S)e CeidieSoiiAant Kennedy opgebaard in St. Patrick Hagenaar doodt in bed echtgenote Politie zoekt jonge vrouw <3b!& „Omroepbijdrage 75 gulden per jaar MOORDENAAR SIRHAN VOOR JURY MET 17 OOGGETUIGEN De Gaulle vanavond in kv.-vraaggesprek Alle ministers kandidaat voor de gaullisten KOEKOEK VREEST „COUPE'' Nederlander in Frankfort gedood bij politiegevecht Jezuïeten sluiten retraitehuis OVERSPANNEN TOESTAND KINDVALL VOOR WARNAS EN VEENSTRA ZOON MET HAMER BEDREIGD T.v.-reportage begrafenis Kennedy Amerika's grootste ziekte Weer pos t naar Frankrijk Benzine 1 of 2 cent goedkop er PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 7 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VEEL BEWOLKING De weersverwachting, meegedeeld door het KMMT, «eldig tot morgenavond: Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk enige regen of motregen. Zwakke tot ntatige wind tussen zuid en west en weinig verandering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.465 Het graf van John Kennedy waar ook Robert begraven wordt. PARIJS (AP) President De Gaulle zal vanavond op de Franse televisie ver schijnen voor een vraaggesprek met de hoofdredacteur van liet pro-gaullistische blad Figaro Littéraire. Welingelichte kringen zeggen dat de president sinds dinsdag druk bezig is met de voorberei ding van de antwoorden die hij zal ge ven. Men neemt aan dat hg zal voortbor duren op het reeds door hem aangege ven thema voor de komende verkiezings campagne„stabiliteit" onder De Gaul le, of „totalitair De Gaulle zal er waarschijnlijk de nadruk op leggen dat de gaullistische meerderheid in het parlement gehand haafd dient te blijven en hij zal de angst van de Franse middenstand voor een volksfront trachten uit te spelen. De so ciale onvrede zal hij proberen tegemoet te komen door het aankondigen van her vormingsmaatregelen. Met de rede van de president als springplank zullen de gaullisten zich maandag in de verkiezingsstrijd storten. De verkiezingen worden op twee dagen, 23 juni en 30 juni, gehouden. De Gaulle heeft op 30 mei het parlement ontbon- De gaullisten hebben hun zwaarste ge schut in stelling gebracht alle zitten de en oud-ministers van hun aanhang zijn kandidaat gesteld, met uitzondering van minister André Malraux. Op het laatste moment is ook minister Couve de Murville, 10 jaar lang De Gau- le's minister van Buitenlandse Zaken en nu benoemd op het ministerie van Finan ciën, op de kandidatenlijst gekomen. In maart 1967 werd Couve de Murvil le verslagen bij de nationale verkiezin gen. Hij was toen kandiaat in het 7e arrondissement van Parijs (Invalides). Zijn tegenkandidaat F.douard Frédéric- Dupoc*. die wel de „kandidaat van de congierges" genoemd werd, behaalde toen de overwinning. Bij de komende verkiezingen is Cou ve de Murville kandidaat in het achtste arrondissement (Champs Elysées), wat als 'n veiliger district beschouwd wordt DEN HAAG (ANP) Vier leden van de Tweede-Kamerfractie van de Boeren partij, t. w. de heren E. J. Harmsen. J. van de Brake, W. M. van Harselaar en mr. II. Ch. J. M. Kronenburg, hebben zich in een gezamenlijke verklaring le gen uitlatingen van hun fractie- en par tijvoorzitter. de heer Koekoek, gekeerd. Diens veronderstelling, dat zijn partij genoten Harmsen en Van de Brake een „coupe" tegen zijn persoon zouden voor bereiden. wordt „van alle grond ont bloot" genoemd. Het tegendeel is waar, aldus de vier BP'ers. Harmsen en Van de Brake heb ben zich bij verschillende gelegenheden verzet tegen het feit, dat de heer Koe koek zich in woord en geschrift niet wenst neer te leggen bij eerder gedane toezeggingen en meerderheidsbeslissin gen van het hoofdbestuur der Boerenpar tij onder meer in de kwestie van de dubbele functie van Harmsen en de aan stelling van de partijadministrateur, de heer Van Nieuwenhuizen doch dit is gerechtvaardigde democratische kritiek op de voorzitter, die door de onderteae- naars „tot op dit moment onbetwist als partijvoorzitter en fractievoorzitter is en wordt erkend". Zij maken zich overigens wel zorgen over de behandeling door Koekoek van zaken als de „vrije om roep", de beschuldigingen en verdacht makingen van medewerkers, alsmede het totaal vastgelopen partijoverleg. