SsColdóeSouAcmt ÖSjam.N Binnenkort beslissing over bouw van mammoetdok Blaibergs BREED OVERLEG OP MINISTERIE longen nu ook aangetast Ons land koopt voor marine 9 Atlantics DIAMANTEN VAN 40 MILLE OP SCHIPHOL VERMIST Vakbond spreekt ook mee groot midzomerbal EUROPEES PRODUKT Noodmaatregelen in Frankrijk slecht door partners ontvangen Veel bezwaren van Nederland Man schiet toeristen neer Alec Rose geridderd CHARMANTE WEGWIJZERS IN NICE Reclamesleep bleef haken aan REM-eiland Twee meisjes van dertien halen kind uil kanaal Rassenmoord in VS-leger Kostbaar pakket uit zak gehaald PAPENGRACMT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20938 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N V, Leiden DIR.: C. M DRABBE - J F. J BI KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mud 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 6 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN KANS OP ONWEER De weersverwachting, meegedeeld door het KNM* geldig tot hedenavond: Veranderlijke bewolking met kan» op een Mcate regen- of onweersbui. Zwake tot matige wind, aanvankelijk oostelijk, later veranderlijk. In h* algemeen nog leta hogere temperaturen. 59e jaargang, no. 17.489 KAAPSTAD (AFP-ANP-AP) De Zuidafrikaanse harttransplantatiepatiënt dr. Philip Blaiberg lijdt nu aan een Iongcomplicatie. zo is in het Groote Schuurziekenhuis in Kaapstad meege deeld. De 59-jarige Blaiberg. die op 2 januari een nieuw hart ontving, werd op I juni in het Ziekenhuis opgenomen, een dag nadat hij na een controlebezoek van zeven dagen daaruit was ontslagen. Op II juni werd meegedeeld dat hij aan een ernstige levercomplicatie leed. In een officieel bulletin van het Groo te Schuurziekenhui werd meegedeeld dat de patiënt zich enigszins hersteld heeft van de leveraandoening maar dat de behandelende artsen zich bezorgd maken over de longcomplicatie. Prof. Barnard en andere zegslieden van het ziekenhuis hadden niets toe te voegen aan het communiqué. Uit vorige mededelingen is gebleken dat Blaiberg hoewel hij zich nog steeds zwak voelde, langzaam herstelde van de met geelzucht gepaard gaande leveront steking. Woensdag nog vertelde zijn vrouw, die haar man geregeld bezoekt, dat zijn toestand merkbaar beter was. De bezorgdheid over de nieuwe com plicatie zou ten dele zijn veroorzaakt door het feit, dat Barnards en 's we relds eerste harttransplantatiepatiënt, de 53-jarige kruidenier Louis Wasjkan- sky, na de operatie aan een dubbele longontsteking is overleden. Hij stierf achttien dagen na de op 3 december rig jaar verrichte transplantatie. Overeenstemming spoorivegconflict in Engeland PENZANCE (Reuter) De spoor wegvakbonden en de directie van de Britse spoorwegen hebben gister na twee dagen onderhandelen overeenstem ming bereikt over beëindiging Van de sinds 25 juni durende langzaam-aan-ac- tie van het spoorwegpersoneel. De bond van spoorwegpersoneel heeft de overeen komst goedgekeurd. ADVERTENTIE A.s. zondag Aanvang 8 uur in het dorpshuis ALKENBURCHT Roelofarcndsveen FLYING BIRDS (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG De Nederlandse minis terraad heeft besloten negen Atlantlc- vliegtuigen voor de marineluchtvaart dienst te bestellen. Ze kosten, met inbe grip van reservedelen en grondultrus- ting. circa 185 miljoen gulden. Dank sij de medewerking van Frankrijk en Duits land. die dit vliegtuigtype al in dienst hebben, kunnen er voor juli 1969 al vier geleverd worden. De overigen komen voor maart 1971 in Nederland in bedrijf. De ministerraad had de keuze uit twee aanbiedingen. De Atlantic liep in competitie met de Orion van de Lock- heedfabrieken. Uit militair oogpunt wa ren de twee toestellen gelijkwaardig. Dat de keuze uiteindelijk op de Atlantic viel komt voornamelijk, zo deelde de staatssecretaris Van Es van marine mee, omdat de Atlantic een gemeen schappelijk Europees project is ge- weest, ontwikkeld door