■Rijksuitgaven in 1969 24 Tekort van zeker 1.5 miljard verwacht Mogelijk nieuw beroep op kapitaalmarkt Gebouw ingestort Identiteit van gevonden meisjeslichaam bekend MOORD UIT VREES VOOR DIEFSTAL Extra-geld voor meest urgente beleidszaken Meer zondagsrijders dan ooit op wegen IN SPORTZAAK Ie Verkoopster Leerl.-verkoper Wout Bergers Verdachte zwaar beneveld JAMIN Vrouw met nieuw hart overleden j; PAPENGRACHT 32-LEIDEN PUSTBUS 11 TELEFOON 20938 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20828 GIRO 10.30 03 Bank: Amro-Bank N.V, Leiden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J. ROOZEN 'ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post f 18.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontje» 2 KLACHTEN bezorging tel. 20935 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 10 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WISSELVALLIG Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk enkele regen- at onweersbuien. Overwegend ma tige wind draaien naar richtingen bussen went en noord. Aanvankelijk vrij warm, voornamelijk ln het zuidoosten van het iland, later Iets koeler. 59e jaargang, no. 17.492 (Van o e parlementaire redactie) ich DEN HAAG Deze week legt het kabinet-De Jong de laatste hand aan de rijksbegroting 1969. Naar verluidt be- j dragen de rijksuitgaven volgend jaar ruim 24 miljard gulden. Men rekent op een structureel tekort van zeker 1.5 miljard -ei eu,den' Het wordt, zoals de economen in het begin van dit rIe| jaar al aangekondigd hebben, in 1969 een bijzonder zuinig J Jaar. Dit kabinet wil de rijksfinanciën namelijk „zo snel mo- 1 gelijk gezond maken". Extra-geld is alleen beschikbaar voor de meest «rgente beleidszaken. Daarbij staat de werkgele genheid als belangrijkste prioriteit bovenaan. Doordat de betalingsbalans voor 1969 'n wat gunstiger beeld geeft dan dit jaar het geval was zal het tekort niet zo hoog oplopen als dit jaar. Op de begroting 1968 bleek namelijk zoals bekend, een tekort van 2.7 miljard gulden het finan cieel evenwicht te verstoren. Van dit tekort moest 700 mil joen gulden geschreven worden op de conjuncturele moei lijkheden. Bovendien veroorzaakte het kastekort in het gemeentefonds een negatief cijfer van 400 miljoen gulden, terwijl de bijdragen aan de wereldomroep eveneens vervat was in het tekort van 2,7 miljard gulden. De conjuncturele situatie is voor 1969 iets beter. Bovendien kan het kabinet rekenen op een extraatje uit de omzetting van de bestaande belasting naar' de B.T.W. Een extraatje van zo'n 300 miljoen gulden, dat volgend jaar echter mede op aandrang van de Tweede Kamer besteed moet worden aan de bestrijding van de werkloosheid en aan compensatie voor de sociale uitke ringen. Men mag erop rekenen, dat de begroting-1969 niet ver zwaard zal worden met 700 miljoen .gulden, als gevolg van de conjuncturele situatie. Bovendien is het kastekort van het gemeentefonds groot 400 miljoen gulden praktisch ingelopen, tferwJjl, zoals bekend, de'bijdragen' aan de wereldomroep ge financierd moet worden uit de kijk- en luistergelden. Daar voor zijn onlangs wettelijke maatregelen getroffen, waardoor volgend jaar de kijk- en luistergelden ten dele omhoog gaan. Het tekort van dit jaar van 2,7 miljard gulden kan als ge volg van dit alles en van de opbrengsten uit de etherreclame voor de begroting-1969 teruggebracht worden naar ongeveer 1,5 miljard gulden. Dit komt ongeveer overeen met de toe gestane ruimte van 1,25 miljard gulden voor volgend jaar. Waarschijnlijk zal minister Witteveen van Financiën een beroep doen op de open kapitaalmarkt om het tekort van volgend jaar voor het grootste deel te kunnen dekken. Hij schijnt daarvoor goede mogelijkheden te zien, ook ten voor dele van deze kapitaalmarkt. Onder weersomstandigheden, die zo gevarieerd zijn