S)e £d45c6oiiAotit Politie bezet „stad der armen Buit van geldroof in Amsterdam lag in kolenkist Abernathy c.s. naar de gevangenis JAMIN Politie op zoek naar kidnapper van Marian Regering in Italië zonder socialist FRANSE PARTIJEN ZOEKEN POSITIE VOOR SLOTRONDE <352> Geen verschil maken bij afleggen eed Vrouw gedood onder trein ONRUST ROND HET CAPITOOL Graven in St.-Oedenrode beschadigd PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20939 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Baak: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; £r. p. post 16.20 AD VERTEN TIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 25 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZUIDWESTELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeefld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Half- tot zwaarbewolkt met enkele buien. Matige af en toe krachtige zuidwestelijke wind. Weinig verandering ln temperatuur. 59e jaargang, no. 17.479 Beduusde verdachten bekenden (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Dc Amsterdamse recherche heeft vannacht in een kolenkist op de overloop van een pand aan de Elandsgracht de volledige bult gevonden van de roofoverval, die vrijdag in de hoofdstad is gepleegd. Het geld zat verstopt in oude sokken en lag binnen ieders bereik. Toen de twee verdachten, Joop L. en Lex B, die al sinds zaterdag werden inge sloten, op het hoofdbureau werden geconfronteerd met de breed uitgestalde poet (f 135.000, waaronder 1500 zilveren guldens), legden ze een volledige bekentenis af. Commissaris Th. Sanders, de leider van het team van veertig rechercheurs, die zonder te slapen het hele weekend hebben doorgespeurd, verklaarde vanmorgen: „Ze ploften in elkaar. Ik kan het niet anders zeggen. Lex. B. was zelfs zo sportief om uit te roepen: proficiat jongens." Het feit, dat het achterportier van het busje, waarmee het Elektrotechnisch Bureau Groenpol salarissen langs bouwplaatsen in het havengebied rondbracht, stevig was afgesloten, is dc rovers fataal geworden, zo bleek uit hun bekentenis. Zij waren van plan geweest het geld ter plaatse over te laden in hun twee gestolen Volks wagens en daarmee te vluchten. Maar zü raakten in paniek, toen zij de deur niet open konden krijgen en toen de inzittenden van passerende auto's belangstelling voor hen begonnen te krijgen. Die paniek leidde erboe, dat zij tegen hun oorspronkelijke bedoeling in met het salarisbusje naar het Zaamihof in de Spaamdammerbuurt reden, waar de moeder van L. woont, om daar het geld op de zolder be verstoppen. Het feit, dat het busje door de politie gevonden werd bij de deur van de moeder van Joop L, die al eerder in aanraking met de justitie is geweest, leverde de eerste belangrijke aan wijzing op. Volgens de bekentenis van de rovers hebben zij de buit nog dezelfde naoht van de zolder gehaald en overgebracht naar het huis van de schoonmoeder van Lex B„ waarvan zij wisten dat zi.i met vakantie was. Daar vond de politie het geld, nadat zij zaterdag en zondag alle huizen in Amsterdam, waar familie of kennissen van het duo wonen, systematisch had doorzocht. Volgens commissaris Sanders is'Joop L. de geestelijke vader van de overval. Groenpol is het toeleveringsbedrijf van de verwarmingsfirma, waarvoor hij als monteur werkte. Daardoor wist hij van de grote geldtransporten op vrijdag. Vijf weken lang hebben de mannen bestudeerd, welke route het busje placht te nemen en op welke tijdstippen. Toen kochten zij van een Amerikaans militair een pistool, stalen twee Volkswagens en gingen tot actie over. Commissaris Sanders knoopte vanmorgen een moraal vast aan het gebeurde: „Iedere vrijdag", zei hij, „rijden honderden busjes met dezelfde chauffeurs op dezelfde tijdstippen langs dezelfde routes met grote kapitalen rond. Als ze zo nu en dan eens een andere auto namen, andere chauffeurs, een andere route en een ander tijdstip, zou er op het gebied van dc misdaadpreventie een belangrijke stap vooruit zijn gedaan. 