Sfe ÊelcbeSoiiAomt Ontslag 6 weken tevoren melden Burgemeester met gezin op vakantie reis omgekomen Rapport van NVV_ over bedriifssfuilüig „Ik heb m n hond niet mishandeld Aanvulling op uitkering en fondsen voor scholing Tour tóch op t.v. Dierenbescherming tegen leeuwenpark Kloof tussen arm-rijk even groot gebleven Cohn-Bendit trekt zich terug Leber: zware vrachtwagens uit steden Abernathy in hongerstaking v. d. Water PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C. M DRABBE - J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd 4.45; p kwart 13 35; fr p post t 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 28 JUNI 1968 OPKLARINGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI» geldig tot morgenavond: Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met regen on een matige tot krachtige, aan de kust tijdelijke harde zuidwestelijke wind Morgen in de loop van de dag van het westen uit opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Tot matig afnemende westelijke wind. Dezelfde temperaturen als van dag of iets hogere. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VIJF DODEN OP RIJKSWEG WEERT (ANP) Vanochtend om 6 uur is op de rijksweg tussen Eindhoven en Weert een verkeersongeluk gebeurd, dat aan vijf mensen het leven heeft gekost. De vijf slachtoffers zijn de burgemees ter van 's-Gravenmoer. de 50-jarige heer J. L. Koopman, zijn 47-jarige echtgenote mevrouw M. Koopman-Van der Stelt, en hun drie zoons, Jacques (22), Wim (19) en Leo (15). De personenauto, waarmee het gezin van de burgmeester op weg was naar Italië om daar de vakantie door te bren gen, kwam terecht onder een Duitse vrachtauto, geladen met melkpoeder, die ten gevolge van een klapband uit de koers raakte, een tegemoetkomende vrachtauto en een personenauto aan reed, de gevel van een restaurant ramde en vervolgens terecht kwam op de uit de richting Eindhoven naderende auto met het gezin Koopman. Deze auto werd ingedrukt, waarbij één van de inzitten den uit de wagen werd geslingerd. De heer en mevrouw Koopman en hun drie zoons waren op slag dood. De Duitse vrachtwagen kwam pas tot stilstand, nadat hij nog een tegemoet komende personenwagen had aangereden. hond gevonden (Van onze correspondent BERGEN OP ZOOM De gemeente politie van Bergen op Zoom heeft de i opgespoord wiens hond zondag nabij de Langeweg te Bergen op Zoom door een trein werd overreden. Het blijkt de 81-jarige Bergenaar J. e zijn. Of deze man na mishande zijn hond door een trein zou hebben laten doodrijden is evenwel uit het onderzoek van de Bergen op Zoomse gemeentepolitie niet komen vast te staan. Getuigen verklaren van zeer grote afstand te hebben gezien dat de man zou hebben geslagen en met stenen zou hebben gegooid. Op grond van deze verklaringen wordt tegen de man een proces-verbaal opgemaakt: dat hier van ergerlijke dierenmishandeling sprake zou zijn is uit het door de politie ingestelde intensief onderzoek in genendele gebleken, zo zegt de politie. Volgens de Bergenaar is de toe dracht van het gebeurde heel an ders dan de mensen verklaren die In de verte stonden te kijken. „Ik ben dagelijks met mijn hond op stap, ik hield enorm veel van het beest, ik ben maar alleen en de hond was het enige wat ik had. Met die hond trok ik veel de polder in; het was een levenslustig dner en was dol op water. Die zondagmiddag kwam de hond op een gegeven moment onder de modder uit het water. Ik heb de hond toen het water ingestuurd om zich schoon te spoelen. De hond kwam terug en güig daarna weer het water in. Ik zag toen de hond niet meer. Op een gegeven moment hob ik mijn fiets gepakt en ben naar huis gereden. Ik dacht: die hond komt me wel achterna, dat gebeurt