als het Nederlandse klimaat maar toelaat zon, regen, wind, bewolking, enzovoorts wordt m Apeldoorn de Vierdaagse gelopen. Vanmorgen zijn er zo'n dertienhonderd tippelenthousiasten op weg gegaan, een paar minder dan gisteren. Natuurlijk heeft het blarenteam ook tijdens deze tocht de handen vol aan de voeten. Loting Eur. Cup I en II AJAX TEGEN FC NUERNBERG EN ADO TEGEN GRAZER AK (Van onze sportredactie) GENEVE ADO zal in de eer- Cup voor bekerwinnaars tegen Grazer AK uit Oostenrijk uitkomen en Ajax speelt voor de eerste ronde van de strijd om de Europa Cup voor landskampioe- ste ronde van het toernooi om de Europa nen tegen FC Nurnberg. Dit is het re sultaat van de vanmiddag om twaalf uur in het imposante Hotel Intercontinen tal in Geneve gehouden loting voor de Europese bekertoernooien. Jongetje onder zand bedolven (Van een onzer verslaggevers) KATWIJK Enkele jongens hadden dinsdag tegen het middaguur op het strand van Katwijk een ongeveer 2 m diepe kuil gegraven. Toen de 10-jarige Renè Brandt uit Dordrecht zich ln de kuil begaf stortte die in. De jongen werd onder het zand bedolven en beleefde en kele angstige ogenblikken. Hij werd ont zet door toegensnelde politie-agenten en badgasten. Hij bleek geen nadelige gevol gen te hebben ondervonden. Bejaarde Duitser uit zee gered (Van een onzer verslaggevers) KATWIJK Door een onbekend ge bleven badgast, werd gistermiddag ln Katwijk een 68-jarige Duitser uit zee gered. De bejaarde man was tijdens het zwemmen in zee in moeilijkheden geraakt. Porchegroep heft waarschuwende vinger Meeste dodelijke ongelukken door onervaren rijden (Van een oneer verslaggevers) BREDA „Bij de meest ernstige on gevallen met de meeste doden zijn .vrij wel steeds mensen betrokken geweest, die weinig achter het stuur van een auto zitten. Dit Jaar zijn er meer dan ooit zogenaamde „zondagsrijders" op de weg. Mensen die in een panieksituatie niets hebben om op terug te grijpen." Dit is de opmerkelijke ervaring van de leden van de Porsche-groep van de rijkspolitie. Ondanks de vele waarschu wingen, voorschriften, raadgevingen van politie en ANWB vervallen legio weg gebruikers telkens weer in dezelfde fou- Dagboek van Guevara echt LA PAZ (AFP) De vice-president van Bolivia, Siles, heeft verklaard dat het Boliviaanse leger heeft vastgesteld dat het dagboek van Ernesto Guevara dat in Cuba gepubliceerd is, echt is. Siles zei een onderzoek in militaire kringen te hebben bevolen om vast te stellen hoe het dagboek buiten het land kon komen. De schuldigen zullen worden gestraft. ten. Commandant K. de Maat van de surveillancegroep autosnelwegen uit Bre da zegt: „Onvoorbereid en ondeskundig op vakantie gaan heeft al weer vele levens gekost. We zullen nog meer be grip moeten kweken bij vakantiegangers en voor de vakantie nog meer tam-tam moeten schoppen." Ir. J. Barkhof, Chef Adeling Verkeer van de ANWB in Den Haag zegt over de voorlichting aan vakantiegangers: „De berg papieren die we meegeven is langzamerhand niet meer te overzien. Eén ding kunnen we deze mensen niet meegeven: ervaring." Als onervaren rij ders toch lange (buitenlandse) trips wil len maken, raadt hij hen aan zich eerst bij de ANWB té laten testen met een rijproef voor gevorderden. „Wellicht schrikt men van zichzelf." Over de stroom zeer ernstige onge vallen zegt ir. Barkhof: „Die is klaar blijkelijk niet te ontlopen. Ten opzichte van het aantal auto's dat wordt aange schaft, neemt het per jaar gereden aan tal kilometers gemiddeld af. De on ervarenheid van het chauffeurspark groeit dus. Meer en ernstiger ongevallen worden daardoor in de hand gewerkt." (ADVERTENTIE) SSKSS" Zoekt U een gouden armband of collier voor 70.— en 100.— of 300.