S)e£ai4<ie(Eou/fcci/iit James Earl Ray tot 18 juni in gevangenis ZETFOUT FATAAL „Ik ga als ik geen oplossing vind" Enige weken in Londen Bidault stelt zich niet kandidaat JAMIN PRESIDENT TITO: ALLE BEGRIP VOOR EISEN STUDENTEN Omvangrijke onlusten in Milaan Vijf kinderen verdronken in draaikolk Metaalstaking gaal nog door Appelcrisis gevolgd door kersencrisis Vrouw met ruilhart overleden Jongetjes op nippertje uil brand gered POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.V KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) MAANDAG 10 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WOLKENVELDEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI. geldig tot morgenavond Droog weer met wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. Overwegend matige wind tuaaen noord en noordoost. Koude nacht Morgen over dag ongeveer dezelfde temperaturen ala vandaag 59e jaargang, no. 17.467 BELGRADO (AFP-Reuter) „Ik begrijp de ontevredenheid van de studenten heel goed. Ik maak hun geen verwijt en ik overweeg hun vraagstukken te regelen op de wijze en volgens de methoden van onze socialistische gemeenschap", aldus heelt president Tito van Joego-Slavië gisteravond verklaard. HU voegde eraan toe. dat hü zou dienen af te treden als hij er niet in zou slagen de vraagstukken op Tito verklaai'de, dat zijn regering be zig was verscheidene belangrijke vraag stukken te regelen waaronder ook die van de studenten. De studentenbetogin gen van de laatste tijd hadden evenwel de noodzakelijkheid aangetoond van een spoedige regeling. Volgens Tito heeft hel centrale comi té van de Joego-Slavische communisti sche partij de onderhavige vraagstuk ken reeds onder de loep genomen. Maar het was een fout van de partij, dat weinig ruchtbaarheid aan dit feit was gegeven. De studentenbetogingen hadden de ontwikkelingen versneld. De Joego-Slavische president zei ook, dat er vreemde elementen onder de stu- ADVERTENTIE) Zoekt U een goed ANKERHORLOGE voor ƒ30.— en ƒ40— Of het allerbeste van 200.— en 400..—. Eterna, Certina, Prisma, Junghans. Ewe, Anker, Roamer, Citizen. HORLOGER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft het ALTIJD VOORDELIG 's Maandags gesloten. MILAAN (AP) Tijdens een van de ergste ongeregeldheden die Italië dit jaar heelt beleefd, hebben linkse studen ten in Milaan met stokken en stenen te gen de politie gevochten, winkelruiten ingegooid en auto's vernield. De strijd duurde van één uur 's nachts tot zons opgang. Tientallen mensen werden gewond. Van de politie moesten dertien man in de ziekenhuizen worden behandeld. Vele betogers vermeden de ziekenhuizen en lieten hun wonden elders behandelen om niet bekend te worden bij de autoritei ten. Tweehonderd betogers werden gear resteerd en tientallen auto's werden door de studenten gekanteld om als bar ricades te dienen. De woede van de stu denten was vooral gericht tegen het conservatieve dagblad „Corriere Delia Sera" waarvan ze de verspreiding wil den beletten. Negen liter bier in één uur LONDEN (DPA) De 37-jarige Lio nel Tutt uit Dunstable in Zuid-Enge- land is zaterdag „wereldkampioen bier- drinken" geworden door in een uur tijd bijna negen liter te verzwelgen. De strijd had plaats te Bilton in Noord- Engeland. Lionel, vader van negen kin deren, was zich nauwelijks bewust van zijn overwinning. Met glazige ogen en zeer wankel op de benen werd hij door twee helpers afgevoerd. denten waren geslopen. Er waren stro mingen van uiterst reactionair tot uiterst extremistisch. Er waren aanhangers van de Chinese leider Mao Tse-toeng onder de studenten. Titot vond het evenwel niet juist de studentenagitatie in Joego-Slavië te wij ten aan invloeden van buitenaf, zoals van Frankrijk. Duitsland en Tsjecho- Slowakijë. Men dient de verklaring te zoeken in eigen feilen. Hij beloofde zich volledig aan de op lossing van de vraagstukken der studen ten te zullen wijden. De studenten zou den hem daarbij behulpzaam moeter zijn. Hij deed een beroep op hen de stu die te hervatten omdat het examentijd was en geen tijd meer verloren diende De staking van studenten in Belgrado is nagenoeg ten einde. Achtduizend stu denten hebben zondagavond de toespraak van president Tito toegejuicht en heb ben besloten maandag weer aan de stu die te gaan en examen te doen. LONDEN (AP) James Earl Ray, die verdacht wordt van de moord op dr. Martin Luther King, zal voorlopig tot 18 juni in hech tenis worden gehouden, zo heeft de rechter-commissaris in Lon- den vandaag bepaald. De voorgeleiding van Ray, die ten laste wordt gelegd een vervalst paspoort te hebben en zonder vergun ning in