I i 1 3 Sterke groei van Lanschot BEURS VAN AMSTERDAM sa :u, a j:ij 1 ru" SL I donderdag 20 juni 1968 de leidse courant pagina 7 HIGGLES: HAWK SLAAT TOE LUCKY HJKE: NAIJVER IN PAINFUL GULCH SUSKE -EN WISKE: DE GRAMME HUURLING Scheepvaartberichten ROZENBURG!! VISCOUNT 18 t BILLITON 18 te Penang. CRANIA I9te Sanlow verwacht. DIONE 18 van Zuetlna naar Thameshav» DOELWIJK 18 van Prlolo naar Tobro. GAASTERKERK 19 Hamburg verwacht; GANYMEDES 18 2G0 zw Flores naar Le Havre; GEF.STSTAR 18 370 7.w Tercelra n. Barbados. KRYPTOS 19 van Curacao, Punta Cardon a; KREBSIA 18 fi 250 mijl noord Azoren naar Cristobal; MAASDAM 18. 665 ono NEDER5WAAl"" te^Bremerhaven. ORANJE NASSAU 18 512 no Georgetown; ONDINA 23 ter hoogte van Kaapstad op weg naar Mena al Ahmadl. PARTHENON 18 van Miami naar Aruba; PRINS DER NEDERLANDEN 18 te Am- SCHELDE LLOYD 18 430 TAHAMA 18 200 nnw Monaisl; r Menaallahal. Universitair nieuws t lngni taalkunde, dr. G. H. Jon- dag waarc opgeven welk Nederlands schip men aan bovenstaando HJst wil alen toe gevoegd. Ook als deze belangstelling niet meer bestaat, wordt men ver zocht dit te meldeD aan de redactie AMSTERDAM Aan de universiteit van Amsterdam Is de heer R. Bac uit Kjeller (Noorwegen) gepromoveerd tot doctor In de wiskunde en natuurwetenschappen. Als pro- hu iicrigewoon hoogleraar In de radiochemie. AMSTERDAM Aan de universiteit van land pi unmvrrrd lol doclm In de wiskunde prof. dr. A. H. W. Aten jr. buitengewoon hoogleraar In de radiochemie. Aan de rijksuniversiteit in Utrcchl promo veerde de heer L. Blok (28) uit Utrecht tot pen op het proefschrift „De elektrische dub- |Xyde u LEIDEN Aan de rljksunlvers. te Lelden Is de heer P. Bordewijk, geboren te 's-Gra- venhage en thans wonende te Lelden, ge promoveerd tot doctor ln de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen op proef schrift getiteld: „Fluid structure and dielec tric behavolur of the mono-alcohols". De promotor was prof. dr. C. J. F. Boettcher. Kand. gesch. R. F. Claassen (Den Haag), doet. gesch. J. C. Kort (Rotterdam), doct. ex. kunstgesch. mej. C. W. Foek cum laude (Den Haag), mej. C. H. de Pater (Oegst- geest), kand. kunstgesch. mej. A. Meijer (Lelden), doc. ex. Eng. taal- en letterk. mej. A. L. Oorthuys cum laude (Oegstgeest), kand. ex. Eng. taal- en letterk. mej. P. Over mans (Voorburg). Verliezen door onderbezetting bij Zaalberg LEIDEN (A.N.P.). De omzetten van de dekenindustrie in zon geheel en ook bU de N.V. Kon. Ned. Fabriek van Wollen Dekens v/h J. C. Zaalberg en Zoon waren, blijkens het verslag, over 1967 wederom lager. Dit heeft een nadelige invloed gehad op de bezettingsgraad, waardoor onder bezettingsver liezen niet waren te voor komen, hetgeen de kostprijs en daarmee de resultaten nadelig heeft beïnvloed. De geconsolideerde resultatenrekening sluit met een nadelig saldo ad 50.739 (v.j. winst 129.675), na afschrijvingen ten bedrage van 1 348.966 329.706). Hierdoor is het saldo verlies gestegen tot 231.217. De investeringen beliepen 100.000 234.366). Het dividend wordt wederom gepasseerd. ROTTERDAM. (A.N.P.). Drie der grootste Europese lankopslagbedrijven Compagnie Industrielle Maritime te Pa rijs, Pakhuismeesteren/Pakhoed N.V. te Rotterdam en Vereinigte Tanklager und T ran sport m i t tel G.M.B.H. te Hamburg, hebben besloten ln de toekomst ten zien van tankopslagprojecten in Europa te gaan samenwerken. Met gelijke parti cipaties is hiertoe opgericht de „Société Europeenne de Tanklage et Pipeline SS" te Brussel. ZON of geen ZON DE BILTIn de afgelopen nacht passeerde een koufront ons land. Dit ging gepaard mot buien hier en daar met omveer. Daar achter stroomde