TOESTAND BLAIBERG Wilde straatgevechten in Parijs ERNSTIG VERKIEZINGEN IN GEVAAR Wraak om dood student Splitsing mogelijk in Boerenpartij Barnarc1 Kaap stad Aanklacht tegen James Earl Ray Baby uit voor moord op Martin Luther King ziekenh nis ontvoerd Jonge rijders gevaarlijk in verkeer GEVANGENIS WORDT ZWAAR BEWAAKT Onenigheid Han Lammers mocht Finland niet binnen in bestuurstop Dienst hangt fluit aan wilgen Inspecteur van politie op de kansel PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 2093B REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart. 13.35; £r. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 11 JUNI 1968 VRIJ ZONNIG Droog en vrij zonnig weer. Overwegend matige noordoostelijke wind. In het algemeen dezelfde temperaturen als vandaag. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.468 (Reu- KAAPSTAD ter) Dr. Philip Blaiberg, de Zuid afrikaan met een nieuw hart. die tot dusver van alle nieuw hart 't langst heeft geleefd, is plotseling ernstig •ziek geworden en ondergaat in het Kaapse ziekenhuis „Groote Schuur" 'n spoed behandeling. Dr. Blaiberg kreeg zijn nieuwe hart in ditzelfde ziekenhuis op 2 januari van dit jaar. De operatie, die verricht werd onder leiding van professor Christian Barnard, was de tweede hartover- plantingsoperatie ter wereld. Naar ver luidt lijdt hij tlhans aan levercomplica ties. Dr. Bamard, die in het buiten- land vertoefde, is {3* iniggekeerd. Dr. Blaiberg as de enige van de men sen met een nieuw hart, die het zieken huis heeft mogen verlaten en naar huis kon terugkerenDit gebeurde op 16 maart. Dr. Blaiberg is sindsdien wel enige malen naar het ziekenhuis terug gekeerd voor een controleonderzoek. Tij dens de laatste controle heeft hij volgens het medisch bulletin een inzinking gekregen. Dr. Blaiberg is nu terug in dezelfde speciale afdeling waar hij na zijn operatie werd behandeld. Blaibengs echtgenote heeft haar man vanmorgen even opgezocht. Ze. keek zorgelijk toen zij het ziekenhuis verliet» De toestand van de nog levende Britse harttransplantatiepatiënfy de 45-jarige Frederick West, is eveneens verslechterd. Hij lijdt aan een infectie in de borst holte; ook zijn bloedsomloop baart zorgen. (ADVERTENTIE) Ir. Asmussen meent UTRECHT (ANP) De ongevallen kans in het verkeer wordt steeds door een groot aantal factoren bepaald, zoals leeftijd, ervaring, alcoholgebruik, tijde lijke ziektetoestanden en dergelijke. Toch is de ongevallenkans bij jonge automo bilisten steeds groter. Bekend is voorts, dat zeer oude auto's relatief zeer weinig bij ongevallen zijn betrokken en dat de ongevallenkans een auto per jaar eerst iets toeneemt bij een ouderdom van drie a vier jaai een maximum bereikt. Deze resultaten van een door de j Stidhting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gehouden sleekproefonderzoek wei-den vanochtend bekendgemaakt door de directeur, ir. E. Asmussen, tijdens de algemene verga dering van de Unie van Schadeverzeke raars in Utrecht. De bijeenkomst was gewijd aan schadepreventie. Ir. Asmussen signaleerde een onrust barende stijging van het aantal verkeers ongelukken: sinds 1955 een stijging van bijna 150 procent. Ir. Asmussen voor spelde. dol de verzekeringsmaatschap pijen rekening moeten houden met het feit. dat zeker de eerstkomende tien jaar het iaarlijks uit tie keren schadebedrag zal blijven toenemen. De belangrijkste reden, dat steeds meer jonge automobilisten bij verkeers ongelukken worden betrokken, is wel het relatief toenemend aantal van hen in de verkeenspopulatie. Zijn de jonge rijders ook gevaarlijker in het verkeer? Ir. Asmussen beantwoordde de vraag bevestigend aan de 'hand van statistieken. De ongevallenkans per automerk blijkt ook nogal eens te verschillen. Gebleken is bijvoorbeeld, dat auto's uit een be paald land een circa vijftig procent ho gere ongevaLlenkans hebben dan auto's uit een ander land. Ir. Asmussen pleitte tenslotte bij de schadeverzekeraars voor invoering van een uniform schade-aan gifteformulier, waaruit de SWOV haar gegevens kan verwerven. GOUDEN RING voor dame of heer JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft hem. Ook in briljant. Altijd voordelig. 