OLGA S)e£cld4e6oiiAomt CAO's in 1969 voor half jaar in ijskast Staking compleet, vervoer ligt stil SITUATIE IN PARIJS GEVAARLIJK Voor werk 150 miljoen extra Turk schiet vrouw voor winkel neer lEdalui De Gaulle wacht de op motie Nederlanders hebben last van staking in Frankrijk morgen Wereldmissiedag van de kinderen Rolling Stone gearresteerd SLACHTOFFER ZWAAR GEWOND Noors schip in brand, passagiers overboord Grote erfenis ligt op onvindbare te wachten Twaalf mensen doodgetrapt bij Maria - visioen POLITIE HAALT DADER UIT ROGGEVELD Utree lilse studenten tegen hoger inschrijfgeld Commentaren op loonnota PAPENGRACHT32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C M. DRABEE J. F. J. RL KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN DINSDAG 21 MEI 1968 IETS HOGERE TEMPERATUREN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMIj geldig tot morgenavond: Wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen en droog weer. zwakke tot matige wind tussen noord en oost. Vannacht plaatselijk nachtvorst, morgen h\ het algemeen iets hogere middagtemperaturen. 59e jaargang, no. 17.451 (Van onze correspondent L. Kleijn) PARIJS Economisch en poli- dek wordt de toestand in Frank-1 rijk hoe langer hoe onrustbarender en gevaarlijker. Economisch daar- j om omdat de stakingen voortdu- j ren en zich bijna met het uur uit- j breiden. Het aantal stakers is niet j in miljoenen te schatten. Er is i geen treinvervoer, noch voor pas sagiers, noch voor goederen. Er is geen luchtverkeer, met uitzonde ring van een paar vliegtuigen op j Le Bourget uit Rome, Moskou, Londen of Luxemburg, die gehol pen worden bij de landing maar op eigen verantwoordelijkheid ver trekken. Er is geen transport in Frankrijk. Ongeregeldheden heb-1 ben zich nog niet voorgedaan. De j politie heeft opdracht iedere .uit daging te vermijden. Gestaakt wordt bij bijna alle autofabrieken, die door de arbeiders ook T.rjn bezet. Er wordt niet meer gewerkt «j bij de mtjnen en in de havens. De j (onderwijzers hebben besloten morgen in jU staking te gaan. zodat alle scholen gesloten worden en werkende vrouwen v| maar moeten zien waar zij met hun kinderen heengaan. De Bank van r Frankrijk is voor onbepaalde tijd dicht en de aanmaak van bankbiljetten en munten is stopgezet. Alle banken moesten daardoor sluiten. 1 Het vuilnis in de straten begint zich op te hopen. Bezorgde huismoeders, die steeds meer warenhuizen zien sluiten, kopen de winkels leeg. Alleen het elektriciteitsbedrijf heeft verzekerd dat de stroom niet zal worden afgesloten, althans niet voor particulieren. Er wordt gestaakt bij de radio ,en de posterijen. De kranten verschijnen normaal. Omdat de auto bij gebrek aan openbaar vervoer vrijwel het enige middel is om zich te verplaatsen, is het verkeer tijdens de spitsuren praktisch onmogelijk. Dit ondanks de oproep via de radio om de auto thuis te laten en zo benzine te sparen. Plotseling ziet men in Parijs ook veel fietsen. De fietaenzaken maken gouden zaken en zijn zo goed als uitverkocht. Gisteren heeft De Gaulle zijn ministers een voor een ontvangen. In Parijs wordt dit als een aanwijzing gezien, dat De Gauile, wanneer de motie, van wantrouwen tegen de regering morgen in het parlement wordt aangenomen, vrijdag een regerings wijziging zal bekend maken. Misschien dat hij ook besluit'tot Kamerontbinding en algemene verkiezingen. ADVERTENTIEt (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG De regering heeft in enkele stukken aan de Tweede Kamer een reeks maatregelen aangekondigd betreffende de lonen, andere inkomens en werkgelegenheid: 1. Alle C.A.O.'s, die in 1969 aflopen, worden op het moment van afloop met zes maanden verlengd. 2. Maatregelen, die in 1969 zouden worden uitgevoerd op grond van langlopende contracten (PhiUps bijvoorbeeld), mogen pas zes maanden na dc overeenge komen datum worden uitgevoerd. 3. Een compensatie voor de kostenstijgingen per 1 januari a.s. voor loontrekken- den is nog niet aangekondigd. Wel zal or op die datum een beperkte verlaging van de loon- en inkomstenbelasting komen, terwijl degenen, die oen sociale verzekeringsuitkering krijgen waarschijnlijk wel een tegemoetkoming zullen krijgen. j 4. Ter bevordering van de werkgelegenheid stélt de regering in het komende jaar 150 miljoen gulden extra beschikbaar, die in feite door het bedrijfsleven moeten worden opgebracht, omdat de investeringsaftrek volgend jaar wordt beperkt. 