55 (ADVERTENTIE) morgen voordeel melk en puur krokantjes 200 sram van 99 voor 09 niet duur wel heerlijk Kamerlid vraagt (Van ónze parlementaire redactie) DEN HAAG Het Eerste-Kamerlid Van Wijk (PSP) heeft aan minister Po lak (Justitie) gevraagd om een wetsont werp. waarin ten aanzien van verkla ringen van getuigen en deskundigen bij rechtszaken het thans nog bestaande onderscheid in behandeling wordt opge heven van hen die wel en hen die geen eed willen afleggen. Op die manier kan algehele gelijkheid in behandeling wor den verkregen, zoals die bij publiek rechtelijke verklaringen en geloften reeds lang bestaat, aldus de PSP-senator. De heer Van Wijk stelt deze vraag n.a.v. het feit, dat de kantonrechter te Brielle aan een wachtmeester van de rijkspoltie geen toestemming gaf om als getuige de gelofte in plaats van de eed af te leggen. De betrokken wachtmees- j ter had namelijk niet aan de daarvoor vereiste formaliteiten voldaan, maar had I volstaan met de verklaring, dat hij geen geloof had. De heer Van Wijk zegt, dat de verplichting om aan deze formalitei ten te voldoen zelf een discriminatie in houdt, gezien de apartheid, omslachtig heid, tijdrovendheid en onopvallendheid van de voorgeschreven formaliteiten. De heer Van Wijk meent ook, dat er sprake is van discriminatie op dit punt tussen personen, die niet tot enig kerkgenoot schap behoren en/of niet in het bestaan van een godheid geloven, t.o.v. anderen die dat wel doen. Wereldrecord slapen op hoogte VELP Opkoper J. Lamberts uit Velp, bijgenaamd .Jantje van Velp, wil een maand lang in een ledikant op een 12 meter hoge paal gaan liggen. Hij heeft hiertoe besloten nadat hij zijn oor spronkelijk plan om het wereldre cord doodkistliggen had moeten opge ven omdat de gemeente Rheden goed keuring daarvoor had geweigerd. Bur gemeester mr. J. Drost van Rheden voelt ook niets voor de tweede stunt van Jan tje van Velp. De opkoper gaat de paal met het bed echter in zijn eigen tuin op richten en daar kan de gemeente niets tegen doen. MIDDELBURG Een 48-jarige vrouw uit Vlissingen is vanaf het perron in Middelburg onder een trein terecht ge komen. Ze was op slag dood. De trein had een half uur vertraging. WASHINGTON (AP-Reuter) De politie van Washington heeft gisteren de „stad der wederopstan ding" bezet en de inwoners, deel nemers aan de mars der armen, verdreven. Dominee Ralph David Abernathy, opvolger van ds. Mar tin Luther King, werd tegelijker tijd gearresteerd bij een betoging op Capitol Hill. Later op de dag werd het onrustig in de Ameri kaanse hoofdstad. Tegen zonson dergang verzamelde zich grote groepen negers in de stad. De met geweren gewapende politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar met behulp van traangas werden de wanordelijkheden be trekkelijk snel overwonnen. Met de arrestatie van de 42-jarige negerleider Abernathy en ongeveer 300 demonstranten heeft de campagne voor de armen een voorlopig einde gekregen. Een half uur nadat de vergunning voor de „stad der wederopstanding was ver lopen, rukten politiemannen met traan gasgeweren de verzameling hutten binnen. Anderhalf uur lang werd het kamp door de politie doorzocht, waarbij meer dan tachtig mensen werden ge arresteerd. De overige bewoners hadden na de waarschuwing van de politie de stad al verlaten. Een deel van hen was met Abernathy naar het Kapitool ge trokken, om zich door de politie te laten arresteren op een plaats waar demon straties verboden zijn. Abernathy klaarde: „Wij zullen de gevangenissen vullen totdat in ons land gerechtigheid heerst". Hij en zijn volgelingen zullen op tien dagen gevangenisstraf moeten rekenen. In de Amerikaanse senaat is scherpe kritiek geleverd op de actie van dominee Abernathy, die de laatste dagen zijn demonstranten niet meer in de hand