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur. nummer 33839 en en per speciale koerier wordt n de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. FRANKFORT (DPA) De 35-jarige Nederlandse betonwerker J. A. T., die werd gezocht in verband met een roof moord op de Miinchense bonthandelaar Anton Höger, is vanochtend in de bin nenstad van Frankfort na een urenlang vuurgevecht met de politie dood aange troffen. Volgens de politie is de Neder lander aan een schotwond overleden, maar het is' nog niet bekend of de kogel uit een wapen van de politie of van hem zelf afkomstig is. Het iyk is in beslag genomen. Er zal sectie op worden ver richt. T. had zich verschanst op een stuk grond tegenover de schouwburg in het centrum van Frankfort, nadat hij volgens mededelingen van de politie door een agent was herkend. Toen deze de Neder lander wilde arresteren nam hij de be nen en verborg hij zich in puinhopen op het braakliggende stuk grond. De pólitie zette het terrein af en sommeerde T. te voorschijn te komen, waarop deze met pistoolschoten reageerde. Om het pu bliek niet in gevaar te brengen, werd het verkeer omgeleid. Er ontstond een vuur gevecht, waarbij ook traangas werd ge bruikt. Een politiehond werd dodelijk getroffen en een agent zou licht gewond zijn. Met een pantserwagen probeerde men de wild om zich heen schietende man te benaderen. ivereenslemining Een op het. eerste gesticht nogal lugubere bezigheid, waarmee de dames hiermee bezighouden. Van nachtmerries hebben ze echter geen last: ze bezig met het vervaardigen van modellen voor het onderwijs. Dat gein in het Poolse plaatsje Bytom. NEW VORK-LOS ANGELES (Reuter-AP) Terwijl het stof felijk overschot van de vermoorde Robert Kennedy opgebaard ligt in de St.-Pat riek kathedraal te New York, zoekt de politie met man en maeht naar een vrouw, die in het gezelschap is geweest van de ver moedelijke moordenaar Sirhan Bis ja ra Sirhan. Sirhan is vandaag voor de jury verschenen, die moet uitmaken, of hij van moord be schuldigd zal worden. Zeventien ooggetuigen zijn opgeroepen, on der wie de negeratleet Rafer John son en de voetballer Roosevelt Greer, die Sirhan in de keuken van het Ambassadorhotel over meesterd hebben. Het stoffelijk overschot van Robert Kennedy is even na middernacht met het presidentiële vliegtuig in New York aangekomen. Een grole menigte velen huilden openlijk had hem in Los An geles uitgeleide gedaan. In het vliegtuig bevonden zich Kennedy's weduwe Ethel, zijn broer Edward, de weduwe van John Kennedy, Jacqueline Kennedy, en onge veer dertig familieleden en vrienden. Op het vliegveld van New York stonden burgemeester Lindsay, senator Javit6, VN-ambassadeur Goldberg en de aarts bisschop van New York, mgr. Cooke, ter ontvangst gereed. Langs de route -A. i. ftJB Nauwelijks beschermd tegen lucht aanvallen door Amerikaanse vlieg tuigen. gaan, ergens tussen Ilanoi en de negentiende breedtegraad, de dokters door met hun werk: het be handelen vun de gewonden. Alleen loopgraven Ik-schermen liet veld hospitaal en de patiënten. de St.-Patrick stond een grote zwijgende menigte geschaard. Bij de kathedraal stonden naar schatting 10.000 mensen. Moeder wacht Bij de St.-Patrick wachtte, dapper. Ro berts moeder op het vierde Jcind dat door geweld of ongeluk oin het leven is ge komen. Edward Kennedy en Roberts oud ste zoon Joseph behoorden tot degenen, die de kist de kathedraal in droegen. Daar werd, uitsluitend voor familie en vrienden, een korte plechtigheid gehou den. In New York waren vandaag alle scholen en openbare gebouwen gesloten. Ook morgen en zondag is de stad in of ficiële rouw; zondag is het tevens een Ruil Feijenoord Go Ahead (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Een 52-jarige chauffeur heeft vannacht tegenover de Haagse politie bekend zijn echtgenote (even eens 52 jaar) gisteravond tussen tien en elf uur in bed te hebben gewurgd. Het drama heeft zich afgespeeld in de woning van het echtpaar aan de Rijs- wijkseweg te Den Ilaag. Omstreeks half twee zou hij gepoogd hebben zijn 22- jarige