ffofieidteGoti/ïa/iit Vakantiegangers dupe van Franse crisis McCarthy verslaat Kennedy BOTER PER 1 JULI 5 CENT DUURDER Waar blijven 800.000 Nederlanders in juli? Buitenlandse invasie op Nederlandse kusten Argentijnse belangstelling Karei Doorman Reizen op eigen risico n Rode Danny clandestien terug in Parijs EEG-marathon geslaagd Verlichting Duitse maatregel tegen Ned. wegvervoer Overleg transport groente PAPEN GRACHT 32-LEI DEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE ?.0015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. po3t 16.20 ilD VERTEN TIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. •ILACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) WOENSDAG 2» MEI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN DROOG WEER De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Droog weer en in het algemeen vrij zonnig. Over wegend matige wind tussen noord en noordoost en iets warmer. 59e jaargang, no. 17.45R '(Van een onzer verslaggevers) )EN HAAG De explosieve situatie in grote delen van Frankrijk heeft nu ook zijn slagschaduw geworpen •ver het internationale toerisme, het bankverkeer en de Europese handel. De stroom van Franse toeristen naar Nederland is compleet drooggevallen. Vorig jaar kwamen er tussen half mei en eind juni nog 25.000; in totaal ewamen er dat jaar 200.000 Fransen naar ons land. Ook uit Spanje, dat in 1967 nog met 2,5 duizend gasten inze toeristische balans versterkte, komen sinds twee weken geen reizigers per auto of trein meer naar and. De Nederlanders daarentegen trekken nog steeds in groten getale naar Parijs: alle reisbureaus, die tochten laar de Lichtstad organisereen, hebben tot nu toe geen reis geannuleerd. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse Ipoorwegen, die door de' stakingen in Frankrijk niet meer in staat zijn de tweemaal per week rijdende auto- laaptreinen naar Biarritz en Avignon te laten rijden. Deze treinen vervoerden de laatste weken gemiddeld ijftig auto's. (Van een onzer verslaggevers) DEN HELDER Zal hare majesteits diegkampschip Karei Doorman aan Ar- ;entinië worden verkocht? Naar het zich aat aanzien zal binnenkort op deze raag een antwoord kunnen worden ge geven. Dezer dagen heeft namelUk de Argentijnse marineattaché in ons land •n diens adjudant een bezoek aan de Harel Doorman gebracht om naar ver- uidt met marineautoriteiten van gedach- ;en te wisselen over de eventuele aan koop van de carrier door dc regering van Argentinië. Ofschoon de marinevoorlichtingsdienst n Den Helder omtrent de inhoud iet overleg en de reden van het bezoek (een uitsluitsel kon geven werd wel mee gedeeld dat de beide Argentijnen oor- ;pronkelijk op 1 mei j.l. een bezoek aar iet vliegkampschip hadden willen bren- jen. In verband echter met de branden ,an boord van de Karei Doorman moest lit tot een nader tijdstip worden gesteld. Drie grote Magnusbokken hebben het middenstuk van de in november vorig jaar gezonken Duitse Stub- ben Kommer" uit het water van de Nieuwe Waterweg gelicht. Voor de vakantiemaanden verwacht en weer een sterk verminderde belang stelling van individuele reizigers voor va kanties ln Frankrijk en Spanje. In de periode van 1 mei tot eind september 196? bezochten 400.000 Nederlanders Frankrijk en gingen er 400.000 naar Spanje. Velen hebben nu bij voorbaat weinig vertrouwen in de gevolgen van het referendum, dat president De Gaulle voor 16 juni heeft uitgeschreven en heb ben hun aandacht verlegd naar andere reisdoelen in Europa. Het Zwitsers Ver keersbureau meldt een plotselinge stij ging van het aantal boekingen, dezelfde berichten komen momenteel uit Duits land en Oostenrijk. Daarnaast is er de laatste dagen een run op de nog schaars