wel meer toen de hond niet thuis kwam mx ik hem de hele middag gaan zoeken. Ik wist niet dat de hond onder de trein was gekomen. Ik snap het nog niet. want eigenlijk had ik dat toch moeten zien. De horode van de politie pas dat mijn hond door een trein was overreden. Het heeft me veel verdriet gedaan. Ik ben een echte dierenliefhebber, vraag het maar in de omgeving. Ik snap niet hoe ze mij van dierenmis handeling kunnen beschuldigen." (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Bij collectieve ontslagen, bijvoorbeeld als gevolg van bedrijfsfusies en sluitingen, dient, het Gewestelijk Arbeids Bureau te> worden gewaarschuwd zes weken vóór het ontslag aan de werknemers wordt aangezegd. Dat is een van de conclusies in een rapport over „voorzieningen bij bedrijfssluiting en personeels vermindering", uitgebracht door het wetenschappelijk en scholings bureau van het N.V.V. Dit rapport bepleit voorts het ver strekken van geldelijke uitkeringen bij collectieve ontslagen. Fondsen voor scho en omscholing en een krachtiger arbeidsmarktbeleid. Speciale aandacht wordt aan de positie van de oudere werk nemer besteed. In een voorwoord zegt voorzitter Kloos van het N.V.V.dat het wetenschappelijk en scholingsinstituut zich met dit rap port voor het eerst in het openbaar pre senteert. Bij collectief ontslag, aldus de heer Kloos, gaat het niet in de eerste plaats om materiële voorzieningen. Ge wenst is een beleid, dat ontslagen werk nemers de mogelijkheid biedt in het eigen bedrijf of elders weer op zinvol le en gelijkwaardige wijze in 't arbeids proces te worden ingeschakeld. De onder nemingen zullen met de economische en sociale gevolgen van hun reorganUatie- plannen rekening moeten houden. Als collectief ontslag beschouwt het rapport alle ontslagen binnen een maand, waarbij 25 of meer werknemers zijn be trokken. Gemeend wordt, dat de bedrij ven te weinig aandacht besteden aan het kwantitatieve personeelsbeleid. Een dergelijk beleid zou kunnen worden ge stimuleerd door twee financiële regelin- SCHADELOOSSTELLING Een geldelijke schadeloosstelling aan de werknemers, die buiten hun schuld worden ontslagen. De hoogte van de uit kering zou afhankelijk van het aantal dienstjaren moeten zijn. Een aanvulling op de wachtgeld- en werkloosheidsuitkering gedurende een bepaalde periode, afhankelijk van leeftijd en dienstverband. (Zie verder pagina t, eerste kolom) (Van onze omroepcorrespondent) HILVERSUM De Franse televisie heeft meegedeeld dat xU tengevolge van ren gunstige wijziging In de altuatle toch in staat is televisiereportages van de Tour de France te versurgen. even wel met dien verstande, dat daarmee pas op woensdag 3 Juli kan worden be gonnen. De N.T.S. zal nu overeenkomstig haar oorspronkelijke plan, met ingang van ge noemde datum de t v.-reportages elke dag van 18.30 tot 18 50 uur overnemen. Op de rustdagen, zaterdag 6 en zater dag 13 juli i« er geen uitzending. Alle t.v.-reportages worden door Fred Racké van commentaar voorzien. Intussen blijft de reeds aangekondig de, door de Belgische televisie te ver zorgen reportage van het laatste gedeel te van de etappe Arlon-Vorst op zater dagavond 29 juli van 18.30-18.50 (op Ne derland 1) gehandhaafd. Ook zal in het NTS-sportpzogramma van zondag 30 ju ni nog aandacht aan de Tour worden be- steed. Waarschuwing I tegen rodeo's DEN HAAG (ANP) ..lift is moeilijk denkbaar, dat wij in ons land sullen ver vallen tot de barbaarse vermaken met dieren, die helaas in de zuidelijke landen van Europa nog mogelijk zijn, doeh ook hier blüft het oppassen, omdat er altijd wel weer eens iemand iets wil proberen ter wille van geldelijk gewin". Dit heeft prof. dr. S. Hofstra vanmid dag gezegd in het