S)e CoidóeSotiAont LAATSTE GANG VAN KENNEDY Autobussen botsten in Leiden ZOON JOSEPH EN BROER TED SL1PPEM)RACERS IN UJKSTOET VROUW TRACHTTE WAPENS BINNEN TE SMOKKELEN Vrouw met de nopjesjurk' meldt zich vrijwillig Kennedy: geweld als een kettingreactie Spanning tussen artsen en fondsen blijft bestaan Wraakneming voor Kennedy vanuit Canada? DANSMIDDAG DE STAD ROME XfjS van J JAMIN Enorme menigten langs de baar Bij gevangenis Sirhan Verborgen in schrijfmachine P A' PENGRACHT32 - LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 eD 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Atnro-Bank N V, Leiden DIR.: C. M DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) ZATERDAG 8 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK REGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMT, geldig tot hedenavond: Meest zwaarbewolkt en plaatselijk regen. Wein;g verandering in temperatuur en een tot matig toenemende zuidwestelijke wind. 59e jaargang, no. 17.466 (Van verslaggevers) LEIDEN Gisteravond om even na tien uur botsten twee autobussen tegen elkaar op de hoek Korevaarstraat/Jan van Houtcnkade te Leiden. Een bus van de N.Z.H. reed op de Korevaarslraat richting Lammenschansweg. De andere i Maarsse en Kroon reed op de i Houtkade in de richting Gerardgracht. Op de kruising gaf de N.Z.II.-bus geen voorrang, waardoor de wagens met elkaar in botsing kwamen. De N.Z.H.-bus de rechter zijde ter hoogte van het middenportier zwaar beschadigd, de andere aan de voorzijde geheel vernielt. De laatste bus werden twee inzittenden gewond: de chauffeur, die snijwonden had aan het hoofd en een passagier, die onbekend letsel opliep. Beiden zijn naar het Aca demisch ziekenhuis vervoerd. Een derde auto, die achter de Maarsse en Kroon- bus stilstond om eveneens de Gerard gracht in te gaan werd aan het linker- spatseherm aan de linkervoorzijde be schadigd. MONTREAL (AP) De koninklijke Canadese bereden politie heeft bekend gemaakt, dat zij een onderzoek instelt naar het bericht, dat acht „revolutio nairen van Quebec" vertrokken zijn om le trachten president Johnson, gouver neur Nelson A. Rockefeller van New York en vice-president Hubert H. Hum phrey te vermoorden De Amerikaanse grenswacht in Rouses Point, 80 km ten tuiden van Montreal, let op Canadezen die oversteken naar de staat New York De zogenaamde moordplannen wer den donderdag onthuld in een anoniem telefoontje naar het Amerikaanse con- mlaat in Montreal. Een man, dreigde de dood van senator Kennedy te wreken en zei dat acht mannen naar New Yqrk zouden rijden om de drie moorden te ple gen. Vrouw oniangt nieuw hart DALLAS, (Texas), (AFP) In het Parkland-ziekenhuis in Dallas is giste ren de 21ste harttransplantatie in de ge schiedenis verricht. Het hart van eer man van 29 jaar werd daarbij bij eer vrouw van 41 jaar overgeplant. Dit i: de eerste keer, dat een vrouw een nieuv hart heeft gekregen. (ADVERTENTIE) Hotel DE BEURS NOORDWIJK IEDERE ZONDAG VAN 3.00 TOT 6.00 UUR DE RUNAWAYS ENTREE 2.—. (ADVERTENTIE) Dancing te WARMOND zondagmiddag THE SHOES zondagavond THE FUTURES ADVERTENTIE) en als dessert in handig gezinspak Jacqueline Kennedy bidt in de St.-Patrick voor haar vermoorde zwager, die haar tot steun was in de eerste dagen na de moord op LOS ANGF.LES (Reuter) - Functio narissen van de centrale districtsgevan- genis van Los Angeles hebben meegedeeld, dat een 25-jarige vrouw is gearresteerd, die trachtte drie pistolen dc gevangenis binnen te smokkelen, waar de dader van dc aanslag op Robert Kennedy wordt vastgehouden. Dc vrouw had de wapens in een typemachine verborgen De gevangenisautoriteiten, die een herhaling van het drama-Oswald wilden voorkomen, vonden een 22-Derringer, een 32-revolver en een automatisch pistool van kaliber 6.35. De vrouw is niet verder gekomen dan de eerste controlepost bij de gevangenisingang. De naam van de 25-Jarige aangehouden vrouw is Edith Grant. Volgens de autoriteiten Is het ver band tussen d<- smokkelpoging en het verblijf In dc gevangenis van Sirhan nog niet vastgesteld. De 24-jarige Sirhan Sirhan is intussen officieel in staat van beschuldiging ge steld. De verdachte vernam de akte van beschuldiging in de uiterst streng be waakte gevangeniskapel, waar Arthur Alarcon, lid van het opperste gerechtshof van Californië, een geïmproviseerde zit ting hield, nadat een uit 22 leden be staande ..Grand-jury" Sirhan in staat van beschuldiging had gesteld na het horen van getuigenverklaringen over de moordaanslag. Sirhan. die een verstuikte linkerenkel heeft, werd in een rolstoel de rechtzaal bimiengereden. 