zoon, die rijksambtenaar is. met een hamer dood te slaan. De chauffeur is gearresteerd onder verdenking van doodslag en poging tol doodslag. huur weten te annuleren die al betaald was voor de flat. Zijn vrouw zou gepro beerd hebben hem te overreden. Zo ook gisteravond. Om een uur of tien gingen dc chauffeur en zijn vrouw naar bed. Waar de man bleef liggen piekeren. Hij heeft tegenover de politie verklaard dat hij toen tot de slotsom kwam dat zijn vrouw een hel by hem zou krijgen en dat het daarom beter was haar maar te doden. Daarop heeft hij haar in bed gewurgd, waarbil de vrouw zich nogal wel verzet kan hebben, ge tuige enige schrammen op het gezicht van de man. Hij is na zijn daad op het bed blijven zitten. Omstreeks twaalf uur kwam de (Van i sportredactie (Vm idio- DEN HAAG Vla de communicatie satelliet Early Bird zullen de Nederlan- se kijkers morgen getuigen kunnen zijn van de begrafenis van Robert Kennedy. naar bed. i i één t vincie der jezuïeten het besluit genomen j |;,atste per 1 september a.s. het retraitewerk stop te zetten. vader opstaan en in de voorkamer In kast rommelen, waarin gereedschap lag opgeborgen. Daarna hoorde hij zijn vader naar de keuken gaan. Deze zag dat zün zoon nog wakker was en kwam later schreeuwend de kamer binnen met een hamer In de hand. De man zou toen hebben geroepen: „Ik heb Je moeder ook al vermoord." Omdat de jongen wakker was, kon hij de slagen van zijn vader ontwijken. Er ontstond een worsteling, waarbij veel en hard werd geschreeuwd Waarschijnlijk door het geschreeuw ont nuchterde de chauffeur. Hij liet zijn zoon los. De jongen ging naar de buren om de politie Ie bellen. De politie zet het onderzoek voort. Ge gaan vragen or hij niet beter op de etage wacht' dt OD cen nsvchlatrisch i .dooi hin hliiven vitten Hu heeft veir* wacnt, worat op eenp.s\cniarnacn rappoi De NTS brengt morgenmiddag van 15.00 tot 16.00 uur via Ned. I een repor tage van de Requiemmis in de New Yorkse St.-Patrickkathedraal. Van af 18.30 tot 21.00 uur zullen via Nederland II beelden worden getoond van de begra fenisstoet en de teraardebestelling op Arlington. Mocht de reportage „uitlopen", riend. Hij ging meteen I dan zullen verdere beelden in elk geval kon niet inslapen. Tus- niet op de Nederlandse schermen ver- half twee hoorde hij zijn schijnen, omdat de satelliet dan niet meer beschikbaar is. ROTTERDAM WaarschUnlijk de meest spectaculaire transfer van dit sei zoen betreft Feijenoord en Go Ahead. Henk Warnas en Wietse Vernstra, die dexe week tegen Roemenië debuteerden in het Nederlands elftal, gaan van Go Ahead over naar Feijenoord, dat „In ruil" Zweedse topscorer Ove Kindvall heeft aangeboden. Bovendien zou Go Aliead een bedrag van twrerncenhalve ton Feijenoord heeft ook nog Interesse Henk W'ery (DOS) maar ook ADO dingt naar deze speler. Het ziet ernaar uit dat de club, die dc hoogste transfersom tafel kan leggen, de Utrechter volgend seizoen'in de gelederen zal hebben. nationale rouwdag. Om drie uur morgen middag (Nederlandse tijd) begint in de kathedraal de Requiemmis, gecelebreerd door de aartsbisschop van New York, mgr. Terence Cooke. Om half zes wordt de kist in de trein naar Washington ge plaatst. De begrafenisstoet zal langs de Senaat en het ministerie van Justitio te Washington trekken. De begrafenisplech tigheden zijn om half elf des avonds (Ned. tud) op de nationale begraafplaats Arlington. Robert Kennedy zal begraven worden op een helling vgfentwintlg me- beneden de rustplaats van zijn broer John Eit/.gerald. De begrafenis wordt ge regeld door óe ex-minister voor Defensie, Robert McNamaru. die zijn reis naar Indonesië onderbroken heeft Zie verder pag. S, eerste kolom ADVERTENTIE morgen voordeel waaier biscuits 300 gram van 09 voor 59 NEW YORK (ARP) Vele Ame rikaanse televisiemaatschappijen hebben In verhand met. de moord op senator Robert Kennedy In hun uitzendingen de vraag gesteld of Amerika /iek Is. /.lek omdat het een traditie van geweld kent die het maar niet schijnt te kunnen doorbreken. Verschillende commen tators en mensen die ondervraagd werden, meenden dat de moorde naar van Robert Kennedy, die op 12-jarige leeftijd naar de V.S. kwam. verder t« opgegroeid in een klimaat dat de misdaad bevordert l>c commentators nodigden de kijkers uit dit klimaat te analy seren en handelend op te treden om de zoden te verbeteren van een volk. dat. zoals het tijdschrift „Time" nog pas kortgeleden schreef. „Vietnamese boeren met napalm bestookt en zijn zienera en presidenten vermoordt". De statistieken over de omvang van de misdaad In de V S liegen er ook niet om. Zo xtfn er in 19B7 in Houston, de stad in Texas die als bijzonder „misdadig" bekend staat cn die 1,2 miljoen Inwoners heeft. 