Scheveningse Kur- haus, op de jaarvergadering van de Ne derlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, waarvan hij voorzitter is. Prof. Hofstra sprak er zijn ongerust heid over uit, dat sommige Nederlandse gemeenten te kort schieten in de uitvoe>- ring van het honden- en kattenbesluit, vier jaar nadat dit afgekondigd is. De voorzitter herhaalde, dat de vereni ging tegen de op commerciële en op sen satie berustende dierenparken is. Hij noemde als voorbeeld „de rage om leeu wenparken voor het publiek in te rich ten". Een ander euvel is het houden exotische huisdieren, waartegen Artis onlangs terecht heeft gewaarschuwd, al dus prof. Hofstra. Een vreemd vermaak is ook de rodeo, waarvan zich onlang6 een paar gevallen hebben voorgedaan Prof. Hofstra sprak tevens over dier proeven. Dit is een zeer controversiële materie, waarover de opvattingen zeer uiteenlopen. Morgen viert prins Bernliard zijn 57ste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan maakte Maa Koot deze Fortuna/Sittardia in de eredivisie (of de wonderlijke lotgevallen der KNVB) (Van onze sportredactie) DEN HAAG Het bestuur van de sectie betaald voetbal van de KNVB heeft besloten de nieuwe combinatie Fortuna/Sittardia voor de competitie 1968/1969 op te nemen in de eredivisie Hierdoor komt men voor de vreemde situatie te staan, dat het afgelopen seizoen slechts één kampioen heeft op geleverd. Eerst ontworstelde het Utrechtse DOS zich aan degradatie, door in een beslissingswedstrijd hun ere divisieplaats gedeeltelijk veilig te stellen het sectiebestuur had ook hier het laatste woord) en vervolgens was het de reeds gedegradeerde clubs ook Fortuna '54 en Sittardia (nu Fortuna Sittardia toegestaan in de eredivisie te blijven voetballen omdat de stichting Xerxes DHC zich uit het betaalde voetbal had teruggetrokken. M et de uit de eerste divisie gepromoveerde teams Holland Sport en AZ "67 bestaat de eredivisie nu weer uit achttien ploegen. Het sectiebestuur besloot tevens RC31 ln de eerste divisie te handhaven. NEW YORK (Reuter) In de jongste uitgave van het statistisch jaarboek over 1966 schrijft de Verenigde Naties dat hoewel 1966 voor een groot deel van de wereld een haussejaar was. de kloof tussen arm en rijk onveranderd groot is gebleven. Halverwege 1966 telde de wereldbevolking 3.35 miljard zielen, waarvan ruim de helft in Azië. De vocdselproduktie was ongeveer acht procent groter dan in 1963. Dank zij de olierijkdom nam Koeweit met 3257 Amerikaanse dollors wat betreft het inkomen per hoofd van de bevolking: de eerste plaats ln, gevolgd door de Verenigde Staten met 3153 dollar. Uit de gegevens van de V.N. blijken grote verschillen tussen de ontwikkelde en de onderontwikkelde landen. Zo had Israël voor elke 410 personen een arts, terwijl die 'rhouding in Roeanda één op 76.200 was. West-Europa streefde Noord-Amerika jorbi.i met de groei van het bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolking. De landen van de Europese economische gemeenschap (E.E.G.) hadden een bijna tweemaal zo sterke groei als die van de Europese vrijhandelsassociatie (K.V.A.). Het Noordamerikaanse groeitempo bedroeg 2.2 procent en het Westeuropese 3.6 procent t ADVERTENTIE) morgen voordeel bitterkoekjes 250 8ram van 85 voor 7 S Na de opening van de nieuwe DAF- fabriek in het Limburgse Bortie maakte de koningin een rondrit door de fabriek op een treintje. Koningin opent Fimburgse DAF (Van onze correspondent BORN. Met het overhalen van een hendel waardoor de drie eerste perzen In werking traden en achtereenvolgens ook de andere vijftien persen in bewe ging kwamen, heeft koningin Juliana gistermiddag Ue nieuwe D.A.F.