen blijven. Dc troepen zijn ondanks het aandringen van de leiders in Praag een tocht dwars door het land begonnen, waardoor zij pas op 21 juli de grens met Rusland zullen bereiken. t correspondent ZALTBOMMEL (ANP) Bij een ver keersongeluk op de rijksweg Utrecht- Den Bosch even ten zuiden van de brug bij Zaltbommel zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. De per sonenauto, waarmee zij met hun drie kinderen zaten, werd aangereden door een vrachtwagen, die in een slip was geraakt. De man en de vrouw raakten bij de b.otsing bekneld en overleden ter plaatse, de drie kinderen werden ge- Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 7.00 8 t/m 20 juli) en de krant wordt u dan alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn geves tigd, wende men zich tot de ZUNDERT. Een tot nu toe onbe kende vrouw naar uitspraak ,te oor delen een Belgische heeft gister ochtend de zes maanden oude Saskia Ostaaijen-Bastiancn uit de Vincent Goghstraat te Zundert ontvoerd. De baby was door de moeder, die overdag werkt, bü een buurvrouw gebracht. De vrouw zei tegen de buurvrouw, bij wie zU aan de deur kwam, dat zij van de moeder toestemming had gekregen het kind mee te nemen om een jurkje te gaan kopen. Zij was geheel op de hoogte van de familieomstandigheden en deed zich voor als een goede kennis. De buurvrouw geloofde haar en gaf de baby mee. 's Middags om vijf uur werd de lege kinderwagen teruggevonden. De vrouw werd nog een keer gezien met de baby gewikkeld in een deken. Het vermoeden bestaat, dat de vrouw kortgeleden naast mevrouw Ostaaijen in het ziekenhuis heeft gelegen. Dit omdat zij in details op de hoogte was van de familieomstandigheden. Bij het sluiten van deze editie bereikte ons het bericht, dat de vermiste baby vanochtend in goede gezondheid is terug gevonden. Over het hoe cn waar wilde de politie nog geen inlichtingen geven. AMSTERDAM (ANP) Kapitein A. Remmels van de Nederlandse kustvaarder Kazan heeft gisteravond zijn rederij, het N.V. Scheepvaartbedrijf Gruno, geseind dat de volledige bemanning van zeven koppen van dc „Kazan" veilig aan boord is van het vrachtschip „Indian Strength". De Indian Strength zal de zeven man van de Kazan vermoedelijk blnen een dag of vier in Bombay van boord zetten. Het is nog niet helemaal zeker of de Kazan zelf is gezonken. De berichten hierover zijn nogal tegenstrijdig. Zoals gemeld had de Nederlandse sleepboot Jacob van Heemskerck, die op weg was naar de Kazan, van een onbekend scbip de mededeling gekregen, dat de Nederlandse kustvaarder geëxplodeerd en gezonken was. Ook uit Mobassa heeft de rederij bericht gekregen, dat men daar had vernomen dat de Kazan gezonken was, maar uit andere bron is weer meegedeeld dat de Kazan nog drijvende zou zijn. Als het schip is geëxplodeerd, Is dat pas vanmiddag rond twee uur gebeurd, zo denkt men in Amsterdam bij de rederij. Van de Jacob van Heemskerck zijn geen nadere berichten ontvangen, zodat men mag aannemen, dat d® Nederlandse sleper na die jobstijding te hebben vernomen, is teruggekeerd. De rederij verwacht niet eerder dan over een dag of vier, wanneer de bemanning in Bombay is aangekomen, nadere bijzonderheden over het verlies van de Kazan te zullen vernemen. Bliksem sloeg in winkelcentrum ETTEN-LEUR (ANP) Honderden winkelende mensen, zakenlieden en per soneelsleden van het geheel overdekte winkelcentrum langs rijksweg 56 in Et- ten-Leur, kregen gistermiddag de schrik van hun leven. Omstreeks tien uur sloeg met een daverende klap de bliksem in het dak van het winkelcen trum. Daarbij ontstond een begin brand. De vrijwillige brandweer wist door snel optreden uitbreiding van d< brand te voorkomen. Verscheidene rui ten werden door de klap vernield. Nie mand van de bezoekers werd echter ge- (Van verslaggevers) WERL. Dc politie van het Duitse stadje Werl heeft gisteren de 47-jarige H. van H. uit Hasselt gearres teerd. Hij zou heben bekend in Duitsland, België en Nederland tientallen raaien grafschennis cn kerk- schennis te hebben gepleegd. De gearresteerde werd sinds midden vorige week door de B.O.B. te Hasselt gezocht. Dit gebeurde naar aanleiding van een tip van een kasteleinsvrouw. De vrouw had gezien, dat Van H. in het plaatselijke warenhuis vaak viltstiften kocht. Deze stiften droeg hij in een etuitje aan een touwtje om zijn hads. Van