Frankrijk, Duits land, Nederland en België tezamen. Het kabinet ziet in dit project de mogelijk heid van een goede start voor verdere Europese samenwerking op het gebied jn de vliegtuigbouw. De Atlantics moesten worden aange schaft, omdat door het buiten dienst stel de Karei Doorman de daarop ge stationeerde vliegtuigen, bestemd voor de onderzeebootbestrljding, niet meer functioneerden door beperkte capaciteit. Ook de Atlantic is ingesteld op het op sporen en bestrijden van onderzeeërs, Het toestel heeft een kruissnelheid van km per uur, heeft een vliegbereik 7500 km (wat neerkomt op een non- stopvlucht van Nederland naar de An tillen) en kan maximaal 18 uur lang in de lucht blijven. De bemanning bestaat uit 12 koppen, die de beschikking heb- raketten, dieptebommen, doel zoekende torpedo's, radar en onderwa- terluisterapparatuur. Het tweemotorige schroefvliegtuig kan, i nodig ook nog zijn acties voortzetten als één motor uit zou vallen. De Atlan- Natoproject, opgezet om voor de onderzeebootbestrijding in Europa de mogelijkheid te scheppen tot het aan schaffen van eendere toestellen. De aan de ontwikkeling van het sinds 1959 lo pende project deelnemende landen werd de mogelijkheid van orders toegezegd naar de mate van de deelname. Frank rijk kon aldus 60 procent claimen, Duits land 20 procent, België 5 procent en Ne derland (ruim) 15 procent. De Neder landse industrie heeft geen overweldi gende belangstelling getoond, reden slechts 9 procent van de pro- (Van onze correspondent) BRUSSEL De Europese commissie zal zeer waarschijnlijk zij het met aanzienlijke tegenzin Frankrijk toe staan de importbeperkende en export stimulerende maatregelen, die de Franse regering voor de staalsector heeft aan gekondigd, te nemen. Dat was de stelli ge indruk gisteravond nadat de com missie de ministerraad die in deze volgens de KSG-verdrag geen beslis sende, maar slechts een adviserende bevoegdheid heeft had geraadpleegd. Uit de uiteenzettingen die commissie voorzitter Rey aan de ministerraad gaf bleek duidelijk, dat de commissie weinig of geen andere mogelijkheden ziet om aan de Franse wensen tegemoet te ko men. Op de bedenkingen die dooi ver schijnende delegaties naar voren wor den gebracht bedenkingen die vooral van de Nederlandse delegatie bij monde van ambassadeur Spierenburg zwaar karakter kregen antwoordde de commissie niet. Rey trok zich met zijn commissarissen in vergadering te rug en verwacht werd dat vandaag de beslissing van de commissie bekend zal Alle partners van Frankrijk spraken zich uit tegen beperking van de staalin- voer. Zij meenden dat beter gekozen kon worden voor een aanbeveling va commissie die aan de lidstaten on staatexport naar Frankrijk dooi- uijze zelfbeperking te reguleren. Van Neder landse zijde bestond hiertegen echter ook bezwaar, omdat de Nederlandse re gering zich liever niet bemoeit met de exportpolitiek van de staalbedrijven. Ambassadeur Spierenburg verdedigde de stelling dat Frankrijk beter kan kie zen voor een zekere steun aan de staal- produkten. Importbeperking brengt het gevaar met zich, dat de prijzen niet sta biel blijven, waardoor maar al te ge makkelijk de ongewenste loon- en prijs- spiraal in werking zal kunnen komen Dc maatregel zal dan ec-n averechts effect hebben, want voor de Franse eco nomie is het vooral nodig de prijs sta biel te houden. Ter vervanging van de Karei Doorman zullen negen van deze Jan ge-afstandepat roieillevliegtvigen aan het type Brequet Atlantic m gebruik worden genomen. duktiekosten in ons land terechtkomt en wel bij Fokker, die het middenvleugel- stuk en de motorgondels maakt. Tot dusver zijn 52 Atlantics afgele verd sedert 1965. Frankrijk heeft er 40 besteld, Duitsland 20, Nederland 9. Staatssecretaris Van Es had er liever 12 gehad, maar zijn budget liet dit niet toe. De Orion, een marineversie van de Lockheed-Elektra, is al met 200 stuks in de lucht en