had. De mensen werden door de slechte omstandigheden in de hutten ontmoe digd, de jongeren werden driester ging geen nacht voorbij zonder inci denten met de politie. Herhaaldelijk werden blanke bezoekers overvallen neergeslagen. De leider van de „Black Power"-beweging, Stokeley Carmichael, had onder de demonstranten steeds meer invloed gekregen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen z\jn gevestigd, wende men zich tot' de agent. (Van f 'slaggevers) ZANDVOORT Is de 2'/| jaar oude Marianne WUfJe. die zondag uitgeput in de Zandvoortsc duinen werd gevonden, na vijf dagen zoek te zijn geweest, toch het slachtoffer van een kidnapper? Hoewel dc politie van Zandvoort er niet in gelooft, wordt een ondersoek in die richting ingesteld. Reden hiervoor is dc mening van dr. Flieringa, huisarts van de fam. WUfJe. Volgens hem en ook volgens andere medici, die zich voor het geval interesseren is het ondenkbaar, dat Ma rianne vijf dagen lang niet zou hebben gedronken. Haar lichaampje toonde niet die uitdrogings- verschynselen, die hiervan het gevolg zouden gijn geweest. Ook acht de arts het onwaarschijnlijk, dat het kleine meisje zes kilometer heeft kunnen afleggen ln een terrein, dat zelfs voor volwassenen moeilijk begaanbaar is. HjJ hangt de thoorle aan, dat Marianne Is gekidnapt, maar dat de dader haar, geschrokken door de enorme publiciteit, weer hoeft laten gaan. De politie onderzoekt deze mogelijkheid, waarbij jpe- brulk wordt gemaakt van speurhonden. Weinig waarde hecht de Zandvoortsc rochorche aan de dreig brief, die de familie Wijfje zaterdagmorgen ln de bus vond en die do dag te voren om elf uur ln Apel doorn was gepost. Het opzettelijk onbeholpen ge schreven epistel eiste, dat zondagavond vijftigduizend gulden moewt worden overhandigd bij de muur van een bunker. „Een blond meisje met hoge suède laarzen wacht daar op u, als u de politie waarschuwt ziot u Marianne nooit terug". De vader Is naar de muur gegaan, maar vond niemand. Hoewel de politie in Apekioorn oen onderzoek instelt, meent men door ervaring bij dit soort vermissingen wijs geworden lill, dati da btfll hét werk Is vnn een psychopaat of van een laffe grappenmaker. Tegen de theorie van tie kidnapping pleit, dat Marianne, hoewel zo al redelijk kan praten, nog goon enkele keer over een daarvoor ln aanmerking ko mende fLguur hoeft gesproken, sinds zij zondag ge vonden is. (Van c respondent SINT-OEDENRODE Veertien gra ven op het kleine kerkhof van het kerk dorp de Boskant gemeente St.-Oedenro- de zijn zondagavond of in de nacht van zondag op maandag beschadigd. Veer tien kleine kruisjes zijn uitgerukt en op andere graven geplaatst, een rouwkrans is van graf verwisseld, een houten kruis dat achter een graftombe stond, is uit de grond gerukt en op zijn kop gezet. Buurtbewoners hebben rond tien uur in de avond een auto bij het kerkhof horen stoppen en enige tijd stationair horen draaien. Het is niet onmogelijk, dat de grafschenners in die auto gezeten heb ben. Duidelijke punten van overeenkomst met eerdere gevallen van grafschennis zijn er niet, zodat het waarschijnlijk is, dat er baldadigheid in het spel is. ROME (AFP/AP) Senator Giovanni Leone (60) heeft president Saragat laten weten dat hU erin is geslaagd een nieuwe regering te vormen, waarvan hij als pre mier zal optreden. Alle ministers zRn christen-democraten. Oud-premier Aldo Moro heeft geen zitting in het nieuwe kabinet. Minister van Buitenlandse Za ken is Giuseppe Medici die al sinds 1954 in een aantal Italiaanse regeringen mi nistersposten heeft bekleed. Minister van Defensie wordt Luigi Gui, tot dusver minister van onderwijs. Emilio Colombo blijft minister van Financiën. Leone had vorige week de opdracht tol vorming van een kabinet aanvaard nadat de pogingen van zijn partijgenoot Rumor om «en regering te vormen van christen-democraten, socialisten en repu blikeinen, was