's Maandagsgesloten f ADVERTENTIE) fVaii on 'je correspondent L. Kleljn PARIJS. Als het tijdens de twee weken verkiezingscampagne zo door gaat als liet begonnen is op de eerste campagnedag, wordt het zeer de vraag of de stembus nog wel kan spreken. In de nacht van maandag op dinsdag hebben weer vulde barricaden gevechten plaatsgehad in de buurt van het Quartier Latin, de Parijse studen tenwijk. Alleen al bij de politie telt men voorlopig 26 gewonden. Hoe groot dat aantal bij de stu denten is weet men niet, maar het moeten er zeker vele tientallen zijn. De politie school dit keer met grana ten, die tot dusver alleen maar door het leger en niet door de politie werden ge bruikt. Zouden er onder de studenten jonge mensen zijn die hun verwondingen niet overleven, dan is het leed dat boven Parijs hangt niet te overzien, want aan beide kanten én aan de kant van de studenten én aan die van de politie loopt het kwik in de thermometer met de dag omhoog. Vannacht heeft een journalist van Radio Europe, een vreed zaam man. die niet anders deed dan kijken naar wat hij zag, zulk een afran seling van de politie gekregen, dat hij met drie hoordwonden op zijd redactie terugkwam. De twee radiostations Europe en Luxembourg, beide reclamezenders, die tevens het nieuws verzorgen, hebben al eerder last gehad met de regering en politie, die de journalisten verweten door hun reportages al te grote bekendheid te geven aan wat er tijdens gevechten op straat gebeurt. Aanleiding De aanleiding tot de nieuwe stx-aat- gevechten is de volgende. Maandagmid dag trokken studenten en leerlingen van de middelbare scholen naar de Renault- fabrieken bij Flins in het westen van Zij demonstreerden daar hun solida riteit met de stakende arbeiders. Wat er toen precies gebeurd is, staat niet vast. Een scholier van achttien jaar verdronk in de Seine. Getuigenverklaringen lopen uiteen. Sommigen zeggen: hij is door de politie het water ingeduwd, anderen houden vol, dat de jongen tijdens een achtervolging door de politic uit angst in de Seine is gesprongen en verdronk omdat hü niet kon Het bericht van de dood van de scho lier was nauwelijks bekend of 2- tot 3000 studenten liepen de straat op en wilden via de Boulevard St.-Michel de binnen stad in, wat door de politie belet werd. De studenten maakten rechtsomkeer en kwamen over de Boulevard St.-Michel bij het Luxembourg terecht. Bij het Panthéon tegen tien uur maan dagavond ontstonden de eerste gevech ten. Auto's werden in brand gestoken, ook twee politieauto's vatten vlam en het vuur sloeg over naar het commis sariaat van politie en een krantenkiosk. (Zie verder pari, 2, eerste kolom LONDEN (AP) Een jongetje van slechts 16 uur oud is ontvoerd uit bet Haokneyziekenliuis te Lon den. Het ziekenhuis beeft de waar schuwing verspreid, dat het kind zal overlijden, als bet niet speciale voeding krijgt. Het kindje, Nicholas Rattre, woog bij dc voortijdige geboorte slechts 310 gram Het verdween uit de zuigelingenafdeling, gistermorgen, terwijl zijn moeder, de 23 jaar oude mrs. Julia Rattre, een paar me ter verder lag. Pas nadat drie uur zoeken geen spoor had opgeleverd werd mrs. Rattre inge licht. Zij en haar echtgenoot, die beiden uit West-Indië komen, hebben nog twee kinderen Sheila (5) en Martin (3). Haar echtgenoot, Eustace, zei