t' GEWELDGOLF NA REDE VAN DE GAT TM F, Volksstemming moet over hervormingen en aanblijven van president beslissen Woeste strijd in Franse steden Minister praat met studenten Vakbonden: in '69 geen loonpauze VAKANTIES MIDDELBARE SCHOLEN DANSEN K.P.J. DANSAVOND v. d. Water MEER GELD VOOR WERK DANSEN AJAX-ADO NIET OP DE RADIO België vraagt uitlevering van gangster Publick welkom op Maasvlakte DAF inruilshow AUTO F0REH0LTE Voorzitter A.R. ziet geen heil in concentratie met radicalen PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V„ Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. f 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) MTERDAG 25 MEI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VRIJ VEEL BEWOLKING De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot hedenavond: Vrij veefl bewolking en plaatselijk enige regen, maar in het noorden van het land aanvankelijk nog zonnige perioden. Overwegend matige ooste lijke wind, later ruimend naar zuid tot zuidwest. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. 59e jaargang, no. 17.453 (Van onze correspondent L. Kleijn) PARIJS Met een furie van geweldpleging heeft Frankrijk geantwoord op de rede van De Gaulle, waarin hij een volksstemming aankondigde over ingrijpende hervormingen in het univer sitair, sociaal en economisch bestel van Fran krijk en waarin hij zijn al dan niet aanblijven als president aan de uitslag van deze volksstemming koppelde. Parijs, Lyon, Nantes, Bordeaux, Cler mont-Ferrand en Straatsburg waren evenzovele tonelen van woedende straatgevechten. In Parijs bestormden betogers de beurs en stichtten een begin van brand. In Lyon werd een politiecom missaris verpletterd toen een vrachtwagen met stenen op de politiemacht in werd gejaagd en in Nantes werd, na urenlange belegering, de kelder van de prefectuur in brand gestoken. De brand kon geblust worden. Pas diep in de nacht slaagde de politie erin de toestand meester te worden. Met beide handen gesticulerend had De Gaulle in zijn zeven minuten duren- 7 de rede beloofd, dat als het Franse volk met een massaal „ja" zijn vertrouwen in hem zou uitspreken, hij „overal, waar nodig, veranderingen zal aanbrengen in de verouderde structuren en de weg zal openen voor het jonge bloed van Frank rijk. Indien het antwoord „neen" is, dan spreekt het vanzelf dat ik niet langer zal aanblijven". De volksstemming zal waarschijnlijk op zondag 16 juni gehou den worden. De eerste onlusten braken na afloop Van De Gaulles rede uit op de Place de la Bastille in Parijs. De politie joeg met traangas «J knuppels betogers uiteen, die de vuilnishopen in brand hadden ge stoken, een dertig meter hoge boom om trokken om de straat te versperren en straatstenen uit de grond braken. Van de Bastille rukten de betogers op naar de beurs, waar andere groepen zich aan sloten. Gezamenlijk werd de beurs be stormd onder de kreten: „Smijt de boel kapot, dit is de tempel van het kapita lisme". Scherven van stukgesmeten ra men kletterden op de grond. Met balken werd de deur geforceerd, waarna de me nigte naar binnen stormde, overal het interieur vernielend. De brokstukken werden met in benzine gedrenkte lappen aangestoken. Het vuur kon bedwongen Bulldozer Intussen opende de politie, voorzien van een bulldozer, de aanval op de bar ricaden in de Boulevard Saint Michel, de hoofdweg in het Quatier Latin. Uit de ramen aan weerszijden van de boulevard regende het stenen op de gehelmde en van traangas voorziene politiemannen, en van ontploflcndc benzinc- zich een weg door de boom- autowrakken, straatbanken ander voor de barricaden ge- laleriaal. onmiddellijk gevolgd De g gericht als noodhospitalen. Artsen zochten via de microfoons van verslag gevers van de radiostations om zuurstof cilinders, penicilline en dekens. Het aan tal gewonden loopt vermoedelijk in de honderden. In Bordeaux bekogelden duizenden jongelui de politie studenten barricaden op pen wat door de politie na uiterste