beschikbare zomerhuisjes en hotelbedden ln Nederland aell. „Dit kan rampzalig worden aldus de ANVV, „wanneer op 1 juli de schoolva kanties losbarsten en honderdduizenden Duitsers uit Rijnland-Westfalen ons land binnenvallen. Als straks mocht blijken dat de meeste Nederlanders in eigen land blijven, dan zal de chaos compleet, zijn". De ANW verwacht bovendien, dat. veel toeristen uit Duitsland, Engeland Zwitserland die vakanties geboekt hadden aan de Rivièra en in Parijs, nu voor groot deel naar de Nederlandse kust zul len komen. De situatie rondom de benzinevoorzie ning ln Frankrijk zelf is onduidelijk. De ANWB waarschuwt, dat men alleen de normale tankinhoud van een auto mag invoeren. Het meenemen van gevulde Jerrycans wordt niet langer toegestaan. „Reizigers, die het er toch op willen PARIJS (Reuter) De studentenlei der Cohn-Bendlt, bggenaamd „rode Danny", is gisteravond met zwart ge verfd haar in ParUs teruggekeerd, waar hg in de Sorbonne de pers te woord stond. Cohn-Bendit. die na een reis naar Duitsland FrankrUk niet meer binnen mocht, zei in een auto over de grens te zijn gekomen. „Het is een lange reis: ik stopte bü veel kleine café's, maar nie mand herkende me". Er was geen politie bij de Sorbonne toen Cohn-Bendlt zijn persconferentie gaf. De communistische leider Rochet hoeft een verklaring uitgegeven waarin hij kri tiek levert op de poging van Mitterrand het leiderschap voor zich te reserveren. Zijn partij zou er geen genoegen mee nemen als de tegenwoordige regering wordt vervangen door een linksa rege ring die rechtse politiek bedrijft, waar schuwde Rochet. Inzake de eis, die de directie van de Citroön-autofabrleken bij een rechtbank in Parijs heeft ingediend om de bezet ting van de fabrieken door stakers on wettig te verklaren, zou vandaag uit spraak worden gedaan. Men twijfelt er echter aan of een beslissing ten gunste van de directie enig effect zal hebben omdat de houding van de politie hierbij de doorslag moot geven. Van deze zijde is al eerder verklaard dat men er niet* voor voelt tegen de stakende arbeiders te worden ingezet. (ADVERTENTIE)' Komende herfst toch koelhuis op de markt 1968-1969: Europese richtprijs melk f35.30 per 100 kg; interventieprijs boter f628,07 per 100 kg; interven tieprijs voor magere melkpoeder f 149,32 per 100 kg; steun voor magere melk, die als veevoeder wordt gebruikt, van f 5,40 per 100 kg en voor magere melkpoeder 1 f 29,90 per 100 kg. wagen", aldus de ANWB, „doen dat vol ledig op eigen risico. Het hangt van de ondernemingsgeest en de kennis van de Franse taal af. of men daar in slaagt. Er is een onmiskenbaar benzinetekort in Frankrijk. Vele pompen zijn uitgeput of leveren alleen aan regering en Corps Di plomatique. Zij, die toch naar Spanje wil ier. reizen, doqn er het beste aan om via Duitsland, Zwitserland en Italië te reizen. Wanneer toeristen halverwege hun reis door Frankrijk zonder benzine komen te zitten, worden ze echt niet door ons teruggehaald". Sinds gisteren krijgt men voor 100 francs nog slechts 72 gulden, vorige week was dat nog 73,25. De Centrale Bank van Frankrijk heeft de Bank voor Internationale Betalingen in Basel te hulp moeten roepen om de Franse franc weer wat op te vijzelen. Deze bank, waarin de centrale banken van vrijwel alle Europese landen samenwerken, heeft daartoe in Frankfurt Franse francs ge kocht tegen Amerikaanse dollars. Dit is een hard gelag voor de Franse regering, die al jaren lang Juist dollars afstoot. De grote banken in Nederland gaan nog steeds door met omwisselen van kleine bedragen aan Franse francs in andere valuta. Daarvoor wordt de offi ciële wisselkoers aangehouden. Wel Is aan de bij kantoren opdracht gegeven grotere transacties