5. Hoewel de regering de loonontwikkeling dit jaar te onstuimig vindt, zal zij •vocrders.1 de lonen in 1968 in principe ongemoeid laten. Onverbindendvcridaring van vervoeren naar I individuele C.A.O.'s blijft echter mogelijk. Frankrijk en zich om advies wenden tot I jjet jn <je bedoeling om volgende week dinsdag, 28 mei. in de Tweede Kamer hun organisaties, krijgen van de NOB- ^et loon- en werkgelegenheidsdebat te houden. De gisteren aan «le Kamer wegtransport, waarbij het grootste deel gezon(jen regeringsnota over deze onderwerpen zal dan in behandeling komen. van de beroepsgoederenvervoerders zijn aangesloten, dc raad voorlopig maar even af te wachten hoe dc toestand zich in Frankrijk ontwikkelt. Gistermiddag om één uur is het j douanepersoneel in Le Bourget en Pan- tin in staking gegaan. Le Bourget en I Pantin zijn twee van de drie in dc om- I geving van Parijs gelegen stations, waar j zich ook grote loodsen bevinden van ver- schillende grote Nederlandse wegver voerders. Of er op deze stations veel 1 Nederlandse vrachtauto's „gestrand" zijn i is niet bekend. Ook vestigingen in Frankrijk van Ne- j derlandse ondernemingen worden ge- i troffen door de stakingen. Zo heeft Uni- j lever bericht ontvangen, dat haar mar- I garincfabriek in Asnière, nabij Parijs, door de stakende arbeiders is bezet. Op deze fabriek werken omstreeks 1.000 man. Shell ondervindt in alle fazen van j de bedrijfsvoering grote hinder van de I hudige situatie. Op een aantal fabrieken I wordt nauwelijks 'f m het geheel ni<-t I I meer gewerkt, terwijl dc servicestations door hun voorraden beginnen heen le rakenraken. Aangenomen mag worden I dat de andere oliemaatschappijen in Frankrijk in eenzelfde situatie verkeren Philips heeft nog geen enkel bericht over staking in en/of bezetting van haar Franse bedrijven ontvangen. Door het wegvallen van de communicatiemogelijk heden verkeert men dienaangaande in het onzekere. - in bezit marihuana - (Van onze correspondent) S1TTARD Erfgenamen van een on langs in Iscnbruch (Zelfkant) overleden vrouw speuren sinds enkele weken naarstig in Zuid-Nederland naar dc iden titeit en verblijfplaats van een ongeveer 50-jarige man. die in aanmerking komt voor het grootste gedeelte van een niet onaanzienlijk vermogen. De erfgenamen hebben tot nu toe praktisch alle gemeen- I tehuizen en dc politiebureaus in Zuid- 1 Limburg bezocht. Ook het Duitse eonsu- laat in Maastricht en het Limburgse Rode Kruis werden ingesebakeld. Alles I tot dusver zonder resultaat. j Rechercheurs van Scotland Yard deden j een inval ln het apartement van 25-jarige Stone in liet Chelseadlstrict LONDEN (AP) Brian .loncs, van de Hulling .Stones, is van gearresteerd wegens hot li» bezit he van verdovende middelen precies vijf maanden nadat het net niet in de gev: genls hoefde, omdat hij beloofd bad gi verdovende middelen meer te gebruiken. Volgens de Geleense helderziende, - Me- (Zie verder pagina 7) ADVERTENTIE de diep-slaap matras waarop u ook echt uitrust! CAIRO (AP) Twaalf mensen zijn ■ondag in de Egyptische hoofdstad dood getrapt, elf kinderen en een man wer den ernstig gewond en nog drie mensen kwamen om het leven in de verkeersop stopping toen duizenden mensen zich verdrongen om de verschijning van de Heilige Maagd te zien. Het visioen zou verschenen zijn voor een van de ramen van de koptische kerk van de H. Michael. In minder dan een kwartier verspreid de het nieuws over de verschijning zich in Shoubra. de dichtst bevolkte buiten wijk van de stad. Mannen, vrouwen en kinderen holden door de straten, gillend •n schreeuwend. Patriarch Kyrollos VI, hoofd van de Koptische Kerk, heeft vandaag een be roep gedaan op het Egyptische volk geen geloof te schenken aan geruchten over de beweerde verschijningen. (Van een onzer verslaggevers) KAATSHEUVEL De 34-jarige Turk se gastarbeider M. C. heeft dc 38-jarige bakkersvrouw A. Kosters-van Kujjk voor haar woning te Kaatsheuvel neergescho ten. De Turk had de vrouw kennelijk op slaan wachten. Toen de vrouw uit de auto stapte en zich bukte om wat uit de auto te halen, schoot de man een auto matisch pistool op haar leeg, De vrouw werd door twee kogels ernstig getroffen in het onderlichaam. Een kogel door boorde haar arm en een andere koge Het slachtoffer is overgebracht naar het St.