24» moorden gepleegd, even veel als in heel Engeland, dat een bevolking heeft van 45 miljoen zielen. Uit het eerste onderzoek Is gebleken, dat de man zijn daad ln overspannen toeftand heeft gepleegd. Sinds 3 Juni was hU met ziekteverlof in verband met overspannenheid: hij was reeds enige (Van onze correspondent) r'id onder psychiatrische behandeling. Het echtpaar, dat aan de RUswijkseweg een SPAUBEEK In overeenstemming etage bewoont, zou per i juni naar een met de staf van het retraitehuis Spau- nieuwe flat ln Leidschendam verhuizen, beek heeft het bestuur van de Ned. pro- j De man kon dit niet verwerken. Op het de chauffeur zich af De afgenomen belangstelling voor re traites voor volwassenen dwong de staf naar verbreding van de basis van het werk. Ofschoon een enquête, gehouden onder de pastoors van de streek, enkele waardevolle suggesties leverde, bleek bet onmogeiyk redelijke perspectieven te openen voor een voortgezette exploitatie van het retraitehuis. Het feit dat het retraitehuis de werk zaamheden stopt betekent niet, dat de jezuïeten de mijnstreek gaan verlaten. De paters die buiten het retraitehuis in de streek werkzaam zijn, zullen hun ar beid voortzetten. kon biyven zitten. Hy heeft zelfs de DEN HAAG (A.N.P.) Het postver voer naar Frankrijk voor wat brieven en briefkaarten betreft is hervat. Voor an dere stukken en voor postpakketten zal voorlopig nog op ernstige vertraging moeten worden gerekend. de chauffeur, die, volgens de politie, j alle medewerking verleent De zoon is ondergebracht by familie. ADVERTENTIE De meest makkelijke verf heet DEN HAAG llrt televisiekijken en radioluisteren wordt duurder. Vanaf begin volgend jaar treedt een nieuw systeem in werking. De atzonderiyke bijdragen voor radio en t.v. vervallen. Het luister- en kykgrld wordt omgezet in „omroep- bUdragen". De houder van een rudio en televisie moet 75 gulden gaan betalen (omroep bijdrage A). Voor dit bedrug mogen meerdere toestellen in huis zgn. De houders van alleen radio's betalen 24 gulden per jaar (omroepbydrage B). Hiervoor mogen ook meerdere toestellen aanwezig zijn. Degenen, die alleen een televisietoestel hebben vallen ook onder de omroepbydrage A. Voorheen moesten afzonderlijk per toestel worden betaald 36 gulden voor een t v -toestel en 18 gulden voor een radio. Voor de houders van alleen een televisie en een radio is dit systeem dus duurder. Zij, die meerdere toestellen hebben, hebben er voordeel bg. De ministers Klompé (Cultuur). Bakker (Verkeer) cn Wittcveen (Financiën) hebben hiertoe een wetsontwerp ingediend bg de Tweede Kamer (Meer nieuws hierover op pagina 2). Ook olieprijs verlaagd DEN IIAAG (ANP) De hrnsineprU- zrn In Nederland zullen met Ingang van vandaag een cent per liter worden ver laagd. De olieindustrie heeft meegedeeld hiertoe in overleg met het ministerie van Economische Zaken te hebben besloten. Naast deze landelijke prijsverlaging zullen, tengevolge van het terugbrengen van het aantal prijszoncs van 4 tot 3. in bepaalde delen van het land, voorname lijk Groningen, Friesland, Drente, Over ijssel, Zuid-Limburg en Zccuws-Vlaan- deren, de autobcnzlnepryzen met een cent per liter extra dalen Hierdoor wordt dus 't bestaande prijs verschil tussen de verschillende delen van het land verkleind. Voorts Is beslo ten tot de volgende prijsverlagingen vloeibare gassen 0,3 cent per liter; vlieg tuigbrandstoffen. licht- en tractorpetro- leum, autogasohe. gasolte. huisbrandolie 1 en 2 en dunne stookolie 0,5 cent per li ter.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1