bezit geweest te zijn van een geladen revolver, duurde nog geen twee minuten. Ray werd zaterdag op het vliegveld van Lon den gearresteerd terwijl hij wachtte op een vliegtuig naar Brussel. Volgens de politie zijn bij zijn arrestatie twee vervalste Canadese paspoorten op hem gevonden. I tien uur gingen de dubbele eiken deuren I voor de pers en het publiek open. De j menigte drong naar voren en de politie moest in actie komen om het publiek 1 legen te houden. Ieder die binnenging j werd op wapens onderzocht. De Amerikaanse onderminister van I Justitie. Fred M. Vinson, die naar Lon- •rgevlogen, woonde de zitting bij. wijgzaai Ray was reeds het gerechtsgebouw in Bow Street binnengeleid voordat zich daar een 300 mensen begonnen te verza melen. Om 7.20 uur werd hij in een politiewagen overgebracht uit het politie bureau aan Cannon Row. Tijdens de tocht van drie kilometer door de verlaten stra ten werd de wagen geëscorteerd door twee wagens met gewapende mannen van de vliegende brigade von Scotland ïchtsf ROME (DPA) In de rivier de Reno bij de Noorditaliaanse stad Bologna zijn zaterdag vijf jongens tussen 9 en 12 jaar verdronken. Zij werden in een draaikolk in het modderige water naar beneden getrokken. Twee andere jongens die op dezelfde plek zwommen, konden zich vastklampen aan een zwerfhond, die in het water was gesprongen en met hen naar de kant zwom Scotland Yard is ze gende de behandeling uit welingelichte bronnen is vernomen dat Ray zich sedert midden mei in Lon den verborgen heeft, gehouden. „Hij leek een gekooide man die merkte dat hij in gesloten was en wanhopig naar een ont snappingskans zocht", zo werd opge- Hij zou van plan zijn geweest om naar Brussel te gaan om contact te zoeken met personen die huurlingen voor Afrika contracteerden. Drukfout De Daily Muil zeilfcrt een »>ni.oui dp het valse Canadese paspoort de auuii i- teiten op het spoor heeft, gebracht. fUy kreeg het paspoort op 25 april in Canada op de naam „Sneya". Hij bezocht de Ca nadese ambassade in Lissabon op 16 mei om de naam te corrigeren in „Sneyd". Toen besefte de Canadese politie dat de paspoortaanvrage vals was en waar schuwde zowel de FBI als Scotland Yord. Op 5 mei vloog Ray van Canada naar Londen en vandaar op 7 mei naar Lissabon. De Daily Express en de Daily Telegraph weten te melden, dat hij 17 mei uit Lissabon terugkeerde. Hij zou in het westen van Londen in twee kleine hotels hebben gewoond als Sneyd. Daarna zou hij verhuisd zijn naar het Paxhotel in Pimlico, waar zich vele goedkope toeristenhotels en pensions be vinden. Ethel Kennedy staart over de schouder van haar zwager Edward naar de kist van haar overleden echtgenoot. Meer over de uitvaart van Robert Francis Kennedy op pagina 5. Hoofdpijn Mevrouw Anna Thomas, de Zweedse eigenares van het Paxhotel, vertelde de Daily Telegraph dit verhaal: „Ray sloot z(jn deur 's avonds af en 't was moeilijk om hem 's ochtends zijn thee in de kamer te serveren. De eerste dag ver bleef hij in kamer 2 op de eerste ver dieping. daarna in kamer 3 op de twec.ii'. Zijn kamers lagen vol kranten. Het grootste deel van de dag bleef hij ln bed en klaagde over hoofdpijn. Hij kwam vrijwel niet van zijn kamer. Hij verscheurde een heleboel kranten, be taalde in Engels geld, maar dong af toen hy een kamer nam. Hij moest 30 shillings per dag betalen. Hij had alleen een kleine tas by zich, maar veel kranten. Hij waste zijn eigen kleren. (Zie verder pay. eerete kolom (Van •sponde, Lucas Kleijn) (Van •rslaggei ECHTELD De Betuwse kwekers, gedupeerd door dc recente appeicrisis, worden opnieuw met grote stroppen be dreigd. iiii blijkt dat de kersenoogst als gevolg van het slcchti dit jaar bijzonder zal tegenvallen. Bovendien hebben velen hun boom gaarden opgeruimd, omdat door de hoge plukkersionen een rendabele exploita tie niet mogelijk is.Tijdens de weekein den ziet men echter op verschillende plaatsen nog de bekende tentjes bij de boomgaarden met de uitnodigende borden „Halt. hier kersen eten" Wie het ech ter om meikersen te doen is, komt dan vaak bedrogen uit want niet zelden eet men in de Betuwse boomgaarden, zo als dit weekeinde bij Echteld, kersen, geïmporteerde uit Italië. Prins Claus, de enige zonder zuidwester Met de Groene Draeck hebben prinses Beatrix t prins Claus meegedaan aan i 100-mijlsrace vai Volendam naar DALLAS (AFD) De eerste hart transplantatie op een vrouw in het Parkland ziekenhuis van Dallas is mis lukt. De patiënte, de 41-jarige mevrouw Esther Matthews, een negerin en moe der van vijf kinderen, stierf vier en een half uur na de operatie, waarin zij het hart va een 26-jarige