S)e CclcbcSoiiAmit SER ziet de prijzen met 2 pet. stijgen MINIMUMLOON VOOR WERKLOZEN SER verdeeld over verhoging huren Tiener wurgt oude vrouw voor f 1000.- Loonkosten niet meer dan 6procent omhoog Zware Weer staking bij Renault in Flins Door einde Franse staking drukte bij grensposten Opperrabijn van Moskou uitgejouwd Duizenden duiven in noodweer omgekomen Vier of zes procent Individuele subsidies gewenst PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 eD 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Banb N V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) DONDERDAG 20 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN AANHOUDEND KOEL De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond Vanavond en vannacht In het zuiden en oosten van het land nog zwaarbewolkt met tijdelijk regen. Morgen overdag opklaringen, maar ook enkele buien. Overwegend matige zuidwestelijke wind Aanhoudend koel weer. 59e jaargang, no. 17.475 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In zijn lenterapport over de economische toestand heeft de SER nu al voorspeld, dat het consumptiepeil met circa twee procent zal stijgen als gevolg van autonome factoren. Als men deze kostenstijging wil compenseren, als men weet dat voor de ondernemingen voorts al een toe neming van de arbeidskosten voor 1969 met 2,6 procent vaststaat, als men vervolgens mag aannemen, dat er voor de werknemers ook nog wel andere kostenstijgingen zullen optreden en als men tenslotte bedenkt, dat de SER de totale loonkostenstijging het komende jaar wezenlijk beneden de 6 pro- cen zou willen houden, dan is het duidelijk, dat er in 1969 weinig ruimte is voor welvaartsstijging. De SER heeft in zijn rapport becij ferd. dat de loonson\ in 1967 mei 8 pro cent is gestegen en dat die som in 1968 (geled op wat er aan CAO-ver- beteringen tot stand is gekomen) met 6.2 procent omhoog gaat. De SER wil deze dalende lijn voortgezet zien ter ver steviging van onze concurrentiepositie. De SF.R rekent verder voor. dat de loonkosten in '69 nu al voorzienbaar zul len stijgen met 2.6 procent, dus dat er in het komende jaar al wat met de CAO gebeurt. De in 1968 komen contractvcrbeteringen (loons verhogingen plus arbeidstijdverkorting) werken namelijk niet 1,6 pp de loonsom voor hel komende Bovendien moeten de werkgevers 1 cent van de loonsom meer gaan opbren gen als hun deel in de stijging ciale lasten. Voor de werkneme volgens de SER-gegevens voorlopig al een verhoging van het consumptieprijs peil met circa 1,8 procent vast als ge volg van huurverhoging (0,3 procent), in voering van de nieuwe omzetbelasting (1,3 procent) en EEG-landbouwbeleid (0,2 procent). Daarbij komt dan nog de doorwerking van arbeidskostenstijgin gen in de consumptieprijzen. Bovendien is al een stijging van het werknemers deel in de hogere sociale verzekerings premie van bijna 1 procent jaar. (Van onze parlementaire redactie il, dat in do werkloosheids- mdagloon wordt in- DEN HAAG Een meerderheid van de SER wet en de wet werkloosheidsvoorziening eer gevoerd. Hierdoor wordt bereikt, dat de uitkeringen in geval van werkloosheid zodanig kunnen zijn, dat geen beroep op de algemene bijstandswet behoeft te worden gedaan en dat mensen met lage inkomens bij werkloosheid worden behoed voor een onaanvaardbare terugval in Inkomen. Enkele leden van de SER wilden, dat het minimumdagloon alleen zou gelden voor kostwinners. Een groot deel van de SER-leden wijst de invoering dagloon in de betrokken verzekeringen af PARIJS (AFP) De arbeiders van dc Renaultfabriekcn te Flins bij Parijs heb ben gistermiddag het werk opnieuw neergelegd. De staking is afgekondigd door het communistisch georiënteerde vakverbond C.G.T. en het christelijk ge ïnspireerde C.F.D.T., volgens wie de di rectie van de ftibriek weigert contracten te vernieuwen van arbeiders „die