SteficidficSoiiAaiit Oosteuropese top beraadt zich over Tsj.-Slowakije 39 Klaasesz praat met fractieleiders uit Haagse raad Toeristen lieten snelwegen links liggen in weekeinde m s* BELGRADO STEUNT PRAAG Vertraging bij vertrek van troepen Drukte viel overal mee Eén vermiste classificeerder opgedregd Vier Nederlanders in het buitenland om leven gekomen PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20035 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 - Bank: Axnro-Bank N V, Lelden DIR.: C M DRABBE J. F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 20935 (18.0019.00 uur) MAANDAG 15 JULI 1968 KATHOLIEK OAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN KOEL WEER De weersverwachting, meegedeeld door het KNML geldig tot dinsdagavond Half tot zwaarbewolkt met plaatselijk enkele regen- of onweersbuien. Overwegend matige wind tussen zuidwest en noordwest Koel weer. 59e jaargang, no. 17.496 WARSCHAU (A.F.P.-A.P.) In de Poolse hoofdstad Warschau is vanmorgen het overleg hervat tussen de partij- en rege ringsleiders van de Sovjet-Unie, Polen, Oost-Duitsland, Hongarije en Bulgarije. Er zijn officieel geen mededelingen ge- leiders van Tsjecho-Slowakije zijn zelf daan over de aard van de conferentie, maar het is geen geheim dat de ontwik kelingen in Tsjecho-Slowakije het voor naamste onderwerp van gesprek zijn. De niet aanwezig. Zij geven de voorkeur aan bilateraal overleg, dus met hun partner- landen afzonderlijk. Roemenië en Zuid- Slavië hebben evenmin belangstelling getoond. Vreemd ongeluk in zwembad De twaalfjarige Patty O'Brien wacht voor over liggend geduldig op haar redding. Zij is met haar arm in de afvoerpijp van een awembad geraakt, toen dit werd leeg- gepopmpt. Na vijf uur werk kon Patty met de pijp rond haar arm worden losge maakt. In het zieken huis moeten artsen proberen de buis van de arm te verwij- ADVERTENTIE BUITENPLAATS AERDENHOUT VOOR PRINSES MARGRIET (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Naar wij vernemen zou ?r van de zijde van het koninklijk huis belangstelling bestaan om in het bezit te komen van de fraaie buitenplaats „Nijenberg" in Aerdenhout, dat van daag publiekelijk in Heemstede geveild zal worden. „Nijenberg" werd bewoond door ds Jellema, directeur-eigenaar van groot internaat voor jongens in Bent veld, die thans naar Brabant is verhuisd. Naar verluidt zouden prinses Margriet mr. Van Vollenhoven grote belang stelling voor het buitengoed aan de.dag hebben gelegd vanwege een eventuele verhuizing uit Paleis Het Loo. Ook prinses Irene en haar man prins Charles Hugues, die geregeld vanuit Spanje naar Nederland komen, zien nog steeds uit naar een passende behuizing tijdens hun vei'blijf in ons land. Voor de statige buitenplaats zijn trou wens nog meer gegadigden. De afgelo pen dagen heeft de bekende Haagse fi- cier de heer Zwolsman het buitengoed bezoek gebracht, evenals de A.R- fractievoorzitter in fle Tweede Kamer B. Biesheuvel. Toon Hermans naar Australië? SYDNEY (ANP) De Nederlands Australische vereniging „Neerlandia" Ie noordelijke voorsteden van Sydney heeft bekendgemaakt, dat er vergevor derde olannen bestaan om volgend jaar Toon Hermans voor een tournee naar Australië en Nieuw-Zeeland te laten ko- i. Hij zal tijdens dit tournee in ver scheidene plaatsen voor de Nederlandse gemeenschap optreden. Uitleg over onaanvaardbaar drs. Bogaardt (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De fractievoorzitters van de Haagse gemeenteraad zullen dinsdagmiddag om half vUf op verzoek van de commissaris van de koningin, mr. Klaasesz. bijeenkomen om van hem te vernemen, waarom Rtyswijks burge meester drs. Bogaardt voor een meerder heid van het kabinet niet aanvaardbaar was om burgemeester van Den Haag te worden. (Zoals bekend vormde met name de 60-jarige leeftijd van drs. Bogaardt een struikelblok). Mr. Klaasesz