met zuidweste lijke winden iets koudere en cm- k.n.m.l. deelt Koel weer mede: stabiele lucht verder West-Europa binnen. Een depressie, die nog ten westen van Schotland ligt, ver plaatst zich het komende etmaal naar het oosten. In verband daar mee blijft het koele en buiige weer voortdurenOp de oceaan bevindt zich een nieuwe depressie die in oostelijke richting koerst maar morgen nog geen invloed op het weer bij oiis zal hebben. Zon 19—21.01,; maan 1.35— 77.02; hoogw. Scliev.: 12.07. Weer in Nederland Weer in Europa Brussel zw. bew. 27 12 Luxemburg mist 25 14 Resultaten Nieaf teleurstellend UTRECHT (ANP) De exploitatie rekening over 1967 van de N.V. Neder landse Instrumenten- en Electrische Ap- paratenfabrick (NIEAF) vertoonde een verliessaldo van 83.000 (v.j. 206.000 winstsaldo), aldus het jaarverslag. weekstaat ned, bank Geldmarkt aan ruime kant AMSTERDAM (ANP) De weekstaat van de Nederlandse Bank per 17 juni laat zien, dat de vakanties al invloed uitoefenen op de cliartale circulatie. De ze was met f8296 min slechts 7mi Ijoen gulden lager dan de vorige weck. terwijl anders een veel groter bedrag pleegt te rug te keren. Een grote mutatie had plaats in ,het saldo van de schatkist. Deze had per 15 juni circa 300 miljoen gulden te betalen aan de gemeenten. Anderzijds kwamen er belastingbedragen binnen, zodat uit eindelijk het saldo van de schatkist daal de met 154 miljoen gulden tot 158 miljoen gulden. In de goud- en deviezenvoorraad kwam een verandering van 63 miljoen gulden door de verkoop van deviezen door de banken aan de Nederlandse bank. Hierdoor stegen deze rekeningen tot 7116 miljoen gulden, waarvan onge wijzigd 6040 miljoen gulden aan goud. Naar de rekening „andere ingezetenen" vloeide 21 miljoen gulden af, waarna de ze post kwam op 71 miljoen gulden. Het tegoed van de banken steeg met 22 miljoen gulden tot 42 miljoen gulden. Dit nadat de banken 175 miljoen gulden aan dure voorschotten hadden afgelost. Hierna resteert nog een bedrag aan voor schotten van 29 miljoen gulden. De geldmarkt is, volgens geldkringen, aan de ruime kant ondanks het feit, dat vandaag het tarief voor daggeld met 'n vol procent werd verhoogd van 3'/z tot 4'/s procent. Geldkringen verwachten echter voor de komende dagen een ver- krapping van de geldmarkt, waarbij de vakantie-uitgaven een zeer belangrijke rol gaan spelen. Nettowinst van Ylismar gedaald ROTERDAM (ANP) De winst (vóór belastingen) van de N.V. Vlismar is In 1967 gestegen tot 486.000 (v.j. 441.000). Hiervan wordt voor belastingen bestemd 72.000.- (v.j. 46.000,-). Het netto resultaat der algemene exploitatie daal de van 242.000 tot 106.000. De in komsten uit dochterondernemingen wa ren nihil (v.j. 230.000). De directie stelt voor een onveranderd dividend van elf pet. De verwachting is, dat het nettoresultaat in 1968 ongeveer gelijk zal zijn aan dat over 1967, aldus het jaarverslag. De dochteronderneming de straatste- nenfabriek Nederhemert N.V. heeft in 1967 een bescheiden winst behaald 27.000 (v.j. verlies van 426.000). Dit bedrag is in mindering gebracht op het verliessaldo 1966. Hel resterende ver liessaldo a.p. van 399.000 werd naai de nieuwe rekening overgebracht. Hoe wel de verkoopprijzen onbevredigend bleven kon de afzet op een redelijk peil worden gehandhaafd. De nieuwe fabriek was in 1967 volledig in gebruik. Met de vervaardiging van andere betonwaren dan straatstenen werd een begin ge maakt. DEN BOSCH (ANP) Uit de door F van Lanschot, bankiers te 's-Hertogen- bosch, gepubliceerde balans per 31 maart blijkt, dat haar balanstotaal w derom belangrijk is toegenomen. De balanstelling beloopt 865 min