S)e CeictoeGou/ïci/nt Spreiding in het vakantieverkeer Zonder grote drukte gleden auto 's in regelmaat over knelpunten heen Vrees voor zondag Elisa Snel ging mee met jongeman OUDERS DOEN VEELAL GEEN AANGIFTE Weglopers geven politie veel werk Brillanten sieraden Geen hoop op leven na explosie op tanker De gezelligheid die U zoekt Belinkov vraagt asiel in Amerika Nieuw verhaal van getuige Goede vangst in New York VAKANTIEBAL FLYING BIRDS DANSMIDDAG PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20939 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30 03 - Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C M DRABBE - J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; p. mnd 1 4.45; p kwart 13.35; tr p post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 20935 (18.0019.00 uur) ZATERDAG 13 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN IETS HOGERE TEMPERATUREN De weersverwachting, medegedeeld door be* K.N.M.I., geldig tot zaterdagavond: Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen of een bui. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Iets hogere tempe raturen. 59e jaargang, no. 17.495 (Van parlementaire redactie) DEN HAAG Met het begin van de schoolvakanties en het warmer wor den van de zomer krijgen ze het weer. We oedoelen die tientallen jongens en meisjes, die het opeens te machtig wordt, snel wat spullen en wat geld bijeen garen en meestal spoorloos met de noorderzon naar het zuiden vertrek ken, hun ouders zonder vermelding van hoe en waarom vaak in de grootste on gerustheid achterlatend. Alle Nederlandse politie-instanties we ten er van mee te praten, want in hen ziet men immers de redders, die de redders, die de verloren zoon of dochter weer behouden thuis moeten brengen. Nu is men bij de politie op dit gebied langzamerhand wel zo aan het een en ander gewend geraakt. Wie er ook in pa niek raakt als 18-jarige Wim of 17-jari- ge Marietje de benen heeft genomen, de politie zeker niet. Zij kent immers de geruststellende ervaring van een lange reeks van jaren, dat zeker 90 a 95 pro cent van al die weggelopen minderjari gen na enkele dagen of weken weer be houden op het ouderlijk nest neerstrijkt misschien met honger en platzak maar ze zijn er dan tenminste weer na hun uitstapje naar Valkenburg of Bar celona. Iedereen haalt opgelucht adem. Heeft de politie in die tussentijd met de armen over elkaar gezeten? Neen. Om te beginnen worden de gegevens van een door de ouders als vermist opgegeven zoon of dochter geadministreerd en via het centraal opsporingsregister landelijk verspreid. Als daar aanleiding voor is gaan de gegevens via Interpol ook naar het buitenland. Om dat te bereiken moe ten de ouders inderdaad wel zo verstan dig zijn om aangifte te doen. Dat is min der vanzelfsprekend dan het lijkt. De praktijk heeft namelijk bewezen dat heel wat ouders lang aarzelen voordat ze naar de politie lopen. Meestal hopen ze dat Wim of Marietje binnen enkele dagen wel weer van het pad van avontuur zal zijn teruggekeerd en in de meeste ge vallen is dat ook zo. De politie houdt daar bij de aangifte van een vermissing ook rekening mee. Ze zal niet dadelijk uitgebreide opspo ringsacties ondernemen behalve uiter aard wanneer het om zeer jeugdige kin deren gaat en ook niet al te snel fo to's voor opsporingsdoeleinden ver spreiden. Tot het publiceren van foto's ook voor de televisie, en het uitzenden van opsporingsberichten via de radio gaat men pas over als men redenen heeft te moeten geloven aan een ongeval, mis drijf of andere ernstige gebeurtenissen. Dat wordt van geval tot geval nauw keurig bekeken. ..Niemand is ermee ge diend als naam en foto in de krant heb ben gestaan en er blijkt achteraf niets ernstigs te zijn gebeurd", zo redeneert de politie. Daarom een voorzichtig op sporingsbeleid. Daar dit volkje van met onbekende bestemming vertrokken jongelui zo snel in samenstelling wisselt is het moeilijk nauwkeurige cijfers te geven. Men be zit nooit meer dan een momentopname. De laatste momentopname, die men ons op het ministerie van Justitie kon ver schaffen toont aan dat op 1 oktober 1967 44 minderjarige meisjes en 20 jongens als vermist gesignaleerd stonden. Op 13 juni j.l. waren daar nog slechts zeven meisjes van over, maar er waren toen weer 25 nieuwe meisjes bijgekomen. Voorts stonden er 35 meerderjarige vrouwen als vermist gesignaleerd. Enke le andere cijfers: op 1 oktober 1967 had de politie aan het buitenland de namen van 60 vermiste minderjarigen door gegeven, alsmede de