heeft dit gesprek belegd op verzoek van minister Beernink (Bin nenlandse Zaken) die vrijdagavond mr. Klaasesz thuis in Wassenaar een kort bezoek bracht. De Haagse wethouders zijn ditmaal, in Vermoord meisje dinsdag begraven ROERMOND (ANP) In het onder zoek naar de omstandigheden waaronder het in België gewoond hebbende meisje Eliza Snel om het leven is gekomen is nog geen tastbare vordering gemaakt. Het meisje dat op 8 juli. half onder plaggen begraven, in de nabijheid van de Duitse grens in een bos bij Swalmen werd gevonden moet welhaast zeker ver moord zijn, naar de politie aanneemt, al hcei't dc patboloog-antoom dr. Zelden- rust geen concrete sporen in die richting kunnen vinden. Hel sloffelijk overschot van het meisje zal dinsdagmorgen worden gegraven op het r.-k. kerkhof van Groot-Ternaaieri in tegenstelling tot vorige keer, niet voor de bespreking uitgenodigd. Dit zou trouwens weinig zin hebben, want momenteel is slechts één van de zes Haagse wethou ders in de residentie aanwezig. Het kabinet heeft vrijdag j.l. de kwes tie van de Haagse burgemeestersbenoe ming niet behandeld. De verwachting is dat de beslissing nu uiterlijk in de kabinetsvergadering van vrijdag valt. De ministerraad is er vrijdag j.l. wel in geslaagd de besprekingen over de rijks begroting 1969 vrijwel af te ronden. Men had echter geen behoefte aan beraad slagingen over de Haagse benoeming. Minister Beernink zelf geeft er trouwens de voorkeur aan een afgeronde voor dracht aan het kabinet voor te leggen. Vrijdag j.l. was minister Beernink daar mee nog niet zover. De belangrijkste kandidaten zijn op dit moment nog steeds de KVP-er oud premier mr V. G. M. Marijnen en de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer mr. E. Toxopeus. Zoals bekend vervult mr. Marijnen momenteel de functie van voorzitter van de Rijn- Het Poolse partijblad heeft gisteren, bij het begin va!n het overleg, in een lang artikel een felle aanval op Tsjecho- Slowakije gedaan. Het blad wijst voort durend op de noodzaak van solidariteit tussen de socialistische landen en schrijft dat niemand zich van het „gemeen schappelijke front" kan losmaken. Polen heeft te veel geleden dan dat het onbe kommerd zou kunnen toezien bij wat zich aan zijn zuidgrens afspeelt, aldus het blad. Het verwijt de Tsjechische leiders een te grote verdraagzaamheid tegenover de „rechtsgerichte en anti communistische krachten". Maar in Joego-Slavië schrijft het rege ringsblad dat de bezorgdheid in veel communistische landen over de ontwik kelingen in Tsjecho-Slowakije op zijn beurt bezorgdheid wekt. De oefeningen van het Pact van Warschau op Tsje chisch grondgebied laten een tendens van inmenging in de binnenlandse aan gelegenheden van een land zien. Presi dent Tito heeft daaraan een waarschu wing aan het adres van Moskou toege voegd door te verklaren dat men „in Moskou niet zo kortzichtig zal zijn de Tsjechische binnenlandse kwesties met geweld op te lossen, omdat Tsjecho- Slowakije een leger heeft om partij en arbeidersklasse te verdedigen". De Sovjet-Unie heeft de zwaarst moge lijke delegatie naar Warschau gezonden. Behalve premier Kosygin en partijleider Brezjnev is ook president Podgorny bij de besprekingen aanwezig. Kosygin heeft daartoe het staatsbezoek aan Zweden afgebroken. Tsjecho-Slowakije kan waar schijnlijk het meeste steuh ontvangen van Hongarije. Partijleider Dubcek is goed bevriend met de Hongaarse partij leider Janos Kadar. Het vertrek van de Russische troepen uit Tsjecho-Slowakije heeft dit week einde vertraging ondervonden. Aanvan kelijk veroorzaakte dit weer grote onrust in het land. Later werd verklaard dat de toeristische drukte aan de grenzen de oorzaak van de vertraging zou zijn. Ontploffing in bioscoop te Belgrado BELGRADO (AP) In de Joegosla vische hoofdstad Belgrado zijn zaterdag 75 mensen gewond, van wie 9 ernstig