-Elisabethziekenhuis te Tilburg waar zij onmiddellijk werd geopereerd. Haar toestand is niet direct levensge vaarlijk meer. maar toch zeer zorgwek- Na zijn daad rende de Turk de straat uil en vluchtte in een roggeveld. Stra tenmakers, die op honderd meter afstand van de plaats van het misdrijf aan het werk waren, hadden de Turk. die lopend zijn revolver met oen nieuw magazijn kogels laadde, zien vluchten, maar deins- den voor zijn wapen terug. Toen vijf politiemannen het roggeveld omsingel- den, roepend dat de Turk te voorschijn moest komen, gaf de man daar gevolg aan. Met de handen omhoog kwam hij naar de politiemannen toe. angstig roe pen: „Niet slaan, niet slaan". Hij liet zich vervolgens zonder verzet te bieden weg leiden en werd ingesloten. OUDE WROK De Turkse gastarbeider heeft geruime tijd een schuld gehad bij de bakkerij- kruideniersbedrijf van jiet echtpaar Kos- ters. Volgens de heer Kosters had de man de schuld zes weken geleden vol daan, nadat zijn vrouw hem enkele keren had gemaand. De Turk zou hier over zo erg verbolgen zijn geweest, dat I hij mevrouw Koster al herhaaldelijk heeft lastig gevallen. Vier maanden ge leden zou hij haar bij de keel hebben ge grepen toen zij in de duistere gang tus sen de winkel en de woonkeuken opbellen was. Hiervan is toen melding gemaakt bij de politie. Later heeft dc Turk nog eens koperen pennen in de grond gestoken in de inrijpoort naast het huis. Kennelijk met de opzet dat men hierop de banden van de auto zou stuk rijden. Twee weken geleden aldus de heer Kosters heelt de Turk zijn vrouw telefonisch bedreigd dat hij haar zou vermoorden. Gisteren heeft hij vermoe delijk zijn bedreiging willen uitvoeren. Op het moment van de aanslag was de echtgenoot van het slachtoffer werkzaam in de bakkerij. Hij hoorde de schoten op straat. De twee dochtertjes van het echtpaar Kosters-van Kuijk, een twee ling van tien jaar, waren naar school toen het misdrijf plaatsvond. n Maastricht cn Brc- het' heim" is vanochtend op de Noordzee in da. De oorsprong van deze nlet-aUedaagse brand geraakt en staat nu in lichter speurtocht ligt vijftig jaar terug in het laaie. Dc 89 passagiers en het merendeel laatste jaar van d. e.-iste wereldoorlog van dc 78 bemanningsleden van het in i '14'18. In 1917 namelijk vluchtte de 1951 gebouwde schip begaven zich i de toen 23-jarige Christine Colle vanuit reddingsboten. Op het schip bleef een deel van de bemanning achter om te trachten het vuur te blussen. Naar ver- duilt werd een man gewond. Verscheidene schepen, in hoofdzaak Deense vissersvaartuigen, hadden al kort na de eerste brandmelding de „Blen heim" bereikt en de mensen uit de red dingsboten opgepikt. Het schip ligt op 300 km ten westen van Hvidesande aan de westkust van Jutland. Het was van Newcastle onderweg naar Oslo. De oor zaak van de brand is nog onbekend. Isenbruch naar Limburg. Daar bracht zij een buitenechtelijk kind ter wereld. Het kind werd afgestaan aan pleegouders. Christine Colle zelf overleed op 6 fe bruari van dit jaar. Het geheim waar haar onwettig kind werd geboren of wie de pleegouders waren, heeft zij meege nomen in haar graf. Het vermogen van Christine Colle is thans onder beheer van de gerechtelijke autoriteiten in Heinsberg. De afwikkeling van de erfe nisprocedure is stopgezet tot het moment, dat zekerheid bestaat omtrent het lot zouden daar *n .hoeveelheid marthuai hebben gevonden. In december was Briun Jones veroordeeld tot een boete 1000 pond (2.400 dollar) en een proeftijd v:m drie jaar op dezelfde beschuldiging. De rechter, Lord Parker, hnd Brian J< toen gewaarchuwd met de woorden: ,Je bent er nog niet van af. Je staat, nog steeds onder toezicht van de rechtbank' Brian is de derde Stone die wegens het gebruik of het in bezit hebben dovende middelen last kreeg met de politic. Al eerder moesten Mick Jugger on Keith Richard voor de rechtbank schijnen. (ADVERTENTIE)' morgen voordeel citroen zuurtjes 250 gram van 85 voor 75 Vandaag begint in Urk