niet langer zelfstandig uit te voeren. De banken kunnen momen teel de francs niet meer kwijt in Frank rijk en moeten ze ln Zwitserland aan- Wat de import van Franse goederen betreft: gisteren meldden Citroën en Peugeot reeds, dat de voorraden na genoeg waren uitgeput. De Nederlandse wijnimporteure besclükken nog wel over grote voorraden Franse wijnen, maar een te kort aan champagne, likeur en cognac dreigt. Op de economische afdeling van de Franse ambassade in Den Haag ziet men voor andere Franse produkten nog geen directe moeilijkheden. De voorraden in Nederland zijn zo ruim, dat men ten minste nog 14 dagen vooruit kan. PORTLAND (Reuter-AP) Sena tor Robert Kennedy heeft van nacht z(jn nederlaag toegegeven bU de democratische voorverkiezingen in de staat Oregon. HU feliciteer de senator McCarthy met xUn overwinning (44 procent tegen Kennedy 38), maar wees erop dat zU belden voldoening konden put ten uit „het overweldigende ver langen naar verandering", waar mee hü doelde op de afwUzing van het beleid van president Johnson. Het was de eerste nederlaag voor een Kennedy in meer dan 20 Jaar. De nederlaag van Kennedy is voor zijn verkiezingscampagne een zware slag. Eerder had hij enor me overwinningen op McCarthy behaald bij de voorverkiezingen in Indiana en Nebraska. Een over winning in Oregon zou de weg moeten vrijmaken naar de over winning in de staat Californië, na New York de grootste staat. Door de nederlaag is een overwin ning van Kennedy op de democra tische conventie tegen het eind van augustus heel wat twijfelachtiger geworden. Vice-president Hum phrey, die gisteren slechts 5 pro eent van de stemmen vergaarde, voert immers met kennelijk groot succes een actie onder de afge vaardigden van de staten, die geen voorverkiezingen Jiouden. Kennedy heeft evenwel verklaard dat hij zijn campagne niet zal opgeven. By de republikeinen won, zoals verwacht werd, oud-vice-presi- dent Nixon met grote meerderheid: 72 procent. Zijn tegenspelers Rea gan en Rockefeller behaalden res pectievelijk 22 en 6 procent. Senator Eugene McCarthy neemt enthousiast de toejuichingen van zijn aanhangers in ontvangst. Bisschop stelt Iiart beschikbaar TESSALONIKI (KNP) De Orthodo xe bisschop Leonidas van Tessalonikl heeft per testament bepaald, dat na zijn dood zijn hart onmiddellijk ter be schikking is voor harttransplantatie. HIJ heeft dil meegedeeld tijdens een door hem gelelde forumdiscussie over hart- transplantaite. Hij verklaarde tijdens deze discussie, dat de vooruitgang van de medische wetenschap en haar mogelijkheden vol komen in overeenstemming zijn met het heilsplan van God. Geen krant ontvangen? Bel tussen fi.00 en 7.00 nur. nummer 33839 en en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zgn gevestigd, wende men zich tot dc agent. BRUSSEL (ANP) De ministers van Landbouw van de EEG zijn er vannacht in Brussel in geslaagd overeenstemming te bereiken over de gemeenschappelijke zuivelpolitiek. De beslissingen over de Europese melk- en boterprijzen. die om streeks 1 juli zullen ingaan, zullen voor Nederland een verhoging van de boter- j prijs met vijf cent per pakje tot gevolg hebben. Minister Lurdinois verklaarde van morgen dat hij het resultaat niet op al le punten bevredigend vond. Doch het uiteindelijke compromis was het beste dat onder de gegeven omstandigheden j haalbaar was. Het feit dat een akkoord is bereikt, was volgens hem van het grootste belang voor de Nederlandse zui vel- en rundvleessector, die met een jaarlijkse produktiewaarde van vijf mil jard gulden het belangrijkste onderdeel van de landbouw is. Dat de Nederlandse boterprijs als gevolg van de EEG-re- gelingen omhoog zal gaan, terwijl er reeds enorme boterover.schotten