klachtsinspanning verhinderd kon wor den. Zeer hevig waren de gevechten in Lyon, waar de betogers lange tijd ach Cohn-Bendit uitgewezen Studentenleider Daniël Cohn-Bendit is bij Forbach over de Frans-Duitse grens gekomen, maar vijf kwartier later weer als ongewenst vreemdeling uitgewezen. Hij werd per auto naar de grenspost ge bracht en overgedragen aan de Duitse politie. Hij sloot zich vervolgens aan bij een groep studenten, die hem opwacht ten, waarna een bijeenkomst werd ge houden. Zowel de Duitse als de Franse grensautoriteiten wisten waar Cohn- Bendit over de grens zou komen. DEN HAAG r Veringa (Onden Nederlandse Studem raad, die de uitnodiging in principe heeft Het overleg zal gaan over de om tot democratisering van 1 ministers komt de vraag aan de orde in hoeverre de studenten invloed op het beleid van de instellingen van wetenschappelijk onderwijs kunnen uitoefenen. De studen ten wensen meer medezeggenschap. Rode Kruis bij het resultaat van politie- uithaal TcrwUl een agent belangstellend toeziet naar het resultaat van z(jn uithaal, wordeu twee gewonde beto gers door een Rode- KruisvrUwilliger ver- CADVERTENTIE) DEN HAAG (ANP) Voor de rijks scholen voor voortgezet onderwijs zal dc herfstvakantie worden vervroegd naar de week. waarin 20 oktober valt. De kerstvakantie begint de zaterdag voor 25 december en duurt 17 dagen, zodat de leerlingen weer op dinsdag naar school moeten. De paasvakantie duurt elf dagen. Valt eerste paasdag voor of 9 april, dan is de eerste vakantiedag Goede Vrijdag. Valt Pasen later, dan begint dc vakantie op zaterdag voor de stille week. De Pinkstervakantie om vat de zaterdag voor en de dinsdag na Pinksteren. De zomervakantie vangt aan op zaterdag, na dc laatste vrijdag in juni en duurt acht weken. Op maandag na die vakantie begint het nieuwe school- ADVERTENTIE) ZONDAG 26 MEI A.S The Flying Birds Aanvang 8 uur. PAROCHIEHUIS LANGERAAR (ADVERTENTIE) ZONDAGAVOND 8 UUR Hotel „SPIERO" tc NIEUWKOOP The Jolly Jokers (ADVERTENTIE) BAR DANCING DE STAD ROME te WARMOND ZONDAGMIDDAG 2 UUR The After Tea ZONDAGAVOND Boys Wonder (ADVERTENTIE) Voor GOUD Juwelier Haarlemmerstraat 181 DEN HAAG 1 In hun adres aan de Tweede zeggen NVV, NKV en CNV. d probleem van de werkloosheid t nationale zaak moet worden gt Daarom dient het tot nog toe g< traditionele beleid grondig te gewijzigd. De financilëe offers zu meer onorthodoxe en billijke wijz ten worden gevraagddan thans loonnota van de regering gebeurt. de bedoeling, dat de r Kan isdag de ;elijker, dat (ADVERTENTIE)- ZONDAG 26 MEI in Dancing 't Zwaantje After tea Aanvang 8 u. Toegang onder voorbehoud in 1969 beleid in het kon wordt gevoerd. Uitgangspunl cussies kunnen dan zijn: de rijksbegro ting, de economische verkenning van he centraal planbureau en het halfjaarlijk lomische rapport van de SER. de economische situatie in 1969 en had de regering ook rekening kunnen houden met het advies van de SER, die nu ls gepasseerd. Gemeend wordt, dat de regering de invloed van de loonontwikkeling op de betalingsbalans en op de werkgelegen- eid ovj doosheid in divei ken, merken de drie vakcentrales dat door een loonpauze de herstructure ring hoogstens wat zal wo traagd, maar het proces gaat onvermij delijk door en zal, waar noodzakelijk, met passende maatregelen en vervan gende werkgelegenheid moeten worden begeleid. De vakcentrales zijn bang dat door een door de regering afgekondigde loonpauze het vertrouwen in het sociaal- economisch overleg zal worden onder graven en dat de belangstelling voor het afsluiten van meerjarige collectieve ar beidscontracten zal verflauwen. De voorzitter van het NKV. dc heer P. J. J. Mertens, heeft verklaard, dat de regering met haar loonmaatregelen heeft gefaald. Hij had de goede hoop, dat de Tweede Kamer dinsdag de be- vakcentrales tegen de KNVB verbiedt voetbal in „Langs dc lijn" (Van onze omroepcorreapondent DEN HAAG In bet radloaportpro- .imma ..Lang» de IUn" zullen morgen middag geen rechtstreekse reportages mo- DWS, Xerxes/ betaald voetbal van de KNVB heeft aan de Ned. Radio Unie verzocht zien van directe reportages. Zouden desondanks reportagewagens bij de ter reinen verschijnen dan nou een recht- treekse uitzending verboden worden. WtJ rroegen KNVB-offlclal J. C. Huybrechte naar de achtergrond van dit verbod. Hij vertelde ons dat de maatregel was geno- op verzoek van enkele clubbesturen die vreesden dat het sportieve verloop van ar zou komen bij voorbeeld noemde -ADO Wanneer an spreken op de !