wel in Amerika en Nieuw- Zeeland. De Atlantics sullen het vliegveld Val kenburg als basls.krijgen. Vier beman ningen zullen dooi de Franse marine en door de fabrieken worden opgeleid en daarna zullen sij als Instructeurs optre den voor Nederlandse collega*'s, die de volgende vliegtuigen sullen moeten be- De uiteindelijke produktie van de toe stellen geschiedt in Frankrijk. Voor de produktie van één toestel zijn 26 maan den nodig. Een Atlantic gaat 20 jaar mee, maar het is te verwachten, dat het toe stel als gevolg van de technische ont wikkeling tussentijds gemoderniseerd moet worden. (ADVERTENTIE) ...en als dessert.. in handig gezinspak (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. De minister-1 raad heeft nog geen beslissing j genomen over het verlenen van rijkssteun voor de aanleg van een mammoetdok in het Waterweg gebied. Zowel Verolme-N.D.S.M. |i als de combinatie Wilton-Fïjen- oord-Rijn/Scheldegroep willen een mammoetdok bouwen en daarvoor rijkssteun ontvangen. Na afloop van de bespreking werd door de minister verklaard, dat op zeer korte termijn een beslissing zal worden genomen. Voorwaarde voor het verlenen van de hulp van de overheid is, dat de nood zakelijke samenwerking tussen de i scheepswerven wordt tot stand gebracht. De aanleg van twee mammoetdokken is naar de mening van de regering ongewenst en onverantwoord. Daarom probeert minister De Block (Econ. Zaken) do twee concurrerende combinaties tot elkaar te brengen. Ook bij Verolme- N.D.S.M. enerzijds en de Wilton-Schelde- groep anderzijds heerst de mening dat er geen plaats is voor twee mammoetdok ken in het Waterweggebied. Tijdens de pauze van de ministerraads vergadering heeft minister De Block ge sproken met vertegenwoordigers van dc metaalvakbonden. Zij hebben in dit ge sprek hun bezorgdheid over de ontwik keling in dfeèèheepsbnuw laten bhjken. „Wij zijn voor samenwerking tussen scheepswerven, maar vrezen dat de aan leg van twee dokken economisch niet gerechtvaardigd is". FRANKFORT (AP) Een 53-jarige man heeft met een geweer van het bal kon van zijn apartement in het centrum van Frankfort drie Turkse toeristen neegeschoten. Een van de Turken werd gedood en de andere twee werden ernstig gewond door de man, die hen onder vuur nam toen zij uit een bar in de straat kwamen. De man. Wilhelm Schuber, heeft tenminste twaalf schoten gelost. Verschillende auto's die in de straat stonden gepar keerd werden beschadigd. Het motief van Schuber is onbekend. Degenen, die niet al.te dicht bij huis viillen kamperen, moeten eens denken aan de Japanse westkust. Daar is een nieuwe camping ingericht van oude autobussen, die jarenlang in Tokio hebben dienst gedaan. Notoren en banken zijn er uitgehaald en verschillende bussen hebben at een typisch Japans interieur gekregen. LONDEN Alee Rose, de 59-jarige groentenhandclaar van Portsmouth, die in een zeilboot een reis rond de wereld volbracht heeft, is gisteren door de Britse koningin geridderd. Voortaan is hij Sir Alec Rose, zijn vrouw zal als lady Dorothy de klanten blijven bedle- Volgens een officieel communiqué, heeft koningin Elizabeth Alec Rose wil len belonen voor zijn taaiheid, zijn kun de en moed. De eenzame zeevaarder promoveerde tot ridder op advies van premier Wilson, die evenwel eergiste ren reeds navraag had laten doen of Rose dergelijk eerbetoon op prijs zou stellen. De wereldreiziger wees het aan bod niet af. (ADVERTENTIE) Gezelligheid in topvorm 0MDANS 0EGSTGEEST VLIEGTUIG MET PILOOT IN ZEE (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De heer Donker uit Rotterdam moet giitermiddag de schrik om het hart geslagen zijn, toen de sleep van zijn reclamevliegtuigje verward raakte In de antenne van het REM-ei land voor Noordwijk. De oorzaak daar van was een storing. Hot vliegtuigje van Genral Avation uit Rotterdam kwam daardoor plotseling tot stilstand en viel vervolgens In see. Het geval