namen van 89 meer derjarige mannen en 47 meerderjarige vrouwen. Omgekeerd stonden op die da tum hier de namen gesignaleerd van 26 vermiste buitenlanders, namelijk van 9 minderjarige jongens, 14 meerderjarige mannen en 3 meerderjarige vrouwen. (ADVERTENTIE) 75, Ook verlovingsringen JUWELIER V. D. WATER HAARLEMMERSTRAAT 181 Altijd voordelig 's Maandags gesloten Een enorm gat in de romp wijst de plaats aan waar zes mensen het leven lieten. Na de explosie van gisterochtend heeft een uitgebreid onderzoek geen hoop meer gelaten nog een van de zes vermisten terug te vinden. ren vermist, nog in leven zijn. De hele dag is door duikers in de verwoeste tanks zo goed mogelijk gezocht nas slachtoffers, maar men vond geen stof felijke overschotten. SCHIEDAM (ANP) De politie Schiedam heeft de hoop opgegeven, d de zes personen, die na de explosie a. boord van de tanker Agua Clara a de werf van de NV Tankercleaning w (ADVERTENTIE) VINDT U OP ONZE TOP-DANSAVOND IEDERE ZONDAG 8.00—11.00 UUR Ant. Clubhuis Leiden. Entree 1.75. Ook werd met behulp ran de Rotter damse rivierpolitie en rijkspolitie in di omgeving van het schip gedregd. Ook dit zonder resultaat. Aangenomen moet worden, dat de mannen door de explosie om het leven zijn gekomen en dat hun lichamen tussen de nog ontoegankelijke delen van de geëxplodeerde tankwan- den liggen. Door Van der Tak's bergingsbedrijf I bergingsbedrijf is begonnen met de I werkzaamheden aan de opengeslagen scheepswand om dit deel boven water te brengen, zodat het naar het dok van Wilton zal kunnen worden gesleept, waarheen het schip maandag overigens zou zijn gegaan voor enkele reparaties. De oorzaak van de explosie is nog niet vastgesteld. Arbeids- en veiligheidsin spectie hebben hierover een onderzoek rngesteld. De toestand van vier van de zeven gewonden, die in Rotterdamse ziekenhuizen zijn opgenomen, is nog zeer zorgwekkend. NEW YORK (AP) De Russi sche schrijver V. Belinkov. die al geruime tijd met de Russische re gering overhoop ligt, is met zijn vrouw naar de Verenigde Staten uitgeweken en heeft politiek asiel aangevraagd. „Ik heb mijzelf nooit als een waar onderdaan beschouwd van een regering die bestaat uit leuge naars, tyrannen, misdadigers en wurgers van de vrijheid", zo zou hij op 20 juni in een brief aan de Russische schrijversbond hebben geschreven. Ëen vertaling van de brief werd bekend gemaakt door de New Yorkse advocaat Robert H. Knight, die zegt door een groep Amerika nen van Russische afkomst te zijn gehuurd om voor Belinkov op te Eerder had een woordvoerder van het ministerie van Buitenland se Zaken in Washington gezegd dat Belinkov en zijn vrouw Natalja op 27 juni in de V.S. zijn aangekomen na in München een bezoekersvi sum voor de V.S. te hebben gekre- Belinkov lijdt aan een hartkwaal en wordt verpleegd in de Mayo- kliniek in Rochester in Minnesota. Belinkov is 46 jaar oud, en heeft dertien jaar doorgebracht in werk kampen wegens geschriften tegen de staat. Zijn 38-jarige vrouw heef gewerkt voor het staatscomité en televisie. (Van i verslaggevers) DEN HAAG. De grote uit tocht van de bouwvakkers heeft nog nergens het verkeer lam gelegd. Op de bekende knelpunten Oudenrijn en het. verkeersplein Hoevelaken kon de stroom vakan tiewagens aan het rollen blijven. De Utrechtse politie noemde de drukte op Oudenrijn niet over dreven. Er is geen filevorming geweest. Volgens de rijkspolitie heeft men sterk de indruk, dat er veel mensen donderdagavond al vertrokken zijn naar hun vakantie adres. Zij zorgden op deze wijze voor vakantiespreiding in het ver keer. Mogelijk dat dit ook ge beurde onder het motto: Ga goed uitgerust met vakantie. Alle verkeersgroepen van rijks- en gemeentepolitie zijn gisteravond vergeefs in opperste staat van paraatheid gebracht. Het verkeersbeeld op de vermeende „volle" vrijdagavond, was op veel plaat sen nog rustiger dan op een gewone donr-de-weekse dag. Volgens kapitein K. de Maat vna de Porschegroep (SAS) van de rijkspolitie zijn de Duitsers reeds donderdag druppelsgewijs naar huis ge trokken. Dit verschijnsel heeft zich gis teren voortgezet. Vrijdag ls de nieuwe vakantiegroep ook al voorzichtig begon nen het tijdelijke verblijf op te zoeken. Kapitein De Maat toonde zich zeer tevre den met deze spreiding. Om half acht gisteravond telde rijkspolitie op de belangrijkste toegangs weg naar Zeeland slechts 4 tot 6 auto'.' per minuut. Na de pendelpleg telde mer bij de Moerdijkbrug niet meer dan 4 voer. tuigen per minuut. De Duitsers vooral Heten verstek gaan op de Brabantse