200 journalisten, die tevoren grondig waren gefouilleerd, konden de zitting volgen. Rechter Alar con deelde Sirhan mee, dat hij ervan be schuldigd werd „opzettelijk, in strijd met de wet, op misdadige wijze en met voor bedachten rade Robert Francis Kennedy, een mens, te hebben vermoord". Op de vraag of hij de ernst van de beschuldi ging begreep, antwoordde Sirhan met kalme stem: „Ja". NEW YORK, (AP) Joseph Kennedy HI, de oudste zoon van Robert en Edward Kennedy, de jongste en enig overgebleven broer van de vermoorde senator, zijn vanmiddag de eerste slippen- dragers die de kist in de lijkstoet begeleiden. Andere slippendragers zijn ondermeer astronaut John Glenn, oud-defensieminister Ro bert MeNamara, generaal Max well Taylor, en profvoetballer Roosevelt Grier en tienkampkam pioen Rafer Johnson, welke beide iaatsten de aanslagpleger hebben overweldigd. Terwijl in heel Amerika de vlaggen half stok hangen, begint vanmiddag in de St.-Patrickkathedraal van New York de requiemmis, die door 2500 gasten van de familie Kennedy wordt bijgewoond. Daarna zal de kist met het stoffelijk overschot tegen de avond per trein naar Washington worden vervoerd, waar Ro bert Kennedy op de nationale begraaf plaats ^Arlington zal worden begntven naast zijn broer John, die in 1963 hi Dallas werd vermoord. De trein zal in I LOS ANGFLES, (AP-Reuterl tal van steden zoals Philadelphia en De 19-jarige Katby Fulmei Baltimore vaart minderen om grote me- heeft zich als „de nigten langs de spoorlijn gelegenheid te geven tot een laatste groet. In Washing ton zal de lijkstoet stilhouden bij het ministerie van Justitie en bij de senaats gebouwen, waar Robert Kennedy sinds 1960 heeft gewerkt. Ook bij de „opstan- I dingsstad", het tentenkamp voor de deel- nemers aan de mars der armen bij het Lincolngedenkteken, zal de stoet stil houden. 69 Senatoren en alle 40 afge vaardigden van de staat New York in i het Huis zullen onder leiding van vice- president Humphrey in de stoet mee lopen. I Tienduizenden Gisteren en vannacht zijn vele tien- duizenden langs de baar met dc kist in de SL-Patrickkathedraal getrokken. Bui ten op de trottoirs vormden zich gewel dige menigten, voor meer dan de helft bestaande uit negers. Vrienden en fa milieleden hielden doorlopend dc wacht bü de baar die omgeven was door kaar sen en aan de voet versierd met 'n krans van madeliefjes. Velen waren hun ont roering niet meester. Mevrouw Ethel Kennedy bezocht de kathedraal rond 12.00 uur met drie van haar kinderen. Ze gingen even zitten, en begaven zich toen naar de kist, die zij even aanraakten. Enkele minuten nu hun vertrek kwam mevrouw Jacqueline Kennedy, die in de zware uren na de moord op de president door haar zwa ger Robert was bijgestaan. Gesluierd bleef zij korte tijd in gebed geknield. Ook de moeder van Kennedy bezocht de kathedraal. derhouden met Sirhan Sirhan, De „Grai.l Jury" nopjesjurk" bh de politie de 24-jarige uit Jordanië af in Los komstige Amerikaan, die wordt beschuldigd van de moord op de senator. doodsbang. De man raast mi) werd getroffen. Ik ende weg in die de ver- langrhouden. De werden strikt Angeles gemeld. Naar werd gezocht, omd; na dc aanslag op Robert Ken- „Ik ncdy het hotel waar de aan- naa slag plaats had verlli dachte had verklaringen geheim gehouden. die zelf niet op de lil deze uitspraak Tevoi de Wij hebben hem buiten riep iemand tegen neergeschoten". Het meisje heeft tegenov poUfla verklaard hysterisch zijn gewordt en gillend t Wat Is er gebeurd' de schreeuwde terug, dat nedy was neergeschoten islag dus de verklaring van eggerend. meisje, dat zich vrijwillig bij de politie had gemeld, l i klaringen gehoord niJ: tulgen over de schietpartij Ik de daarop volgende gebeurt en- nissen. Onder hen waren c Al- neuroloog-chlrurg die Kenm het dv had geopereerd, een ar die hem hij aankomst in h< ziekenhuis had behandeld e moord in de eerste graad op Kennedy, en verder van aan> 29 ge- slagen met moord als opzet <M* ijl Iiiilrii- prisonrn (lir gr- l»e familie van de verdachte heeft haar woning verlaten en heeft haar Intrek genomen bil een presbyteriaanse geestelij ke in Pasadena. Britse edelman op huwelijksreis gearresteerd LONDEN (Reuter) De 33-jarige Lord Christopher John Thynne, tweede zoon van de markies Van Bath is in Londen gearresteerd toen hij op het punt stond met zijn jonge bruid op huwelijks reis te gaan. De jonge edelman zou 37 tabletten wekamine in zijn bezit gehad