tijdens de gebeurtenissen van de laatste tijd op gevallen zijn door hun houding". De Maastrichtse heer Hermans Toon voor heel Nederland ha gisteren een loodzware dag. Aan boord van een Friendship van de NLM onderging hij tussen Maastricht en Amsterdam zijn luchtdoop. Toon op Schciphol: „Ja. iedereen die dat hoort lacht zich ilc weet niet wat". Toon heeft inderdaad nog nooit gevlogen. „Ik ben niet bang voor vliegen, maar m'n vrouw wil nooit dat we samen in een luchtreus stappen". De Toon door de lucht proefvlucht voor Toronto,Canadaop september. Daar gaat Toon Hermans zijn al eerder in Europa uit geprobeerde Amerikaanse show brengen. Na een korte tournee langs nog een paar Canadese steden gaat het op Broadway aan. Goedgemutste Toon maakte de luchtreis samen mat Willem Duys, directeur van 1 •Inteamo at m hop pi). „11; moet b{'j lirm plaatje maken". Een beeld van de oefeningen, die door de landen van het Warschau pact in Tsjecho-Slowakije gehouden worden: een groep Russische soldaten krijgt instructies van een de Italiaanse dagen in Amsterdam hielden verschillende huizen uit Italië een modeshow in liet Hiltonhotél, waar onder anderen prinses Margriet bij aanwezig was. Op de foto: een gebreid pakje u>it de confectie- coUeotie. ■espondent) Curiel Gonzales kent Sirhan CIUDAD JUEREZ (Reuter) Agen- n van de Amerikaanse federale recher che (FBI) en Mexicaanse politieman hebben woensdag In de Mexicaanse grensstadCiudad Juerez de 17-jarige Curiel Gonzales verhoord in verband inet de moord op senator Robert Kennedy. Curiel Gonzalez die twee dagen gele den werd gearresteerd toen hij van de Amerikaanse grens naar de stad Mexico liftte, beeft verklaard dat hij op de hoog te was van een samenzwering om Ken nedy te vermoorden en een verslag hier over uitgebracht: „Ik ben van plan de ze wereld te verlaten voor ik mijn geheu gen volledig verlies. Ik heb altijd iets groots willen doen. Als de wereld van de samenzwering om Kennedy te vermoorden afwist. De wereld zal het echter nooit weten maar dat kan mij niets schelen", zo staat er in het boekje volgens 'n woordvoerder van de politie. Curiel Gonzalez had de politie verteld dat hij in de staat Washington uit Mexi caanse ouders is geboren en dat hij bij de hippies in Los Angeles gewoond heeft. Hij had Sirhan voor de moord op Kennedy in een openbare bibliotheek Los Angeles ontmoet en zij hadden men over het vermoorden van Kennedy gesproken. NEW YORK (AP) De opperrabbijn fan Moskou is gisteravond tijdens zijn preekbeurt in de Verenigde Staten uitge jouwd. Hem werd het spreken verder onmogelijk gemaakt. Rabbijn Jehuda Leib Levin was ge dwongen zijn redevoering af te breken toen hij daarmee voor driekwart was gevorderd. Uit de zaal met 1.700 men- werd toen zo hard „leugenaar" ge roepen, dat hij niet meer te verstaan De rede werd in het Engels vertaald. Toen rabbijn Levin het bestaan van an tisemitisme in de Sovjet-Unie ontkende werd er echter in de zaal hard gelachen en gejoeld. Hier en daar werd woedend geroepen „dat is gelogenhoe kunt u dat zeggen". Hel tumult werd oorverdovend toen de rabbijn verklaarde: In ons land wordt geen rassenonderscheid gemaakt. Wij kennVï geen verschil tussen een zwarte en een blanke huid. In ons land v geen on'derscheid gemaakt tussen lange en korte mensen. Het joodse volk krijgt in het Sovjetland de plaats om te lev waarop het rech heeft en het draagt bij tot de vooruitgang van ons land ei het geluk van het joodse volk in geheel". (ADVERTENTIE) morgen voordeel pindarotsjes 200 gram van 92 voor 79 Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur. nummer 3383» en en per speciale koerier wordt n de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zjjn gevestigd, wende men zlcb tot de agent. De Kat is nog niet gevonden LONDEN (AP) In beter weer zoe ken reddingsvlieg tuigen van drie lan den de Atlantische