en 25 met ernstige gehoorsstoornissen, ten gevolge van een ontploffing in een bioscoop. Drie mensen verkeren in le vensgevaar. Men gelooft dat de bom geplaats werd ,door Joegoslavische terroristen van d< Ustashi emigranten Kroatische nazige- zinden fascisten) die eerder dit jaar twee plastiekbommen lieten ontploffen op een spoorwegstation hier. UTRECHT (A.N.P.). Hoewel de politie het afgelopen weekeinde een grote stroom vakantiegangers ver wachtte (begin bouwvakvakantic en de terugkomst van de metaalarbei ders) is de topdrukte evenals tijdens het weekeinde van 28 en 29 juni uitgebleven. De grote rijks wegen waren dit weekeinde op alle dagen redelijk druk maar van grote files was nergens sprake. Ook zondag hebben vele toeristen de snelwegen kennelijk gemeden. Een traditioneel knelpunt als het verkeerscircuit bij Oudenrijn kon het verkeer vrij ge makkelijk verwerken. Uit de hele verkeersontwikkeling blijkt dat een groot deel van de circa half miljoen mensen die aan de bouw- vakantie zijn begonnen hun vertrek over de vrijdag, zaterdag en zondag hebben gespreid terwijl men ook van mening was dat tal van vakantie gangers vandaag op pad zouden gaan. Ook het treinverkeer heeft het zon dag bijzonder rustig gehad. Vrijwel in het hele land was het op de sta tions niet drukker dan normaal op zondag het geval is. De stilte was in scherpe tegenstelling met zaterdag, toen de meeste treinen overvol waren en. extra-materieel moest worden in gezet. Zo waren vooral de Valken burgexpresse (uit Gronlngen-Leeu- warden richting Valkenburg) en de Schelde-expresse (uit Arnhem tïch- ting Zeeland) tjokvol. De grensplaats Roosendaal meldde tweemaal zo grote drukte als op andere zaterdagen. Aan beide kanten van Sneek (op de weg AfsluitdijkHeerenveen) ont stonden files. De oorzaak was het veelvuldig openen van bruggen in Sneek vanwege het „Skutsjezeilen". Bij het veer over het Zijpe (bij Zie- rikzee) moesten automobilisten soms 2% uur wachten. Op de weg Eind hoven—Roermond vormden zich files van 15 tot 18 km lengte voor Weert. Snel rjjden was niet bi), maar m tje kon m weg gaan op vele plaatsen met een rustig gange zonder veel moeite op ar de vakantiebestem- Ze werden veroorzaakt doordat de grote verkeersstroom moeilijk door de stad Weert heen kwam. Tenslotte ondervond het verkeer vanuit d« richting Meppol moeilijkheden bij de IJsselbrug te Zwolle. Trei n vertragin g; Als gevolg van een zware onweersbui heeft zondagmiddag de trein Alkmaar Den Helder, die om 16.39 in Den Helder had moeten aankomen, een vertraging opgelopen van 41 minuten. De trein zelf had te kampen met wateroverlast, maar bovendien traden in verschillende seinen storingen op. Het heeft tot ongeveer zeven uur 's avonds geduurd voordat alle moei lijkheden waren opgelost. Tot dat tijdstip liepen ook vele na deze trein komende treinen tussen Alkmaar en Den Helder lichte vertraging op. SCHIEDAM (ANP) Tijdens het dreggen in de omgeving van de tanker „Agua Clara" in de haven bij de N.V. Tankercleaning te Schiedam, waar explosie heeft plaatsgevonden is het lijk opgehaald van de 30-jarige Turk Kemal Tuksel afkomstig uit Kayseri Argansik. De man had in Nederland geen bekende woon- of verblijfplaats. Hij bleek nl. illegaal over de grens tee zijn gekomen. De overige vijf vermiste classificeerders zijn nog niet gevonden. WIJZIGING TELEFOON NUMMER KLACHTENDIENST Van 8 tot en met 20 juli is het telefoonnummer 33839 van de klachtendienst tijdelijk gewijzigd. Voor klachten in Leiden en aanliggende gemeenten kunt U tussen 18 en 19 uur gedurende deze periode uitsluitend 2 0 9 3 5 zich tot de plaatselijke Groenogige, roodharige Martha Vasconcellos uit Brazilië is gekozen tot Miss UniverseMaar of ze van pure vreugde juicht, is te bezien. Ze wil namelijk zo spoedig mogelijk tro uwen mef een Braziliaanse ingenieur en (laf mag ze als Miss universe