-fabriek In Bom offle V-I geopend. Iven later, na een korte rondgang door de fabriek overhandigde zij de contactsleuteltjes van een haur aange boden D.A.F.-auto aan de heer R. Rom- me, kringcommissaris van het Neder landse Rode Kruis, kring Limburg. Een korte rit in de witte D.A.F., met de heer Romme achter het stuur, betekende het slot van het hoogtepunt van het konink lijk bezoek aan Limburg. Bejaarde vrouw gewond na vechtpartij met indringer AMSTERDAM (ANP) Een 68-Jarf- gc alleenwonende vrouw heeft de afge lopen nacht nu een vechtpartij met een indringer urenlang bewusteloos ln haar benedenwoning In de Amsterdamse Von delstraat gelegen. ZIJ werd ernstig ssn het gezicht gewond en nioest met o.a. een dubbele kaakfractuur in het Wllhel- mina Gasthuis worden opgenomen. De vrouw die reeds naar bed was. weid gen middernacht aewekt dooi het blaffen van haar hond. Toon zij een onderzoek instelde werd zij in het sou terrain plotseling van achter aangegre pen door een ca. 25-jarige man. HIJ sleepte zijn slachtoffer naar een divan in een achterkamer, waar zij het be wustzijn verloor. Tegen zes uur van ochtend kwam zij weer bij kennis, waar na zij een buurvrouw waarschuwde, die de politie inlichtte. BASEL (AP De revolutionaire studentenleider Daniel Cohn-Bendit heeft de Zwitserse studentenleider verteld dat hij zijn politieke activiteiten voor een langere periode zal staken. Hij heeft een afspraak om in Basel de studenten toe te spreken afgezegd. HANNOVER (DPA) Zware vracht wagens horen naar de mening van de Westduitse minister van verkeer. Georg I Leber, overdag niet meer in het stads verkeer thuis. De minister kondigde in Hannover aan dat hij eventueel voor de spitsuren van 's ochtends en 's avonds deze vrachtwagens uit de grote steden en andere gebieden van verkeersconcen- tratie zal verbannen. Voor het verbond van openbare vervoer bedrijven ver klaarde Leber, dat de gemeenschap er niet mee akkoord gaat dat 'n deel van 't bedrijfsleven uitsluitend voor goederen vervoer met vrachtwagens heeft geko zen. Hier moest het algemeen belang tot gelding worden gebracht Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. WASHINGTON (Reuter) Ds. Ralph Abernathy. de leider van de marz der armen in Washington, gaat in hongersta king. Hij zal voor tenminste achttien dagen die hij van zijn straf (twin tig dagen hechtenis) moet uitzitten geen voedsel tot zich nemen, om de aandacht te vestigen op de noden der armen. De negerleider maakte dit donderdag /.elf bekend in de bezoekerskamer van de gevangenis, waar hij met ongeveer 300 andere deelnemers aan de campag ne wordt vastgehouden. ..Ik wil mij vrij- illig scharen aan de kant van hen die >onger hebben", zei Abernathy. Hij en de anderen werden maandag gearresteerd in de voormalige ..stad der herrijzenis", in Washington, en de dag daarop veroordeeld wegens verbo den bijeenkomst omdat de vergunning inmiddels was verlopen. Ooirle binnengereden. (ADVERTENTIE) Gero-cassettes JUWELIER - HORLOGER HAARLEMMERSTRAAT 181 Vandaag barst het Europees vakantie-oproer los: honderdduizemlen Neder landers vluchten over de landsgrenzen nis ratten van een zinkend schip, honderdduizenden weldoorvoetie Duitsers komen ervoor in de plaats Sc hei ningen is gereed om hun een hartelijk welkom te bereiden: tie wind en de regen laten mets aan het hartelijke toeval over, de Reine Luft hangt zwaar gedraineerd boven de verpieterde terrassen. Is er een beter moment denkbaar om met onze zomerse rubriek Zand, ZeeZomer te beginnen f Vanaf vandaag zal onse zilte reporter u haarfijn op de hoogte houden van het wel en wee hi de geteisterde kantlijn van ons land. Zijn eerste kletsnatte bijdrage vindt u op pagina negen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1