nadat hij zijn vrouw had bezocht: „Ik ging naar het ziekenhuis en wij zaten daar samen te huilen". Een verpleegster in het ziekenhuis ver telde dat de baby ln leven gehouden kan worden door voeding met glucose en water, „maar dit moet gebeuren door iemand die weet wat zij doet". LONDEN (AP) De Amerikaanse regering i smedegedeeld dat Engeland een voorlopige aanklacht heeft inge diend tegen James Earl Ray wegens moord op ds. Martin Luther King. De regering in Washington heeft een for meel verzoek tot uitlevering ingediend. Verwacht wordt dat Ray, die in Londen is gearresteerd onder de naam Ramon George Sneyd, later deze week zal worden overgebracht van de Brix- tongevangenis naar de WandswOrthge- vangenis. Van bevoegde zijde is vernomen dat de vroegst mogelijke dag, waarop Ray volgens de Blitse wetgeving naar de VS zal kunnen worden overgebracht, 28 juni is. Mocht hij zich tegen zijn uitle vering in beroep gaan, kan het wel tot juli of augustus duren vóór hij op trans port wordt gesteld. De eventuele uitlevering zal in openbaar worden behandeld. Het door de VS ingediende bewijsmateriaal zal volgens de normale procedure in gerechtshof worden voorgelezen. Volgens het uitleveringsverdrag kan iemand niet worden uitgeleverd wegens „politieke misdaden". Ray zal een roep mogelijk op deze basis gronden. Politiemannen met walkie-talkies heb ben een kordon gelegd rond de Brixton- gevangenis en alle wegen naar de gevan genis afgezet. Alle onbevoegden worden 150 meter van de gevangenismuren gehouden. zwaar bewaakte politieauto Rap verlaat 't gerechtsgebouw In Bow Street. Geen krant ontvangen? Bel tussen 11.00 cn 7.00 uur. nummer 33839 en en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zij" gevestigd, wende men zich tót de agent. Er was een enorme belangstelling vogr de publieke tribune bij de politierechter in Bow Street te Londen, waar James Earl Ray, verdacht van moord op Martin Luther King gisteren moest t>oor- komen. I V» i De zesjarige Mary Irwin gooit, onder het toeziend oog van mama haar speelgoedmachinepistool en revolvei vuilnisvatAl gaat hetklaarblijkelijk, niet van harte; ook de Amerikaanse kinderen schijnen de noodzaak misveren van wapens in te zien. Zie ook pagina T* HELSINKI. De P.v.d.A.'er Han -ammera van Nieuw Links, die met vtyf inderen naar Finland zou gaan om laar de conferentie tot erkenning van Ie D.D.K. bij te wonen, heeft de con ferentie niet meegemaakt. Lammers ton door prlvé-omstandlgheden vrijdag Jet niet de andere Nederlanders niet en vliegtuig naar Oost-Berlijn ver rekken. Hij vertrok zaterdag met een liegtulg van de Finn Air rechtstreeks laar Helsinki. Daar aangekomen werd lem de toegang tot Finland ontzegel. Met hetzelfde vliegtuig, waarmee hij laar Helsinki reisde, moest hij zater dag ook weer terug naar Nederland. Zijn pas wac namelijk verlopen en de Finnen waren onverbiddelijk. Het Ne derlandse consulaat kon hem evenmin helpen. De D.D.R. heeft de helft reiskosten (Van ome parlementaire redactie EDE Voor Boercnpartijleider Koe koek Is de maat vol. IliJ vindt, dat de vier tegen hom rebellerende Tweede- Kamerleden Kronenburg. Harmsen, Van de Brake cn Iiarselaar en hun aanhang, als lid van dc Boerenpartij geroyeerd moeten worden. De vier Ka merleden zouden dan hun Kamerzetels ter beschikking moeten stellen, meent de heer Koekoer, die overigens wel in ziet dat ze dit zeker niet zullen doen. Zeer waarschijnlijk zal de Tweede Ka mer dus wel twee Boerenpartijfracties rijk worden. De heer Koekoek gaf zijn visie gister avond voor de vergadering van het der tien leden tellende hoofdbestuur van de Boerenpartij in Ede. De twee belang rijkste strijdpunten tussen Koekoek en de oppositie behelzen de dubbelfunctie van het