S)e CeidseSotiAonf WET TEGEN VERBORGEN CAMERA DUIZENDEN OFFICIEREN EN ONDEROFFICIEREN UIT DIENST Stiekem „plaatjes schieten wordt verboden Bus met modinettes Zoeken naar kleuter gestopt door Amerikaanse militair gekaapt 1111 Joan de Kat uit oceaan opgepikt XffHi'ydl-ik J Minister beschermt privacy burgers DE STAD ROME Tussen 1970 en 1975 longen lag dag en nacht in een sloot Met pistool buschauffeur bedreigd FHJÉRRIO ia GAUCHE Fusie tussen Excelsior en Xerxes/DHC fruit PAPENGRACHT 32-EEIDEN 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w L.04; p. mnd. 4.45; p kwart 13.35; Ir. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.0019.00 uur) VRIJDAG 21 JUNI 1968 AANHOUDEND KOEL Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten van het land nog zwaarbewolkt met tijdelijk regen Morgen overdag opklaringen, maar ook enkele buien. Overwegend matige zuidwestelijke wind. Aanhoudend koel weer. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.476 (Van onre parlementaire redactie) DEN HAAG. Minister Polak (Justitie) heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend dat beoogt de persoonlijke levens sfeer van de burger te beschermen tegen „het binnendringen met visuele technische middelen". Hier onder verstaat men o.a. het maken van foto's en film- en televisie opnamen, alsmede het gebruik van verrekijkers en telelenzen en de toepassing van infrarode stralings bronnen. Een ander middel in deze reeks is voorts de zogenaamde doorkijkspiegel, waarbij men door de achterkant heen kan kijken als door vensterglas. In ie toelichting op het wetsvoorstel zegt minister Polak o.m „Het is duide lijk dat het bespied worden in situaties, waarin men zich onbespied mag wanen, als een inbreuk op de persoonlijke le venssfeer wordt ervaren. Dit is te meer het geval als in zulke situaties foto's of andere authentiek aandoende afbeeldingen worden gemaakt vooral -I-gepast onder omstandigheden die voor 'de be trokkenen compromitterend of althans gênant zijn". De minister voegt daar aan toe dat door nieuwe technische mid delen de mogelijkheden van waarne men en vastleggen van beelden sterk zijn uitgebreid. Minister Polak stelt dat tegenwoordig bij een breed publiek belangstelling be staat voor het persoonlijk reven van an deren, vooral van personen die in het openbare leven een rol spelen. Dit kan ertoe leiden, dat men om aan die be langstelling tegemoet te komen voor pu- blikatie bestemde afbeeldingen tracht te verkrijgen. Hieraan moeten bepaalde grenzen gesteld worden om de persoon lijke levenssfeer van de betrokkene vei lig te stellen. Voor de strafbaarstelling van het maken van een bepaalde af beelding moet er sprake van zijn dat redelijke belangen van de afgebeelde persoon erdoor kunnen worden geschaad, voorts moet bij het maken van de af beelding gebruik gemaakt zijn van „een daartoe door een list of kunstgreep ge schapen gelegenheid". Doorkijkspiegel Nadere bestudering verdient volgens minister Polak nog het geval, dat in on dernemingen e.d. methoden worden toe- ADVERTENTIE) Dancing te WARMOND Hedenavond op de T.V. THE INCROWD" „THE BUFFOONS" Zondagmiddag beide orkesten in de STAD ROME vanaf 2 tot 6 uur. Bespreek vroegtijdig uw plaatsen, tel. 01711 -309. (Parlementaire redactie) DEN IIAAG Tussen 1970 en 1975 zullen duizend officieren en 3000 onderofficieren 't leger met pensioen verlaten. De grootste uittocht wordt in de jaren 1974 en 1975 verwacht. By de officieren zyn het vooral een groot aantal majoors en oversten, die dan met pensioen gaan. Dit enorme vertrekover- schot kan men in latere jaren niet meer inhalen. Dit Is een van de redenen, waarom de landmacht in de komende jaren voor een grootscheepse reorga nisatie staat. Een andere reden is de wanverhouding tussen de exploitatie en de investerings- mogeiykheden bij de land macht. De exploitatiekosten bedragen al meer dan 80 pro cent. De investeringsmogeiyk- heden minder dan 20 procent. Deze financiële gang van zaken is niet meer vol