— en 800 JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft ze. Grote keuze in alle prijzen. Altijd voordelig, 's Maandags gesloten. (ADVERTENTIE) is plaats voor: LEERLING VERKOOPSTER AANKOMEND VERKOOPSTER fij vragen ook een Al deze functies beloven een prettige werkkring bij SPORTHUIS NEDERLANDER DRIE DAGEN AAN RUGZAK BOVEN RAVIJN LEYSIN (Reutor) In de buurt van het Zwitserse Ley sin heeft een politie patrouille op duizend meter hoogte de 75-Jarlge Nederlander J. van Dijk uit Heveadorp gevonden, die al drie dagen vermist werd. Hij hing aan het hengsel van zfjn rugzak ln een boom boven een 100 m diep ravijn. De heer Van Dijk heeft kneuzingen opgelopen en Is naar een ziekenhuis gebrachtHij was nog te versuft om te kunnen vertellen, wat hem precies was overkomen. In het Antwerpse havenkwartier Is een gebouw vim vier verdiepingen inge stort. Er bevonden zich, naar men vermoedt, op dat moment zeven personen In het gebouw. Drie werden uit het puin gehaald. Op de foto: de redding van een van de slaohtoffers. Elisa Snel (15) uit Limburg al 8 maanden vermist (V an i correspondent) MAASTRICHT. Het stoffe lijk overschot van het meisje dat maandag ln de bossen bü Swalmen door jongens is ge vonden, is dat van de 15- jarlge Elisa Snel uit Klein Ternaaien. Dit is vrijwel zeker komen vast te staan na een ondet-zoek naar de herkomst van enige b(J het meisje gevonden voorwerpen; vooral een ring was hierbij 't voornaamste aanknopings- Op 28 oktober van het vorige jaar ging Elisa met een vriendinnetje boodschappen doen in Maastricht, iets wat ze vrijwel elke zaterdag deed. Die dag kwam zij echter niet meer terug. Uitgebreide na speuringen van de recherche leverden niets op. De ouders, Ber (pompbediende te Maas tricht) en Annie Snel, leefden sindsdien in onzekerheid. Gisterochl Snel een, h< Toen hU tei een brief vreselijke n kopen, vond hij verzocht werd naar het Maastrichtse politiebureau te komen in verband met zijn verdwenen dochter. Een eerste onderzoek naar dc kleren die het meisje zou hebben aangehad, leverde toen niet veel op. De vader was te overstuur om zich iets te herinneren. Op weg naar huls realiseerde hU zich dat de rits van haar laarzen wel dezelfde geweest moet zUn als die hü in het politiebureau te zien had gekregen. Een vriendin van zijn vrouw, die hU toevallig tegenkwam, vertelde hij over een open ring, die hi) te zien had ge kregen. Deze vrouw herin nerde zich niet lang voor de 28sto oktober Elisa zo'n ringe tje te hebben gegeven. Toen hU thuis kwam trof hij daar de recherche, met onder an dere de ring. Deze werd meteen herkend. De ouders van Elisa zUn nu overtuigd dat het hun dochter moet ziln geweest. Alleen hun 17 jaar oude zoon Sebastlaan wil het nog niet geloven. Het bericht over de dood van Elisa Snel heeft grote ontstel tenis veroorzaakt onder de bevolking van Klein Ter- Een vriendinnetje van het meisje: „Ik kan me niet voorstellen, dat ze is ver moord. Zij was geen meisje, dat met jongens of zou meegaan!" Een ander vriendinnetje met haar moeder: „Ze zat die zaterdag b(j ons in de bus naar Maastricht. We vroegen baar of zij die avond zou gaan dansen. Toen antwoord de ze dat ze thuis zou blijven, want haar vader had late drenst cn dan zat haar moeder zo alleen. Dat was de laatste keer dat we haar zagen". Vandaag wordt het gebit van het In Swalmen gevonden Ijjk aan een diepgaand onderzoek onderworpen. Daarbij zou een tandarts geraadpleegd worden die destijds liet verdwenen meisje als patiënt heeft ge had. Op het ogenblik Is dete tandarts met vakantie. Naar wjj verder vernemen strekt het onderzoek zich ook al ujt In de richting van een mogelijke moordenaar. ROTTERDAM (ANP) Dc Rotter damse recherche heeft een van de twee ernstige geweldmisdrijven, die het afgelopen weekeinde ln de Rotterdamse buurt Zwaanshals zijn gepleegd, weten op te lossen. Na langdurige verhoren be kende de 38-jarige bakker H. V., dat hij in de nacht van zaterdag