Tweede-Kamerlid Harmsen, die tevens wethouder van Apeldoorn is. en de positie van de heer Van Nieuwenhui- zen.de administrateur van de Boeren partij, die betaald wordt uit hel wet houderssalaris van de heer Harmsen. Volgens de heer Koekoek is bij een vroeger schriftelijke stemming onder de dertien hoofdbestuursleden al uitgemaakt dat de dubbelfunctie van de heer Harm sen niet langer getolereerd kan worden en dat de benoeming van de heer Van Nieuwenhuizen thans ongeldig is. De heer Van Nieuwenhuizen is destijds getrokken door het Kamerlid Van de Brake, die thans tegen Koekoek oppo neert. Bij de stemming zou de opvat ting van Koekoek 6 tegen 3 stemmen hebben gekregen, 1 stem was blanco en de overige 3 stemmen werden niet uitgebracht. De heer Koekoek zei gisteravond voor de vergadering- zich geen moment zor gen te maken over zijn eigen positie als partij- en fractievoorzitter: „Er kan mij niets gebeuren". Ilij zei ook geen pogingen te zullen ondernemen om de rebellen tot rede te brengen, want „ze zijn oud en wijs genoeg". De heer Koe koek verklaarde voorts, dat hij destijds voor een jaar akkoord is gegaan met de benoeming van de heer Van Nieuwen huizen. maur dut hij thans over diens werkzaamheden ontevreden is, omdat er geen nieuwe leden worden geboekt. Hij verklaarde voorts, dat de Kamer leden van de Boerenpartij „op gezegeld papier" een verklaring hebben getekend waarin staat dat zij hun zetel ter be schikking zullen stellen, zodra ze geen neer van de Boerenpartij zijn. Al leen de heer Harmsen heeft die verkla ring niet getekend. De heer Harmsen ver klaarde dot de oppositie een grote aan hang heeft onder de gewone leden. Hij liet voorts ook 'n door Koekoek geteken de verklaring zien, waarin staat, dat men akkoord is gegaan. De hoofdbestuursvergadering werd na ongeveer een uur ook opengesteld voor de Kamerleden, die niet tot het hoofdbe stuur behoren, onder wie de heer Harm sen. Als voorzitter fungeerde de heer Steur, hoofdbestuurslid uit Noord-Hol land. Na afloop van de zeer rumoerig verlopen vergadering, bleek uit een communiqué, dat alle besluiten, gedurende een perio de van drie maanden zijn uitge-steld. steld. Allen verklaarden zich tegen een splitsing. Die periode van drie maan den moet als oen soort afkoelingsperiode worden beschouwd, waarbinnen men tot overeenstemming over de gerezen moei lijkheden zal trachten te komen. Na afloop deelde de heer Kronenburg desgevraagd nog mee, dat hij geen greep naar de macht heeft gedaan en dat alle geruchten daaromtrent onjuist zijn. Hij had dc hoop, dat Inderdaad binnen drie maanden de hele zaak ln de Boerenpar- tljd weer tot een oplossing kon worden gebracht. Allen verklaarden zich tegen een met een zwijgplicht. (Von onze correspondent) BAZEL Dc 50-jarige Zwitser Gott fried Dienst, die zaterdag in Rome dc finale van het toernooi om het Europese kampioenschap voor landenploegen tus sen llalië en loego-Slavië leidde, heeft besloten zijn scheldsrechtersloopbaan te beëindigen. Aangenomen wordt, dat Dienst zijn besluit heeft genomen naar aanleiding van de harde kritieken over Lammera terugbetaald. 1 zijn optreden van saterdag. (Van correspondent) HEERLEN Zondag 23 Juni bestijgt inspecteur H. G. Berends vun de afde ling verkeer van de Hecrlense politie de kansel van de Pius X-kerk te Heerlen. De inspecteur zal spreken over het vijf de gebod. „Gij zult niet doden". Dit mot betrekking op het hedendaagse verkeer. Tijdens de dienst prijken verkecrszuilen en ANWB-richtingaanwijzers, voorzien van passende teksten, als decor in do kerk. Aan deze dienst wordt tevens me dewerking verleend door de troubadour SJcf Diederen uit Hoensbrock en het jeugdkoor van de parochie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1