mislukt. De socialisten willen na de verkiezingsnederlaag van 19 mei wachten op hun partijcongres in de herfst, eer zij zullen besluiten of zij weer met de christen-democraten zullen samengaan. Pompidou vraagt steun Centrum (Van onze correspondent L. Kleijn) PARIJS Tot vannacht hebben alle partijen in Frankrijk dc tijd om te be slissen wat zij zullen doen voor de her stemmingen op zondag aanstaande. Na dat middernachtelijk uur moeten dc na men bekend zijn van hen, die voor de tweede ronde in aanmerking komen. Woensdagmorgen mag in dc gepubli ceerde kandidatenlijsten geen enkele verandering meer worden aangebracht. Van hun kant zullen de gaullisten proberen tenminste 247 zetels te halen, zodat zij alleen de volstrekte meerder heid hebben, ook zonder dc conserva tieve democraten van Giscord d'Estaing. Naar buiten zullen zij de schijn ophou den niet van plan te zijn dc deken al leen over zichzelf heen te trekken. Om in elk geval die meerderheid zo groot mogelijk te doen zijn, ook al zou deze De 18.890 ton metende Noorse tanker Texaco Bogota is gisteren na een ontploffing in brand geraakt op de Oostzee. Zevenendertig bemanningsleden toerden door cm Zweedse helikopter en een Duits schip opgepikt. Ben opvarende wordt vermist. Na mishandeling Ivan herdershond: sigaret gerold BERGEN OP ZOOM (ANP) Bij de politie van Bergen op Zoom is aangifte gedaan van een ernstig geval van die renmishandeling. Een herdershond werd door een man de kreek langs spoorlijn ingejaagd. Toen de hond eruit was ge kropen (vermoedelijk wilde de man het dier verdrinken), volgde een langdurige afranseling, waarna de hond versuft op de spoorlijn bleef liggen. Kort daarop maakte een trein een einde aan het hon- deleven. De man draaide nog een siga ret, alvorens weg ie rijden. ALTEVERR (ANP) Maandagavond zijn op de Veenhofsweg te Alteveer twee meisjes, liggend naasl hun bromfiets, aangetroffen, die kennelijk het slachtof fer waren geworden van oen aanrijding. De 20-jarige mej. K. Veldman uit Alte veer bleek te zijn overleden. Het andere meisje is zeer ernstig gewond opgeno men in het Rcfajaziekenhuis te Stadska naal. De politie stelt een onderzoek in. onder de 247 zetels blijven, heeft eerste minister Pompidou een beroep gedaan op het katholieke centrum om bij de tweede ronde zoveel mogelijk samen te werken teneinde overal een communist of een socialist te verslaan. Met andere woorden: hij heeft het centrum de vor ming voorgesteld van een nationaal blok, zoals dat in de meest reactionaire jaren van de derde republiek bestond. Althans de Parijso federatie van het katholieke centrum is op dat aanbod niet ingegaan en heeft besloten overal in Parijs zijn kandidaat te handhaven daar waar zulk een kandidaat de com munisten niet bevoordelen kan. Met an dere woorden: in Parijs hoopt de cen trumkandidaat het van een gaullist te- kunnen winnen met de steun van de socialisten en desnoods ook met steun van do communisten, al zal de centrum kandidaat niet officieel om de steun van de communisten vragea Wederkerigheid in dat goval is niet uitgesloten. Bijvoor beeld: wanneer in een bepaald kies district een socialist tegenover een gaul- I list staat, zul het Parijse centrum bereid zijn de socialist te steunen, ook al krijgt die socialist de steun van de commu- n' 'en, Maar staat in een ander Parijs district een communist tegenover een gaullist, don behoeft de communist oi niet op te rekenen dot hij de steun krijgt van het centrum. Wat in dat geval de katholieke kiezers moeten doen? Dal zullen zij met hun eigen geweien moeten I uitmaken OTTAWA (DPA) Rond elf miljoen I Van haai kant heeft de partij Van Gls- Canndezen gaan vandaag ter stembus card d'Estaing besloten dat zij bij d<'n Lagerhuis meegedeeld dat de kos- om 264 leden van liet huis van af- herstemmingen al haar kandidaten zal *cn Vlin h®' Europese luchtbusproject gevaardigden te kiezen. Men verwacht