contractueel niet gedurende het jaar dat :e de kroon draagt. Trouiot ze tochdan vervallen haar kroon, de prijs van twintigduizend dollar, de rape ran Chinchilla bont en de tournee van een jaar aan de naast haar staande Mies Curasao, Anne-Marie Braafheiddis tweeds ward. PONTRESINA (A.P.) Twee Nederlanders z(Jn b(j Pontresina in ZwHaerland om bet leven gekomen toen z(j probeerden de zuidelijke kant van de 4.055 meter hoge Bernlnatop te beklimmen. De belde Nederlanders, de zestigjarige musicus G. A. Hiokmann en de twintigjarige student M. van der Vegte, beiden uit Utrecht, waren donderdagochtend met een Zwitserse gids uit Pontresina vertrokken. Z|J gingen naar een hut aan de Italiaanse kant van de berg waar de eigenlijke beklimming zou beginnen. Vlak bij de hut stortte de musicus plotseling In elkaar. De gids liet hem met de student achter en ging hulp halen. Hy bereikte de hut binnen een kwartier en vond daar drie Italiaanse alpinisten, die onmiddellijk met hem teruggingen. Toen de vier mannen by de Nederlanders kwamen, waren deze allebei dood. De lijken zijn met een helikopter naar een ziekenhuis ln Samedan gebracht. De doodsoorzaak ls nog niet vastgesteld. In Arth in Zwitserland is de 37-jarige Nederlander A. van Bolderik uit Zaandam verongelukt. Hy reed met een motor-met-zyspan van KUssnacht naar Goldau, In een bocht kwam zijn voertuig in botsing met een vrachtauto uit de tegenovergestelde richting. Hy werd zwaar gewond en ie later ln een ziekenhuis overleden, zyn verloofde In het zyspan werd ernstig gewond. In de rivier Dordogne is het HJk van een negenjarige jongen, N. Roorda van Eysinga uit Delft, die sedert 2 juli werd vermist, gevonden. Een visser vond het anderhalve kilometer van het eilandje in de rivier, waar de jongen, die op vakantie was, het laatste met zyn twee zusjes gczleA was. Volgens aanwyzingen van de politie ls hy tydens het zwemmen verdronken. Hy was met zijn ouders óp vakantie ln de camping Beau Rivage in Cenac. De vyttienjarige schippersknecht P. den Heger uit Den Haag ls gisteren in het Belgische Diepenbeek verdronken. De Jongen, opvarende van een binnenschip, was overboord gevallen. Hy bleek by het ophalen reeds verdronken te zyn. In Sleen kwam een achtentwintigjarige man met zyn brommer ln botsing met een personenauto en verdronk. Dc bromfietser had geen voorrang verleend. Op een met knipperlichten beveiligde overgang In Breukelen werd een vijfenzeventigjarige man door de sneltrein Amsterdam Trecht gegrepen en op slag'gedood. By Ruasmdonksveer reed een personenauto ln de sloot waArblj twee personen om het leven kwamen. Een defde Inzittende werd zwaar gewond. Door een voorrangsfout botste zaterdagavond ln Uden een auto tegen een bus, Een inzittende van de personenauto werd gedood, ds drie anderen liepen zwaar letsel op. Het aantal auto's, dat de laatste twee jaar in een bepaalde bocht ln de provinciale weg by het Zeeuwse Kortgene van de dyk ls gereden, Is dit weekeinde gestegen tot zeventien: een Duitse en 'n Nederlandse automobilist kwamen, evenals hun vyftien voorgangers, zonder enig letsel, onder aan de dyk tot stilstand. De weg, die enige Jaren geleden geasfalteerd werd, Is by regenachtig weer spiegelglad. Dat er tot nu toe geen slachtoffers zyn gevallen Is waarachyniyk een gevoLg van het feit, dat de auto's vaak worden opgevangen door een prikkeldraadversperring. Op de Autobahn by Dinslaken In Duitsland zyn naar eerst thans bekend is geworden vrijdagmiddag by 'n ernstig verkeersongeluk drie Nederlanders om het leven gekomen. Het zyn de 49-Jarlgc verzekerlngslnspccteur, dc heer P. van Beek uit Zutphen en zyn bolde dochters, de 21-Jarlgc Ineke en dc achtjarige Arlanne. De vrouw van de Inspecteur en zyn elfjarige dochter Petra zijn zwaar gewond in het ziekenhuis in Zutphen opgenomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1