op zondag de 55-Jarige Rotterdamse havenarbeider D. Lahrie met een hakmes de schedel heeft ingeslagen. De bakker pleegde het mis drijf In zijn huis aan dc Hooglandstraat. De recherche had sinds hij met het misdrijf werd geconfronteerd al ernsti ge verdenkingen tegen V. Tot dinsdag avond echter heeft de bakker volgehou den niets met de zaak te maken te heb ben. Volgens de politie kwam V. tot de bekentenis, toen hij begreep, dat het gro te aantal tegenstrijdige verklaringen in zijn verhalen over het gebeurde hem weinig uitzicht boden op een mogelijk heid voor onschuldig gehouden te wor den. Volgens de laatste berichten is de toestand van het slachtoffer nog steeds Het motief om zijn vriend de schedel in te slaan is merkwaardig. Uit de be kentenis is gebleken dat hij zaterdag nacht omstreeks twee uur ln ernstig beschonken toestand zijn huis binnen kwam, samen met Dirk Labrie. Beiden hadden de avond in eikaars gezelschap doorgebracht, zoals dat wel vaker ge beurde. Onmiddellijk nadat hij de woon kamer van het huisje betrad, keek V. in zijn kachel om er zich van te over tuigen, dat zijn daarin verborgen spaar centjes (volgens de politie enkele dui zenden guldens) niet ontvreemd waren. Dirk Labrie zag V. in de kachel kijken en vroeg hem: bewaar jij altijd je geld in de kachel? De bakker is toen bang geworden, dat hij op de een of andere manier van zijn geld beroofd zou wor den. Hij stopte het bedrag daarom in een stoel. Hij deed dit zonder dat La brie dit zag. De bakker is daarna naar de keuken gegaan om er water te drin ken. In de keuken overviel hem opnieuw de angst, dat Labrie wel eens het geld zou kunnen wegnemen. Terug ln de ka mer keek V. in de kachel of het geld er WIJZIGING TELEFOON NUMMER KLACHTENDIENST Van 8 tot en met 20 juli is het telefoonnummer 33839 van de klachtendienst tijdelijk gewijzigd. Voor klachten in Leiden en aanliggende gemeenten kunt U tussen 18 en 19 uur gedurende deze periode uitsluitend 2 0 9 3 5 (ADVERTENTIE) morgen voordeel fruitbonbons 200 gram van 95 voor 85 niet duur wol heerlijk nog was. Vanwege zijn benevelde toe stand herinnerde hij zich niet, dat hij kort daarvoor het geld ln een stoel had gestopt. „Je hebt het geld weggcnocmcn, stel de V. daarop vast. Hoewel Dirk Labrie dit terecht ontkende, ging de bakker naar boven, waar hij een hakmes haal de. Kort daarop kwam hij bij de inmid dels half slapende Labrie terug en sloeg hem de schedel In. HIJ is toen gaan slapen en heeft pas veel later de politie gewaarschuwd. Tot dinsdagavond heeft V. tegenover de recherche volgehouden, dat die zater dagnacht nog een derde man in zijn huisje aanwezig was. V. heeft de politie willen doen geloven, dat hij zondagmor gen omstreeks twee uur is gaan slapen, Dirk Labrie en de onbekende der do In een andere kamer achterlatend. Vorens zijn eerste verklaringen had hij zondug- morgen omstreeks tien uur dc zwaar gewonde Dirk Labrie gevonden. De on bekende derde was toen volgens zijn zeg gen verdwenen. V. wordt door de recherche een vrij primitieve man genoemd, die zeer aan zijn geld gehecht was. Hij was al eerder met de politie in aanraking geweest in verband met een vermogensdelict. dezer dagen pen tentoonstelling van louter moderne beeldhouwwerken. Deze Het geheel werd opgezet in het kader va/n het City of Londen Festival", dat <m start gt*#. BONN (Reuter) Radio-Bratislava meldt dat de 50-Jarlge Tsjechoslo waak se vrouw die gisteren een nieuw hart kreeg, gisteravond is overleden. Elena Horvathova die het hart vun een 46-Jarlge mirn kreeg, stierf circa vijf uur na de operatie. Een arts van het zie ken huls waar Elena Horvathova is ge opereerd, zei dat haar hersens goed functioneerden toen zij stierf. Ook haar bloeddruk was normaal op het tijdstip i haar dood

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1