-en flinke voorsprong dat de wedstrijd in Eindhoven wezenlijk kunnen beïnvloeden. De heer Huybrechts wilde niet verhelen dat het systeem niet helemaal waterdicht waa .zelfs niet nu er ook een dringend verzoek naar de clubs is uitgegaan om ook telefonisch geen enkele Inlichting over de standen te verstrekken. Maar. zcl hij. we bereiken in leder geval dat de spanning voor de bezoekers van de wed strijden niet verloren gaat. Da heer Huybrechl ontkende overigens met nadruk dat er sprake zou zijn van een conflict tussen KNVB en Ned. Radio Unie „Het gaat hier om een eenmalig© maatregel, ingegeven door het uitzonder lijke verloop van competitie- en beker wedstrijden". zei hij ons. 'dstrUden directe uitzending. Al hu da weditrljd Ai Feijenoord bij wijze hoogte zou zijn van et Ajax nemen. NKV-voorzitter Mertens itimistisch over dc uitslag van hc*t ?rdebat van komende dinsdag. ■an de vakbeweging zijn ri ral het parlement begrip lijk, dan hebben", zei de NKV-' hoop had dat de meerderheid van de Tweede Kamer minister Roolvink (lo nen) zal overtuigen wat betreft de on juistheden van diens maatregelen. Of Het i egga: ales had h< als' de regering 1969 op de den ijker uit- zei, dat het NVV /.al jeststaking België heeft de Argen- oni uitlevering van de misdadiger Luden Sartt ken bij de moord op de Brusselse politie agent De Leener. Sartl was de enige van het drietal dat de aanslag pleegde, die nog niet gevonden was. In augustus liep Jerques Canotto ln de val van de Franse recherche. Een maand later werd de onderwereldfiguur Audtsio in Frankrijk gearresteerd. Canotto noch Audislo zijn aan België uitgeleverd. Wei werd Canotto ln november aan de Belgische Justitie „uitgeleend".. Dat leidde toen tot de ont dekking van het lijk van de vermoorde politieman ln natuurreservaat Het Zwin te Knokke. (ADVERTENTIE) Morgen laatste dag 13-17 uur Prins Bernhardstraat 6-8 Voorhout (ADVERTENTIE) de werkzaamheden en op de scheep vaart op de Nieuwe Waterweg. De nemers, die met de diverse werkza heden zijn belast, zijn bereid dit v lichtingscentrum met een tenti stellings- en filmzaal en een res rant te stichten en te exploiteren. Fijne sfeervolle dansavond UTRECHT Op I PartU Radicalen. Dr. WM+rWB] VAh' 1 de PvdA, de Ra- over duidelijkheid, geloof waardigheid en zelfs politieke zindelUkhrid". haar program, dat spreekt van eenzijdige ontwapening en ty pisch socialistische verlangens als socialisatie. En wat blijft er van D '66 over, als zij van haar typische eis een geko- Verzuimd wordt aan te geven zei dr. Veerman, in welke po- zaken een progressieve kan komen. Een gemeenschap- geen gezamenlijk bouwen. Daarom verzuimen de voor standers van zo'n progressieve emotioneel begrip en geen po litieke realiteit. Dan blijft er van de regeerbaarheid op mijn zoals de rndi Het gesprek in de „Groep van 18" het overlegorgaan tus sen KVP. AR en CHU noemde hij een constructieve zaak. „Wij brengen elkaar verder. Het gesprek leidt ln allo drie partijen tot een ver hoogde activiteit". Bij de be spreking van dc interimrap porten van de „Groep van 18". waarmee de AR zich vandaag bezig houdt, moest het naar de mening van dr. Veerman gaan om de geest, die hieruit spreekt, om de grote lijn, veel meer dan om allerlei detail kwesties. „Het gaat ons voor alles om de inhoud van dc rking tussen de grote christelijke partijen om de vorm", zi man. Om de hai houden voor eer politiek" heeft niet Veer-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1