H. stond als zonderling ip Hasselt bekend. Bij huis zoeking ontdekte de Belgische politie vorige week, dat hij in zijn woning een kapelletje had ingericht, waar hij een eredienst erop na hield., Ook hingen aan de waslijn achter het huis vaak liturgische ge waden. Van Ham leefde gescheiden van zijn vrouw en vijf zonen. Zijn vrouw is sedert zes jaar werk zaam als onderwijzeres in de Belgische kazerne „Houthulst" te Werl ca. 80 km. achter Dortmund. Het was de Belgische B.O.B. tijdens het onderzoek in Hasselt opgevallen, dat er van grafschennis vorig jaar een tijdlang geen sprake was. In die periode verbleef mevrouw Van H. met haar kinderen bij haar man. Toen de Belgische politie huiszoeking deed. bleek de zonderlinge bewoner verdwenen. Vanaf zaterdag heeft de rijkswacht met de Duitse politie het huis van de onderwijzeres in het Duitse stadje Werl geschaduwd. Zij woont in de riante Friedrich Hütte- manstrasse. Maandagmorgen verscheen de Duitse politie-commissaris J. Ogorka met een huiszoekings bevel en werd de Hüttemanstrasse nr. 17 van zolder tot kelder onderzocht. Even later is Van H. i'n het huis gearresteerd en in het plaatselijk politiebureau ingesloten. De Belgische militaire buurtbewoners in Werl kenden Van H. eveneens als een zonderling; hij was enige malen In Werl op bezoek en verscheen dan of wel in korte broek ofwel in minirok ofwel als boeddhist op straat. Zijn vrouw, de onderwijzers, werd maandagavond ook op het politiebureau aan een streng verhoor onderworpen. Het is namelijk de wa gen van de tmderwijzers, een Taunus, met militaire nummerplaat, die het Van H. mogelijk maakte me nige controlepost ongehinrderd te passeren. Van H. zal waarschijnlijk eerst in Duitsland voor graf- en kerk- schennis terecht moeten staan en daarna aan de Belgische en eventueel aan de Nederlandse politie worden uitgeleverd. In alle vroegte hebben vanmorgen ruim 17.000 wandelenthousiasten het spits afgebeten van de 52ste Nijmeegse Vierdaagse. De deel nemers komen uit alle Heren landenDeee drie matrozen ko men uit Engeland, mèt het gereedschap voor deze vier dagen: een paar oerdegelijke, de zeebenen de nodige steun ver lenende, kistjes. (ADVERTENTIE) morgen voordeel frambozenbombes 150 gram van 119 lor 109 niet duur wel heerlijk j SAIGON (AP) Een hooggeplaatste militaire zegsman heeft in Saigon verklaard dat communistische regimen ten en zelfs nog grotere eenheden uit de omgeving van Saigon naar het westen zijn vertrokken, waardoor voor het mo ment dc bedreiging van de hoofdstad veel minder is geworden. De voornaamste bedreiging van Sai gon was verondersteld uit het westen te komen waar de negende divisie van de Vietkong was geleverd. Volgens deze zegsman was daarmee echter niet be wezen dat de communisten hun aanvals plannen hadden opgegeven. Hij zei dat volgens de laatste gegevens de aan val op Saigon echter niet te verwachten viel voor eind juli of begin augustus. sportredactie AURILLAC. De Fransman Raymond Poulidor, vóór dc val die hU zondag maakte één van dc grote favorieten, is vanmorgen niet gestart voor de zeven tiende etappe van de Ronde van Frank- rykvan Aufillac naar St.-Etienne (236,5 km). Poulidor had nauwelijks kunnen slapen van dc p(jn. „Het lijkt me ver standiger", zo verklaarde de Fransman, „op te geven dan mijn gezondheid te riskeren". Katangezenleider vermoord door bendegenoten? PARIJS (Rtr.) Zeven leden van dc groep „Katangezen". die zich vorige maand in de Xorbonne installeerde en er een eigen „ordedienst" vestigde tot ze er door de studenten werd uitgegooid, zijn in verband met de dood van hun leider in staat van beschuldiging gesteld. Een van hen. de 22-jarige Christian Mari- court alias Claude Marsescot, wordt be schuldigd van moord, de zes anderen van medeplichtigheid. De leider van de „Katangezen", de 25- jarige vrachtrijder Jean-Claude Lemire, bekend als „Jimmy", is op 30 juni dood aangetroffen in een bos bij Evrcux in West-Frankrijk. Hij had een nekschot gekregen. De politie is nog op zoek naar enkele andere „Katangezen", die zich zo noemen omdat Lemire als huurling in Katanga zou hebben gevochten. Het eni ge meisje in de groep, Gilda Bourne, een 20-jarige Tahitiaanse. werd maandag In een klooster te Parijs gevonden. Ze is later in voorlopige vrijheid gesteld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1