Verkeer en water eisen 30 doden Na hitte van vandaag mogelijk morgen weer onweer en regenbuien Zee eist eerste Haagse slachtoffer van dit jaar De Gaulle verovert grote meerderheid in parlement ZEVEN ZWEMMERS VERDRONKEN Volgend jaar stranddag in Monster Oppositie Drs. Tilanus voorzitter fractie-CHU Nog g geen spoor van rovers te Hilversum is vrijwel verdwenen SUIKER DUURDER Douane-unie gevierd op Europa brug Kortsluiting vrijwel zeker oorzaak brand Aardbeving in Tokio Paus Paulus formuleert nieuw Credo PAPENGRACHT 32-CEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20825 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mud. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 1 JULI 1968 KANS OP BUIEN Aanvankelijk warm tot zeer warm weer, late* toenemende kans op een regen- of onweersbui, gepaard gaande met afkorting. Zwakke tot matigs wind, In hoofdzaak zuidoostelijk, later versndertijk. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.484 (Van e n onzer verslaggevi Van een onzer verslaggevers) OEN HAAG Het afgelopen weekeinde heeft uitzonderlijk hoge temperatu ren over ons land gebracht, temeer moeilijk te dragen om omdat we nog pas pas enkele dagen geleden rilden van de kille regen. Voorlopige minima voor deze zomer werden echter vandaag behaald met in het binnenland rond 30 graden. Bij ons duurt dat nooit lang, want koelere lucht uit het westen is alweer in aan tocht. Mogelijk brengen deze morgen ook onweer en regen. OEN HAAG. Dr 9-j.rize M.rlanne de Lijster uit de Werkhovenstraat in Den Haag is zondagmiddag in zee ver dronken. Het kind, il.tl niet kon zwem men, is bü het baden in zee vermoede lijk in een mui terechtgekomen. Dit gebeurde ter hoogte V3n het Verversings kanaal. Zij was op het strand met haar ouders. Twee baders zagen haar drijven. Mond-op-mondbeademing mocht niet meer baten. Bü aankomst in het Zuidwal- ziekenhuis bleek zij reeds te zün over leden. MOOK. Tussen Mook en Middelaar is het 14-jarige meisje B. M. Toonen uit Nijmegen bij het baden in een zand- afgravingskanaal verdronken. Een zusje ROTTERDAM. De Rotterdamse rivierpolitie heeft zondag uit het water van de Koningshaven het lijkje van de 8-jarige Johannes Charrenberg uit Rot terdam opgedregd. Het kind moet spe lenderwijs te water zijn geraakt. DORDRECHT. In de Julianahaven te Dordrecht is de 22-jarige Spanjaard A. A. Teno uit Dordrecht bij het zwem men verdronken. WELL. De 34-jarige Engelse mili tair P. Th. Tibbie is in zijn woonplaats te Well (L.) bij het zwemmen in de Maas verdronken. De man was gehuwd en vader van een kind. De toeloop naar zee en water en naar schaduwrijke bossen heeft veel verkeer op de wegen gebracht. Ook al was het op de wegen niet overstelpend vakantie- druk, toch kostte het verkeer meer dan twintig mensen het leven. Het water eiste zes slachtoffers, waarvan een in Den Haag. In Scheveningen konden boven dien met de grootste moeite twee kinde ren nog juist levend uit de zee worden gehaald. Het mooie strandweer is voor de Ne derlandse Spoorwegen aanleiding ge weest extra-treinen naar badplaatsen te laten rijden. Naar Hoek van Holland lie pen drie extra-treinen. Bovendien wer den alle normale treinen op dit traject uitgebreid. In totaal brachten deze trei nen 5.500 badgasten naar het strand. Naar Zandvoort liepen 10 extra-treinen, die in totaal 19.000 pootjes, zonne- en andere baders vervoerden. De stranddag van de Koninklijke Ne derlandse bond tot het redden van dren kelingen, die