te houden, te meer, omdat de landmacht in de nabije toekomst voor be- langrüke vernieuwingen staat. Staatssecretaris Haex van de landmacht is intussen al met een onderzoek naar de verla ging van de exploitatiekosten begonnen. Hij moet name lijk reserveringsbedragen kun nen overhouden voor de koop van een aantal nieuwe tanks in de zeventiger jaren voor de pa rate eenheden. De resultaten, van het onderzoek zijn echter pas zichtbaar in de begroting 1970, aldus blijkt uit de Defen sienota, die minister Den Toom met zijn staatssecretarissen Van Es (marine), Haex (landmacht) en Duynstee (luchtmacht) inge diend heeft. De cijfers wijzen uit, dat de landmacht ten dele uit zijn voegen gegroeid is. Het eerste legerkorps en dc territoriale eenheden, noodzakelijk voor het legerkorps, tellen bijna 8000 vaste personeelsleden van in totaal 43.000 militaire en bur gerpersoneelsleden bij de land macht. Ongeveer 35.000 perso neelsleden zijn dus onderge bracht in andere eenheden ministerie, diensten, verzor gingseenheden e.d.. Daarin zal, ook al vanwege de sterke af vloeiing tegelijk van duizen den officieren en onderofficie ren 't drastische wijziging moe ten komen. „De omvang van de organisatie moet worden terug gebracht buiten de sector van het eerste legerkorps", aldus de defensienota. Defensie rekent daaronder liet inperken van taken, vereen voudiging en automatisering van procedures, stroomiyning van het apparaat dus. Deze aangepaste organisatie vraagt tevens minder exploitatiekos ten. Defensie wil in de komende Minister Den Toom. jaren proberen de pensionering van het groot aantal officieren en onderofficieren iets geleide lijker te laten verlopen. Dit is mogelijk, omdat de pensionering van 58 naar 55 jaar nog in een overgangsfaze verkeert. Het bc- roepspersoneel kan thans na melijk nog kiezen voor de oude pensioenregeling op ongeveer 58-jarige leeftijd, of voor de nieuwe regeling op 55-jarige leeftijd. Een groot aantal be Reorganisatie tige specialisten. In verband met de toeloop van deze tech nische specialisten kan het aan roepsmilitairen houdt nog vast aan de oude regeling. Defensie landmacht tal dienstplichtigen in de ko mende jaren met 1900 per jaar ten hen te bewegen met be houd van alle rechten die zij hebben op 55-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Dit ge'dt vooral voor een aantal majoors Intussen begint daarbij een an der probleem te rijzen: dat van de hogere rangen bij opper- cn hoofdofficieren. Maatregelen zijn in veqband daarmee in voorbereiding in het kader van het plaatsings- en carrière beleid. Daarbij speelt ook de noodzakelijk eveneens aangepast He moeten worden. Op deze manier zullen reserve- en dienstplichtige on der officieren gemakkeiyker naar de beroepsdienst willen overgaan. Bovendien krijgen ook de ongegradueerde leerlin gen van de school, die 'l eerste jaar goed doorlopen hehhen. zal het aantal dienstplichtigen lussen 1964 (63.000) tot 1972 (36 200) met in totaal 26.800 ver minderd zijn. Ook bij de luchtmacht moet het personeelsbestand gestroom lijnd worden. Over enkele jaren is bU dit wapen eveneens <cn teveel aan beroepsofficieren en onderofficieren aanwezig. De gouden handdruk gaat in dit verband ook voor de overcom plete luchtmachtofficieren gel den. De grote uittocht van som studiemogelijkheid voor de of ficieren van speciale diensten ven grote rol mee. Studeren in diensttijd voor deze categorie officieren, die daarna over kun nen gaan naar de officieren K.M.A. wordt noodzakelijk. Bij de onderofficieren biykt de studiemogeiykheid aan de school voor onderofficieren met behoud van dc titulaire rang dan de rang van sergeant titu lair. Intussen is ook voor de onderofficieren een nieuw be vorderingsschema in bewer king. Rond 1972 kan de landmacht verder een 8000 technische spe cialisten verwachten, die de plaats kunnen innemen (een specialist tegenover twee dienst plichtigen) van de dienstplich mige leeftijdsgroepen officieren en onderofficieren gaat by de luchtmacht rond 1980 spelen. Reeds nu treft men maatrege len, om de lege plaatsen in de diverse rangen behoorlijk te kunnen opvangen. Bij de Koninklijke Marine be staat thans nog een tekort van ongeveer 1000 man. Men hoopt dit tekort binnen enkele jaren aangevuld te hebben. De bewoners van een vijf verdiepin gen tellend brandend flatgebouw In Sydney (Australië) redden bet vege lijf door middel van aan elkaar ge knoopte beddelakens. Vier personen kwamen om het leven. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 our, nummer 33839 en en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zUn gevestigd, wende men zleh tot de agent. de controle op diar aanwe zig personeel en bezoekers, zoals door middel van doorkijkspiegels of tot een gesloten circuit behorende tclevisie-ca- Voor zover het daarbij ofn ruimten gaat, waar men geen recht op afzonde ring kan doen gelden, zoals bijvoorbeeld in een gewone bedrijfsruimte, kan het gebruik van die hulpmiddelen een rede lijk doel hebben. Toepassing evenwel voor al dan niet heimelijke waarneming in kleed- en toiletruimten e. d. zal wel steeds de grenzen van het geoorloofde overschrijden, meent minister Polak. Hij zegt voorts dat het wets voorstel zijns inziens aan de normale werkzaamheid van foto journalisten en de normale ver vaardiging van film- en televisie opnamen niets in de weg legt. (Van i versla ggeut TUBBERGEN Een 18-jarige jongen uit Tubbergen heeft vanaf donderdag morgen af tot vanmorgen vroeg bewuste loos ln een sloot gelegen. De jongen was naar zijn werk gegaan toen hij onder weg plotseling onwel werd en in een sloot belandde, waar hij bewusteloos bleef lig gen. Toen hij donderdagavond nog niet was teruggekeerd van zijn werk stelden zijn oudei's zich met de politie in ver binding. Om vijf uur vanmorgen vond de politie de jongen, hij bleek geen llcha-, mei ijk letsel te hebben opgelopen. (Van een onzer verslaggevers) OVDENIEDORP Donderdagmorgen heeft sergeant M. S. van de Amerikaanse luchtmacht, gelegerd te Soesterberg. met een pistool in de hand de chauffeur van een autobus voor het vervoer van modinettes van de ENCI gedwongen om koers te zetten naar Soesterberg. Dank zij het initiatief van enkele modinettes kon de politie van Heerhugowaard ech ter tydig worden gealarmeerd, zodat de bus tot stilstand kon worden gebracht en de militair gearresteerd. Het voorspel van dc wild-west-affaire gebeurde reeds in de Hasselaarsweg te Heerhugowaard, waar 's morgens reeds om zes uur omwonenden opgeschikt wer den door het slippen van een auto, die tenslotte in de berm bleef steken. De be stuurder liet zijn voertuig in de steek met het contactsleuteltje nog in het stuur en repte zich naar het verlaten Oude- niedorp. Hier stopte een bus voor groeps- vervoer, die dc modinettes voor het ENCI-atelier naar Noord-Scharwoude moest brengen. De Engels sprekende «iwciuff IT sscuusrt man wrong zich gelijk met de meisjes naar binnen en na het trekken van een revolver, beval hij eerst een der meis jes het stuur van de chauffeur over te nemen en naar Soesterberg te rijden. Aangezien het meisje niet kon autorij den. dwong hij de chauffeur om naar Soesterberg te rijden. Er mocht nergens gestopt worden. De chauffeur hield het hoofd koel, Aioewel meerdere meisjes in paniek raakten Enkele modinettes waren zo verstandig om op een briefje te schrijven dat er een noodtoestand heerste in de autobus. En dat de politie gewaarschuwd moest worden. Zij gooiden het briefje naar buiten vlak bij de halte in Heerhugc- waard-Noord, waar de bus tot grote ont steltenis van de daar wachtende modi nettes doorreed. Onmiddellijk hebben de meisjes bij de dichtstbijzijnde woning de politie van Heerhugowaard opgebeld. Daar werd di- dect een politieauto op de weg geplaatst. Vlakbij de spoorovergang op de Midden weg te Heerhugowaard wierp de Ameri kaan de revolver weg, zodat hij latei- bij zijn arrestatie geen wapen meer bij zich droeg. De chauffeur trok zich daar na niets meer