hetgeen f 240 min meer is dan per 31 maart 1967. Als resultaat der toename van activiteiten over vrijwel de gehele linie, steeg de brutowinst en lag ook de netto winst hoger. Na aftrek van belastingen werd deze voor het overgrote deel in het bedrijf gehouden. Het zichtbaar kapitaal met 2 min toe tot 34 min. Het verslag spreekt ook van een gunstige gang van zaken bij het bankierskantoor Staal en Co N.V te Den Hang en bij Vermeer en Co, bankiers te Amsterdam. In beide vennootschappen heeft F. van Lanschot een meerderheidsbelang. De cijfers van laatstgenoemde vennoot schappen zijn in de geconsolideerde ba lans verwerkt. Export Rhodesië sterk verminderd NEW YORK (Reuter) Door do sancties van de Verenigde Naties is de Rhodesischc uitvoer vorig jaar terugge lopen tot 40 miljoen dollar, aldus secre taris-generaal Oe Thant van de Verenig de Naties. In 1965, het jaar waarin eenzijdig de onafhankelijkheid werd uitgeroepen, be droeg de Rhodesische export nog 330 miljoen dollar. Thant zei dat zijn cijfers gebaseerd waren op gegevens, verstrekt door lan den die geantwoord hadden op vragen van de V.N. daaromtrent. Hiertoe be hoorden niet Zuld-Afrika en Malawi, lan den die voor de onafhankelijkheidsver klaring een uitgebreid handelsverkeer met Rhodesië onderhielden. Schokbetonaan verwachtingen voldaan ZWIJNDRECHT (A.N.P.). De In 1967 door N.V. Schokbeton behaalde resultaten voldoen aan de ver wachtingen, die de directie daaraan had gesteld. De omzet nam toe van 36,7 min tot 42,2 min. De directe kosten stegen van ƒ23,0 min tot ƒ26,3 min. Algemene kosten en salarissen namen toe van 9.0 min tot 10,2 min. De winst vóór aftrek van belasting komt uit op ƒ4,1 min (v, j, ƒ2,9 min). Na aftrek voorziening voor belasting ad 2,3 min (v. j. 1,2 min) resteert een winst van ƒ1.81 min (v. j. ƒ1,74 min). Voorgestled wordt, zoals gemeld, 14 pet dividend (onv.). Van de In 1968 te fc?Jhalen resultaten heeft de directie goede verwachtingen. De uitkomsten zullen h.l. niet minder zijn dan over 1967. donderdag 20 juni 1968 Nederlandse invoer groter in le kwartaal DEN HAAG (A.N.P.), De waarde van de Nederlandse invoer (ƒ8.342 min) was in het eerste kwartaal 1968 117 min of 5,2 pet groter dan ln het direct voorafgannde (4e) kwartaal van 1967. Van de uitvoer (ƒ7.118 min) was de waarde ƒ54 min of 0,8 pet groter. Belde percentages gelden tevens voor het volume van lm- en export, aan gezien de indexcijfers van ini- en ex portprijzen in belde kwartalen nagenoeg gelijk waren. Opmerkelijk in de ontwikkeling was volgens het Jongste verslag van het centraal orgaan voor de economische betrekkingen met het buitenland de grote mate van overeenkomst ln de dekkingspercentages thans met die van een jaar geleden. Toen, evenals nu in 1968, 85 pet voor het verslagkwartaal en 89 pet voor het direct voorafgaande (4e) kwartaal. Dit wijst in de richting van een grote mate van stabiliteit op een door expansie van het handels verkeer aan belde zijden verhoogd ni veau. Hierbij zij aangetekend, dat de grotendeels structureel lijkende ach teruitgang van het dienstensaldo op de betalingsbalans een verhoging van het dekkingspercentage wenselijk doet zijn. In 't verslagkwartaal gaf dc handels balans een tekort te zien van 1.224 min. Ook wanneer men rekening houdt met de anticipatieaankopen en de op grond daarvan gedane constatering, dat zich over het eerste kwartaal vermoe delijk enige relatieve verbetering van de verhouding tussen in- en uitvoer zou hebben voorgedaan, blijft het eon feit, dat het jaar 1968 weer met een zeer omvangrijk tekort op de handelsbalans is aangevangen. Daarbij komt dat men nog weinig tekenen