dit jaar in Castricum werd gehouden, genoot mede door het mooie weer tamelijk veel belangstelling. Het programma vermeldde o.m. een zwem wedstrijd over 150 meter, een redding met behulp van tuigjes, roei wedstrijden over 300 meter en zwemmen met red- dingslijn. De wisselbeker voor de beste roeiploeg ging dit jaar voor de derde achtereenvolgende maal naar Petten, zo dat deze nu definitief in handen van deze ploeg is gekomen. In het eindklassement staat Castricum als eerste vermeld met 19% punt, twee de Monster met 18 punten, derde Zand voort 17 punten, vierde Noordwijk 16% punt, vijfde Den Haag 14% punt en zesde Petten met 12 punten. Rotterdam, de ploeg die vorig jaar de meeste punten veroverde, kon de wissel- bekere niet verdedigen in verband met vervoersmoeilijkheden. Het is de bedoe ling dat volgnd jaar de stranddag gehou den wordt in Monster. (ADVERTENTIE) morgen voordcel goudgraantjes 300 gram van 69 voor 59 Hoor, de zeewind botst op de autoruit. DEN HAAG (ANP) - De heer J. T. Mellema heeft in het belang van de Christelijke Historische Unie de Tweede- Kamerfractie gevraagd om hem voor het komende parlementaire jaar te onthef fen van het voorzitterschap van deze fractie. De fractie heeft dit verzoek in gewilligd en voor dat jaar als hoor voor zitter aangewezen drs. A. D. W. Tilanus. De heer Mellema deed dit veroek ln ver band met zijn veroordeling verleden week wegens het rijden onder invloed. HILVERSUM (ANP) - De politie van Hilversum heeft noe «een directe uanwll- zingen. die zouden kunnen leiden tot de opsporing van de daders, die betrokken zijn geweest bü de roofoverval op de cor respondent van het sociaal fonds bouw nijverheid. Hierbij werd 1117.500 bult De politie was tot diep in de nacht in touw. Ze Is met een van de getuigen naar Amsterdam gegaan voor het natrekken van de foto's. Deze getuige haalde welis waar een foto uit een serie, maar al gauw bleek, dat de getuige zich hierin bad ver eist. (Van onze correspondent L. Kleijn) PARIJS De geringe hoop bü de antl- gaullistlsche partijen dat de tweede ronde (herstemingen) de gaullistiseeh over winning bü de eerste ronde althans nog enigszins zou afremmen, is üdel geble ken. Daardoor is de toestand ontstaan, dat in het land twee ongeveer gclüke blokken tegenover elkaar slaan: de gaul listen met 13 en de linkerzijde met 40 maar dat in het parlement dr gaullisten 355 en de oppo; honderd zetels hebben. een eenheidspartij. Men weet dat dit het doei is van de algemene secretaris van de Franse socialistische partij Guy Mol- let. Het ls niet uitgesloten dat het ln Frankrijk die kant zal opgaan, wil de linkse oppositie over vier jaar nog enige kans maken met iets behoorlijks voor de dag te komen. In die vier jaar kan eerste-minister Pompidou zich voor bereiden op het presidentschap van de republiek als De Gaulle er niet meer is. De conservatieve democraat Giscard d'Estaing heeft naar het elysee een gooi gedaan maar zelfs hij heeft het zondag verloren, ook ai won zijn partij een paar zetels. Vroeger in de oude Kamer kon hij tegen De Gaulle nog zeggen: „Ja maar...". Dat ls afgelopen. De zuivere gaullisten hebben voortaan alleen de volstrekte meerderheid en behoeven zich van het „ja maar" van Giscard in het geheel niets meer aan te trekken. Eenzamen slechts I Een rechtse oppositie ls er dus niet neer. Van een linkse oppositie is nog cel minder sprake, want communisten We gaan dus In Franlcnjk geleidelijk JKialistlsehe lederstie verloren