man. Bobby way- ne Blocker, een blanke had ontvangen. de enige, die ti buiten de roet uaagt. Aan de gezichten te. zie ie hij ook de i beste Hij kreeg gelijl-, want de tocht werd zonder volbracht. PARIJS Van de afgelopen zondag, die rustig is verlopen zijn de drie voor naamste feiten: I. l»e broodprijs gaat met 5 procent omhoog, wat het sein is voor een algemene prijsstijging: 2. De vroegere minister-president en minister van Buitenlandse Zaken Georges Bidault is uit zijn verbanning in Parijs terug en hield zondagmiddag een zeer druk be zochte persconferentie: 3. Alle bespre kingen bij de Renault- en C'itrocnfabrie- ken zijn op het dode punt en bij de ge hele Parijsc metaalindustrie duren de stakingen voort. De broodprijsverhoging zal door het publiek bijzonder slecht worden ontvan gen, want andere verhogingen staan de deur. De regering heeft laten w dat Dij al ie grote prijsstijgingen de deuren van de gemeenschappelijke wijd open zullen worden gezet, men kan bezwaarlijk stokbrood uit Am- sterdam, Bru el, Bonn o! Rome laten komen. Bidault kwam zaterdagmorgen de Frans-Belgiselie grens over. Ki i. waar vijf jaar geleden een vervolging tegen hem ingesteld wegens ondermij ning van de staatsveiligheid, maar i lopig is hij op vrije voeten. In de waar hij zijn persconferentie hield. Des Bi- I meer geestdriftige volgeiingi dault. Bidault nam hun applaus eerst met opgeheven rechterhand en later met gekruiste handen over de borst in ont- j vangst Kandidaat bij de verkiezingen I zal hi) niet zijn. Ho.- gaat u stemmen? Bij de eerste ronde noch op een gaullist. loch op i an het Ik be stem bij dc her- nan van het een- journalisten zullen hun volle tank de komende dagen hard nodig hebben, want zij zullen \an de ene persconferentie naar de andere en van de ene demonstra tie naar de andere moeten tuffen. Tot de kleine incidenten behoorde een invai van een dozijn studenten na de hoogmis in de kerk St.-Honoré in Parijs Met de vuist en parapluies wisten de ge lovigen de studenten de kerk uit te krijgen, waarna op het kerkplein een ge animeerd debat begon. De ene riep dat de Paus en de bisschoppen verantwoor delijk zijn voor de muffe geest in de kerken. Een andere schreeuwde daar tegen in dat de kerk een huis van God is en dat wie tegen de Paus en de bis schoppen is geen goed christen is, enzo voort enzovoort. De Franse bisschoppen hebben overi gens -f n verklaring uitgegeven waarin zij zich geheel achter de Franse studenten en arbeiders scharen. De huidige ciris, zo schrijven zij. kan bijdragen tot een rechtvaardiger maatschappij, maar kan ook uitmonden in geweld of apathie. Hoewel zij de inzet van de verkiezingen onbelangrijk vinden, zeggen de bisschop pen dat daardoor de noodzakelijk geble ken hervormingen mogelijk kunnen wor- ADVERTENTIE) morgen voordeel vruchtenschijfjes 250 gram van 92 voor 79 niet duur wet heerlijk trom of op een kandidaat van de de mocratisch-socialistische federatie, als die er :s Tegen mannen met baarden en lange horen heb Ik geen bezwaar. Ze mochten anders eens denken dat ik met het weinige haar op mijn hoofd jaloers op hen ben. Verder werd men uit de persconferentie niet veel wijzer Met een keurig net publiek dut men anders nooit op vergaderingen ziet liep alles keurig netjes af. Een wilde schreeuwerd. die met stemverheffing uitriep: „Allemaal naar het Elysee" legde Bidault met een handgebaar het zwijgen op. En vei der op de zonnige zondag wa ren er hier en daar wat onbetekenende incidenten De lokalen Van de onderwij zersbond zijn door zich noemende revo lutionaire onderwijzers tijdelijk bezet maar later weer ontruimd. Lager on derwijs begint vandaag maar op de mid delbare scholen blijft alles gesloten. Alle onderhandelingen bij Renault, Ci troen en de Parijsc metaalindustrie zijn op dood spoor. Air France gaat vandaag weer aan het werk. Sigaretten zijn er hier wel, daar in het geheel niet. Benzine is er gelukkig weer volop. De DOETINCHEM (ANP) Twee Doe- linchemsc kleuters zijn met ernstige brandwonden in het St -Josephzlcken- huis aldaar opgenomen, nadat zij in een kolenhok brand hadden gesticht. Het zijn de 5-jarige Robert T. en diens 4-ja- rigen buurjongetje Ben G. Vla een lad der waren zij in een kolenhok achter het ouderlijk huis aan de Curacoostraat ge kropen. Daar staken zij een aantal kran ten in brand en raakten door de sterke rookontwikkeling bedwelmd. Een buur- brouw, die het uiteindelijk ontdekte, kwam er op af en wist dc kinderen t>- redden, maar toen waren zij reeds tot in de derde graad verbrand aan han den en gezicht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1