ziet, dat spoedig een zodanige vermindering van de te korten zal gaan optreden als met het oog op de ontwikkeling van de beta lingsbalans eigenlijk wel wenselijk ls. De betalingsbalans, die nu reeds enige jaren lang telkens opnieuw een negatief saldo vertoont, krijgt Immers steeds meer te lijden van afnemende inkomsten uit de dienstensector en in de Icapltaal- sector van een verminderde belangstel ling ln het buitenland voor Nederlandse effecten. ('onverteerbare obliegatielening van Banimens MAARSSEN (A.N.P.). Op vrijdag 28 juni stelt dc Algemene Bank Neder land, blijkens het prospectus, de inschrij ving met claimrecht a pari open op 2,5 min 6'i pet. in aandelen converteerbare obligaties van de N.V. Plaatwerkerij en Verzinkerij v/h P. Bammens en Zonen te Maarssen. De claimhandel vangt aan op vrijdag 21 juni. Notering ter beurze zal worden aangevraagd. De stortings datum is maandag 15 juli. Voor nomi naal 1000 aandelen kan worden ver kregen één obligatie van nominaal 1000. rrr tlMIW tt—r bieden c exclaim of stoeirdU» 8 gedaan en laten Actieve Fondsen Staatsleningen Ned'68 6% 103% 1031* Oulvu HAV-mben a 105% 105% Handel Industr Pertro. AJCU A 84.50* 84.71 DellMIJ c 80.20 04 Phufps Cgb ,,fi Sn "7 KonZoutOrgar la.7% prei A 802 KonPetr A 184.60 Scheep- en Lucht. Uoll-Am-LljD A 73', )av-Ch-Jap ore 144 KLM A 214 KNMS NB A 101 SlvMljNederl Obligaties Prov Gemeente Publ, Bank Kred en en ABNSp.D-85/7U 114'. 7 1-11 8% 7 l-ul 6'-, i'M m WB'W 4% M.tesp.*52 a Qron.LCr.blt r% ldem'65 8*1 ldem'63 e MlddCred 4% NatBfcmKi T lift! 1-3-8 8 '.15'„b Hypotheek Banken 'i mE-EE-F 3 72% Scheeps. Hyp. Banken eNedA-O S 88% Handel, Indnstrle. niv 88% 87% mwhoeo 7(4 102 'ifa 'i 103,», j031/ Bijenkort 0 100b ioob CoöpNed 7 104 nu iRSDBl 155 153 [ovens 97% 9741 Zout-Ket 6 95% y5% MeelfNBokk 3% 94b 94b VatGrondbi NedGasunii edGasunle 7^ 103^ I sas laenriu» 3% «21,., idem'49 S 3% »7 Pegem'87 95% ldem'58 5% 92% tdem'58 6 RB tdem'52 4% 95( liBs i RottRPyp) 6% 94 Idem 4<S 8! Schiphol 8 Scholl-HOD 0% 88 Idem 6% s; 23 Werkspoor 3% WUt-Bronsw m Luchtvaart «1% aart M IB—J 6 93% sa' A 1$ Spoorwegen |*57 3 90% Premie (Jbllg iar*0fi 69.', iCenA 3 129% ll-t 1% 78% Sï Holl'f' r'% "b niM f% h ObUfc (Sullei s J iSS 4% 0.51 Lu f' A Convert Obligaties AmstelBr 8% BerghPap BerkelPat 8 lw% 89 128 94b 8orsumlj 8% DrleHoefljs 6 GelderZn 4% 143% 88% li:s F fl :Hdoi«emtH-,|,i 86 Koudljs 4% MeeINcdBak 6% WeteorBeton 8% Muld Vogem sfi f "1 PontHouth° 5^ 87°% 87% iSss |w% 88% rhom'Diijv I' ,1 87% Sr" h Bfib 94% N Bank, Ored en Vera. DeltaVerzckGi^ 310 Handel. Industrie ACFChemle 153.50 15 AlgVruchUmp ,143b 143b AmstBallast a 595 600 AmstOroogd A 78 78 AmstRUtUlg a 131 140 Autol.R'dam 3 Jarputiaren» a jcntrSulkei A ,,L J"*,/ f-ïï" j '2.5 SCI SF i» A 319 310% A 427 UJW A 206 Kf Gerofabr NB GlstBrocades A 140% 145 S3 Homburg Hoogenbosch A Hoolmeyer 141% 235 ïSU KNTextUn on Korerischool Ko^v'erriptji 1 KwatU^ i Llndeleve» A SSL: XedKobelUb XK, Nu Ui cis «■a tHouth a 181 Poorter J de A 64% PorcelFles ïosb P roos tA Bran dl 237 Ruhauk a ibo% L Rljn-Schelas a 157% 157% er rouwt ov» 83 T s5 'f* 165 'mÜ 156 182 U8% 340 3,„ ..74 ;L* 94V0 94 90 a* SN .h 28 VerBetlPM Unlfonds Eurunlon FlriUnlon elevtsEl BoMenl Aand. evaert A 107.50 107.50 nlonMInler» 1310 1318 Mnnnesmano 174 imperChem 270 *70 Banq.deParla 155 155 Canadese Certificaten Axner Cerüflcatei a 1W°% !Z.\ 1 raiuwegen GeidTram* a 58 57 AnilUBruu» a im AntlUVerU a 160 158 LlecAruo» 4 122% 122 Rentefonds CurtUWrlght UougluALrer UowChemica) Eastman Kodak S3 ES S3 S perry Rar.O WlltonACo Woolwortb Prolongatls

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 7