ieder „aar hSLelfde klesstekw .1» in Engeland. helft van hun s erkte In de^ Kamer waar slechts een ronde wordt gehouden waarbij hij het wint. die in eerste aanloop de meeste zetels haalt. De regel in Engeland is tweehoeksverkiezingen tussen een conservatief en een socialist Driehoeksverkiezingen tussen een con- sei-vatlef, een socialist en een liberaal zijn er uitzonderingen, waarbij gewoqn- lijk de liberaal het loodje legt. Van het Engelse stelsel zijn de gaullisten voor standers. Wat de socialisten en commu nisten zal dwingen tot het vormen van Verzet van deel democraten tegen Humphrey CHICAGO (Reutei I Ruim 1.200 democraten uit alle delen v an di* Vere nigde Staten, die willen voorkomen dat vice-president Hubert Humphrey de de mocratisch kandidatuur voor het pre sidentschap krijgt, hebben zondag een nationale campagne voor een „onmidde- lijke verandering en nieuwe leiding" in de partij aangekondigd. Ze verklaarden zich op elk niveau te zullen inspannen om de gedelegeerden naar de partij conventie van augustus ertoe te bren gen, in ieder geval aan te sturen op een „open conventie". De bewuste democra ten zijn voor het merendeel aanhangers van senator McCarthy, en bestaan ver der uit een aantal volgelingen van wij len senator Robert Kennedy en neger activisten. generale staf is uit het parlement ver dwenen. Op de banken van de socialis ten zijn Guy Mollet en Gaston Defferre, de een burgemeester van Atrecbt. en de ander burgemeester van Marseille, twee eenzame figuren geworden. Dat een man als Mendes France uit de Kamer is ver dwenen. is voor de volksvertegenwoordi ging een testimonium paupertatls. Met de eveneens verdwenen Pisanl, oud- j minister van landbouw, kan hij wrok- ken over de kermlssfeer bij de gaullisten. waar een redelijk woord niet meer aan bod komt. Voor wie het. nog niet wist, heeft de uitslag van zondag bewezen dat Frankrijk in wezen een consen-atlef land ls. I Toch ls de ondertoon van de kranten, ook al zijn zij nog zo blij, met de over winning van bet gmillisme. bezorgdheid Bezorgdheid over de olifant waal-mee de gaullisten thans op zolder zitten. Het j gaullisme heeft voor zün overwinning een beroep gedaan op hulptroepen di'- aiermlnsl le vertrouwen zijn. De vroe gere muiters van de O.A.S. zijn plotse ling vaderlandslievende gezellen gewor den. In de door De Gaulle gevormde i burgerwachten zitten ongure elementen uit de onderwereld en de vroegere para's, die in Algerije hebben geleerd hoe zi) I politieke tegenstanders snel uit de weg 1 moeten ruimen Dat Is aan de vooravond van de twee de ronde gedemonstreerd in Atrecht. waar knokploegen van diezelfde burger- j wachten een socialistische plakker van 18 jaar zonder meer dood schoten. Dc 1 familie van het slachtoffer, dat- aanstaan de woensdag wordt begraven, zal wel een ruime schadevergoeding krijgen, want wie het breed heeft kan het in deze. dagen breed laten hangen, maar de moeder ls haar zoon kwyt. Als soortgelijke incidenten zich her halen, kan in Frankrijk nog van alles gebeuren. Een paar dagen geleden lag om een minder ernstig incident, het ge hele spoorwegverkeer op StLazare en Invalides plat. Medezeggenschap En tenslotte i6 er bezorgdheid bij de werkgevers over de plannen van De Gaulle met zijn participation of mede zeggenschap, De Gaulle wil iedere on derneming splitsen in een coöperatie met aandelenkapitaal en een coöperatie met arbeiderskapitaal, die belden de winst gezamenlijk zullen delen. De arme con