wegen. De rijkspolitie in het district Breda verwacht, dat de stroom vandaag groter worden. De meeste vrees koestert nu voor de zondag, Dan zal een i toeristen (metaalarbeiders), die 14 dagen geleden het verkeer in de war schopten, weer naar huis gaan en extra-drukte brengen in omgekeerde richting. Boven dien verwacht men nog veel Duitsers. i kolom) (Zie verder pag 2, In achttiende-eeuws kostuum rijdt prinses Anne uon Engeland op haar paard Feudal Knight, dat :(j de gecompliceerde figuren t»an de quadrille laat maken. Het is tijdens tin repetitie voor de Riding School's Quadrille Competitionwaaraan zij op SI augustus deelneemt. Wint zij i dan komt de prinses Vaticaan wil geen belasting betalen ROME (KNP) Het Vaticaan is voorlopig niet van plan Jaarlijks zes miljoen gulden te betalen over de 21 miljoen winst uit dividenden. Dit heeft de perschef van het Vaticaan verklaard. Uit hoofde van 't verdrag van Lateranen (1929) en een wet uit 1942 hoeft het Vaticaan geen belasting op roerende goederen te betalen. Aange zien dividenden onder de roende goe deren vallen heeft de H. Stoel het altijd logisch gevonden dat de Italiaanse staat de inkomsten daaruit niet zou bekoren. (Van onte correspondent MAASTRICHT De bewoner van de boerderij „ZuidewUk-Spick" te Swalmcn. de heer H. Thissen. heelt Elisa Snel. het vermoorde meisje enkele maanden geleden nog gesproken. Dit beweerde gis teravond de tante van het slachtoffertje. De boerderij van de heer Thissen is op enkele honderden meters afstand ge legen van de plaats in de bossen van Swalmen. waar het stoffelijk overschot van Elisa Snel j.l. door padvinders werd gevonden. Zij vertelde, dal Elisa in gezelschap van een robuuste blonde jongeman van circa 19 jaar op een avond aanbelde en voor eer> nacht om onderdak vroeg. De heer Thissen zou hebben geweigerd en hebben gezegd: „Daarachter is een auto kerkhof. kruip maar in een van die oude wagens". Even later na het vertrek van het jeugdige tweetal zou de boer haar WIJZIGING TELEFOON NUMMER KLACHTENDIENST Van 8 tot en met 20 juli is het telefoonnummer 33839 van de klachtendien tijdelijk gewijzigd. Voor klachten in Leiden en aanliggende gemeenten kunt U tussen 18 19 uur gedurende deze periode uitsluitend 2 0 9 3 5 i zich tot de plaatsehjki NEW YORK (AP) Op bet vliegveld van New York is door de douane 'n goe de vangst gedaan. Twee Argentijnse vrouwen die uit Rio de Janeiro aankwa men, zagen er ietwat ongewoon uit. „We waren wantrouwend", zo zei Stanley Spinola, de chef van de plaat- I selijke douane, „omdat de vrouwen zo'n vreemde omvang hadden". Toen de da- mes werden gefouilleerd vond men pdk- 1 jes onversneden heroïne ter waarde van vier miljoen dollar, die met brede stro- j ken plakband op hun lichamen waren geplakt hebben horen gillen. Hij heeft ei toen verdere aandacht aan geschonken, na de lugubere ontdekking hebben deze nachtelijke kreten echter een heel andere klank gekregen. Gisteravond laat het niet meer mogelijk de heer Thissen hierover nadere inlichtingen te vragen. De begrafenis van het slachtoffertje van dit mysterieuze misdrijf zal dinsdag a.s plaatsvinden op het r.-k. kerkhof van Groot Ternaaien. Naderhand vernamen wij nog uit de kring van de familie, dat Elisa Snel vroeger haar haar lang droeg. Nu zij gevonden was, bleek echter dat haar coiffure nu kort was. Dit zou erop wijzen, dat Elisa eerst geruime tijd na het ver dwijnen de dood vond. Andere aan wijzingen zouden dit echter weer twijfel achtig maken. Op het stoffelijk overschot was namelijk dezelfde onderkleding aan getroffen als die welke Elisa droeg toen zij verdween. En zelfs de elastiek, die zij droeg omdat haar onderjurk te lang was voor haar minirok, werd nog aangetrof- Onder haar familieleden, vrienden en bekenden is er niemand die iets afweet van een eventuele vriendschap met ten blonde jongeman. In verband met vakantie heeft mr. J. J Delescen, officier van justitie te Roermond, de leiding van het speciale onderzoekteam opgedragen aan zijn col lega mr. A. N. MesschaerL Het vakantie- schema voor de officier van Justitie te Roermond werd reeds geruime tijd ge leden samengesteld en veranderingen zouden op dit moment tot moeilijkheden leiden. ADVERTENTIE) GROOT IN ALKENBURCHT Aanvang 8.00 uur ROELOFARENDHVEEN t ADVERTENTIE) HOTEL DE BEURS NOORDW1JK Het Nederlandse Knokkeploegje hoopt weer op een grote sprong voorwaarts r De deelnemers: Ben Cramer, Sandra Roemer, Sara Teixeira, Fleur Colombe et stevige aanloop genomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1