van de dreigementen van de ongewapende passagier aan en stop te bij dc op post staande wachtmeester der rijkspolitie, die de man zonder meer inrekende. Later werd de militaire politie uit Alk- gezien die ook volstrekt niet wijs kon worden uit de verwarde uitlatingen van de Amerikaan, werd Amerikaanse mili taire politie van de luchtmacht te Soes terberg ingeschakeld. Intussen had de politie van Heerhugo waard het weggeworpen wapen opge spoord. Het bleek een zogenaamd alarm pistool te zijn. dat echter uitwendig pre cies op een echte revolver lijkt. De mo dinettes zijn uiteraard wat verlaat in Noord-Scharwoude aangekomen, 'n Deel van de meisjes was hoogst ontdaan, een deel vond het daarentegen een interes sante belevenis. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM De Delltse eredivisie-* club Xerxes/DHC. die de laatste tijd herhaaldelijk in hel nieuws was, gaat nu toch verdwijnen. Gisteravond hebben ge volmachtigden van het stichtingsbestuur van Ilfw/DHC en een bestuursdele- gatie van de Rotterdamse tweede divisie- el ub Excelsior in principe overeenstem- bereikt over een fusie tussen beide clubs. Van de zyde van Excelsior behoeft deze stap nog goedkeuring van de alge mene ledenvergadering, die op donderdag 27 juni zal worden gehouden. De nieuwe combinatie zal in de eredivisie onder de naam Excelsior op Woudenatcün in Rot terdam gaan spelen. ZANDVOORT De politie van Zandvoort heelt het zoeken ge staakt naar de 2'2 jaar oude Ma rianne VVyijcs, die woensdagmid dag om 12 uur voor het laatst werd gezien, toen zy vlak bij huis in de duinen aan het spelen was. Rechercheurs van de zedenpolitie hebben het speurwerk overgeno men van de 100 vrijwilligers en 130 militairen, die gisteren het uitgestrekte duingebied met zijn vele vijvers en modderkommen rondom het Zandvoort se circuit meter voor meter uitkamden. Steeds meer gaan de gedachten 111 de nehting van <-en misdaad. Om dat het waarschijnlijk wordt ge acht, dat de eventuele dader het meisje dood of levend naai eldcis heeft overgebracht, hoopt de po litie op tips uit het hele land De politie heeft het systematisch zoeken gestaakt, omdat het hele gebied, dat een meisje van 2',i jaar redelijkerwijs kan belopen, ia uitgekamd. Kikvorsmannen van de Haarlemse brandweer en de 1 eddingsploeg van de rijkspolitie te water, doorzochten de vele vij vers en modderkommen in de buurt. Twintig nieuwbouwwonin gen kregen uitgebreid aandacht en een grote berg zand werd omge zet. Een helikopter van de basis Valkenburg coördineerde het speurwerk. LONDEN (AP) De Franse zeezcilcr van Nederlandse afkomst Joan dc Kat is gisteravond in de Atlantische Oceaan gered. Hij had sedert dinsdag alleen op zijn icddingsvlot 00 zee rondgedobberd. De Noorse vrachtvaarder Jagona heeft De Kat opgepikt. Het schip maakte deel uit van een internationale vloot, die meer dan zestig uur op zoek is geweest naar de Fransman Volgens de eerste berichten verkeert hij In goede welstand De Kat was op 1 juni uit Plymouth vertrokken naar Newport op Rhode Island. Hij was een van de 35 deelnemers aan de wed strijd over de Atlantische Oceaan, die was georganiseerd door het Londense blad rhe Observer. Dinsdagochtend had een lijnvliegtuig jtijn noodseinen opgevangen Hij deelde mee dat zijn zelfgebouwde Trimaran Yaksha de mast en het roer had verloren en dat het schip in de zware ze>- was stukgeslagen De Kat werd op 4H0 mijl ten westen van Ierland opgepikt, bijna 200 mijl van de positie waar hij zijn noodsein had uitgezonden. Fa n paar uur eerder had een Shackleton van de Engelse luchtmacht zijn opblaasbare oranje reddingsboot ontdekt Meer over Joan de kat vindt u op pagina IADVERTENTIE morgen voordeel 250 gram van 85 v. „r 75 Duitsland verliest zijn 84f,te Starfighter BONN (AP) De 84ste F 104g Star fighter van de Westduitse luchtmacht j is donderdag neergestort in Oost Fries- land bij Ge Nederlandse grens. De pl- I loot is licht gewond

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1