sument krijgt dan te maken met twee lichamen, die ieder uit zijn op het be halen van zoveel mogelijk winst. Het zakenblad Les Echos was daarom maan dagmorgen over de uitslag van zondag gematigd optimistisch. Al lang circuleren .in Parijs geruchten, dat De Gaulle van de hem vijandig gezinde Senaat Eerste Kamer - en coöperatief lichaam wil maken, met afschaffing van de advi serende sociaal-economische raad. DEN HAAG (ANP) De prijs van suiker is met ingang van vandaag ver hoogd van 1,24 tot 1,28 per kg. Deze prijsverhoging is het gevolg van de nieu we EEG-regeling voor suikei. PILOOT VAN GEKAAPTE DC 3 GEVANGEN MIAMI (AP) Radio Havana hecfl bekendgemaakt dut de piloot van het Amerikaanse passagiersvliegtuig, een DC-3 dat zaterdag werd gedwongen van Florida uit te wijken naar Cuba, een Cubaanse vluchteling is en dat hij zal worden vastgehouden om terecht te Gezegd werd dat de piloot, Jorge An tonio Prellozo del Barrio, in 1960 in Mia mi naar de V.S. was overgelopen toen hij als vlieger werkzaam was bij Cuban Airline. Tevens meldde de radio dat het vliegtuig was gekaapt door een Ameri kaans burger. Het toestel had vijftien passagiers en drie bemanningsleden aan boord, aldus de radio. Het toestel is eigendom van de Sout heast Airlines, die bekend heeft gemaakt dat Prellezo een Amerikaans staatsbur ger is. Vlak voor de landing in Key West dwong een van de Amerikaanse passa giers met een pistool de piloot uit te wijken naar Cuba, aldus radio Havana. Clanlid gedood bij aanslag op huis van jood MERIDIAN (Reuter) In Meridian, in de Amerikaanse staat Missippi, zijn een vrouw en een man, beiden lid van de Ku Klux Klan, respectievelijk gedood en ernstig gewond tijdens een vuurgevecht met do politie, dat ontstond nadat het tweetal had geprobeerd het huis van een joodse zakenman op te blazen. Een po litieman werd levensgevaarlijk gewond. Volgens de politie zijn 29 staven dy namiet gevonden bij het huis van de za kenman. die kortgeleden een beloning van 10.000 dollar uitloofde voor dege ne die de daders van een bomaanslag op een synagoge in Meridian wist te pakken te krijgen. DLJON. De 10-jarige Frank Veen- hof uit Eindhoven is verdronken in een zwembad van een kampeerplaats bij Meursault in Zuid-Frankrijk, waar hij met zün ouders op vakantie was. BRIENZ. Een Nederlandse toerist, die dezer dagen een val van 150 meter had gemaakt tijdens een bergtocht in het kanton Bern, is in Interlaken aan zün verwondingen bezweken. Het is de 38-jarige C. Oosterkamp uit Beekbergen. BEMMEL. De 8-jarige jongen J. Kasman uit Bemmel is in het natuurbad de Zanding verdronken. Zijn stoffelijk overschot werd na twee uur zoeken ge vonden. STRAATSBURG (AFP) In kermis achtige sfeer, onder het oorverdovende lawaai van claxons en gejuich, sloeg te middernacht op de F.uropabrug In Straatsburg het uur van de douane-unie tussen de EEG-landen, waarmee de laatste douanerechten op industriepro- dukten vervielen. Drie vrachtwagens met oplegger, be horend tot een brouwerij uit de Elzas, reden als eersten over de grens, zich moeizaam een weg zoekend door de menigte die zich midden op de brug had verzameld en glazen bier hief. Bier kregen ook de eerste automobi listen aangeboden die Frankrijk na middernacht via de Europabrug binnen reden. Tweehonderd meter werderop werd alles echter weer bij het oude. Daar wachtte de Franse douane, die geen speciale Instructies voor deze his torische nacht had ontvangen. SCHIPHOL (Van een onzer verslaggevers