Oceaan af naar het oranje rubberbootje van de Franse zei ler Joan de Kat. Deze heeft gisteren via de radio laten weten dat bij in zware zee ongeveer 600 mijl ten westen van Ierland zijn 15 m lange jacht Yasksja moest prijsgeven. Een woordvoerder voor de RAF heeft verklaard dat als De Kat nog in zijn boot is er nog steeds een kans bestaat dat hij levend teruggevonden zal wor den. Bij het zoeken worden de schepen geholpen door Shaekletons van de RAF, een Amerikaanse Hercules en een Atlan- tique van de Franse luchtmacht. In de race van 3.000 mijl van Plymouth naar Newport die georganiseerd is door het Londense blad Observer, ligt v schijnlijk op het ogenblik de Brit Noel Bevan in de kotter „Myth of Malham" op kop. BRUSSEL (ANP) Wedstrijdvluchten uit Noord-Frankrijk, waaraan vele Bel gische en Nederlandse duizenhouders meedongen, zijn begin van deze week op een ware ramp uitgelopen. Door slecht weer mist, zware regens, on weer en hagel zijn duizenden duiven gischc en Nederlandse duivenhouders de Antwerpse vereniging „Union" er nauwelijks twaalf teruggekeerd. Ook verenigingen in de streek van Luik le-' den zware verliezen. Mars armen in Washington WASHINGTON (Reuter) Duizenden negers en blanken, die „een baan en eten" cisten, zijn woensdag in optocht van 't monument voor Washington naar t gedenkteken voor Lincoln in Washing ton getrokken. Dc ruim anderhalf km lange tocht was 't hoogtepunt van de door wijlen Martin Luther King ontwor pen Cimpagne voor dc armen die zes weken heeft geduurd. De mars heeft eeri ordelijk verloop ge had. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan. De autoriteiten waren ech ter op alles voorbereid. De betogers droegen borden waarop onder meer stond: „Maak een einde aan de honger in Amerika", en „ik heb een droom één Amerika"; woorden van de vermoorde negerleider Martin Luther King. Ook de Amerikaanse vice-presi dent Humphrey bevond zich onder de het huurpcil in ons land over hut alge meen laag is. Er is daarom alle aanlei ding om de consument voor zijn woning een economisch verantwoorde prijs te laten hetalen. Wel dient er rekening mee te worden gehouden, dut er nu al bepaal de groepen van mensen zijn, die met /.eer hoge huren worden geconfronteerd. Het plan van de regering om de jaar lijkse huurverhogingen op zes pereent le brengen moet daarom worden gekop peld unn de mogelijkheid van het verlc-' nen van individuele huursubsidies aan mensen met Inge inkomens, die te duur Dc SER meent, dat hure I -«"urn tot uiting moet komen, zodat de Schut (Volkshuisvesting) om de .„b.ioi... „iet door word™ verhoo,d. jaarlijkse huurverhogingen voor I - i i i i grote minderheid van de raad na o mei 194.r> gebouwde Resubsl- vindt het gewenst om de huren van nieu- dieerde woningen te brengen van we woningen harmonisch aan te passen vier op zes procent. I>e S.E.R. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een meerder heid van de S.E.R. kan zich vcr- •nigen met bet plan van minister spreekt zich er niet over uit wan neer dit zou moeten ingaan. Een groot minderheid van dc SER voelt niets voor dit plan van minister Schut. Gemeend wordt, dat de kwaliteit van de woningen en de continuïteit in de bouw ernstig zouden worden ge schaad, als binnen afzienbare tijd het systeem van objectfinanciering in de woningbouw zou worden afgeschaft. Het bouwen van huizen van lage kwaliteit wordt sociaal en economisch onverant woord geacht. De cijfers tonen nu reeds aan, dat een systeem nodig is, waarbij aan mensen met de laagste inkomens hursuosidies worden gegeven. Ook Is het gewenst een studie te wijden aan de doorstroming. Naar de mening van de meerderheid is het gewenst de huurverhogingen van vier op zes percent te brengen, omdat aan de huren van woningen, die jaar eerder zijn gebouwd. De stijging van do stichting8kosten komt dan wel in de Mibsldie