hchbcn. Hij is op borgtocht vrijgela ten en moet op 1 juli voor de rechtbank verschijnen. Donderdag was Lord Christopher in 't huwelijk getreden met een 27-jarige dochter van lady Abel Smith, een hofda me v an koningin Elizabeth van.Engeland. Do koningin bezocht de huwelijksrecep tie, opgeluisterd door vele gasten in bi zarre hippiekleding. PARIJS (AP) De Franse journalist Romain Gary heeft in dc Figaro geschreven dat senator Kennedy hem ongeveer twee weken geleden nog liad gezegd, dat hü vroeg of laat het slachtoffer zou worden van een aanslag. Gary ontmoette Kennedy bij Los Angeles. In antwoord op zijn vraag welke voor zorgsmaatregelen Kennedy had genomen tegen de mogelijkheid van een aanslag aei Kennedy: „Men kan een kandidaat tijdens een verkiezingscampagne niet be schermen. Je moet je in de menigte begeven en van dat ogenblik af moet je risico nemen. In elk geval moet je geluk hebben om tot president te worden gekozen. Je hebt het of je hebt het niet. Ik weet, dat er vroeg of laat een aanslag op mijn leven zal worden gepleegd, niet zozeer om politieke motieven, maar eerder door besmetting. We leven in een tijd van buitengewone psychische besmetting. Omdat iemand hier Martin Luther King heeft vermoord probeert iemand die „besmet" werd onmiddellijk een Duitse studentenleider te doden. Men zou een diepgaande studie moeten maken van de trauma's die bij het individu ontstaan door de ma media, door het scheppen van een dramatisch klimaat, met de noodzaak van spectaculaire gebeurtenis. Op dit terrein is nog niets gedaan. Men kan zeggen, dat het geestelijke vacuüm zo is, dat, zowel in het oosten als in het westen, een dra matische gebeurtenis, een „happening", echte noodzaak is geworden. En van de ene happening naar de andere is een kettingreactie." IADVERTENTIE TOP-GEZELLIGHEID IEDERE ZONDAG 8 00—11.00 UUR op onze dansavond Ant. Clubhuis Leiden ENTREE 1.75 I is bedrogen uitgekomen. Dokter Spc- leers had verwacht, dut de problemen, die om een oplossing vroegen, besproken j zouden kunnen worden in een geest van I cordiale samenwerking geheel in over- eenstemming met de structuur van het Nederlands ziekenfondswezen. De V.M.Z. betreilrt het dat dc bespre kingen over vrijwel alle punten moei- AMERSFOORT. (ANP) - Ov.r d, hele linie blijft lussen ziekenfondsen en ^ls voorbeelden noemde hij de on- huisartsen een spanning beslaan, die kostenvergoeding, de zgn onbetaalde ieder ogenblik weer zou kunnei Ondermijning van structuur ziekenfondswezen lot een conflictsituatie. Deze latent spanning dreigt zelfs dc structuur va het zirkenfondswezen Ir ondermijnei hulp, de regeling en klapper, en de om vang van dc verstrekking hulsartsen- hulp. Alleen de besprekingen over een compensatie van de opbrengsten uit dc ongevallenwet hadden een vlot verloop. Dit vervult ons met grote zorg. j Door deze gang van zaken is nog steeds van een goede sfeer geen sprake. Ten aanzien van het kostendeel worden Dit z.ei vanochtend dc arts H. A.J J eisen gesteld en argumenten gebruikt, M. Speleers, voorzitter van de federatie die naar het oordeel van de heer Spe- V.M.Z. (federatie van door verzekerden leers de toets van logica, zakelijkheid of en medewerkers bestuurde ziekenfond- redelijkheid niet kunnen doorstaan. Na- sen). tijdens de In Amerfooi t gehouden dat de ziekenfondsen op het gebied van •tto-honorarlum en pensioenvoorzlc- vrouw King, weduwe van de vermoorde negerleider, haar eigen verdriet nog niet te bov rgadering van deze zieken fortdsoi ganisatle. Hij betreurt het dat de verhouding tussen de ziekenfondsor ganisaties en de landelijke huisartsen- vereniging nog steeds niet zodanig is, dat het overleg kan worden gevoerd in een goede sfeer, die voor het verrichten van constructief werk een primaire voorwaarde is. Dokter Spelcers herinnerde aan de in het begin 1967 onder druk van de rege ring tot stand gekomen overeenkomst tussen artsen en ziekenfondsen, „waar mee dc L.H.V. in financieel opzicht een succes behaalde". Wie echter verwacht had, dat na het bereikte resultaat een periode van consolidatie zou aanbreken, ningen reeds overmatig lijkende offers hadden moeten brengen, had een soepe ler houding van het bestuur van de L.H.V. verwacht mogen worden met be trekking tot de kleinere problemen. Geen krant ontvangen? Bel tuaaen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en en per speciale koerier wordt u dc krant alsnog gebracht. Waar agentschappen z|jn gevestigd, wende men zicb tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1