SCHIPHOL. Hoewel het onderzoek naar de brand in Schiphols grootste hangar ontstaan na een explosie in een KLM-DC-8 nog niet is afgesloten, lükt kortsluiting praktisch seker de oor zaak te zün- «Een overtreding van het rookverbod wordt uitgesloten geacht", aldus een KLM-woordvoerder. „De vak mensen die in een hangar werken «Un zonder uitzondering doordrongen van de grote gevaren ook voor zichzelf - verbonden aan roken In een afgesloten ruimte met zeer explosieve brandstof". Monteurs waren In de DC-8 bezig met het vernieuwen van een deel van de elektrische bedrading. Daarbij zal wel sluiting zijn ontstaan, zo meent men in personeelskringen. Bij het onderzoek, dat reeds tijdens de blussingswerkzaamheden in de nacht van vrijdag op zaterdag is begonnen, werken commlasles van de technische dienst van de KLM, van de rijkspolitie op Schiphol en van de arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken samen. De beslissing of de kostbare hangar gesloopt of hersteld zal worden is nog niet genomen. De afdeling vluchtrege- ling van de KLM was ook vandaag nog druk in de weer om te trachten, ondanks het uitvallen van één verwoest en drie beschadigde vliegtuigen, het vluchten- programma af te werken. Met veel pus sen en meten, onder meer door het laten vervallen vnn lesvluchten, is men daar tot nu toe uitstekend in geslaagd. TOKIO (AP) Tokio Is vanmorgen door een zware aardbeving getroffen. Dr aardbeving was een der zwaarste van de afgelopen jaren. Talloze ruiten sneuvel den en vele gebouwen stonden op hun grondvesten te trillen. Een televisiepro gramma viel enige tUd uit de ether. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur. nummer 3383» eq en per speciale koerier wordt u de krant alsnog grbracht. Waar agentschappen zün gevestigd, wende men zich tot de agent. Hoe enorm het grootste vliegtuig ter wereldde C-5a Oalaxg, kilometer genomen m. De mensen, rechts op de foto, staan op gisteren m Marietta (VJ.) zijn blijkt uit deze foto, die run een afstand •er dan ren halve kilometer van het toestel, rste vlucht maakte. ROME (K.N.P.). Paus Paulua heeft tijdens een plechtige eucharistie viering op do trappen van de Sint- Pieter de onveranderlijkheid van «Ie katholieke dogma's nogma&la bevestigd. De Paus formuleerde de oude waar heden in een nieuwe geloofsbelijdenis, die hij „het geloof van hot volk God»'' noemde, een persoonlijke aanpassing van het credo dut door het concilie van Nlcea werd geformuleerd. Daarin be handelt h(j vrijwel alle geloofspunten waarover do laatste jaren 'n discussie gaande ls geweest. Al» afsluiting van het „Jaar van het Geloof" bevestigt de Paus daarbij voortdurend de traditio nele visie van de Kerk, hü erkent de plicht tot verdieping en verdere studie van de goddelijke mysterie» om deze te formuleren op «-en wijze die aangepast l» aan deze tijd, maar hij bekritineert degenen die de oude waarheden ter dis cussie stellen. Voor een uitwerking van deze pause lijke geloofsbelijdenis vcrw^zon wij naar pagina vüf. Twintig kinderen overleden door arsenicum in leidingwater SANTIAGO (AFP) In de Chileense stad Anlofsgasts zijn twintig kinderen overleden na 't drinken van Icidingwa- dat arsenicum bleek te bevatten. Vijftig anderen tonen vergiftigingsver- tchijnu'lcn. liet drinkwater van de stad komt van enige honderden kilometers verder uil de Cordilleras de Los Andes, liet schijnt onderweg met minerale zou ten te zijn besmet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1