zijn. was een prijs die men hiervoor moest betalen. De minister verklaarde overi gens ook, dat hij overweegt de overgang op de nieuwe boterprijs wat te verzach ten door in de komende herfst koelhuis- boter op de markt te brengen. Minister Lardinois verwachtte voorts, i dat met het nieuwe EEG-regime d<- richtprijs voor melk (35,3 cent) meer dan met het huidige Nederlandse stelsel door de boeren in Nederland gerealiseerd zou kunnen worden. Tenslotte meende hij, dat de onlangs ingezakte kaasprijzen zich weer zouden herstellen op het niveau van de afgelo- j pen winter. De ministers waren gister avond :>m half elf, na inleidende discus sies sedert maandagmiddag, aan de con ferentietafel gaan zitten met een nieuw compromis van de Europese commis sie over de zuivelpolitiek. I Na urenlange discussies w.rd men het tenslotte eens over de volgende hoofd- I punten voor het Europese zuivelbeleid DEN HAAG (ANP) Het Nederlandse wegvervoer naar, van en door Duitsland, dat zoals bekend per dag met niet meer dan 1950 vrachtwagens ln de WestdulUe I bondsrepubliek mag rijden, heeft een I zekere vorm van verlichting gekregen. Sinds maandag j.L z|jn ledige ritten van. naar en door Duitsland niet langer aan een Duitse vergunning gebonden. Daarbij is als voorwaarde gesteld, dat een dergelijke ledige rit alleen zonder vergunning kan worden uitgevoerd, in dien een Duitse vergunning in het voer tuig aanwezig is, die het beladen trans port volgend op de ledige rit of vooraf- ADVERTENTIE) Die slag Isaan n. Mej. A. J. Th. van Deunen uit Amsterdam Prijswinnaar van f 500- in het boeiende Shell Oupli- kaart spet Speel mee, win mee op elk Shell-Station. Prijs 85.000 harde guldens (inclusief de mitrailleur) ,Jfab One", iet bekende roze vervoermiddel van Lady Penelope uit de teeeieseric ..The Thunder- birds", is op kosten ran de hertog van Bedford nage maakt. Hij moest er eo'n 85.000 gultlen voor neer tellen. Maar daarvoor kreeg hij ook ten wagen van zeseneenhalvc meter lang. tweeëneenhalve meter breed en drie ton eu-aar, compleet computer, gesloten /Um gaand aan de ledige rit dekt dan wel heeft gedekt, zoals de officiële terminolo gie het zegt. Op 18 Juni a s, zullen de vertegen woordigers van beide landen andermaal in Den Haag bijeenkomen en evenals tijdens de vorige vergadering op 21 en 22 mei j.l. zal dan ook het vervoer van groente en fruit naar Duitsland weer ter sprake komen. Op dit punt bestaat thans een Duits voorstel. Dit voorstel op het ogenblik bg het ministerie van Landbouw in onderzoek Nagegaan zal worden of er Iets mee te doen valt dan I wel of van Nederlandse zgdc andere voor- I stellen zullen worden gedaan Daarnaast is tijdens de bespreking ook j het transitovervoer ter sprake gekomen. maar tie Duitsers hebben te verstaan ge I geven, dat *g er niet aan denkon dit vervoer weer vrij te maken Deze zaak I rnoet ln E.E G - verband worden bespro- I De stichting Nederlandse internationale wegvervoerorgonlsatle heeft inmiddels een plan uitgewerkt voor een systeem om per dag zoveel mogelgk Nederlandse vrachtwagens op de Duitse weg te krij gen. ook al zal het getal van 1950 riet altijd worden bereikt. Geruchten over aftreden van Deense koning KOPENHAGEN (AP) Het liberale avondblad Fxtrabladet meldt, dat ko ning Frcderlk van Denemarken in een niet te verre toekomst ten gunate van zijn oudste dochter Margrethe soa af- Het blad noemt geen officiële bron, maar zegt: „Het is geen geheim meer, dat de koning ziek is. Hij heeft spit en als -"jn gezondheid niet goed ls vallen pl.chten die hij heeft te vervullen hein 'ivi.iiKoning Frederik, die op 20 april 1947 dc troon besteeg, vd> vol gend jaar 70.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1