tot uitdrukking en kan ge- loidelijk door afbouw van de subsidie op de huur gaan drukken. Naar de mening van deze SER-leden moet eerst maar eens het verloop van de bouwprijzen en de lonen worden af gewacht. Onder meer afhankelijk van de werkelijke loonontwikkeling kunnen dan zo nodig incidentele aanpassingen van de huren geschieden. Dc rand meent verder, dat met de sub sidiëring van steeds verdergaande kwa- WERNHOUT Het korps douaniers aan de grens met België met nami in heet Brabantse Wernhout heft han den vol werk gekregen, doordat het vrachtvervoer van en naar Frankrijk weer in volle omvang is gaan rollen. De stakingen in Frankrijk zijn verlopen en overal wil men achterstanden Bij Wernhout verschijnen dagelijks tientallen „vreemde" vervoerders die overal vandaan zijn gecharterd om de im- en export van Frankrijk weer op peil te brengen „Het hele vervoerswezen lijkt inge schakeld", zei meg aan de grens. Wacht tijden van twee tot tweeëneenhalf uur zijn aan de grens bij Wernhout normaal geworden. Deze vervoerspiek valt juist samen met de vakanties van de douaneambte naren. Een aantal weken is het merk baar minder druk geweest. Vrachtauto's uit Frankrijk werden niet gesignaleerd en maar weinige Nederlandse vervoer ders durfden een rit naar Frankrijk aan. Een douanewoordvoerder vertelde nu, dat de top van de aanvoer nog niet bereikt is. Het grootste gedeelte van de invoer van Franse automobielfabrieken loopt via Wernhout. En zoals bekend le veren deze fabrieken nog geen auto's af. TWEE WEKEN OP VLOER wsluyyeve AMSTERDAM Veertien dagen lang heeft de 76-jarige alleenstaande weduwe G. Kerremans-Louwerier gewurgd, met een stuk dweil in haar mond gepropt, op dc vloer van haar buisje in de Amsterdamse Van Boetselaerstraat gelegen, voordat dc buren en een langskomende meteropnemer ontdekten, dat er iets mis moest zün. Zes uur later a> had de moordbrigade van de politie de dader van de laffe roofmoord onder arrest. Het bleek de 18-jarige Amsterdammer H. C. F. le zijn. Zijn strafblad was tot nu toe blanco. „Eigenlijk een diep trieste zaak", zei commissaris Th. Sanders, „de jongen zit er zelf helemaal mee omhoog. Het moet in een opwelling zijn gebeurd. Typisch het geval van een tiener, die te weinig zakgeld had." Veel profijt heeft de moordenaar overigens niet van zijn gruweldaad gehad. Hij had veel meer verwacht dan de duizend gulden, die hij onder de rok van de oude weduwe vandaan haalde, nadat hij haar neergeslagen en met de handen gewurgd had. Toch ging hij meteen goede sier maken. Onder meer kooht hij een zeer luxe molen voor zijn werphengel. Vrijdagmorgen zal de dader voor de offiojer van justitie worden geleid Johnson tekent wet bestrijding van misdaad WASHINGTON. (A.N/P). President Johnson heeft gisteravond zUn hand tekening gezet onder 't omstreden wets ontwerp inzake mlsdaudbestrUding. II(t zei tot ondertekening te zUn overgegaan, omdat het voorstel, dat twee weken ge leden door het Congres was aanvaard, meer goeds dan kwaada bevat. Met name vond het staatshoofd, dat hel verbod om per postorder revolvers en pistolen te kopen, ook zou moeten gelden voor geweren. Hij had dit trou wens al eerder met kracht bepleit, voor al na de aanslag die aan senator Robert Kennedy het leven kostte. Inmiddels heeft de senaat al een af zonderlijk wetsvoorstel in behandeling genomen, dat in dc bedoelde aanvulling voorziet. Ook had de president bedenkingen tegen bepalingen in het wetaontwerp, die het de politie mogelijk maken vrijwel onbeperkt telefoongesprekken af te luis teren. Johnson sprak in dit verband vtm een „onverstandige en potentieel gevaar lijke stap". Aardbeving in Chili: 27 doden LIMA (AP) Een zware aurdhcvlng In Chili heeft 27 doden geëist. Het zwaarst werd getroffen Moyobamba, dat 70(1 km ten noorden van Llmn ligt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1