werd opgemerkt door Ie mand op het strand, die in allerijl de po litie in kennis stelde. Daarop werd con tact opgenomen met het marinevlieg kamp Valkenburg, die een helikopter in schakelde. Aanvankelijk had men nogal wat moei te om het vliegtuigje op te sporen of schoon een ander vliegtuig boven de be wuste plek was blijven rondcirkelen. Nog een andere piloot (er waren drie vliegtuigjes) was doorgevlogen en had zijn sleep afgeworpen. Toen de helikop ter eenmaal op de plaats van het onge luk was gearriveerd verliep de redding soepel. De drenkeling, die dc temperatuur van het water mee had, kon aan boord (Van onze correspondent) TILBURG De 5-jarige Jannie van Berkel uit Losser liep gistermiddag met haar oma. bij wie ze tijdens het verblijf van haar ouders In Relglt lo geerde, te wandelen langs het Wllhelml- nakanaal bij Tilburg, toen het kind een I hoge berg zand zag. die het wilde be- I j klimmen. Aan de achterzijde is Jannie j toen naar beneden gekropen, maar daar- bij tereeht gekomen In het Wllhelmlna- WIJZIGING TBLEFOON NUMMER KLACHTENDIENST Van 8 tot en met 20 juli 16 hat telefoonnummer 33839 van de klachtendienst tijdelijk gewijzigd. Voor klachten ln Leiden en aanliggende gemeenten kunt R tussen 10 an 19 uur gedurenda deza periode uitsluitend 2 0 9 3 5 i zich tot da plaataahjke Op drukke verkeerspunten ran Nice treft men dezer dagen char mante agenten aan. Niet dat ze op hoge benen met een schrobbering op ii zullen afstevenen. Ze doen slechts dienst als hostesses van het Gala des architecten om deelnemers en belangstellenden de bekende weg te wijzen. In optocht gaat het 's morgens naar de standplaatsen. KARLSRUHE (Reuter) In Karlsruhe zijn gisteren bij een twist tussen zes blanke en zes zwarte Amerikaanse sol daten drie negers doodgestoken. De mi litairen behoorden tot dezelfde eenheid. SCHIPHOL (ANP) Sinds gisteren wordt op Schiphol een uit Mrxloo af komstige zending, bestaande uit twee diamanten ter waarde van 40.000 gal den, vermist. Bestemd voor de Algeme ne Baak Kedertaod. dia <¥>trad namens een niet nader genoemde jtiwelier. arri veerden de diamanten in de nacht van woensdag op donderdag omstreeks half drie uit Kopenhagen in een vrachtvlie- tuig van de SAS. Het is gebruikelijk, dat dergelijke kost bare waarde-zendingen onmiddellijk na aankomst van de rest van de lading ge scheiden worden, en vervolgens in een kluis worden opgeborgen. Door een fou tieve afhandeling werd het pakketje, waarin de twee diamanten zaten, echter niet als waarde-zending beschouwd, al dus de dienst luchtvaart van de rijks politie op Schiphol, zodat men eerst ze ven uur later de lading miste. Het was toen echter al te laat. De zak, waarin het pakketje was vervoerd, bleek reeds te zijn opengescheurd, en de diamanten waren verdwenen. Volgens de KLM- persdienst was de zak niet als waarde- zending gemarkeerd. De rijkspolitie stel de onmiddellijk een onderzoek in. Tot nu toe zonder resultaat. Toen haar oma, ongerust geworden door ho» wat lange wegblijven, ging kij ken zag ze haar kleindochter in het wa ter liggen. Op haar geroep kwamen van de overzijde van het kanaal twee 13-ja- rlge meisjes, die daar aan het zwem men waren, ijlings toegezwommen. Het waren Marjan van Tongeren en Dinie Erkeland. Zij Rluagden er gezamenlijk in de bewusteloze Jannie op het droge te brengen. Door het beurtelings toepas sen van mond-op-mondbeademing brach ten zij de kleine bovendien weer bij be wustzijn. Omdat het kind veel water hud binnengekregen is het ter obser vatie ln het ziekenhuis opgenomen. Dat er geen levensgevaar meer is, is te dan ken aan het kordate optreden van bel de meisjes. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.09 en 7.00 uur. nummer .13839 en en per speciale koerier wordt n de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen s(Jn gevestigd, wende men sicb tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1