m®t bijna vijftig procent zijn gestegen lAnVKltTKfjTl.,,I 'n vergelijking met eerdere ramingen. (ADVBK1KNTIE) HIJ acht liet niet uitgesloten dat het De meest makkelijke verf heet f»» pr-M-t hi„do«r i» Canadezen gaan ter stembus terugtrekken, daar waar een gaullist een betere positie Inneemt, Datzelfde zal gebeuren voor een centrumman, wiens sympathieën uitgaan naar het gaullis- me. discard d'Estaing heeft loten weten dut hij op wederkerigheid rekent. Wat /uilen tenslotte socialisten en communisten doen? Beide partijbesturen vergaderden maandagavond. Het resul taat was dat bij de herstemmingen de communist zich zul terugtrekken voor een socialist met meer stemmen en om gekeerd. In een kiesdistrict waar noch een socialist noch een communist kans maken en waar een centrumman tegen over een gaullist staat, zullen dc socia listen de vrijheid voor zich opeisen de centrumman te steunen, teneinde de gaullist te verslaan. De communisten hebben daar nooit van willen weten, maar aangezien zij zondag J.1, stemmen hebben verloren, zullen zij waarschijn lijk soepeler zijn en misschien zelf ook wol op de centrumman stemmen om d« gaullist te wippen. Kosten Europese luchtbus stijgen aanzienlijk 'inning van de liberalen premier Pierre Elliott Trudeau. Hel i evenwel twijfelachtig of zij de ambsoiu- te meerderheid zullen behalen of weer zoals sinds 1961 het gevul is een minderheidsregering zullen moeten vor- In het ontbonden hui» van afgevaar digden hadden 120 liberalen, 94 conser- vatievcn. 22 nieuwe democraten (c*en j gematigde links-centrumpartij) en 19 al- gevaardigden van andere politieke rich- tingen zitting, De leiders der beide grote partijen zijn 1 twee politici die relatief kort in de tope van de Canadese federale politiek werk- j zaam zi jn. De 48-jarige jurist Pierre I Elliott Trudeau, de derde Frans-Cana- dese premier, is pas sinds april voor zitter van de liberale partij en rege ringschef. De 54-jarige Robert Stan field, die in tegenstelling tot Trudeau een on opvallende campagne heeft gevoerd, is sinds september leider van dc conser vatieve partij. Hij heeft echter een in drukwekkende staat van dienst op be stuursgebied in de provincie Nieuw- Schotlund. Trudeau, een knappe vrijge zel, trok tijdens zijn verkiczingscom- pagne door zijn dynamische persoonlijk heid zoveel mensen dat men van „Tru- deaumaole" sprak. Zeiler De Kat in Jultand geland SKAGEN (AP) De Fransman van Nederlandse afkomst Joan de Kat, die verleden week uit dc Atlantische Oceaan werd gered nadat zijn jacht was ge zonken, is in Skagen in Noord-Jutland aan land gekomen. Hij arriveerde aan boord van het Noorse vrachtschip ...ïa- gona", dat hem uit zee had opgepikt De Kat had deelgenomen aan de transatlantische race voor jachten in zijn „Yajsha", dat na verlies van roer en mast door hem was verlaten. gevaar zal komen. HIJ weigerde de zekering te geven dut de luchtbus er zal komen. Dc drie betrokken ministers zullen volgende maand een definitieve beslissing nemen. De vooruitzichten van het project zijn minder gunstig geworden doordat de Britse en Duilsc luchtvaartmaatschap pijen zich nog niet hebben willen ver plichten tot de aanschaffing van een aan tal toestellen. Gehoopt was dat Air Fran ce, British European Airways en Luft hansa samen vijfenzeventig machines zouden bestellen voor begin 1070. Zowel dc Lufthansa als de BEA hebben weer stand geboden tegen de politieke druk om de machines te kopen. Hun geringe belangstelling is het gevolg vnn dc hui dige vermindering van het passagiers vervoer. Een onder probleem is dat Sud Avia tion, de Franse maatschappij die de romp van de machine bouwt, nog steeds te lijden heeft onder de gevolgen van dc stakingen. Verwacht wordt dat do voor waarden waarop de stakingen zijn be ëindigd de kosten zodanig zuilen doen stijgen dal het project niet kan door-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1