het feest van het duizendjarig bestaan. Het aloude vissersdorp heeft heel wat zoi terugkeren. Die zijn verleden week herdacht. Nu zet men voor enige dagen dc zorgen opzij. Ondanks snert Urk noest sn onversaagd het feest. UTRECHT ANP) Volgens Utrechtse Studenten Fftéudtéltcn Ruud blfjkt uit een brief vun minister Veringu aan de Academische Raad. dat tie genomen Inschrijf geld verhoging nl een bestemmingsheffing Is bedoeld, muar als een belasting Daarom heeft Utrechtse grondraad zich tijdens een teravond gehouden vergadering tegen deze inschrijfgeldverhoging verklaard Voor de raad ls de verhoging pas acceptabel. In dien zij het karakter vim een bestem mingsheffing draagt cn de gelden dus be- steed kunnen worden aan de uitbreiding van de studentenvoorzieningen. Werkgevers: voorzichtig instemmend Werknemers: grove ingreep onaan vaardbaar Brussel: evenwicht bewaren onze parlementaire redactie) DEN IIAAG. Werkgevers en werk-1 rs buigen zich diep over loonnota van dc regering. Een v zlchtlgc instemming met een aantal punten in «Ie nota kan bü de werk gevers worden waargenomen. B(j de werknemers is er scherpe kritiek. De Europese commissie meent, dat Nederlandse regering er in het kader van de inkomenspolitiek bo naar zal moeten streven, dat de loonontwikkeling binnen de gren- blijft. die voor een evenwichtige groei van de volkshuisvesting nodig •en conjunctuuroverzicht voor i ite kwartaal vun dit jaar, dat dinsdag in Brussel is gepubliceerd, 'erklaart dc commissie, dat ook be- tcre voorwaarden moeten worden -hapen om loonstijgingen zoveel logelijk ten goede te doen komen nn de vorming van besparingen. De rees, dut de loonstijging in Neder land aanmerkelijk zou kunnen uit hoven de ramingen van de Ne- ndse autoriteiten is gerechtvaar digd gebleken, aldus het verslag. Het Verbohd van Nederlandse On dernemingen beraadt zich -vandaag de nota. Een woordvoerder zei, ivordt toegejuicht, dat voor dil ««■en loonpauze wordt afgekon digd. Maar hij vindt het niet zo ver standig, dat nu al do loonpauze vooi 1969 wordt afgekondigd. Overigens plaatst het grootste werkgeversver bond in dit stadium een groot aantal uogtckena bij de nota. Bij het Nederlands Katholiek Werk geversverbond wordt in grote lijnen met de nota ingestemd. Ook hier de vraag: was het niet beter geweest als de regering pas tegen het eind het jaar een loonpauze had bekend gemaakt. Het N.K.W.V. heeft ei grip voor, dat dc regering do schillende beleidsvoornemens als één pakket presenteert. Minder gelukkig wordt hot financieren van de werk loosheidsbestrijding door middel oen verlaging van de investerings aftrek genoemd. Positief VU ile woordvoerder V katholieke werkgevers in zijn oordeel over het totale pakket van maatre gelen tan balva van de werkgele- gi-nheid. De structurele werkloosheid vruagt oin ren gcriehte aanpak. Al lijken de geraamde maatregelen min der spectaculair, ze zullen var damentele waarde voor de structurele verbetering van de werkgelegenheid blijken te zUn. aldus een woordvoer der van de katholieke werkgevers. Het Nederlands Katholiek Vakver- carl in /ijo blad ..Ruim Zicht" heet van dc naald. Hot kabinet wil t<- «ad ineens en bestrijdt ovcrbcsteding door het werknemers- inkomen af te romen, terwijl ander»- groepen bulten schot blijven. Maar het werkgelegenheidsbeleid i onvoldoende en wordt praktisch niet verstevigd. Voor de werknemers ls het een politiek van: eerst knijpen en dun toegeven. De overige inko menstrekkers gaan er in verhouding door de loonmatiging en eventuele belastingverlaging alleen ma; vooruit. Zo leert men aan de vruch ten de wezenlijke bedoelingen v huidige kabinet kennen, aldus het N.K-.V. In een commentaar op de loonnota zegt het verbondsbestuur va VVV. il.lL de ..eenzijdige besteding beperking" wordt opgelegd tegen het advies van de Stichting van de Ar held in en zonder dat de S.E.R. Is ge kend. Ilrt Is de grofste ingreep in de loonpolitiek van na de oorlog, zo ty peert het N.V.V. de loonpauze 1969. Verlenging van de C'.A.O.' zes maanden betekent in (elte een loonkorting van drie percent, terwijl huurverhogingen, hogere sociale pre mies en prijsstijgingen de lasten vier percent zwaarder maken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1